О. П. Близнюк (теми 2, 3, 5, 13) icon

О. П. Близнюк (теми 2, 3, 5, 13)
НазваО. П. Близнюк (теми 2, 3, 5, 13)
Сторінка5/57
О.П. Близнюк
Дата конвертації03.11.2012
Розмір4.43 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
^

Тема 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
2.1. Фінансова система України, її основні підсистеми та ланкиФінансову систему розглядають за двома категоріями: за внутрішньою структурою та організаційною будовою.

За внутрішньою структурою — це сукупність відносно відокремлених та взаємопов'язаних підсистем і ланок, які відоб­ражають специфічні форми та методи фінансових відносин.

За організаційною будовою — це сукупність фінансових органів та інституцій, які управляють грошовими потоками в економіці та характеризують систему управління фінансами у країні.

У складі фінансової системи виділяють такі підсистеми (рис. 2.1):

  1. централізовані фінанси, основу яких становлять держав­ні фінанси;

  2. децентралізовані фінанси, що включають фінанси суб'єк­тів господарювання (підприємств) та фінанси населення;

  3. фінансову інфраструктуру, що включає фінансовий ри­нок та систему органів управління фінансами.

Всі сфери фінансової системи поділяють на окремі ланки, що мають тісні багатосторонні взаємозв'язки. Кожна сфера та ланка фінансової системи посідає певне місце в регулюванні ринкових відносин, визначально впливає на процес відтворен­ня, має свої, властиві тільки їй, функції.

Централізовані фінанси — це підсистема фінансових відно­син щодо формування централізованих грошових фондів, які зосереджуються в інститутах державних органів влади для ви­конання державою своїх функцій, а саме: адміністративної, обо­ронної, соціально-економічної та правової. Це основна сфера перерозподілу ВВП та національного доходу. Рівень централі­зації частини національного доходу державою, з одного боку, має бути достатнім для забезпечення її певним обсягом фінансових ресурсів, а з іншого — достатнім для формування потужної фінан­сової бази підприємств для ефективного господарювання.
Рис. 2.1. Структура фінансової системи України


До цієї сфери належать: державний бюджет, місцеві бю­джети (фінанси місцевих органів влади), державні позабю­джетні цільові фонди, державний кредит, фінанси державних та муніципальних підприємств.

Головною ланкою централізованих фінансів є бюджетна система, яка організаційно залежить від форми державного устрою і, як правило, складається із державного та місцевих бюджетів.

Державний бюджет — це головний централізований фонд грошових коштів держави, головний інструмент перерозподі­лу національного доходу. Через державний бюджет перероз­поділяється до 40 % національного доходу країни.

Головними доходами державного бюджету є податки, які становлять від 70 до 90 % загальної суми доходів.

Основні податки: податок на доходи фізичних осіб, пода­ток на прибуток підприємств, податок на додану вартість, акцизний збір, мито.

Основні видатки державного бюджету: видатки, що пов'я­зані з політичними функціями держави (утримання армії, дер­жавного апарату управління та влади); видатки на соціальні потреби (освіта, наука, охорона здоров'я, соціальне страхування та забезпечення); видатки, що пов'язані з економічними функ­ціями держави (державні інвестиції в галузі економічної інфра­структури, субсидії приватному капіталу та державним корпо­раціям, видатки на зовнішньоекономічну діяльність та ін.).

Місцеві бюджети (місцеві фінанси) становлять фінансову базу місцевих органів влади та управління. Вони забезпечу­ють регіональні потреби у фінансових ресурсах та доходах, їх внутрішньотериторіальний перерозподіл. Місцеві бюджети мають повну самостійність, власні та закріплені дохідні дже­рела і право визначення напрямів їх використання. У місце­вих бюджетах більша частка видатків спрямовується на соціальні потреби. Місцеві бюджети хронічно дефіцитні й отри­мують необхідні їм додаткові кошти у вигляді субсидій, субвенцій, дотацій з державного бюджету, а також шляхом ви­пуску місцевих позик під певні державні зобов'язання — му­ніципальних облігацій.

Сукупність усіх видів бюджетів бюджетної системи стано­вить зведений бюджет. Зведений бюджет — це сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи. Законодавчі органи влади не затверджують його, а використовують для аналізу, прогнозування, статистичних цілей, визначення засад державного регулювання економічно­го та соціального розвитку держави.

Державні позабюджетні цільові фонди мають цільове призначення. Вони використовуються для розширення обсягу соціальних послуг населенню, розвитку галузей інфраструк­тури, надання суспільної допомоги непрацездатним і малоза­безпеченим громадянам.

Позабюджетні державні цільові фонди, що діють нині в Україні, такі:

  • Державний пенсійний фонд;

  • Державний фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

  • Державний фонд соціального страхування на випадок безробіття;

  • Державний фонд соціального страхування від нещасних випадків.

У перспективі має бути створено Державний фонд медично­го страхування. Ліквідовано Державний фонд ліквідації на­слідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; Державний інноваційний фонд; Державний до­рожній фонд.

Державний кредит є досить специфічною ланкою держав­них фінансів, він безпосередньо пов'язаний з бюджетним дефі­цитом, будучи джерелом його покриття. Це сукупність еконо­мічних відносин, що виникають між державою як позичаль­ником і кредиторами — фізичними або юридичними особами (приватними, фінансово-кредитними установами, корпорація­ми, іноземними урядами і міжнародними фінансовими органі­заціями) у процесі формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

Фінанси підприємств та фінанси населення об'єднуються поняттям децентралізовані фінанси.

До децентралізованих належать фінанси підприємств та уста­нов недержавної форми власності. Фінанси підприємств та уста­нов є базовою ланкою всієї фінансової системи, оскільки саме тут утворюється значна частина ВВП та національного доходу, яка є об'єктом розподілу через фінансові відносини. Фінанси підприємств становлять систему грошових фондів, що утворю­ються та використовуються для фінансування виробничого про­цесу, забезпечення розширеного відтворення, матеріального стимулювання та соціального забезпечення робітників.

Залежно від виду діяльності фінанси підприємств поділя­ють на фінанси комерційних підприємств, некомерційних під­приємств, громадських організацій.

Залежно від галузевої спрямованості фінанси комерційних під­приємств можна поділити на фінанси промислових, транспорт­них, будівельних, сільськогосподарських та інших підприємств.

Залежно від форми власності фінанси підприємств поділя­ють на фінанси державних, муніципальних, колективних (ак­ціонерних, кооперативних, спільних, орендних), приватних підприємств.

Фінанси населення — це сукупність грошових фондів, які акумулюються у населення з таких джерел: доходів від трудо­вої діяльності; доходів від капіталу; доходів від рухомого і не­рухомого майна; доходів, отриманих у вигляді спадщини; до­ходів з інших джерел.

Фінансова інфраструктура — це сукупність інститутів та елементів, які створюють сприятливі умови для функціону­вання всієї фінансової системи. До них належать: система органів управління фінансами; нормативно-законодавча база; підготовка фахівців; інфраструктура фінансового ринку; спе­ціалізоване виробництво (цінних паперів, грошових банкнот, фінансової документації). Саме фінансова інфраструктура ство­рює сприятливі умови для гармонійного функціонування всієї фінансової системи та кожної її сфери зокрема.

Фінансовий ринок — це підсистема фінансової інфраструк­тури, специфічна сфера економічних відносин, де формуються і здійснюються відносини між учасниками фінансового ринку з приводу купівлі-продажу фінансових фондів. Головною переду­мовою існування фінансового ринку є розбіжність потреб у фінансових ресурсах того чи іншого суб'єкта ринкових відно­син із наявністю джерел задоволення таких потреб. Фінансо­вий ринок опосередковує рух фінансових ресурсів між підпри­ємствами, галузями, сферами економіки, населенням, державою. Основна функція фінансового ринку — перетворення тим­часово вільних грошових коштів (нагромаджень, заощаджень) на позичковий капітал для інвестицій в економіку (рис. 2.2).Рис. 2.2. Місце і роль фінансового ринку у фінансовій системі
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57Схожі:

О. П. Близнюк (теми 2, 3, 5, 13) iconРішення про звіт депутатів районної ради шостого скликання Близнюк С. Д., Юрченка М. В
Відповідно до статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статей 10, 17, 18, 20 Закону України “Про статус...
О. П. Близнюк (теми 2, 3, 5, 13) iconРокитнянський районний ліцей Районний конкурс «Мій найкращий урок» Розв’язування вправ з теми
Мета. Провести логічне узагальнення І систематизацію по вивченню І упорядкуванню навчального матеріалу з теми„ Тригонометричні рівняння”,...
О. П. Близнюк (теми 2, 3, 5, 13) iconУзагальнення і систематизація знань з теми «Розчини» : Узагальнення і систематизація знань з теми «Розчини»
Узагальнити, систематизувати та скоригувати знання учнів з теми «Розчини»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь і навичок про...
О. П. Близнюк (теми 2, 3, 5, 13) iconУрок змагання ( 3 клас ) Тема: Повторення та закріплення теми іменник. Мета: підсумувати знання з теми іменник, тренувати учнів у визначенні
Вишневий, пташка, летить, веснянка, садить, маленька, садок, дерев'яний. Робота із загадками
О. П. Близнюк (теми 2, 3, 5, 13) iconПовідомлення одного учня про князювання Данила Галицького). (слайд 1)Повідомлення теми І мети уроку (слайд 2,3) ІІ. Перевірка домашнього завдання Для того, що нам перейти до вивчення нової теми, маємо показати, що ми пам’ятаємо з минулої теми
Данила (Романовича) Галицького, розвивати вміння учнів аналізувати історичні факти І події, давати стислу характеристику історичним...
О. П. Близнюк (теми 2, 3, 5, 13) iconТема: “Значення iсторiї Стародавньої Грецiї” Мета
Мета: Узагальнити знання учнiв з вивченої теми, створити умови для засвоєння наскрiзних iдей теми; сприяти розвитку вмiння аналiзувати...
О. П. Близнюк (теми 2, 3, 5, 13) iconТема: Урок-узагальнення з теми «Козацька Україна»
Згадаємо видатні по-дії та видатних історичних діячів. Але щоб здійснити участь в цій подорожі необхід- но сказати «пароль». Паролем...
О. П. Близнюк (теми 2, 3, 5, 13) iconМетодична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...
О. П. Близнюк (теми 2, 3, 5, 13) iconВідділ освіти Петровської районної у місті Донецьку ради Районний методичний кабінет Донецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №111 Підготувала учитель початкових класів Картелян Т. В. місто Донецьк Збережемо І прикрасимо ялинку! Зінтегровані теми
Зінтегровані теми з предметів я І україна «Свято, коли весело», трудового навчання «Виготовлення ялинки»
О. П. Близнюк (теми 2, 3, 5, 13) iconУроку: Електромагнітне поле. Мета уроку: сформувати уявлення учнів про електромагнітне поле, роз'яснити умови його існування. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу
Перед вивченням нової теми необхідно проаналізувати результа­ти тематичного оцінювання з теми «Електромагнітні коливання»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи