Методичні рекомендації до їх виконання, список літератури. Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання усіх спеціальностей icon

Методичні рекомендації до їх виконання, список літератури. Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання усіх спеціальностей
Скачати 232.67 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до їх виконання, список літератури. Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання усіх спеціальностей
Дата конвертації04.11.2012
Розмір232.67 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
джерело


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет


ІСТОРІЯ УКРАЇНИМетодичні рекомендації

з підготовки до семінарських занять

та виконання контрольної роботи

для студентів Інституту

заочного та дистанційного навчання

усіх спеціальностей


Київ 2008УДК 94(076.5)

ББК Т3(4 Укр)р

I 907

Укладачі: Н.В.Бем, В.М.Гребенніков, О.М.Захарчук,

О.Г.Ількова, Т.Є.Курченко, Ж.В.Паскал, І.А.Петасюк, О.А.Юрченко, І.І.Тюрменко.

Рецензент Геращенко М.В.


^ Затверджено методично-редакційною радою

Національного авіаційного університету (протокол

№ __ від “___”____________2008 р.)


Історія України: Методичні рекомендації з

I 907 підготовки до семінарських занять та виконання

контрольної роботи / Уклад.: І.І. Тюрменко,

О.М. Захарчук та ін. – К.: НАУ, 2008. – 26 с.


Містять плани семінарських занять, методичні поради студентам з підготовки до них, теми контрольних робіт та методичні рекомендації до їх виконання, список літератури.

Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання усіх спеціальностей.


ВСТУП


Історія України – наша дорогоцінна спадщина. Вона охоплює віхи історичного шляху українського народу, який упродовж багатьох віків свого розвитку зробив значний внесок у світову цивілізацію. Опанування дисципліни передбачає вивчення історії розвитку українського народу у державотворчому, соціально-політичному, духовному та економічному вимірах і допомагає студентам усвідомити історичні корені свого народу, етапи його формування, цілісність та поступальність його історії. Викладення історії України подається в нерозривному зв’язку і взаємовпливах з історією інших країн та народів.

^ Мета вивчення курсу "Історія України" – дати студентам ґрунтовні наукові знання з історії виникнення і розвитку українського народу, його державності, головних суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбувались в Україні.

^ Завданням курсу „Історія України” є об’єктивне засвоєння студентами програмного матеріалу за допомогою різних форм і методів (семінарські заняття, самостійна робота, домашня контрольна робота), розуміння багатовимірності і суперечності історичного процесу на теренах України, а також оволодіння методами самостійної роботи з джерелами та історичною літературою.

^ Методологічна основа вивчення курсу – це принципи об'єктивності та історизму, пріоритет загальнолюдських цінностей над політичними та класовими інтересами.

Протягом вивчення цього курсу реалізується пізнавальна, практично-політична, культурологічна, виховна та інші функції, формується науковий світогляд студентів.

У результаті вивчення дисципліни, що базується на вітчизняній та іноземній історіографії, студенти повинні знати:

– основні етапи формування і розвитку українського народу, його боротьбу за незалежність і державний суверенітет;

– визначних діячів української історії, культури та техніки;

 • джерела і літературу з проблем курсу.

Ґрунтуючись на знаннях, одержаних у процесі вивчення дисципліни, студенти повинні вміти:

 • встановлювати причинно-наслідковий зв’язок між подіями;

 • аналізувати історичний матеріал;

 • орієнтуватися в сучасних світових подіях через призму історичних подій минулого;

 • робити самостійні висновки та узагальнення.

Курс "Історія України" охоплює період з найдавніших часів до сучасності. Він розглядає процес формування українського етносу в контексті становлення європейської і світової цивілізації, містить найважливіші соціально-економічні, політичні та державотворчі події, національно-визвольний та громадський рух, діяльність політичних партій, видатних осіб, внутрішню та зовнішню політику України.


^ ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Семінар I


Київська Русь в історичній долі українського народу


План


 1. Передумови виникнення Київської Русі.

 2. Київська Русь в період піднесення і розквіту.

 3. Галицько-Волинська держава – спадкоємиця та правонаступниця Київської Русі.

Основні поняття: етногенез, венеди, анти, склавини, Куявія, Славія, Артанія, зарубинецька культура, черняхівська культура, автохтон, Русь, “Руська земля”, Київська Русь, віче, князь, полюддя, християнство, “шлюбна” дипломатія, централізована монархія, феодальна олігархія, боярська опозиція, феодальна роздробленість, Золота Орда.


Література: [2, 4, 5, 15]

^

Методичні рекомендації до семінарського заняттяВивчаючи перше питання, слід мати на увазі, що в історичній науці однією з центральних є проблема походження народу (етногенезу).

Які найперші теорії походження слов’ян вам відомі?

Розкажіть про найбільш поширені теорії походження слов’янства в сучасній історичній літературі.

У яких писемних джерелах з’явилися перші згадки про ранньослов’янські племена? Які давні автори вже вживали етнонім “слов’яни”?

Важливо пам’ятати, що вирішальну роль у формуванні українського етносу відіграли міграційні процеси ІІ-VІІ ст. Визначте територію, яку заселяли анти. Що становило основу їхнього господарського життя? Зупиніться на особливостях суспільно-політичного устрою антів.

Держава антів проіснувала близько трьох століть (кінець ІV – початок VІІ ст.). Зверніть увагу на інтенсивність слов’янської експансії в цей період, адже анти проникли на Балкани, Верхній Дніпро, Дінець та Дон. Чому розпався антський союз?

Вам необхідно дослідити процес формування великих союзів слов’янських племен – дулібів, полян, волинян. Розкажіть про об’єднання окремих племен та їхніх союзів.

Далі варто розглянути осередки державності східних слов’ян у VІІІ-ІХ ст. Якими були соціально-економічні відносини східних слов’ян у цю добу? Зверніть увагу на суттєві зміни, що відбулися в суспільному ладі слов’ян.

Розгляд другого питання необхідно розпочати з наукового обґрунтування основних передумов виникнення давньослов’янської ранньофеодальної держави – Київська Русь.

Рекомендуємо звернути увагу на основні теорії походження Київської Русі. Проаналізуйте їх і зробіть свої висновки.

Далі слід визначити основні етапи розвитку Київської Русі і дати розгорнуту характеристику кожному з них. Зверніть увагу на те, що з другої половини ІХ й до кінця Х ст. ­– це часи найбільшої експансії Київської Русі, виходу її на міжнародну арену, спроби вписатися в геополітичний простір, недостатньої консолідації держави, слабкої великокнязівської влади, нечіткої організації та централізації.

Під час висвітлення цього періоду особливу увагу слід приділити реформам княгині Ольги та їх значенню для зміцнення центральної князівської влади та подальшого розвитку держави.

Розглядаючи етап найбільшого піднесення та розквіту Київської Русі (кінець Х – середина ХІ ст.), необхідно зупинитися на внутрішній та зовнішній політиці Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Особливу увагу доцільно приділити з’ясуванню причин прийняття християнства за візантійським взірцем та його значимості для подальшого розвитку Київської Русі.

Висвітлюючи добу політичної роздробленості Київської Русі (кінець ХІ – середина ХІІІ ст.), розкажіть про зміни, що відбулися в суспільно-політичному та економічному житті держави (зміни форми правління Київської Русі, стрімкий розвиток феодалізму, економічне зміцнення земельної знаті, відцентрові тенденції та ін.). Зверніть увагу на спроби відновити цілісність та велич держави (княжі з’їзди та політику Володимира Мономаха). Проаналізуйте причини феодальної роздробленості та занепаду Київської Русі з огляду на внутрішні та зовнішні фактори.

Окремо зупиніться на політичному устрої Київської Русі, що була ранньофеодальною державою з монархічною формою правління. Необхідно відзначити, що впродовж ІХ-ХІІ ст. влада зазнала певних трансформацій. Зосередьте увагу на основних елементах політичної влади (князь, боярська рада, віче). Покажіть, яку роль відігравала княжа дружина на різних етапах розвитку держави.

Проаналізуйте соціально-класову структуру Київської Русі (ієрархічну структуру панівного класу, диференціацію серед феодально залежного населення).

Під час відповіді на третє питання доцільно пригадати, що Давньоруська держава розпалася на окремі князівства: Галицьке, Волинське, Новгород-Сіверське, Переяславське, Чернігівське та ін. Поступово роль Києва як політичного та економічного центру занепадає.

Могутнім суперником Галицького об’єднання було Чернігівське князівство, яке протистояло планам володимиро-суздальських і смоленських князів установити в Південній Русі свою гегемонію.

Розгляньте причини, що сприяли виникненню та піднесенню Галицько-Волинської держави (географічне розташування, зовнішня загроза, об’єднавча політика Романа Мстиславича).

Охарактеризуйте внутрішню політику Романа Мстиславича, важливою складовою якої було придушення боярської сваволі.

Варто зауважити, що князювання Романа в Галичі було складним і швидкоплинним (1199-1205 рр.), адже він об єднав близькі природно й економічно, проте політично й соціально контрастні землі. Доцільно звернути увагу на те, що в Галичині через малоліття князів Данила і Василька на деякий час “вокняжився” боярин Володислав Кормильчич. Це єдиний випадок в історії Русі, коли князівський престол посіла особа, яка не належала до роду Рюриковичів. Чому подібне стало можливим саме в Галицькій землі?

Охарактеризуйте державну діяльність князя Данила Галицького.

Розкажіть про особливості політичного життя Галицько-Волинського князівства. Зупиніться на боротьбі Данила Романовича проти татарських поневолювачів. Зверніть увагу на об’єктивні причини розпаду держави Романовичів (вона залишилася недостатньо згуртованою, соціально-господарський стан різних її земель був неоднаковим).

Слід також ураховувати, що одним із вирішальних чинників розпаду держави Романовичів стало наростання феодальної роздробленості в Східній Європі. Ці процеси не обминули жодної давньоруської землі в ХІІІ ст.

Важливо пам’ятати, що безперервні війни між руськими князями та західними сусідами зруйнували квітучу Галицьку землю, якою вона була за Данила Романовича.

Відповідь доцільно завершити аналізом тих політичних інтриг і комбінацій, які зумовили захоплення Галицько-Волинських земель Литвою та Польщею.


Семінар IІ


УКРАЇНСЬКА національно-демократична РЕВОЛЮЦІЯ 1917 – 1920 рр.

План

 1. Утворення Української Центральної Ради та її діяльність.

 2. Українська держава П. Скоропадського.

 3. Відновлення влади УНР. УНР і ЗУНР. Установлення радянської влади в Україні.

 4. Уроки та історичне значення Української революції.

Основні поняття: Українська національно-демократична революція, Центральна Рада, Генеральний секретаріат, федерація, Універсал, автономія України, окупація, військово-польові суди, Конституція УНР, двовладдя, радянська влада, диктатура, декрет, декларація, українські установчі збори, громадянська війна, державний переворот, гетьманат, повстансько-партизанський рух, Директорія, "воєнний комунізм", отаманщина, денікінщина, Варшавський договір, поразка Української революції, уроки Української революції.


Література: [2, c.321-371]; [4, c.244-291]; [5, c.154-190]; [6, c.215-260]; [8, c.210-288]; [15,c. 206-246]; [34, c.10-172].
^

Методичні рекомендації до семінарського заняттяРозглядаючи перше питання, слід з’ясувати соціально-економічне та політичне становище в Україні після Лютневої революції. Визначте позиції загальноросійських і національних політичних партій, що діяли в Україні.

Лютий 1917 р. поклав початок новому етапу боротьби за національне відродження України — Українській національно-демократичній революції, першим кроком якої було створення Української Центральної Ради. Проаналізуйте процес політичного визначення УЦР, акцентуючи увагу на роботі Всеукраїнського національного Конгресу, що став першим кроком до відродження української державності, на рішеннях військового, селянського, робітничого та інших з’їздів та конференцій. Покажіть боротьбу Центральної Ради за автономію України (квітнева маніфестація у Києві, делегація Центральної Ради до Тимчасового уряду, І-й Універсал Ради).

Необхідно усвідомити причини прийняття та зміст перших двох Універсалів Центральної Ради, ставлення до них Тимчасового уряду, різних політичних партій. Розкрийте ситуацію в країні восени 1917 р.

З’ясуйте соціально-політичні зміни в Україні після жовтневих збройних повстань в Петрограді і Києві і Розгляньте зміст ІІІ Універсалу Центральної Ради, яким проголошувалась УНР.

Аналізуючи стосунки між Українською Центральною Радою і Радянською Росією, покажіть у чому полягали підвалини їх конфронтації, суть Маніфесту РНК РРСР від 4 грудня 1917 р. з ультимативними вимогами до Центральної Ради. Розкрийте рішення II з’їзду Рад України та наступні політичні події. З’ясуйте причини прийняття IV Універсалу і його значення. Розглядаючи зовнішню політику УНР, зупиніться на ході переговорів Центральної Ради із державами австро-німецького блоку в Бресті, на умовах підписаного Брестського мирного договору.

На закінчення цього питання необхідно розкрити діяльність УНР до квітня 1918 р., утручання окупаційних властей у внутрішні справи УНР; рішення останньої сесії УНР. Визначте досягнення і помилки у діяльності УЦР.

Під час вивчення другого питання, з’ясуйте і розкрийте причини гетьманського перевороту. Покажіть цілі і завдання гетьманщини, її внутрішню та зовнішню політику, ставлення до неї різних політичних сил в Україні та за її межами. Проаналізуйте, чому політика гетьманщини призвела до загострення політичної, економічної та соціальної ситуації в Україні. Які зовнішні фактори сприяли цьому? Покажіть ставлення українського народу до гетьманщини та окупантів. Які сили брали участь в боротьбі проти гетьманату? Розкрийте їх організацію і практичні дії.

Завершуючи розгляд цього питання, з’ясуйте причини кризи гетьманату, які призвели його до краху і приходу до влади Директорії УНР.

^ Третє питання почніть з розгляду сутності внутрішньої та зовнішньої політики Директорії, різних підходах її у визначенні принципових питань. Зверніть увагу на взаємовідносини УНР із ЗУНР, їх Акт Злуки, а також на причини невдач українських урядів.

Проаналізуйте, чому більшовики захопили владу в Україні на початку 1919 р., рішення ІІІ Всеукраїнського з’їзду Рад. Покажіть сутність денікінщини і боротьбу проти неї. Радимо з’ясувати, чи мала радянська влада підтримку серед українського населення? Коли закінчилася фронтальна боротьба війська УНР за незалежність? З’ясуйте особливості партизансько-повстанського опору Радянській владі, методи та форми, якими радянська влада була встановлена на українській землі, її політику “воєнного комунізму”.

Визначте політичні події в Україні після підписання Варшавського договору (квітень 1920 р.) до поразки революції у листопаді 1920 р.

Розглядаючи четверте питання, варто усвідомити, що взагалі революції знаменували собою тріумф одних ідей і крах інших, виносили на суспільний гребінь невідомих до того діячів, виявлялися справжніми вибухами накопиченої енергії, масової активності, водночас супроводжувалися тяжкими випробуваннями, потрясіннями – трагедіями та жертвами. Слід відзначити, що ця революція займає серед них центральне місце, що її історія має актуальне значення в сучасній Україні. Про це свідчить, зокрема, прийняття Указу Президентом України В. Ющенком “Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників” від 12 квітня 2007 р.

Після висвітлення основних причин поразки цієї революції (Див. “Історія України”. – Київ: НАУ, 2001. – С. 185-188), акцентуйте увагу на тому, що на її історичне значення вказували ще самі учасники цих подій. Так, один із керманичів демократичної революції С. Петлюра у листопаді 1919  р. відмічав: “Наша боротьба в історії українського народу буде записана золотими буквами… За час дволітньої нашої боротьби ми створили українську націю, яка і надалі активно боротиметься за свої права, за право самостійно і ні від кого незалежно порядкувати на своїй землі”. Покажіть головні здобутки Української революції, стрижнем яких стали національне відродження, прорив нації до власної державності і соборності. Наостанок розкрийте найважливіші уроки національно-демократичної революції.


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Студентам інституту заочного та дистанційного навчання необхідно виконати одну домашню контрольну роботу.

Контрольна робота являє собою елементарне наукове дослідження. Її завдання – отримати знання із зазначеної проблеми, навчитися аналізувати історичний матеріал, робити самостійні висновки шляхом системного ознайомлення з основними історичними джерелами та спеціальною літературою.

Виконання контрольної роботи необхідно розпочинати з ознайомлення з матеріалами до обраної теми, вказаними у списку рекомендованої літератури. Тому, перш за все, необхідно скласти наукову бібліографію з проблеми та список джерел і літератури з теми роботи.

Після цього починається новий етап – робота над джерелами і літературою. Починати слід з вивчення спеціальної наукової літератури. Це дає можливість студенту ознайомитись з рівнем розроблення в історичній літературі вибраної ним теми. До того ж, починати вивчення літератури необхідно з найновітніх робіт, а потім поступово знайомитися з працями, які вийшли друком раніше.

Виняткове значення для написання роботи мають джерела. Тому, чим ширше залучена документальна база, тим переконливішими будуть висновки і якість самої роботи.

На наступному етапі необхідно розробити план майбутньої роботи (простий чи складний – за бажанням і міркуванням автора контрольної роботи). План роботи складається залежно від тих питань, які досліджуються, але, як правило, він включає в себе такі пункти: 1) вступ; 2) розділи або глави, де висвітлюється основний зміст контрольної роботи (їх може бути декілька); 3) висновки; 4) список використаних джерел і літератури; 5) інколи ілюстрований додаток документів, таблиць, схем, карт, фотографій та ін.

Однією з найскладніших і частин контрольної роботи безумовно є вступ, у якому визначається актуальність теми, формулюються мета та завдання роботи, подається стислий історіографічний огляд літератури з теми. При цьому, недостатньо обмежуватися лише переліком авторів чи назвами книг, а слід стисло охарактеризувати значення тієї чи іншої праці, яка згадується для розкриття проблеми.

Кожна контрольна робота складається з розділів, які, у свою чергу, можуть поділятися на параграфи. Тут викладається основний матеріал теми згідно з планом. Виклад змісту має бути логічним, послідовним та лаконічним. Слід уникати повторень, нечітких формулювань. Викладаючи матеріал і використовуючи цитування джерел та літератури, необхідно робити на них посторінкові посилання.

Висновки повинні відповідати основному змісту роботи, бути конкретними і виглядати як підсумкові відповіді на питання плану контрольної роботи.

^ Список літератури оформляється відповідно до вимог вищої школи: в алфавітному порядку, з наведенням усіх вихідних даних джерела (див. список рекомендованої літератури).

Обсяг контрольної роботи – 10-15 друкованих аркушів формату А4, через 1,5 інтервала, шрифт 14 або до 24 аркушів зошита.

Зразок оформлення титульної сторінки роботи наведено в додатку.


^ ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Номери тем контрольних робіт збігаються із сумою двох останніх цифр номера залікової книжки студента. Якщо, наприклад, залікова книжка має номер 192538, то студент має писати одинадцяту тему.


^ ТЕМА 0. КИЇВСЬКА РУСЬ – ДАВНЬОРУСЬКА ДЕРЖАВА


План


 1. Східні слов’яни та їх перші державні утворення. Теорії походження назви “Русь”.

 2. Основні етапи розвитку Київської Русі, її політичний устрій соціально-економічного життя та суспільна організація.

 3. Історичне значення Київської Русі.

Література: [4, c.40-94]; [6, c.12-66]; [10, c.22-50, 55-64]; [12, с. 22-45, 52-63]; [20]; [24, c.18-53]; [27]; [29], [45].


^ ТЕМА 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

(XIV – поч. XVII ст.)


План


 1. Включення українських земель до складу Литви і Польщі.

 2. Люблінська і Берестейська унії та їх вплив на ситуацію в Україні.

 3. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток українських земель в 70-ті роки XVI – поч. XVII ст.

Література: [2, c.97-128]; [4, c.83-92]; [3, c.89-126, 139-145]; [5, c.38-53]; [6, с. 59-76]; [8, c.65-87]; [10, c.68-80]; [15, с. 76-91]; [22, c.54-70]; [33].


^ ТЕМА 2. ВИНИКНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА


План


 1. Причини виникнення та джерела формування українського козацтва. Реєстрове козацьке військо.

 2. Запорізька Січ. Її адміністративно-територіальний та соціально-політичний устрій.

 3. Військове мистецтво запорожців. Боротьба козацтва проти турецько-козацької експансії та польського гноблення.

Література: [4, c.126-144]; [5, c.129-147]; [6, c.92-111, 119-120]; [7, c.38-64]; [8, с. 81-93]; [12, c.84-104]; [25]; [27]; [29]; [34]; [35].


ТЕМА 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1648 – 1657 рр.)


План


 1. Причини, характер, завдання, рушійні сили та періодизація Української національної революції.

 2. Повалення польсько-шляхетської влади в Україні.

 3. Переяславська Рада. "Березневі статті" Б.Хмельницького. Військово-політичні події в Україні в 1654–1657рр.

Література: [4, c.143-163]; [6, c.124-140]; [5, c.65-78]; [6, c.94-109]; [8, с. 88-107]; [10, c.105-117]; [13, c.113-162]; [17, с. 65-110].


^ ТЕМА 4. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ – ВИДАТНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ


План


 1. Історична роль Б.Хмельницького як керівника національно-визвольної боротьби українського народу.

 2. Еволюція державницьких поглядів Б.Хмельницького, основні етапи розроблення програми національно-державного будівництва та боротьби за її реалізацію.

 3. Формування Української козацької гетьманської держави під проводом Хмельницького, її суспільний лад та особливості державної організації.

Література: [4, c.160-163]; [6, c.124-140]; [7, c.68-78]; [8, c.96-100]; [10, с. 88-107]; [19, c.70-210]; [29]; [34]; [35]; [46].


^ ТЕМА 5. ОБМЕЖЕННЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ГЕТЬМАНЩИНИ

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХVІІ – ХVІІІ ст.)


План


 1. Наступ російського царизму на політичну автономію України (друга пол. XVII ст.).

 2. Гетьманування І.Мазепи. Північна війна та її наслідки для України.

 3. Занепад автономії України. Остаточне скасування української державності у XVIII ст.


Література: [4, c.163-199]; [6, c.141-187]; [7, c.78-91]; [8, c.113-117, 120-125]; [8, с. 113-117, 120-125]; [10, c.107-151]; [12, с. 121-138, 144-145, 157-165]; [19, с. 211-344]; [24, с. 114-139]; [28]; [29]; [35], [44].

^ ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ


План


 1. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XVIII – XIX ст.

 2. Соціальне протистояння та соціальні конфлікти в Україні в XIX ст.

 3. Соціально-політичні рухи в Україні в XIX ст.

Література: [4, c.209-225, 233, 247-244, 245-256, 259-269, 298-302]; [5, c.367-386, 416-422, 428-465, 487-502, 509-528]; [6, c.191-194, 199-208, 217]; [7, c.93-104, 107-110, 111-121, 125-131]; [8, с. 133-140, 153-155, 160-171]; [12, c.187-204].


ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ (КІНЕЦЬ XVIII – XIX ст.)


План


 1. Причини, суть та основні етапи українського національного відродження.

 2. Український національний рух у першій половині XIX ст.

 3. Національне і суспільно-політичне життя в Україні в другій половині XIX ст.

Література: [4, c.225-233, 238-244, 256-259, 303-308]; [5, c.392-406, 426-428, 466-482, 526-528]; [6, c.194-198, 208-213]; [7, c.104-107, 110, 121, 124, 131]; [22, с. 140-157, 166-171]; [29].


ТЕМА 8. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

План


 1. Соціально-економічне та політичне становище українських земель у складі Російської імперії. Утворення політичних партій.

 2. Суспільно-політичне та економічне життя українців Австро-Угорщини.

 3. Революційна боротьба в Україні 1905–1907 рр. й активізація національно-визвольного руху.

 4. Початок авіаери в Україні.

Література: [4]; [6, c.218-243]; [7, c.133-152]; [8, c.190-203]; [9, с. 15-23]; [10, с. 137-177]; [12, с. 238-251, 257-261]; [16, c.22-121]; [18]; [21, с. 11-74]; [26, с. 14-71].


ТЕМА 9. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917 – 1920 рр.

План

 1. Соціально-політичне становище в Україні після перемоги Лютневої революції. Створення Української Центральної Ради. Проголошення автономії України.

 2. Проголошення Української Народної республіки. Війна Радянської Росії проти УНР.

 3. Причини поразки Української Центральної Ради.

Література: [4, c.316-334]; [7, c.154-168]; [8, c.215-233]; [10, c.210-234]; [12, с. 262-277]; [24, с. 197-231]; [29]; [36, c.10-87]; [43, с. 67-469].


ТЕМА 10. УКРАЇНА В ПЕРІОД ГЕТЬМАНАТУ ТА НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1918 – ЛИСТОПАД 1920 рр.)


План


 1. Українська держава гетьмана П.Скоропадського.

 2. УНР доби Директорії. Акт Злуки УНР і ЗУНР.

 3. Боротьба за владу в Україні у 1919–1920 рр. Авіація УНР.

 4. Причини поразки, історичне значення та уроки Української революції 1917-1920 рр.

Література: [4, c.335-367]; [7, c.168-190]; [8, c.234-253, 256-260]; [10, c.234-288]; [12, с. 279-306]; [29]; [36, c.10-172]; [43, с. 470-909].


^ ТЕМА 11. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕПУ

План

 1. Соціально-економічне і політичне становище України після закінчення громадянської війни.

 2. Перехід від політики „воєнного комунізму” до непу. Відновлення економіки України на засадах непу.

 3. Розвиток цивільної авіації України у 1920-ті роки.

Література: [4, c.368-384]; [6, c.292-303]; [7, c.191-195, 199-207]; [8, c.270-272, 276-280, 282-296]; [9, с. 65-76]; [10, с. 244-250, 253-256]; [13, c.7-29, 40-64, 122-138]; [18]; [21, c. 87-154]; [38].


^ ТЕМА 12. ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

План

 1. Причини індустріалізації.

 2. Індустріалізація в Україні: методи, труднощі, соціально-економічні наслідки.

 3. Розвиток цивільної авіації України у 1930-ті роки. Створення Київського авіаційного інституту.

Література: [4, c.384-390]; [6, c.304-327]; [7, c.207-212, 221-229]; [8, c.291-294]; [9, с. 79-80]; [10, с. 305-333]; [12, c.318-328]; [13, с. 199-328]; [18]; [21, с. 154-200]; [40].


^ ТЕМА 13. КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

План

 1. Концепції розвитку сільського господарства.

 2. Здійснення сталінської програми колективізації в Україні.

 3. Голодомор-геноцид 1932–1933 рр.

 4. Соціально-політичні наслідки колективізації.

Література: [2]; [4, c.390-399]; [6, c.304-318, 320-327]; [7, c.213-216]; [8, с. 294-298]; [9, с. 83-86]; [10, c.305-333]; [12, с. 335-341], [13, с. 140-198].


^ ТЕМА 14. УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

План

 1. Українське питання в міжнародних відносинах напередодні та на початку Другої світової війни.

 2. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР та УРСР.

 3. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Місце України у планах фашистів. Встановлення окупаційного режиму.

 4. Рух опору в українських землях.

Література: [4, c.448-482]; [6, c.319-365]; [7, c.225-258]; [8, c.311-349]; [9, с. 90-116, 119-121]; [10, с. 334-352, 358-359]; [11, c.13-55, 122-170, 256-272]; [12, с. 354-359, 367-374]; [41].


^ ТЕМА 15. ВИГНАННЯ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ПІДСУМКИ ТА УРОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВОЄН

План

 1. Визволення України і завершення об’єднання її земель.

 2. Внесок українських авіаторів у розгром фашизму. НАУ в роки війни.

 3. Основні підсумки та уроки Другої Світової та Великої Вітчизняної воєн. Внесок українського народу у розгром фашизму.

Література: [4, c.482-486]; [6, c.319-365]; [7, c.258-271]; [8, c.349-352, 359-365]; [9, с. 117-121]; [10, с. 334-352, 358-359]; [11 c.56-120]; [16, с. 325-329]; [22, с. 118-140]; [30].
^

ТЕМА 16. Україна в ПОВОЄННІ РОКИ

(1945 – 1955 рр.)
План

 1. Україна в міжнародних відносинах у перші післявоєнні роки.

 2. Відродження і відбудова народного господарства. Київський авіаційний інститут в повоєнний час.

 3. Суперечливі тенденції суспільно-політичного життя.

Література: [3, c.17-62]; [4, c.486-511]; [6, c.366-386]; [7, c.271-293]; [8, с. 357-358, 365-366, 370-384]; [9, с. 150-154, 169-173, 207-213, 242-246]; [12, c. 396-411]; [15, c.550-563]; [14, с. 340-367]; [21, с. 146-155]; [39, c. 508-540].


ТЕМА 17. Україна в умовах наростання кризи тоталітарного режиму (1956 – 1985 рр.) ТА ПЕРЕБУДОВЧИХ ПРОЦЕСІВ (1985 – 1991 рр.)
План

 1. Характер суспільно-політичного життя в Україні (1956– 1985 рр.)

 2. Соціально-економічне життя в Україні (1956–1985 рр.). Цивільна авіація в цей час.

 3. Перебудова в Україні: причини, суть, наслідки.

Література: [3, c.63-292]; [4, c.512-579]; [6, c.387-429; [7, c.294-316]; [8, с. 386-395, 397-410]; [12, с. 430-442, 452-458].


^ ТЕМА 18. РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ


План


 1. Розбудова незалежної України.

 2. Соціально-економічна політика України. Цивільна авіація та НАУ за часів незалежності.

 3. Національно-культурне відродження та розвиток міжнаціональних відносин в Україні.

 4. Україна в сучасному світі.

Література: [1]; [4, c.580-672]; [6, c.425-446]; [7, c.317-371]; [8, с. 411-471]; [9, с. 541-604]; [12, с. 458-490]; [21], [23, с. 151-204].


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна


 1. Акт проголошення незалежності України: Постанови Верховної Ради України від 24 серпня 1991 р. // Рад. Україна. – 1991. – 31 серпня.

 2. Закон Верховної Ради України від 28 листопада 2006 р. “Про Голодомор 1932-1933 років в Україні” // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 50. – Ст. 504.

 3. Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.). – К.: Альтернативи, 1999. – 304 с.

 4. Бойко О.Д. Історія України: Посібник. – К.: Академія, 2001. – 658 с.

 5. Борисенко В.І. Курс української історії. – К.: Либідь, 1996. – 616 с.

 6. Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад. комент. В.Короля. – К.: Академія, 2001. – 350 с.

 7. Історія України. Навч. посіб. / За ред. Г.Д. Темка, Л.С. Тупчієнка. – К: НАУ, 2001. – 383 с.

 8. Історія України: Посібник / За ред. Г.Д. Темка, Л.С. Тупчієнка. – К.: Академія, 2001. – 480 с.

 9. Історія України XX – поч. XXI століття: Навч. посіб. П.П.Панченко та ін.: За заг. ред. В.А. Смолія. – К.: Знання, 2004. – 582 с.

 10. Історія України: Нове бачення / За ред. В.А. Смолія. – К.: "Альтернативи", 2001. – 464 с.

 11. Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.). – К.: "Альтернативи", 1999. – 336 с.

 12. Король В.Ю. Історія України: Навч. посіб. – К.: Академія, 2005. – 496 с.

 13. Кульчицький С.В. Україна між двома світовими війнами (1921-1939 рр.). – К.: Альтернативи, 1999. – 336 с.

 14. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000). – К.: Альтернативи, 2001. – 360 с.

 15. Нариси з історії дипломатії України /За ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернативи, 2001. – 736 с.

 16. Новітня історія України (1900-2000 рр.): Підручник / А.Г. Слюсаренко та ін. – К.: Вища шк.., 2000. – 663 с.

 17. Політична історія України: Посібник / За ред. В.І. Танцюри.– К.: Академія, 2001. – 488 с.

 18. Савин В.С. Авиация в Украине. Очерки истории. – Харьков: Основа, 1995. – 264 с.

 19. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.). – К.: Альтернативи, 2000. – 352 с.

 20. Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь. – К.: Альтернативи, 1998. – 352 с.

 21. Троценко А.М. Історія цивільної авіації України. – К.: Аеробізнес, 2004. – 637 с.

 22. Україна в XX столітті (1990-2000 рр.). Збірник документів і матеріалів / Упоряд. А.Т. Слюсаренко та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 351 с.

 23. Україна: утвердження незалежної держави (1991-2000). Барановська П.П., Вересюк В.Ф., Віднянський С.В. та ін. За заг. ред. В.М. Литвина. – К.: Аеробізнес, 2004. – 637 с.

 24. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1999. – 480 с.

 25. Щербак В.О. Українське козацтво: формування суспільного стану. Друга половина XV – середина XVII ст. – К.: КМ Академія, 2000. – 300 с.


Додаткова


 1. Гребенніков В.М. Початок авіаери // Матеріали конференції "АВІА – 2001". – К.: НАУ, 2001. – С. 14-17.

 2. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К.: Вища шк., 1994. – 528 с.

 3. Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна. – К.: Альтернативи, 2000. – 304 с.

 4. Довідник з історії України (А-Я): Посіб. – К.: Генеза, 2001. – 1136 с.

 5. История отечественной гражданской авиации / Отв. ред. И.А. Филатов. – М.: Воздушный транспорт, 1996. – 550 с.

 6. Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів: Світ, 1998. – 488 с.

 7. Історія України в особах: Давньоруська держава / Авт. кол. М.Ф. Котляр. – К.: Україна, 1996. – 240 с.

 8. Історія України в особах: Литовсько-польська доба / Авт. кол. О. Дзюба, М. Довбищенко, О. Русіна. – К.: Україна, 1997. – 272 с.

 9. Історія України в особах: Козаччина / Авт. кол. В. Горобець, В. Смолій, В. Степанков та ін. – К.: Україна, 2000. – 302 с.

 10. Історія українського козацтва: нариси: У 2 т. – К.: "КМ Академія", 2006–2007. – Т. 1-2.

 11. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. 1917-1920. Навч. посіб. – К.: Либідь, 1997. – 175 с.

 12. Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь. – К.: Альтернативи, 1998. – 336 с.

 13. Крупницький Б.Д. Гетьман І.Мазепа та його доба. – К.: Україна, 2001. – 240 с.

 14. Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1945 – 70-ті роки: Підручник / В.А. Манжола та ін. – К.: Либідь, 1999.– 558 с.

 15. Петасюк І.А., Петасюк О.І. Цивільна авіація України в період з 1930 року по червень 1941 року (сторінки становлення і розвитку): Конспект лекцій. – К.: КМУЦА, 1999. – 80 с.

 16. Проблема ОУН-УПА. Попередня історична довідка. – К.: Наукова думка, 2000. – 185 с.

 17. Сарбей В.Г. Національне відродження України. – К.: Альтернативи, 1999. – 336 с.

 18. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К.: Либідь, 1999. – 909 с.

 19. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIIIст. – К.: Либідь, 1994. – 240 с.

 20. Толочко П. Київська Русь. – К.: Наук. думка, 1996. – 208 с.

 21. Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.: Ґенеза, 2002. – 568 с.Додаток


Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи


Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Інститут заочного та дистанційного навчання


Контрольна робота

з дисципліни

"Історія України"

на тему:


"Київська Русь – давньоруська держава"


Виконав студент I курсу ІЗДН

Гнатенко О.П.

Спеціальність 6.040200

"Соціологія"

Група № 1


Київ 2008


Навчальне видання


ІСТОРІЯ УКРАЇНИМетодичні рекомендації

з підготовки до семінарських занять

та виконання контрольної роботи

для студентів Інституту

заочного та дистанційного навчання

всіх спеціальностей


Укладачі: ТЮРМЕНКО Ірина Іванівна

ЗАХАРЧУК Олег Миколайович та ін.
Схожі:

Методичні рекомендації до їх виконання, список літератури. Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначені для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
Містять навчальну програму, контрольні завдання, методичні вказівки до їх виконання
Методичні рекомендації до їх виконання, список літератури. Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні рекомендації до їх виконання, список літератури. Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Логіка” для студентів усіх спеціальностей заочної...
Методичні рекомендації до їх виконання, список літератури. Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Цивільна оборона" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Цивільна оборона” призначені для студентів усіх...
Методичні рекомендації до їх виконання, список літератури. Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань, приклади оформлення використаної літератури, титульної сторінки та ін
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Економічна теорія” для студентів технічних...
Методичні рекомендації до їх виконання, список літератури. Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини»...
Методичні рекомендації до їх виконання, список літератури. Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Методичні рекомендації до їх виконання, список літератури. Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до курсової роботи з програмування для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до курсової роботи з програмування (для студентів спеціальностей 091501, 091502 денної форми навчання). Укл. В.І....
Методичні рекомендації до їх виконання, список літератури. Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні рекомендації до їх виконання, список літератури. Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи