Технологія токарної обробки деревини (Автори В. Гащак, В, Федорак) Пояснювальна записка icon

Технологія токарної обробки деревини (Автори В. Гащак, В, Федорак) Пояснювальна записка
Скачати 58.15 Kb.
НазваТехнологія токарної обробки деревини (Автори В. Гащак, В, Федорак) Пояснювальна записка
Дата конвертації01.11.2012
Розмір58.15 Kb.
ТипПояснювальна записка
джерело

ТЕХНОЛОГІЯ ТОКАРНОЇ

ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ


(Автори В. Гащак, В, Федорак)


Пояснювальна записка


Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з токарством як видом художньої оброб­ки деревини. У процесі вивчення модуля учні ознайомляться з матеріалознавством, проектуванням і технологією виготов­лення виробів токарним способом. В Україні ця техніка дуже поширена. Теоретичні й практичні заняття передбачають за­лучення учнів до творчої діяльності: добір об'єкта виготов­лення, самостійний добір конструкції виробу, обґрунтування добору, нескладні економічні розрахунки й пропозиції щодо здешевлення виробів, планування різних видів робіт, удоско­налення обладнання, технологічного процесу, підвищення якості й продуктивності праці.

Виготовлення виробу передбачається через проектно-тех­нологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати проект.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу прави­лам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.


^ Тематичний план
nop.


Назва теми


Кількість

годин

1

Загальні відомості про токарну обробку деревини

3

2

Проектування й виготовлення виробу токарним способом

15

3

Презентація проекту й оцінювання результатів * проектної діяльності

2

Усього

20

Програма


nop.

Кіль­кість годин


^ Назва теми та її зміст

Державні вимоги до

рівня загальноосвітньої

підготовки учнів

1

3

Загальні відомості про то­карну обробку деревини

Історичні відомості про то­карство. Токарство в сучас­ному декоративно-ужитко­вому мистецтві. Деревина як конструкційний матеріал. Відомості про сучасні мето­ди обробки деревини. Тех­нологічні властивості дере­вини. Вимоги до заготовок. Вплив фізичних і техноло­гічних властивостей на добір деревини для виготовлення різних виробів. Технологіч­ні можливості токарного вер­стата для обробки дереви­ни. Ознайомлення з техно­логією токарної обробки. Інструмент і пристрої для точіння й розточування от­ворів у заготовках із дере­вини. Правила безпечної ро­боти й санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робо­чого місця

Називає вироби, виго­товлені токарним спо­собом; їх застосування; вимоги до заготовок для обробки токарним способом; сучасні ме­тоди обробки деревини;

розрізняє породи де­ревини;

характеризує матеріали, що використовуються для токарної обробки, технологічні можливос­ті токарного верстата;

добирає інструменти й приладдя для роботи;

обґрунтовує добір кон­струкційних матеріалів залежно від призначен­ня виробу;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної праці та сані­тарно-гігієнічних вимог

2

15

Проектування й виготов­лення виробу токарним способом

Формулювання проблеми. Визначення завдань для ви­конання проекту. Робота з інформаційними джерела­ми. Створення банку ідей і пропозицій. Аналіз і систе­матизація інформації. Роз­роблення ескізу точеного виробу. Технологічна по­слідовність виготовлення виробу: - - – підготовка заготовок до роботи;

- вправи на закріплення заготовок;

- установка і кріплення заготовок;

- розмітка;

- установка підручника;

- чорнове й чистове обточування циліндричних, конічних і фасонних поверхонь;

- точіння виробів що мають великий діаметр;

- точіння виробів з внутрішнім вибором, свердління внутрішніх поверхонь;

- контроль розмірів;

- відрізання заготовок;

- з'єднання деталей між собою в блоки та з основою

виробу;

- оздоблення точеного ви-

робу;

- остаточна обробка виробу.

Контроль якості виробу.

Догляд за виробом. Еконо-

номічне обгрунтування виро-

бу. Маркетингові досліджен­ня. Розроблення реклами

Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяль­ності;

здійснює пошук інфор­мації та виробів-аналогів;

аналізує та системати­зує інформацію; розробляє ескіз точено­го виробу;

добирає матеріал, інст­рументи, приладдя;

визначає спосіб кріп­лення заготовки, спосіб з'єднання деталей між собою та з основою виробу;

застосовує технологічні пристрої для верстата;

здійснює чорнове й числове обточування циліндричних, конічних і

фасонних поверхонь, деталей великого діаметру;

обробляє фаски, уступи, канавки внутрішні поверхні;

добирає та оздоблює виріб;

контролює розміри, якість виробу;

організовує робоче місце під час виконання робіт;

дотримується правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість

виробу; розробляє рекламу

розробляє рекламу

3

2

Презентація проекту й

оцінювання результатів

проектної діяльності

Захист проекту (за планом)

Захищає проект;

здійснює оцінювання

виготовленого виробу

та процесу праці за за­гальними естетичними й функціональними по­казниками


Орієнтовний перелік об'єктів праці

Ручка для інструменту, товкачка, свічник, ваза, шахові фігури, качалка для тіста, кегель, кубок, таріль, рахва, горнята тощо.


Інструменти, обладнання та приладдя

СТД-120М, реєр, косяк (мейсель), пласкі стамески (кана-вочники), відрізні різці, планшайба, патрон (чашковий, цанго­вий), тризуб, лінійка, штангенциркуль, олівець, ножівка, лоб­зик, викружна пилка.


Матеріали

Деревина (липа, груша, бук, дуб, береза, явір, ясен).


Література


  1. Комп'ютерна графіка: Навч. посібник / А.П. Верхола, Б.Д. Коваленко, В.М. Богданов [та ін.]; За ред. А.П. Верхоли. — К.: Каравела, 2005.

  2. Матвєєва Т.О. Мозаїка та різьблення по дереву: Навч. посібник / Пер. з рос. — К.: Вища школа, 1993.

  3. Оршанеький Л.В. Основи гуцульського художнього дере-вообробництва: Навч. посібник / Л.В. Оршанеький, П.В. Анд-ріюк. — Косів: Писаний Камінь, 2002.

  4. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках тру­дового навчання: Теорія і методика: Монографія / В.В. Бер-бец, Т.М. Бербец, Н.В. Дубова [та ін.]; За заг. ред. О.М. Ко-берника. — К.: Наук, світ, 2003.

  5. Тимків Б.М. Виготовлення художніх виробів з дерева: Підручник / Б.М. Тимків, К.М. Кавас. — Л.: Світ, 1995.

  6. Гликин М.С. Декоративньїе работьі по дереву на стан­ках. — М.: Народное творчество, Искана, 2002.

  7. Левадний B.C. Обработка дерева на станках / B.C. Ле­вадний, Ю.А. Черньш. — М.: ООО «Аделант», 2005.

  8. Знциклопедия работ по дереву: Руководство, нербходи-мое любителю работ по дереву / Ред.-консультант М. Рамуц; Пер. с англ. ПА. Сорокина. — М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство ACT», 2004.Схожі:

Технологія токарної обробки деревини (Автори В. Гащак, В, Федорак) Пояснювальна записка iconМ. Київ Пояснювальна записка
Програмою варіативного модуля "Технологія художньої обробки деревини випилюванням" передбачено ознайомлення учнів з одним із видів...
Технологія токарної обробки деревини (Автори В. Гащак, В, Федорак) Пояснювальна записка iconТехнологія інкрустації виробів з деревини (Автор Я. Мельничук) Пояснювальна записка
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з...
Технологія токарної обробки деревини (Автори В. Гащак, В, Федорак) Пояснювальна записка iconТехнологія художнього набивання на тканині (Автори А.Іваночко, Д. Проців, Д. Білоус) Пояснювальна записка
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи». Модуль успішно реалізувався в основній І старшій...
Технологія токарної обробки деревини (Автори В. Гащак, В, Федорак) Пояснювальна записка iconТехнологія художнього різьблення по дереву (Автори В. Вудвуд, П. Гавука, В. Крутофіст, І. Фокшей) Пояснювальна записка
Теоретичні й практичні заняття передбачають залучення учнів до творчої діяльності: добір об'єкта проекту­вання, самостійний добір...
Технологія токарної обробки деревини (Автори В. Гащак, В, Федорак) Пояснювальна записка iconПояснювальна записка приладів Пояснювальна записка Літ. Акрушів 65 ну’ЛП’ «ікта»
Визначення загального передаточного числа редуктора, розподіл його між черв’ячною і зубчатою парами 7
Технологія токарної обробки деревини (Автори В. Гащак, В, Федорак) Пояснювальна записка iconПояснювальна записка
Програма розрахована на вивчення інформатики 9 класі основної школи в обсязі 1 година на тиждень. Автори виходили з припущення, що...
Технологія токарної обробки деревини (Автори В. Гащак, В, Федорак) Пояснювальна записка iconТехнологія вишивання шовковими стрічками Пояснювальна записка
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми для 10-11-х класів. Програма варіативної частини "вишивка шовковими стрічками"...
Технологія токарної обробки деревини (Автори В. Гащак, В, Федорак) Пояснювальна записка iconТехнологія плетіння спицями (Автор Б. Кузнецова) Пояснювальна записка
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи». Програма модуля передбачає за­кріплення знань про...
Технологія токарної обробки деревини (Автори В. Гащак, В, Федорак) Пояснювальна записка iconТехнологія вишивання стрічками (Автор Н. Костюк) Пояснювальна записка
Для виготовлення виробів цією технікою використовують різноманітні шовкові стрічки, тасьму, а також бісер, нитки для вишивання, добирають...
Технологія токарної обробки деревини (Автори В. Гащак, В, Федорак) Пояснювальна записка iconТехнологія хлібопекарського та кондитерського виробництва Автор: Раілко Л. К. Пояснювальна записка
Український народ здавна славиться своєю гостинністю. Ук­раїнська кухня популярна не лише в нашій країні, але й за кордоном. Такі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи