Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей
Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей icon

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей
НазваДержавний стандарт початкової загальної освіти для дітей
Сторінка1/9
Дата конвертації09.04.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипДержавний стандарт
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Проект 


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

початкової загальної освіти для  дітей

з особливими освітніми  потребами

Загальні положенняДержавний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами (далі — Державний стандарт), розроблений з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності учнів початкових класів з особливими освітніми потребами, визначає зміст початкової загальної освіти, який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги до різних культур в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Цей Державний стандарт розглядається  як невід’ємна складова Державного стандарту  початкової загальної освіти і є  базовим інструментом реалізації конституційного права на освіту дітей з особливими освітніми потребами.

Державний стандарт визначає оптимальний зміст та обсяг навчального навантаження для дітей з особливими освітніми потребами у поєднанні з відповідною корекційно-розвитковою роботою; рівень загальноосвітньої підготовки таких дітей, з урахуванням індивідуальних особливостей.

В основу Державного стандарту початкової загальної освіти дітей з особливими освітніми потребами покладено особистісно орієнтований, компетентнісний та соціокультурний підходи.

У Державному стандарті терміни  вживаються в такому значенні:

- Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами – це нормативно-правовий документ, що встановлює державні вимоги до змісту освіти таких дітей та визначає державні гарантії здобуття ними початкової освіти;

- діти з особливими освітніми потребами – діти з порушеннями психофізичного розвитку (порушення слуху, зору, мовлення, опорно-рухового апарату, інтелекту, виражені розлади емоційно-вольової сфери, затримка психічного розвитку, комплексні порушення), які потребують створення спеціальних умов для навчання і виховання;

- корекційно-розвиткова робота – це комплекс заходів з системного психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання та виховання, спрямованого на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення, особистості дитини в цілому;

- корекційно-розвиткова лінія – це сукупність форм, методів та напрямів навчально-реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, які визначаються індивідуальними особливостями їх психофізичного розвитку та забезпечують створення умов для засвоєння учнями навчального матеріалу;

- білінгвальне (двомовне) навчання дітей глухих та зі зниженим слухом – цілеспрямований педагогічний процес організації та стимулювання активної навчально-пізнавальної діяльності учнів глухих та зі зниженим слухом, спрямованої на оволодіння знаннями, вміннями і навичками, розвиток творчих здібностей, світогляду, морально-етичних поглядів та переконань засобами інтеграції словесної та жестової мов. Білінгвальне (двомовне) навчання організовується за принципами індивідуалізації та диференціації, права вибору засобів та форм інтеграції словесної та жестової мов;

життєва компетентність – здатність дитини з особливими освітніми потребами застосовувати на практиці знання, досвід, суспільні цінності, базові навички комунікації і соціально-побутової адаптації, набуті у процесі навчання та комплексної реабілітації.

У цьому Державному стандарті визначено специфіку навчання дітей з особливими потребами з урахуванням особливостей їхнього розвитку та засвоєння навчального матеріалу.

Інноваційні педагогічні технології навчання дітей з особливим освітніми  потребами:

- запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання;

- запровадження білінгвального (двомовного) навчання дітей глухих та зі зниженим слухом (уведення української жестової мови як навчального предмета та як засобу навчання);

- формування життєвої компетентності у процесі навчання та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами;

- формування життєвої компетентності дітей з розумовою відсталістю як здатності застосовувати здобуті знання і вміння у практичній життєдіяльності;

- адаптація змісту початкової освіти відповідно до особливостей розвитку та можливостей засвоєння навчального матеріалу дітьми з особливими освітніми потребами (за нозологіями) та введення корекційно-розвиткової лінії.


Цей державний стандарт складається  з:


Базового  навчального  плану  початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами згідно з додатком 1 (далі – Базовий  навчальний план);

загальної характеристики інваріантної та варіативної складових змісту початкової загальної освіти дітей з особливими освітніми потребами;

державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з особливими освітніми потребами згідно з додатком 2;

напрямів корекційно-розвиткової  роботи.


^ Базовий навчальний план


Базовий навчальний план визначає зміст і структуру початкової загальної освіти дітей з особливими освітніми потребами за допомогою інваріантної і варіативної складових, якими встановлюється погодинне співвідношення між освітніми галузями, гранично допустиме тижневе навантаження учнів та загальнотижнева кількість годин за галузями та загальнотижнева кількість годин на корекційно-розвиткові заняття (Додаток 1).

Змістове  наповнення освітніх галузей  інваріантної складової  визначається Державним стандартом початкової загальної освіти.

Напрями корекційно-розвиткової роботи та відповідне змістове наповнення визначаються з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором, глухих та зі зниженим слухом, розумово відсталих, із затримкою психічного розвитку, порушеннями опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення.

Змістове  наповнення варіативної складової  формується навчальним закладом з урахуванням  особливостей регіону, типу закладу, індивідуальних освітніх потреб учнів.

На основі Базового навчального плану Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України розробляє типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів, що забезпечують здобуття початкової загальної освіти дітьми з особливими освітніми потребами.

Типові навчальні плани  та Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів глухих та зі зниженим слухом визначаються з урахуванням пріоритетів білінгвального (двомовного) навчання (інтеграція словесної мови як мови навчання з українською жестовою мовою як мовою опанування та інтеграція української жестової мови як мови навчання з словесною мовою як мовою опанування).

Зміст освітніх галузей (мета, завдання, змістові лінії), визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, у цьому Державному стандарті конкретизується шляхом внесення відповідної специфіки до окремих освітніх галузей.


^ Освітня галузь «Мови і  літератури»


Зміст освітньої галузі “Мови і література” реалізується із забезпеченням відповідної специфіки:


мовний компонент «Мова навчання (українська мова, мови національних меншин)»  диференціюється (розширюється) шляхом уведення компонентів «Українська словесна мова (словесні мови національних меншин) як мова навчання» та «Українська жестова мова як мова навчання»;

мовний  компонент  «Мова  вивчення (українська мова, мови національних меншин)»  диференціюється  шляхом уведення компонентів «Українська словесна мова (словесні мови національних меншин) як мова опанування» та «Українська жестова мова як мова опанування»;

визначається  місце словесної та жестової мови у навчальному процесі, відповідно: словесна мова як основна мова навчання (жестова мова як мова опанування); жестова мова як основна мова навчання (словесна мова як мова опанування);

у змісті мовленнєвої лінії вид мовленнєвої діяльності „Аудіювання” замінено на „Сприймання та розуміння мовлення”;

до мовленнєвої лінії уведено компонент „Дактилювання”;

у компоненті „Українська словесна мова (словесні мови національних меншин) як мова опанування” зміст початкової загальної освіти „Мова як засіб спілкування. Рідна, державна та інші мови” визначається як „Словесна мова як засіб спілкування. Державна та інші мови” та вводиться напрям „Фольклорні твори”;

у компоненті „Українська словесна мова (словесні мови національних меншин) як мова опанування” вводиться діяльнісна лінія;

у компонентах «Українська жестова мова як мова навчання», «Українська жестова мова як мова опанування» вводиться перекладна лінія.

З урахуванням  особливостей розвитку та  навчання дітей  з розумовою відсталістю зі змісту освітньої галузі виводиться змістова лінія «Іноземна мова».

  1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти І науки України від 20. 10....
Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Загальні положення
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей iconЗакон України "Про загальну середню освіту" №651-xiv, із змінами вiд 4 червня 2008 р. Витяг Розділ V державний стандарт загальної середньої освіти стаття 30
Державний стандарт загальної середньої освіти зведення норм І положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів І випускників...
Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей iconДержавний стандарт початкової загальної освіти

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей iconДержавний стандарт початкової загальної освіти

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей iconВерхньодніпровська районна державна адміністрація
Кабінет Міністрів України затвердив Державний стандарт початкової освіти. У процесі розроблення нової редакції Державного стандарту...
Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей iconДержавний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи