Цікава орфографія програма факультативного курсу icon

Цікава орфографія програма факультативного курсу
Скачати 131.21 Kb.
НазваЦікава орфографія програма факультативного курсу
Л. В. Бондарчук
Дата конвертації26.09.2012
Розмір131.21 Kb.
ТипДокументи
джерело

ЦІКАВА ОРФОГРАФІЯ

Програма факультативного курсу

9 клас

Автор: Л. В. Бондарчук, учитель-методист Новоселецького НВК Полонського р-ну Хмельницької області.

Пояснювальна записка

Шкільний курс з орфографії відповідно до чинної програми системно вивчається в 5-7 класах. У старших класах він повторюється при вивчен­ні синтаксису. Проте значна кількість складних випадків українського правопису потребує додаткових занять.

Програма факультативного курсу «Цікава орфографія» розрахована на учнів 9 класу загальноосвітніх шкіл, котрі прагнуть підвищити мовну грамотність й мовну культуру, планують пов’язати подальше життя з га­лузями, які тісно пов’язані з мовою (філологія, журналістика, літератур­на творчість). Вивчення курсу має й прагматичну мету: у період перехо­ду на тестову форму оцінювання навчальних досягнень учнів такі знання стають дедалі потрібними. Тому визначальним напрямом роботи вчителя-словесника на заняттях є підвищення грамотності учнів, формування особистості, яка вільно володіє культурою усного і писемного мовлення. Програма курсу має чітко виражений практичний аспект.

Пропонований курс, пов’язаний з вивченням української мови в шко­лі, передбачає опору на набуті знання з мови, свідоме застосування лінгвістичних знань.

Ґрунтовне поєднання та свідоме застосування знань, отриманих під час вивчення тем, дасть змогу уникнути труднощів, пов’язаних із напи­санням слів, їх наголошенням, вимовою.

^ Вид курсу: предметно-орієнтований.

Мета факультативного курсу «Цікава орфографія» — удосконалення орфографічних умінь і навичок на основі засвоєння системи загальноп­рийнятих способів передачі мови на письмі, розуміння необхідності практичного оволодіння правилами орфографії.

Зміст роботи з орфографії становлять орфографічні знання, правила, уміння, навички.

Завдання курсу:

 1. поглибити знання з української орфографії;

 2. удосконалити орфографічні уміння й навички учнів;

 3. добитися свідомого застосування учнями орфографічних правил при написанні готових і власних текстів.

Учні повинні знати: принципи українського правопису, винятки з пра­вил, складні випадки української орфографії, типи та види орфограм.

Учні повинні вміти: застосувати орфографічні правила, знаходити й пояснювати орфограми в тексті, виправляти орфографічні помилки, правильно писати слова з вивченими орфограмами (у тому числі сло­ва, написання яких не можна перевірити правилами), редагувати текст.

Найефективніші форми роботи під час формування орфографічних навичок — колективні й індивідуально-групові: уроки-практикуми, ла­бораторні практикуми, семінарські заняття, уроки-гіроекти, уроки діло­вої гри.

Сформувати правописні вміння й навички допоможуть такі види ро­біт, як ускладнене списування, редагування тексту, лінгвістичний аналіз, навчальні, вибіркові, попереджувальні, творчі, вільні, словникові диктан­ти, диктанти «Перевір себе», інтелектуально-пізнавальні ігри, розгорну­те виконання орфографічних завдань, творче моделювання, конструю­вання, трансформація мовних одиниць тощо.

^ Форми і методи контролю: презентація міні-проектів, наукові пові­домлення, складання таблиць, алгоритмів, твори на лінгвістичну тему (усні й письмові), семінари, орфографічні — 2 практикуми.

^ Очікувані результати

Учні повинні:

 • засвоїти й практично оволодіти орфографічними, орфоепічними нормами української літературної мови;

 • швидко знаходити орфограми в текстах та обґрунтовувати їх;

 • удосконалити навички самоперевірки письмових робіт;

 • виробити автоматичність грамотного письма;

 • активізувати й збагатити словниковий запас;

 • уміти користуватися лексикографічними джерелами та іншою навчально-довідковою літературою.

До програми факультативного курсу «Цікава орфографія» (17 год. на рік) для учнів 9 класу додається список літератури, яку вчитель зможе використати під час підготовки до занять.


Календарно-тематичне плануванняп/п

Тема заняття

К-ть

год.

Дата

1

^ ОРФОГРАФІЧНІ НОРМИ. ОРФОГРАФІЧНЕ ПРАВИЛО. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

Сукупність правил. Орфограма як основне поняття правопису. Практична робота № 1

1
2-3

^ СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

Групи приголосних, у яких відбувається спро­щення. Практична робота № 2

2
4-5

^ М’ЯКИЙ ЗНАК

Правила вживання і не вживання м’якого знака. Практична робота № 3

2
6-7

^ ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА

Написання слів з апострофом. Практична робо­та № 4

2
8-9

^ ПОДВОЄННЯ ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

Правопис слів з подвоєними та подовженими приголосними

2
10-11

^ ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Правила написання слів іншомовного похо­дження. Лабораторний практикум № 1

2
12-14

^ НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ

Правила написання складних слів. Лаборатор­ний практикум № 2

2
15-16

^ ПРАВОПИС ПРІЗВИЩ І ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

Правопис прізвищ. Правила правопису україн­ських географічних назв. Лабораторний прак­тикум № 3

2
17

^ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1

9 КЛАС 17 год. на рікп/п

К-ть

год

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Дата

1

1

^ ОРФОГРАФІЧНІ НОРМИ. ОРФОГРАФІЧНЕ ПРАВИЛО. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ.

Сукупність правил, які забезпечують єдність передачі ус­ного мовлення в писемній формі.

Орфограма як основне поняття правопису. Поняття про орфографічне правило. Фонетичний і морфологічний принципи — основа української орфографії.

Практична робота № 1. Принципи українського право­пису

Учні:

знають принципи українського правопису, правила пра­вопису частин слова;

уміють членувати слова на значущі частини, співвідносити звуки й букви, користуватися орфографічним словником
2-3

2

^ СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

Групи приголосних, у яких відбувається спрощення. Сло­ва, в яких не відбулося спрощення.

Міжпредметні зв’язки. Уживання слів у наукових та ху­дожніх текстах (російська мова, література).

Практична робота № 2. Спрощення

Учні:

знають випадки спрощення в групах приголосних;. уміють зіставляти слова, у яких відбувається спрощення з відповідними словами російської мови, користуватися орфографічним та орфоепічним словниками
4-5

2

^ М’ЯКИИ ЗНАК

Правила вживання і не вживання м’якого знака. Правопис слів.

Практична робота № 3. «Уживання м’якого знака»

Учні:

знають способи позначення м’якості на письмі, правила вживання м’якого знака в українських словах, правила вживання м’якого знака в іншомовних словах; уміють правильно позначати м’які приголосні на письмі, писати слова з орфограмою «м’який знак»
6-7

2

^ ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА

Написання слів з апострофом.

Пояснення вживання і не вживання апострофа у словах. Практична робота № 4. Правила вживання апострофа

Учні:

знають випадки позначення апострофом твердої вимови приголосних перед буквами я, ю, є, ї; коли апостроф не ста­виться, правила вживання апострофа в запозичених словах; уміють обґрунтовувати за допомогою вживання апострофа застосовувати правила на практиці
8-9

2

^ ПОДВОЄННЯ ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

Слова з подвоєними та подовженими приголосними, їх правопис. Порівняння написання слів українською та російською мовами.

Міжпредметні зв’язки. Уживання слів у художніх текстах (література, російська мова)

Учні:

знають правила написання подвоєних букв для позначен­ня на письмі збігу однакових приголосних звуків і подов­ження приголосних;

уміють знаходити в словах орфограму «подвоєння» та по­довження приголосних, користуватися орфографічним словником
10-

11

2

^ ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Правила написання іншомовних слів. Походження й зна­чення слів іншомовного походження. Не подвоєні й подво­єні приголосні. Апостроф. М’який знак. Відмінювання слів іншомовного походження.

Лабораторний практикум № 1. Іншомовні слова

Учні:

знають правила вживання апострофа, м’якого знака в за­позичених словах; правопис подвоєних букв; вимоги до вживання и, і в словах;

уміють знаходити та обгрунтовувати за допомогою орфо­графічних правил уживання орфограми, користуватися ор­фографічним словником і словником іншомовних слів
12-

14

2

^ НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ

Утворення слів способом складання, їх написання. Правила написання слів разом, окремо, через дефіс. Лабораторний практикум № 2. Складні слова

Учні:

знають творення складних слів, правила правопису слів; уміють знаходити орфограми сполучні о, е в складних сло­вах;

правильно пишуть слова разом і через дефіс; пояснюють написання складних слів за допомогою орфо­графічних правил
15-

16

2

^ ПРАВОПИС ПРІЗВИЩ І ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

Правопис прізвищ.

Іншомовні та неслов’янські прізвища (прізвиська). Прави­ла правопису українських географічних назв.

Написання разом, окремо, через дефіс.

Міжпредметні зв’язки. Походження прізвищ, географіч­них назв (історія, географія, фольклор, російська мова). Практична робота № 5. Уживання великої букви

Учні:

знають правопис прізвищ, псевдонімів, географічних назв. уміють писати російські прізвища відповідно до вимог українського правопису
17

1

^ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Блик О. П. Практикум з української мови. Орфографія. — К., 1979.

 2. Бондаренко О. А. Українська мова. — К., 1991.

 3. ДудикП. С. Українська мова. — К., 1993.

 4. КозачукГ. О. Українська мова. — К., 1991.

 5. Козачук Г. О., Шкиратян Н. Г. Практичний курс української мови. Довідник. — К., 1993.

 6. Лобода В. В., Скиратівський Л. В. Українська мова в таблицях. — К„ 1993.

 7. Український правопис. — К., 1996.

 8. Нікішина Т. В. Уроки-практикуми з української мови у 10 класі. — Харків, 2008.

 9. Шевчук С. В. Разом, окремо, через дефіс. Словник-довідник. — К., 2003.

 10. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. — К., 1997, 2000.

 11. Академічний курс сучасної української літературної мови. Орфо­графія (за редакцією Білодіда). — К.: Вища школа.Схожі:

Цікава орфографія програма факультативного курсу iconПерелік авторських програм педагогів закладів освіти мелітопольського району
Програма факультативного курсу «Організм людини» (функціональна анатомія)» 10,11 класи
Цікава орфографія програма факультативного курсу iconПрограма факультативного курсу
Пропонованою програмою передбачено послідовне формування соціального обличчя учнів та розвиток уміння інтерактивно взаємодіяти, знаходити...
Цікава орфографія програма факультативного курсу iconСписок програм варіативної частина рнп мирненської зш І-ІІІ ступенів на 2011-2012
Програма факультативного курсу (8 – 9 клас) «Методи розв’язування рівнянь, нерівностей, їх систем»
Цікава орфографія програма факультативного курсу iconПрограма факультативного курсу
Домінуючою тенденцією розвитку сучасної цивілізації є перехід від індустріального до інформаційного суспільства, в якому об‘єктами...
Цікава орфографія програма факультативного курсу iconВідділ освіти Добровеличківської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Добровеличківська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. №1
Заняття-тренінг факультативного курсу превентивного проекту «Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю І наркотиків...
Цікава орфографія програма факультативного курсу iconВідділ освіти Добровеличківської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Добровеличківська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. №1
Заняття-тренінг факультативного курсу превентивного проекту «Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю І наркотиків...
Цікава орфографія програма факультативного курсу iconУкраїнська мова та література. Курси народознавчого спрямування Програми спецкурсів та факультативів, рекомендовані до використання у навчально-виховному процесі Міністерством освіти І науки України
Комунікативно-функціональний синтаксис української мови. Програма факультативного курсу для 8-9 класів. 70 годин
Цікава орфографія програма факультативного курсу iconПрограма факультативного курсу
Зростаючі потреби у спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями, процес оновлення освітньої...
Цікава орфографія програма факультативного курсу iconПрограма факультативного курсу
«міфопоетики, міфотворчості, зокрема, авторського міфу, визначенню характеру міфопоетичної парадигми певної художньої формації в...
Цікава орфографія програма факультативного курсу iconПрограма факультативного курсу
Саме наступні аспекти: повсякденне життя, міжособистісні стосунки, цінності, ідеали, норми поведінки, сприяв би глибшому розумінню...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи