Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега icon

Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега
НазваТехнологія виготовлення української народної ляльки-оберега
Соколянська Галина Павлівна
Дата конвертації01.11.2012
Розмір66.9 Kb.
ТипПояснювальна записка
джерело

Технологія виготовлення української

народної ляльки-оберега


Автор: Соколянська Галина Павлівна,

вчитель трудового навчання гімназії №315, м. Київ


Пояснювальна записка


Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Техно­логії. 10-11 класи".

Програмою модуля передбачено ознайомлення учнів з українською народною іграшкою. Специфічні особливості народної іграшки (міні­мальність матеріальних затрат і фізичних зусиль на виготовлення, традиційність, узагальненість образів, лаконічність і компактність не-розчленованих (або слаборозчленованих) форм, ощадливість декору, достовірність, виразність форми та конструкції, духовна наповненість). Лялька-оберіг, лялька-мотанка, іграшкова чи сувенірна - всі вони ма­ють особливе, магічне значення.

Ознайомлення зі зразками стародавніх українських ляльок перед­бачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля, учні мають виконати проект. Проект має скла­датися із 1) портфоліо, куди входить: обгрунтування вибору теми про­екту, його актуальність, план роботи з виконання проекту, план проект­ної діяльності, вимоги до виготовлення народної ляльки, визначення необхідних знань та умінь, інформація про вироби-аналоги та їх аналіз, конструювання власної ляльки (опис, ескізні замальовки - клаузура; шаблони; технологія виготовлення), добір матеріалів за їх властиво­стями; добір інструментів; економічне обґрунтування; міні-маркетин-гові дослідження, реклама; фото готової ляльки; 2) виготовлення ляль­ки, аналіз основних елементів традиційного оздоблення ляльки.

Під час виконання проекту важливо звертати увагу на його мате­ріалоємність і вартість. Зміст програми передбачає виготовлення ляльки, ознайомлення із способами фарбування тканини природними барвни­ками; конструювання та моделювання лялькового одягу в традиціях ук-( раїнського вбрання; оздоблення виготовленого виробу в традиційному українському стилі; самооцінка якості виготовленої ляльки, її відповід­ності народним традиціям; формування уміння урочисто, дотримуючись українських традицій, оформляти сувенірні та святкові ляльки.

Захист проекту можна здійснювати за таким орієнтовним планом: чи відповідає готовий виріб задуму, розробленим критеріям; які орієн­товні матеріальні затрати, скільки часу виготовлялась лялька; що но­вого внесено у технологію виготовлення подібних іграшок, оформлення ляльки; яка орієнтовна вартість та її порівняння з вартістю таких ви­робів у художніх салонах, ринках тощо; які труднощі виникали під час виконання творчого проекту, шляхи їх подолання; порівняння реаль­них результатів із завданнями, які планувались з виконання творчого проекту; чому отримали саме такий результат; що потрібно зробити для того, щоб покращити результати роботи; плани на майбутнє.

Для захисту проекту можна використати його презентацію, вико­нану в програмі, наприклад, PowerPoint.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.


^ Тематичний план


з/п

Назва теми

^ Кількість годин

1

Загальні відомості про технологію виготовлення ляльки

2

2

Проектування та виготовлення ляльки

16

3

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

20


Програмаз/п


К-сть год.


Назва теми та її зміст


^ Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

Загальні відомості про технологію виготовлення української ляльки. Короткі історичні відомості про ви­никнення народних іграшок. Зв'язок іграшки з національною са­мосвідомістю українського народу.

Функції іграшки (обрядово-риту­альна, магічна, утилітарна, кому­нікативна, сувенірна, естетична). Види іграшок та їх функціональні особливості. Ознаки іграшки, як ди­тячої забавки та як художнього тво­ру. Матеріали, з яких виготовляють­ся народні іграшки (їх фізичні та ес­тетичні якості, легкодоступність і безпечність для здоров'я дитини). Інструменти та пристосування для виготовлення ляльки. Санітарно-гігієнічні вимоги, прави­ла безпечної праці та особливості організації робочого місця під час виготовлення іграшок різних видів

Досліджує українську
ляльку-оберіг, її функ­ції, захист, застосуван­ня;

розрізняє види народ­них іграшок вузлову ляльку, шиту ляльку, ляльку-мотанку;

характеризує матеріа­ли, які використовують­ся для виготовлення основи ляльки;

добирає інструменти та
пристосування для ро­боти;

обґрунтовує добір мате­ріалів лялькового одягу в традиціях українсь­кого національного
вбрання;

знає правила безпечної праці, санітарно-гігієніч­ні вимоги, як організува­ти робоче місце

2

16

^ Проектування та виготовлення ляльки

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джерела­ми. Створення банку ідей. Аналіз і систематизація інформації. Розроблення основи малюнка ляль­ки. Створення ескізу. Технологічна послідовність виготовлення ляльки:

• виготовлення шаблонів (для ви­
готовлення голови, тулуба, рук, ніг);

• добір тканини для основи одя­гу;

• добір з'єднувальних швів;

• розкрій тканини для одягу;

• з'єднання деталей з основою;

• виготовлення лялькового одя­гу;

• оздоблення одягу;

• остаточна обробка ляльки.

Контроль якості виробу. Догляд за виробом. Економічне обґрунтуван­ня виробу. Маркетингові дослід­ження. Розроблення реклами

складає план з роботи виконання проекту та план проектної діяль­ності;

здійснює пошук інфор­мації та виробів-аналогів;

аналізує та системати­зує інформацію;

розробляє ескізний ма­люнок ляльки;

виготовляє шаблони де­талей (голову, тулуб, ручки, ніжки);

визначає спосіб з'єд­нання деталей ляльки з основою;

з'єднує деталі ляльки з основою (тулубом);

добирає матеріали для лялькового одягу, інст­рументи пристосування;

виконує волого-теплову обробку;

добирає та оздоблює головний убір, намисто;

контролює якість виробу;

виконує економічне обґрунтування, марке­тингові дослідження;

розробляє рекламу;

оформляє необхідні до­кументи для портфоліо;

створює презентацію власного проекту (в електронному вигляді)

3

2

^ Презентація та оцінка проектної діяльності.

Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом)

характеризує складові
портфоліо;

компонує портфоліо;

захищає проект;

здійснює оцінку виготов­леної іграшки і процесу праці за загальними ес­тетичними та функціо­нальними показниками


Орієнтовний перелік об'єктів праці

Українська вузлова лялька, шита лялька, лялька-мотанка, іграш­кова, сувенірна, ляльковий одяг (національний, святковий, відомчий, побутовий).


Інструменти, обладнання та пристосування

 1. Ножиці.

 2. Голки.

 3. Лінійка.

 4. Олівець.

 5. Булавки.

 6. Швейна машинка.

 7. Праска.

 8. Наперсток.

 9. Нитки.Матеріали


Картон, тканина (бавовняна, вовняна, шовкова, синтетична), штуч­на, гладко фарбована, з різними малюнками, синтапон, вата, стрічки, бісер.


Література


 1. Білан М.С, Стельмащук Г.Г. Український стрій // Фенікс. - Львів, 1966.

 2. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. Ч.І-ІІ. - Мюнхен: Укр. Виробництво, 1966.

 3. Герус Л. Українська народна вишивка. - Львів, 2004.

 4. Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості. Пісні, прислів'я, загадки.скоромовки / Упоряд. Н.С. Шумада. -Київ, 1989.

 5. Засна 3. Український літопис вбрання. -ЧИ.- Київ, 2006.

 6. Матейко К.І. Український народний одяг. - Київ, 1977.

 7. Найден О.С. Українська народна лялька. - К.: Стйлос, 2007.

 8. Ніколаєва Т. Український костюм. - Київ: Дніпро, 2005.

 9. Тканко 3. Головні жіночі убори Поділля // Народна творчість та етнографія. - 1988. - №6.

 10. Українська минувшина, етнографічний довідник. - Київ, 1994.Схожі:

Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега iconТехнологія виготовлення дерев’яної іграшки
...
Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега iconУроку : Проголошення Української Народної Республіки
Мета уроку: пояснити причини проголошення Української Народної Республіки, висвітлити суперечності ІІІ універсалу, дослідити соціально-економічну...
Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега iconГурток української народної вишивки «Диворучки» рбдют при Мачухівському нвк та при Новоселівській зош І-ІІІ ступенів
Головна мета гуртка української народної вишивки полягає у тому, щоб познайомити дітей з історією та особливістю народної вишивки,...
Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега iconДокументи
1. /_нструкц_йна картка виготовлення ляльки.pdf
Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега iconНаказ №57 Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу української народної іграшки
...
Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега iconВипуск №5, Січень 2013р
Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Виголошення соборницької ідеї стало могутнім виявом творчої...
Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега iconДокументи
1. /nmk_trud_program_var.moduli/Основи л_сового господарства.doc
2. /nmk_trud_program_var.moduli/Основи...

Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега iconТехнологія виготовлення листівок
Тоді ці ли­стівки називали валентинками. Тепер для виготовлення цих виробів працюють цілі поліграфічні комбінати, дизайнери яких...
Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега iconДень Соборності України День Собо́рності
День Собо́рності — свято України, що відзначається щороку 22 січня в день проголошення Аккту возз'єднання Української Народної Республіки...
Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега iconГурток вишивки «Мальва» рбдют при Кіровському нвк та Абазівській зош І-ІІІ ступенів
Гурток української народної вишивки має на меті виховання в учнів почуття прекрасного, національної самосвідомості, любові до рідного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи