Рішення таких завдань: дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині; навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму І конструкцію icon

Рішення таких завдань: дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині; навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму І конструкцію
Скачати 382.59 Kb.
НазваРішення таких завдань: дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині; навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму І конструкцію
Дата конвертації04.11.2012
Розмір382.59 Kb.
ТипРішення
джерело
1. /Для курс_в труда/01 - Програма 5-9 класи1.doc
2. /Для курс_в труда/03 - Нова програма.doc
3. /Для курс_в труда/04 - Програма трудове 04.12.doc
4. /Для курс_в труда/05 - Теми вар_ативних модул_в.doc
5. /Для курс_в труда/06 - Креслення.doc
6. /Для курс_в труда/07 - Програма для загальноосв_тн_х навчальних заклад_в ''Технологiх''.doc
7. /Для курс_в труда/08 - Навчальний пос_бник з предмету ''Технолог_х''.doc
8. /Для курс_в труда/09 - Технолог_х Загально-технолог_чне спрямування.doc
9. /Для курс_в труда/10 - Технолог_х _нженерно-техн_чне спрямування.doc
10. /Для курс_в труда/11 - Декоративне випалючання по тканини.doc
1 Елементи конструкторської діяльності
Правила внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні. Правила безпечної праці. 2 5 Виготовлення виробів з текстильних матеріалів ручним способом (за зразком)
Проект 5 клас
5 – 6 клас Пошиття швейного виробу (наволочки, торбинки) Мельничук
Рішення таких завдань: дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині; навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму І конструкцію
Для загальноосвітніх навчальних закладів
Технологі ї 10 клас Навчальний посібник Зміст Від авторів Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини
Технології для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів технологічного профілю загально-технологічного спрямування спеціалізація деревообробка
Спеціалізація Основи телекомунікацій Програму підготували: доктор фізико-математичних наук, професор Г,О. Сукач, кандидат технічних наук, доцент В. Б. Каток, кандидат технічних наук, доцент О. В. Дробік Пояснювальна записка
Варіативний модуль «Декоративне випалювання по тканині» Пояснювальна записка

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З КРЕСЛЕННЯ


Навчальна програма


КРЕСЛЕННЯ


для 11-12 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

технологічного профілю


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

Сьогодні креслення - це не лише засіб спілкування інженерів, конструкторів та робітників, - це фундамент графічної культури людини, яка живе в сучасному техногенному світі. Автоматизація і механізація сучасного виробництва істотно змінила зміст і характер діяльності людини. Зросла роль операцій, пов’язаних з сприйняттям та обробкою різної інформації. Досить часто дії людини в різних сферах пов’язані не з реальними об’єктами, а з їх замінниками у вигляді пультів управління, схематичних зображень реальних процесів і явищ. Схематичні і знакові моделі дозволяють в абстрактній, символічній формі не лише показувати взаємно-однозначну відповідність об’єктів і їх графічних зображень, але і принципово змінювати способи вирішення просторових та інших задач. Креслення - це один з ключів до успішного оперування сучасними видами інформаційних систем.

Програма передбачає послідовне вивчення учнями питань загальних вимог до оформлення креслень, побудови контурів зображень на кресленнях, теоретичних основ побудови зображень методом прямокутного проекціювання, виконання технічних креслень різного призначення, основних відомостей про будівельні й топографічні креслення а також про схеми

Засвоєння учнями змісту програми спрямоване на вирішення таких завдань:

 1. дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині;

 2. навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму і конструкцію;

 3. сформувати у учнів систему знань та вмінь, необхідних для виконання графічних документів;

 4. забезпечити умови для ознайомлення учнів з струк­турою і технологією сучасного виробництва, з елементами моделювання та конструювання;

 5. сприяти розвиткові технічного мислення, пізнавальної активності та просто­рової уяви учнів;

 6. сприяти формуванню здатності до самостійної роботи з навчальним матеріалом;

 7. сформувати в учнів якості, необхідні для проективної діяльності людини у сфері матеріальної культури.Зміст програми передбачає створення умов для ознайомлення учнів з основами сучасного виробництва та з місцем графічних документів у діяльності людини. Формуванню в учнів просторового мислення, розвиткові їхніх технічних здібностей сприятимуть різноманітні практичні роботи, пов’язані з аналізом змісту зображень на кресленні та читанням креслення із метою визначення певних відомостей про зображені на них предмети, із застосуванням елементів конструювання та уявних перетворень просторових властивостей предметів.

Програма складається з загального тематичного плану курсу, змісту навчального матеріалу, переліку навчальних досягнень учнів, орієнтовного змісту практичних робіт.

У тематичному плані наведено рекомендований розподіл часу в годинах за навчальними темами. Залежно від конкретних умов, пов’язаних із засвоєнням змісту тієї чи іншої теми учнями, вчитель має право перерозподіляти години між окремими темами програми.

Засвоєння курсу креслення здійснюється на базі вивчення теоретичного матеріалу та виконання практичних робіт. Практичні роботи передбачають: читання креслень, виконання графічних вправ у робочих зошитах, виконання креслень та ескізів на аркушах креслярського паперу.

Конкретний матеріал для практичних робіт учитель добирає самостійно, виходячи зі змісту навчального матеріалу та орієнтуючись на наведені в підручнику з креслення зразки завдань. При доборі завдань перевагу слід віддавати таким, які активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів: роботі з довідковим матеріалом, завданням творчого характеру тощо.

Всі практичні роботи повинні виконуватись тільки олівцем із застосуванням креслярських інструментів.

У процесі вивчення курсу необхідно передбачити широке використання навчальних наочних посібників: таблиць, зразків креслень, моделей, роздаткового матеріалу, екранних посібників тощо. Самостійна робота учнів із підручником та наочними посібниками має стати невід’ємною складовою процесу навчання.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з креслення здійснюється у двох аспектах:

 • рівень володіння теоретичними знаннями (який можна вияви­
  ти у процесі усного чи різних форм письмового опитування);

 • якість виконання практичних та графічних робіт.

Зважаючи на специфіку предмета, учителеві потрібно врахо­вувати такі вимоги;

 • рівень засвоєння передбачених програмою теоретичних знань
  та їх застосування під час виконання графічних і практичних
  робіт;

 • уміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної документації та іншими джерелами інформації;

 • дотримання технічних вимог у процесі виконання графічних
  робіт;

 • уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок

на ньому в процесі роботи;

 • рівень сформованості прийомів і навичок під час виконання

практичних та графічних робіт.Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

І. Початковий рівень навчальних досягнень

1

Учень може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його елементи. 3 постійною допомогою вчителя виконує тільки фрагменти практичних завдань.

2

Учень відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхові уявлення про об'єкт вивчен­ня, виявляє здатність елементарно висловити думку. Практичні завдання та графічні роботи виконує лише з допомогою вчителя.

3

Учень відтворює менш як половину навчального матеріалу, з допомогою вчителя виконує елементарні завдання. Графічна робота низького рівня якості

II. Середній рівень навчальних досягнень

4

Учень знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворювати його не в повному обсязі від­повідно до тексту підручника або пояснення вчителя. Практичні завдання та графічні роботи виконує під керівництвом учителя.

5

Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять, але при цьому допускає помилки. 3 допомогою вчителя може відтворити знач­ну частину матеріалу, частково обґрунтувати та про­аналізувати її, зробити висновки. Під час виконання практичних та графічних завдань потребує система­тичної допомоги вчителя.

6

Учень виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. 3 допомогою вчителя може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та ро­бити висновки, виправляти допущені помилки. Графічні практичні роботи виконує на середньому рівні

III. Достатній рівень навчальних досягнень

7

Учень виявляє знання і розуміння більшої частини навчального матеріалу. 3 епізодичною консультацією вчителя застосовує знання для виконання практичних завдань. Користується необхідною конструкторсько-технологічною документацією, яка передбачена про­грамою. Графічна робота достатнього рівня якості.

8

Знання учня є достатньо повними, самостійно застосо­вує вивчений матеріал під час виконання практичних та графічних робіт, уміє аналізувати, робити висновки. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з дея­кими неточностями. Користується необхідною конструк­торсько-технологічною документацією, що передбачена програмою. Графічна робота хорошого рівня, хоч і може мати незначні відхилення від установлених норм.

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

9

Учень вільно володіє вивченим матеріалом та застосо­вує його під час виконання практичних і графічних робіт, уміє узагальнювати й систематизувати інфор­мацію. Користується конструкторсько-технологічною документацією, що передбачена програмою. Графічна робота доброго рівня.

IV. Високий рівень навчальних досягнень

10

Учень володіє глибокими, міцними знаннями і здатний усебічно використовувати їх при виконанні графічних та практичних робіт. Користується конструкторсько-технологічною документацією, що передбачена програ­мою. Графічна робота виконана без відхилень від уста­новлених норм.

11

Учень володіє узагальненими, глибокими знаннями з предмета, цілеспрямовано використовує їх під час виконання практичних та графічних завдань. Користується різними видами конструкторсько-техно­логічної документації, що передбачена програмою. Графічна робота виконана на високому рівні.

12

Учень має системні знання, виявляє здатність прийма­ти раціональні рішення при виконанні теоретичних і практичних завдань. Вільно володіє різними видами конструкторсько-технологічної документації, визначе­них програмою. Графічна робота виконана бездоганно.ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ теми

ТемаОрієнтовна кількість годин
11-й клас

1

Вступ


1

2

Загальні вимоги до оформлення креслень

2

3

Геометричні побудови на кресленнях

4

4

Креслення плоских предметів.

4

5

Креслення в системі прямокутних проекцій

6

6

Виконання і читання креслень

6

7

Аксонометричні проекції. Технічний рисунок.

4

8

Перерізи та розрізи при виконанні креслень предметів

8
Усього

35

12-й клас

1

Вибір зображень на кресленнях

2

2

Складальні креслення

4

3

Зображення зєднань на складальних кресленнях

8

4

Читання та деталювання складальних креслень.

12

5

Топографічні та будівельні креслення

4

6

Технічні схеми

5
Усього

3511-й клас

К-ть год

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1

Вступ

Предмет креслення, його зміст, мета та завдання вивчення в школі. Застосування графічних документів у практичній діяльності людей. Стислі відомості з історії розвитку креслення. Креслярські інструменти та приладдя.Учень називає призначення графічних документів у практичній діяльності людей; характеризує місце та роль курсу креслення в системі шкільних предметів.


2

1. Загальні вимоги до оформлення креслення

Поняття про державні стандарти, які визначають правила оформлення креслень. Формати креслень. Робоче поле та рамка креслення. Основний напис на кресленні. Лінії креслення: суцільна товста основна, суцільна тонка, суцільна хвиляста, штрихова, штрихпунктирна і штрихпунктирна з двома крапками. Співвідношення товщин ліній та їх призначення.

Основні відомості про креслярські шрифти : види співвідношення розмірів. Букви, цифри і знаки на кресленнях.


Завдання до практичних робіт

 1. На аркуші креслярського паперу формату А4 викреслити рамку та графи основного напису креслення.

 2. Виконати завдання з визначенням типів ліній на кресленні.

 3. Виконати вправу на проведення різних типів ліній.

 4. Виконати завдання з визначення розміру шрифта

 5. Виконати кілька написів креслярським шрифтом за завданням учителя.


Учень називає розміри формату А-4, розміри рамки креслення, призначення основного напису на кресленні; пояснює призначення основних типів ліній креслення; формулює основні правила виконання креслярських шрифтів;

Виконує побудову рамки креслення, основний напис на кресленні; вміє проводити лінії креслення відповідної товщини, виконувати написи креслярським шрифтом.

4

2. Геометричні побудови на кресленнях

Аналіз графічного складу зображень на кресленнях. Осьові і центрові лінії на контурах зображень. Інструментально-графічні прийоми побудови (кутів, перпендикулярних та паралельних прямих, поділ кола та відрізків на рівні частини).

Поняття про основні види спряжень, їхні елементи й послідовність побудови. Спряження двох прямих, що перетинаються, двох паралельних прямих, спряження дуги кола і прямої.


Завдання до практичних робіт

 1. Виконати вправу на аналіз графічного складу контуру зображення.

 2. У робочому зошиті виконати побудову контуру зображення плоскої деталі з застосуванням вивчених геометричних побудов.

3. Виконання вправ на спряження кола та прямої дугою заданого радіуса.
Учень використовує раціональні прийоми роботи креслярськими інструментами; уміє виконувати поділ кута та відрізка на рівні частини; знає способи поділу кола на рівні частини; розпізнає основні геометричні елементи спряження: центр і точки спряження;

визначає перелік побудов, з яких складається контур зображення; за допомогою креслярських інструментів виконує побудову кутів, паралельних та перпендикулярних прямих, поділ кола та відрізків на рівні частини;

виконує спряження двох прямих, що перетинаються, двох паралельних прямих, спряження дуги кола і прямої.

4

3. Креслення плоских предметів

Зображення плоских предметів; послідовність їх побудови. Масштаби креслень: призначення, види й позначення.

Основні відомості про нанесення розмірів на кресленні: виносні та розмірні лінії, стрілки знаки діаметра і радіуса, умовне позначення товщини й довжини деталі, розміщення розмірних ліній

Ескіз деталі, його призначення та відмінність від креслення, послідовність виконання та оформлення ескізу. Виконання ескізів деталей ( з натури).

Завдання до практичних робіт

 1. Виконати вправу на побудову зображення плоского предмета.

 2. Виконати вправу, пов’язану з засвоєнням правил нанесення розмірів.

 3. Виконати вправу, пов’язану з визначенням масштабу зображення на кресленні.

 4. Виконати ескіз нескладної деталі з натури.

Учень пояснює послідовність побудови зображень плоских предметів;

Називає призначення масштабів при виконанні креслення, їх види та позначення на кресленні; пояснює призначення ескізу та послідовність його виконання;

виконує побудову зображення плоских предметів, дотримується правил нанесення лінійних розмірів при паралельних і похилих розмірних лініях, розмірів кола і дуги, величини кутів; визначає масштаби креслення; позначає масштаби креслення; виконує ескізи нескладних деталей з натури.

6

4. Креслення в системі прямокутних проекцій

Поняття про методи проекціювання. Прямокутні проекції як засіб зображення об’ємного предмета на площинні. Побудова проекцій предметів на одній, двох і трьох взаємно перпендикулярних площинах проекцій.

Поняття про вигляд як різновид зображень на кресленні. Взаємне розташування виглядів на кресленні та їхні назви: вигляд спереду, вигляд зверху, вигляд зліва. Вимоги до головного вигляду на кресленні. Визначення необхідної та достатньої кількості виглядів на кресленні.


Завдання до практичних робіт

1. Виконати в робочому зошиті креслення предмета, зображення якого потребує однієї проекції.

2. Виконати вправу, пов’язану з читанням зображень предметів, що містять дві проекції.

3. Виконати вправу, пов’язану з читанням зображень предметів, що містять три проекції.

4. Виконати вправу на побудову двох проекцій предмета за його наочним зображенням.

5. Виконати вправу на побудову третьої проекції предмета за двома заданими.

6. На форматі А4 виконати креслення предмета, визначивши необхідні для цього вигляди за його наочним зображенням.Учень називає основні методи проекціювання, елементи апарата проекціювання, площини проекцій; проекціювальні промені; пояснює сутність прямокутного проекціювання на одну, дві і три взаємно перпендикулярні площини проекцій;

знає назви виглядів на кресленнях та їх взаємне розташування; вимоги до головного вигляду на кресленні;

будує, відповідно до визначених правил, проекції предметів на одну, дві і три взаємно перпендикулярні площини проекцій; вміє розміщувати вигляди креслення у проекційному зв’язку, визначати головний вигляд предмета; визначає раціональну кількість виглядів на кресленні;

6

5. Виконання і читання креслень

Послідовність побудови виглядів на кресленні. Призначення ліній проекційного зв’язку. Допоміжна пряма креслення.

Нанесення розмірів на кресленнях з урахуванням форми предметів. Деякі умовності при нанесенні розмірів на кресленнях.

Виконання креслень предметів із перетворенням їх форми, взаємного розміщення частин і просторового положення предметів. Елементи конструювання за зображеннями предметів.

Читання креслень. Аналіз геометричної форми предмета за його кресленням. Знаходження проекцій елементів поверхонь на кресленні предмета. Проекції точок, що лежать на поверхні предмета.


Завдання до практичних робіт

1. Побудувати наочне зображення предмета за його прямокутними проекціями. Нанести на ньому задані на проекціях розміри

2. Виконати вправу, пов’язану із скороченням кількості зображень.

3. Виконати вправу, пов’язану з читанням зображень предметів, що містять три проекції.

4. На форматі А4 виконати креслення предмета, визначивши необхідні для цього вигляди за його наочним зображенням.

5. Виконання вправ на побудову спряжень прямого, тупого і гострого кутів..

6. Виконати побудову контуру деталі з застосуванням вивчених геометричних побудов.Учень пояснює послідовність побудови виглядів; використовує раціональні прийоми нанесення розмірів на кресленні, умовності нанесення розмірів, які скорочують кількість зображень; дотримується правил при компонуванні зображень на кресленні, нанесенні розмірів на кресленнях предметів з урахуванням їхньої форми; здійснює нескладні динамічні просторові перетворення предметів.

4

6. Аксонометричні проекції. Технічний рисунок

Призначення та основні види аксонометричних проекцій.

Косокутна фронтальна диметрична проекція. Прямокутна ізометрична проекція. Напрямки осей показники спотворення, нанесення розмірів на зображеннях. Аксонометричні проекції кіл та плоских фігур. Аксонометричні проекції обємних предметів.

Побудова технічних рисунків предметів, зображених у системі прямокутних проекцій. Вибір виду аксонометричної проекції та раціонального способу їх побудови. Способи передачі обємності предметів на технічних рисунках.


Завдання до практичних робіт

1. Виконати вправу на побудову диметричних проекцій геометричних фігур за їх заданими розмірами.

2. Виконати вправу на побудову ізометричних проекцій геометричних фігур за їх заданими розмірами.

3.У робочому зошиті побудувати диметричну проекцію предмета за його прямокутними проекціями та заданими розмірами. Нанести розміри

4.У робочому зошиті побудувати ізометричну проекцію предмета за його прямокутними проекціями та заданими розмірами. Нанести розміри

5.Виконати технічний рисунок предмета за його прямокутними проекціями.

6.Виконати технічний рисунок предмета за його моделлюУчень пояснює призначення аксонометричних проекцій; визначає характерні особливості косокутної фронтальної диметричної проекції, прямокутної ізометричної проекції; аналізує умови, які впливають на вибір виду аксонометричної проекції для побудови наочного зображення предмета; пояснює призначення технічного рисунка та його відмінність від креслення;

Будує, дотримуючись правил, аксонометричні проекції плоских фігур та геометричних тіл; наносити розміри з дотриманням правил на аксонометричних проекціях предметів; вміє виконувати технічні рисунки простих деталей.

8

7. Перерізи та розрізи при виконанні креслень предметів

Поняття про переріз. Утворення перерізу. Види перерізів: винесені та накладені. Виконання та позначення перерізів. Умовності прийняті при виконанні перерізів. Графічне позначення матеріалів на перерізах. Поняття про розріз, як різновид зображень креслення. Утворення розрізу. Відмінність між розрізом і перерізом. Види розрізів: прості й складні, повні й місцеві. Виконання й позначення розрізів. Поєднання виглядів з частиною розрізів. Умовності та спрощення при виконанні розрізів.


Завдання до практичних робіт

1. Порівняти зображення із перерізами з наочними зображеннями предметів.

2. Порівняти вигляди і перерізи та визначити їх взаємну відповідність.

3.У робочому зошиті виконати вправу на побудову винесених перерізів; накладених перерізів.

4. Порівняти зображення розрізів і перерізів.

5. Виконання вправ на побудову розрізів.

6. За допомогою перерізів (розрізів) визначити форми предметів.
Учень формулює визначення перерізу та розрізу; пояснює призначення перерізу та розрізу; класифікує різні види перерізів та розрізів; визначає відмінність між розрізом і перерізом;

дотримуючись правил, виконує і позначає перерізи та розрізи на кресленнях предметів; застосовує необхідні умовності та спрощення при виконанні перерізів та розрізів; використовує поєднання частини вигляду з частиною розрізу; читає креслення, що містять перерізи та розрізи.12-й клас

К-ть

год

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

2

1. Вибір зображень на кресленнях

Узагальнене поняття про зображення. Залежність кількості зображень від складності форми предмета. Вибір головного зображення. Умовності та спрощення на кресленнях. Додаткові та місцеві вигляди. Компоновка зображень на кресленні.

Завдання до практичних робіт

 1. Виконати вправу на побудову місцевого вигляду.

 2. Виконати вправу на побудову додаткового вигляду.

 3. Виконати вправу на визначення головного зображення
  на кресленні.


 4. Виконати ескіз деталі з натури, застосувавши необхід­ні спрощення зображень.

 5. На форматі А4 виконати креслення деталі за її наоч­ним зображенням. Самостійно визначити необхідні для вико­нання креслення зображення.

 6. Прочитати креслення деталей за запитаннями, що їх поставив учитель.


Учень формулює визначення узагальненого поняття зображення на кресленні; називає вимоги до оптимальної кількості зображень на кресленні, вимоги до головного зображення, умовності, які забезпечують раціональне скорочення кількості зображень;

дотримуючись правил, учень визначає необхідну і достатню кількість зображень на кресленні, вибирає головне зображення на кресленні; застосовує необхідні місцеві й допоміжні вигляди під час виконання креслень; використовує умовності, які дають можливість раціонально скорочувати кількість зображень на кресленні; компонує зображення на полі креслення; виконує й читає креслення, що містять вивчені умовності.

4

2. Складальні креслення

Призначення та зміст складальних креслень. Основні елементи складального креслення (зображення, розміри, специфікація). Особливості виконання складальних креслень: розрізи на складальних кресленнях, нанесення розмірів, штрихування перерізів суміжних деталей. Узагальнення й систематизація знань про складальні креслення, що їх засвоїли учні в процесі трудового навчання.


Завдання до практичних робіт

1. Виконання вправ та завдань з теми „Складання специфікації”.

2. Виконати вправу на складання специфікації до складального креслення.Учень формулює визначення складального креслення; пояснює призначення та зміст специфікації до складального креслення; характеризує особливості виконання розрізів на складальних кресленнях, особливості нанесення розмірів на складальних кресленнях; дотримуючись правил читає зображення на складальних кресленнях, специфікацію складального креслення.

8

3. Зображення зєднань на складальних кресленнях

Загальні поняття про з’єднання деталей. Зображення рознімних з’єднань деталей, болтових, шпилькових, гвинтових, шпонкових і штифтових.

Зображення та позначення різьби на кресленнях з’єднань. Спрощене зображення різьбових з’єднань.

Зображення та позначення нерознімних з’єднань: зварних, паяних, клейових, заклепкових.


Завдання до практичних робіт

1. Виконання вправ та завдань з теми „Складання специфікації”.

2 Виконати вправи на визначення розмірів кріпильних деталей.

3 За наочним зображенням виконати ескіз деталі із різьбою.

4. Виконати вправи на читання рознімних зєднань.

5. Виконати вправи на читання не рознімних зєднань

Учень формулює визначення рознімного та нерознімного з’єднань; називає види рознімних і нерознімних з’єднань та їхні характерні особливості; пояснює особливості умовного зображення різьби на стержні та в отворі; називає основні параметри і характерні особливості метричної, трапецеїдальної, упорної та трубної циліндричної різьб; розпізнає умовні позначення вивчених типів різьб; пояснює характерні особливості зображення болтового, шпилькового, гвинтового, шпонкового з’єднань;

визначає за допомогою довідкових матеріалів необхідні розміри кріпильних деталей; читає умовні позначення різьб; дотримуючись правил умовно позначає різьби на кресленнях, спрощено зображує різьбові з’єднання деталей.

12

4. Читання й деталювання складальних креслень

Читання складальних креслень за планом. Читання складальних креслень із застосуванням контрольних запитань. Умовності та спрощення на складальних кресленнях.

Деталювання складальних креслень. Призначення і зміст процесу деталювання складального креслення. Послідовність деталювання. Узгодження розмірів деталей в процесі деталювання.


Завдання до практичних робіт

1. Виконання вправ та завдань з теми „Складання специфікації”.

2. Виконання вправ на читання складальних креслень за поставленими запитаннями.

3.Читання складальних креслень за планом, запропонованим вчителем.

4. За складальним кресле6нням назвати окремі деталі виробу.

5. За наочним зображенням виробу та складальним кресленням виконати креслення окремих деталей, з яких цей виріб складається.
Учень називає послідовність читання складальних кресленнях; формулює визначення деталювання,

Дотримуючись правил читає складальні креслення; виконує деталювання креслення виробів які складаються з 5-6 деталей; здійснює узгодження розмірів деталей у процесі деталювання; використовує в процесі деталювання умовності та спрощення, які застосовують на складальних кресленнях;

4

5. Топографічні та будівельні креслення

Призначення топографічних креслень. Зображення на топографічних кресленнях. Масштаби топографічних креслень. Зображення рельєфу місцевості. Умовні графічні позначення на топографічних кресленнях. читання топографічних креслень.

Призначення будівельних креслень. Основні види будівельних креслень. Зміст будівельного креслення та особливості його оформлення. Зображення на будівельних кресленнях. Умовні позначення на будівельних кресленнях. розміри на будівельних кресленнях. Читання будівельних креслень.


Завдання до практичних робіт

 1. Виконати вправу на читання умовних топографічних позначень та рельєф у місцевості за топографічним кресленням.

 2. Виконати вправу на читання умовних позначень на будівельних кресленнях.

 3. Виконати вправу на читання планів будівель.

 4. Прочитати будівельне креслення за поставленими запитаннями


Учень пояснює призначення топографічного креслення, особливості його виконання; формулює основні правила зображення рельєфу місцевості на топографічному креслені; класифікує види будівельних креслень; перераховує характерні особливості зображень на будівельних кресленнях, правила нанесення розмірів на будівельних кресленнях;

визначає особливості рельєфу місцевості за топографічним кресленням; читає умовні графічні позначення на топографічних кресленнях; розрізняє основні види топографічних креслень; читає нескладні будівельні креслення.

5

6. Технічні схеми

Призначення і види технічних схем: кінематичні, гідравлічні, пневматичні, електро- і радіотехнічні.

Графічні зображення, що застосовуються при виконанні схем. Позиційні позначення на схемах. Читання нескладних технічних схем.


Завдання до практичних робіт

 1. Виконати вправу на читання умовних графічних позначень на схемах.

 2. Прочитати схему за поставленими запитаннями.

 3. Виконати вправу на зображення відсутніх на схемі елементів.

Учень формулює визначення схеми; пояснює призначення та класифікує основні види технічних схем;

Читає нескладні кінематичні, гідравлічні, пневматичні, електро- і радіотехнічні. схеми.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Сидоренко В. К. Вьшолнение и чтение чертежей деталей:
  Учебное пособие. — К.: Вища школа, 1986. — 112 с.

 2. Науменко В. Я., Сидоренко В. К. Виконання технічних
  креслень в школі: Навчальний посібник. - К.: Радянська шко­
  ла, 1986. - 112 с.

 3. Сидоренко В. К. Дидактические материальї по курсу «Черче-
  ние» для профессии «Чертежник-конструктор» - М.: ВНМЦ ПТО,
  1991. - 118 с.

 4. Сидоренко В. К. Технічне креслення: Пробний підручник
  для учнів професійно-технічних навчальних закладів. - Львів:
  Оріяна-Нова, 2000. - 497 с.

 5. Сидоренко В. К. Креслення: Підручник для учнів загально­
  освітніх навчально-виховних закладів. - К.: Арка, 2002. - 224 с.Навчальна програма


КРЕСЛЕННЯ


для 12 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

(академічний рівень; фізико-математичний, математичний, фізичний, інформаційно-технологічний профілі)


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

Креслення, як навчальний предмет має загальноосвітній характер. Мета вивчення креслення в школі визначається значною роллю графічної діяльності, яку вона відіграє у розвитку пізнавальних здібностей школярів, у набутті ними знань і вмінь, необхідних як для перетворювальної, так і пізнавальної діяльності. Графічна підготовка школярів сприяє їхній політехнічній освіті.

Програма передбачає послідовне вивчення учнями питань загальних вимог до оформлення креслень, побудови контурів зображень на кресленнях, теоретичних основ побудови зображень методом прямокутного проекціювання, виконання технічних креслень різного призначення, основних відомостей про схеми

Програма складається з загального тематичного плану курсу, змісту навчального матеріалу, переліку навчальних досягнень учнів, орієнтовного змісту практичних робіт.

У тематичному плані наведено рекомендований розподіл часу в годинах за навчальними темами. Залежно від конкретних умов, пов’язаних із засвоєнням змісту тієї чи іншої теми учнями, вчитель має право перерозподіляти години між окремими темами програми.

Засвоєння курсу креслення здійснюється на базі вивчення теоретичного матеріалу та виконання практичних робіт. Практичні роботи передбачають: читання креслень, виконання графічних вправ у робочих зошитах, виконання креслень та ескізів на аркушах креслярського паперу.

Конкретний матеріал для практичних робіт учитель добирає самостійно, виходячи зі змісту навчального матеріалу та орієнтуючись на наведені в підручнику з креслення зразки завдань. При доборі завдань перевагу слід віддавати таким, які активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів: роботі з довідковим матеріалом, завданням творчого характеру тощо.

Всі практичні роботи повинні виконуватись тільки олівцем із застосуванням креслярських інструментів.

Самостійна робота учнів із підручником та наочними посібниками має стати невід’ємною складовою процесу навчання.

Оцінка успішності учнів здійснюється через усне опитування і спостереження за їх поточною роботою, перевірку підсумків виконання практичних робіт і проведення контрольних робіт.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з креслення здійснюється у двох аспектах:

 • рівень володіння теоретичними знаннями (який можна вияви­
  ти у процесі усного чи різних форм письмового опитування);

 • якість виконання практичних та графічних робіт.

Зважаючи на специфіку предмета, учителеві потрібно врахо­вувати такі вимоги;

 • рівень засвоєння передбачених програмою теоретичних знань
  та їх застосування під час виконання графічних і практичних
  робіт;

 • уміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної документації та іншими джерелами інформації;

 • дотримання технічних вимог у процесі виконання графічних
  робіт;

 • уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок

на ньому в процесі роботи;

 • рівень сформованості прийомів і навичок під час виконання

практичних та графічних робіт.


Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

І. Початковий рівень навчальних досягнень

1

Учень може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його елементи. 3 постійною допомогою вчителя виконує тільки фрагменти практичних завдань.

2

Учень відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхові уявлення про об'єкт вивчен­ня, виявляє здатність елементарно висловити думку. Практичні завдання та графічні роботи виконує лише з допомогою вчителя.

3

Учень відтворює менш як половину навчального матеріалу, з допомогою вчителя виконує елементарні завдання. Графічна робота низького рівня якості

II. Середній рівень навчальних досягнень

4

Учень знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворювати його не в повному обсязі від­повідно до тексту підручника або пояснення вчителя. Практичні завдання та графічні роботи виконує під керівництвом учителя.

5

Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять, але при цьому допускає помилки. 3 допомогою вчителя може відтворити знач­ну частину матеріалу, частково обґрунтувати та про­аналізувати її, зробити висновки. Під час виконання практичних та графічних завдань потребує система­тичної допомоги вчителя.

6

Учень виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. 3 допомогою вчителя може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та ро­бити висновки, виправляти допущені помилки. Графічні практичні роботи виконує на середньому рівніIII. Достатній рівень навчальних досягнень

7

Учень виявляє знання і розуміння більшої частини навчального матеріалу. 3 епізодичною консультацією вчителя застосовує знання для виконання практичних завдань. Користується необхідною конструкторсько-технологічною документацією, яка передбачена про­грамою. Графічна робота достатнього рівня якості.

8

Знання учня є достатньо повними, самостійно застосо­вує вивчений матеріал під час виконання практичних та графічних робіт, уміє аналізувати, робити висновки. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з дея­кими неточностями. Користується необхідною конструк­торсько-технологічною документацією, що передбачена програмою. Графічна робота хорошого рівня, хоч і може мати незначні відхилення від установлених норм.

9

Учень вільно володіє вивченим матеріалом та застосо­вує його під час виконання практичних і графічних робіт, уміє узагальнювати й систематизувати інфор­мацію. Користується конструкторсько-технологічною документацією, що передбачена програмою. Графічна робота доброго рівня.

IV. Високий рівень навчальних досягнень

10

Учень володіє глибокими, міцними знаннями і здатний усебічно використовувати їх при виконанні графічних та практичних робіт. Користується конструкторсько-технологічною документацією, що передбачена програ­мою. Графічна робота виконана без відхилень від уста­новлених норм.

11

Учень володіє узагальненими, глибокими знаннями з предмета, цілеспрямовано використовує їх під час виконання практичних та графічних завдань. Користується різними видами конструкторсько-техно­логічної документації, що передбачена програмою. Графічна робота виконана на високому рівні.

12

Учень має системні знання, виявляє здатність прийма­ти раціональні рішення при виконанні теоретичних і практичних завдань. Вільно володіє різними видами конструкторсько-технологічної документації, визначе­них програмою. Графічна робота виконана бездоганно.ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ теми

ТемаОрієнтовна кількість годин
8-й клас

1

Вступ


1

2

Загальні вимоги до оформлення креслень

2

3

Креслення плоских предметів.

4

4

Креслення в системі прямокутних проекцій

5

5

Перерізи та розрізи при виконанні креслень предметів

8

6

Читання та деталювання складальних креслень.

12

7

Технічні схеми

3
Усього

35
К-ть

год

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1

1. Вступ

Предмет креслення, його зміст, мета та завдання вивчення в школі. Застосування графічних документів у практичній діяльності людей. Стислі відомості з історії розвитку креслення. Креслярські інструменти та приладдя.Учень називає призначення графічних документів у практичній діяльності людей; характеризує місце та роль курсу креслення в системі шкільних предметів.


2

2. Загальні вимоги до оформлення креслення

Поняття про державні стандарти, які визначають правила оформлення креслень. Формати креслень. Робоче поле та рамка креслення. Основний напис на кресленні. Лінії креслення: суцільна товста основна, суцільна тонка, суцільна хвиляста, штрихова, штрихпунктирна і штрихпунктирна з двома крапками. Співвідношення товщин ліній та їх призначення.

Основні відомості про креслярські шрифти : види співвідношення розмірів. Букви, цифри і знаки на кресленнях.


Завдання до практичних робіт

 1. На аркуші креслярського паперу формату А4 викреслити рамку та графи основного напису креслення.

 2. Виконати завдання з визначенням типів ліній на кресленні.

 3. Виконати вправу на проведення різних типів ліній.

 4. Виконати кілька написів креслярським шрифтом за завданням учителя.


Учень називає розміри формату А-4, розміри рамки креслення, призначення основного напису на кресленні; пояснює призначення основних типів ліній креслення; формулює основні правила виконання креслярських шрифтів;

Виконує побудову рамки креслення, основний напис на кресленні; вміє проводити лінії креслення відповідної товщини, виконувати написи креслярським шрифтом

4

3. Креслення плоских предметів

Зображення плоских предметів; послідовність їх побудови. Масштаби креслень: призначення, види й позначення. Інструментально-графічні прийоми побудови (кутів, перпендикулярних та паралельних прямих, поділ кола та відрізків на рівні частини).

Основні відомості про нанесення розмірів на кресленні: виносні та розмірні лінії, стрілки знаки діаметра і радіуса, умовне позначення товщини й довжини деталі, розміщення розмірних ліній.

Поняття про основні види спряжень, їхні елементи й послідовність побудови. Спряження двох прямих, що перетинаються, двох паралельних прямих, спряження дуги кола і прямої.

Ескіз деталі, його призначення та відмінність від креслення, послідовність виконання та оформлення ескізу. Виконання ескізів деталей ( з натури).

Завдання до практичних робіт

 1. Виконати вправу на побудову зображення плоского предмета.

 2. Виконати вправу, пов’язану з засвоєнням правил нанесення розмірів.

 3. Виконати вправу, пов’язану з визначенням масштабу зображення на кресленні.

 4. Виконати ескіз нескладної деталі з натури.

Учень пояснює послідовність побудови зображень плоских предметів;

виконує побудову зображення плоских предметів, дотримується правил нанесення лінійних розмірів при паралельних і похилих розмірних лініях, розмірів кола і дуги, величини кутів; визначає масштаби креслення; позначає масштаби креслення; виконує ескізи нескладних деталей з натури.

розпізнає основні геометричні елементи спряження: центр і точки спряження;

визначає перелік побудов, з яких складається контур зображення; за допомогою креслярських інструментів виконує побудову кутів, паралельних та перпендикулярних прямих, поділ кола та відрізків на рівні частини;

виконує спряження двох прямих, що перетинаються, двох паралельних прямих, спряження дуги кола і прямої; виконує ескізи нескладних деталей з натури

5

4. Креслення в системі прямокутних проекцій

Поняття про методи проекціювання. Прямокутні проекції як засіб зображення об’ємного предмета на площинні. Побудова проекцій предметів на одній, двох і трьох взаємно перпендикулярних площинах проекцій.

Поняття про вигляд як різновид зображень на кресленні. Взаємне розташування виглядів на кресленні та їхні назви: вигляд спереду, вигляд зверху, вигляд зліва. Вимоги до головного вигляду на кресленні. Визначення необхідної та достатньої кількості виглядів на кресленні. Поняття про додатковий та місцевий вигляд. Компоновка зображень на кресленні.

Завдання до практичних робіт

1. Виконати в робочому зошиті креслення предмета, зображення якого потребує однієї проекції.

2. Виконати вправу, пов’язану з читанням зображень предметів, що містять дві проекції.

3. Виконати вправу, пов’язану з читанням зображень предметів, що містять три проекції.

4. Виконати вправу на побудову двох проекцій предмета за його наочним зображенням.

5. Виконати вправу на побудову третьої проекції предмета за двома заданими.

Учень називає основні методи проекціювання, елементи апарата проекціювання, площини проекцій; проекціювальні промені; пояснює сутність прямокутного проекціювання на одну, дві і три взаємно перпендикулярні площини проекцій;

знає назви виглядів на кресленнях та їх взаємне розташування; вимоги до головного вигляду на кресленні;

будує, відповідно до визначених правил, проекції предметів на одну, дві і три взаємно перпендикулярні площини проекцій; вміє розміщувати вигляди креслення у проекційному зв’язку, визначати головний вигляд предмета; визначає раціональну кількість виглядів на кресленні; застосовує необхідні місцеві й допоміжні вигляди під час виконання креслень.

8

5. Перерізи та розрізи при виконанні креслень предметів

Поняття про переріз. Утворення перерізу. Види перерізів: винесені та накладені. Виконання та позначення перерізів. Умовності прийняті при виконанні перерізів. Графічне позначення матеріалів на перерізах. Поняття про розріз, як різновид зображень креслення. Утворення розрізу. Відмінність між розрізом і перерізом. Види розрізів: прості й складні, повні й місцеві. Виконання й позначення розрізів. Поєднання виглядів з частиною розрізів. Умовності та спрощення при виконанні розрізів.

Завдання до практичних робіт

1. Порівняти зображення із перерізами з наочними зображеннями предметів.

2.Порівняти вигляди і перерізи та визначити їх взаємну відповідність.

3.У робочому зошиті виконати вправу на побудову винесених перерізів; накладених перерізів.

4.Виконання вправ на побудову розрізів.
Учень формулює визначення перерізу та розрізу; пояснює призначення перерізу та розрізу; класифікує різні види перерізів та розрізів; визначає відмінність між розрізом і перерізом;

дотримуючись правил, виконує і позначає перерізи та розрізи на кресленнях предметів; застосовує необхідні умовності та спрощення при виконанні перерізів та розрізів; використовує поєднання частини вигляду з частиною розрізу; читає креслення, що містять перерізи та розрізи.

12

6. Читання й деталювання складальних креслень

Призначення та зміст складальних креслень. Основні елементи складального креслення (зображення, розміри, специфікація). Читання складальних креслень за планом. Читання складальних креслень із застосуванням контрольних запитань. Умовності та спрощення на складальних кресленнях.

Загальні поняття про з’єднання деталей. Зображення та позначення рознімних з’єднань: різьбових, шпонкових і штифтових.

Зображення та позначення нерознімних з’єднань: зварних, паяних, клейових, заклепкових.

Деталювання складальних креслень. Призначення і зміст процесу деталювання складального креслення. Послідовність деталювання.


Завдання до практичних робіт

1. Виконання вправ та завдань з теми „Складання специфікації”.

2. Виконання вправ на читання складальних креслень за поставленими запитаннями.

3. Читання складальних креслень за планом, запропонованим вчителем.

4. За складальним кресле6нням назвати окремі деталі виробу.

5. За наочним зображенням виробу та складальним кресленням виконати креслення окремих деталей, з яких цей виріб складається.
Учень формулює визначення складального креслення; пояснює призначення та зміст специфікації до складального креслення; дотримуючись правил читає зображення на складальних кресленнях, специфікацію складального креслення.

називає види рознімних і нерознімних з’єднань та їхні характерні особливості; вивчених типів різьб; пояснює характерні особливості зображення болтового, шпилькового, гвинтового, шпонкового з’єднань;

дотримуючись правил читає складальні креслення; виконує деталювання креслення виробів які складаються з 5-6 деталей; використовує в процесі деталювання умовності та спрощення, які застосовують на складальних кресленнях;

3

7. Технічні схеми

Призначення і види технічних схем: кінематичні, гідравлічні, пневматичні, електро- і радіотехнічні.

Графічні зображення, що застосовуються при виконанні схем. Позиційні позначення на схемах. Читання нескладних технічних схем.

Завдання до практичних робіт

 1. Виконати вправу на читання умовних графічних позначень на схемах.

 2. Прочитати схему за поставленими запитаннями.

 3. Виконати вправу на порівняння позначень на схемі з довідковими матеріалами.

Учень називає послідовність читання складальних кресленнях; формулює визначення деталювання,

Дотримуючись правил читає складальні креслення; виконує деталювання креслення виробів які складаються з 5-6 деталей; здійснює узгодження розмірів деталей у процесі деталювання; використовує в процесі деталювання умовності та спрощення, які застосовують на складальних кресленнях;
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Сидоренко В. К. Вьшолнение и чтение чертежей деталей:
  Учебное пособие. — К.: Вища школа, 1986. — 112 с.

 2. Науменко В. Я., Сидоренко В. К. Виконання технічних
  креслень в школі: Навчальний посібник. - К.: Радянська шко­
  ла, 1986. - 112 с.

 3. Сидоренко В. К. Дидактические материальї по курсу «Черче-
  ние» для профессии «Чертежник-конструктор» - М.: ВНМЦ ПТО,
  1991. - 118 с.

 4. Сидоренко В. К. Технічне креслення: Пробний підручник
  для учнів професійно-технічних навчальних закладів. - Львів:
  Оріяна-Нова, 2000. - 497 с.

 5. Сидоренко В. К. Креслення: Підручник для учнів загально­
  освітніх навчально-виховних закладів. - К.: Арка, 2002. - 224 с.Схожі:

Рішення таких завдань: дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині; навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму І конструкцію iconРішення таких завдань: дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині; навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму І конструкцію
Креслення це один з ключів до успішного оперування сучасними видами інформаційних систем
Рішення таких завдань: дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині; навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму І конструкцію iconТема уроку: Основні відомості про нанесення розмірів. Зображення плоских предметів
Мета уроку: освітня: навчити учнів правилам нанесення розмірів плоских деталей
Рішення таких завдань: дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині; навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму І конструкцію iconКонспект заняття на тему
Навчити дітей прийомам роботи з глиною, правилам передачі характеру об'ємної форми, розвивати уміння правильно застосовувати прийоми...
Рішення таких завдань: дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині; навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму І конструкцію iconТема художні засоби зображення простору тема
Обладнання: для вчителя — репродукції картин, відеоряд гравюр, плакат «Вправи на різні типи ліній»; для учнів — альбом, графічні...
Рішення таких завдань: дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині; навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму І конструкцію iconКонспект уроку за програмою
Мета: Дати уявлення про основні способи захисту від віл. Засвоїти основні способи захисту від віл-інфекції. Сприяти вибору безпечних...
Рішення таких завдань: дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині; навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму І конструкцію iconТема уроку: Алгоритми. Властивості алгоритмів. Способи опису алгоритмів. Виконавець алгоритму. Основні алгоритмічні структури. Виконання алгоритму
Ття про алгоритми. Навести приклади. Ознайомити учнів із правилами описання алгоритмів. Ввести поняття команд розгалуження та повторення....
Рішення таких завдань: дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині; навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму І конструкцію iconУрок №6 Тема уроку : Наочні зображення предметів у системі аксонометричних проекцій
Мета уроку: освітня: навчити виконувати наочні зображення за допомогою аксонометрії
Рішення таких завдань: дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині; навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму І конструкцію iconУрок 4 Healthy Way of Life
Мета: Навчити розуміти прислів’я, які пов’язані із здоров’ям. Навчити читати текст «Healthy Henry» з повним розумінням. Навчити обговорювати...
Рішення таких завдань: дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині; навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму І конструкцію iconЯк стати толерантною людиною? Заняття з елементами тренінгу для учнів 9-10 класів Мета
Мета: дати уявлення про толерант­ність; навчити старшокласників норм толерантних взаємин у групі, суспільстві; виховувати толерантність...
Рішення таких завдань: дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині; навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму І конструкцію iconРекомендації вчителям щодо підготовки учнів до зно. Динамічно вивчайте програмний ма­теріал
Слід ознайомити учнів з алгоритмами виконання тестових завдань різних форм, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки...
Рішення таких завдань: дати елементарні відомості про основні способи зображення просторових об’єктів на площині; навчити учнів свідомо читати графічні матеріали, відтворювати образи предметів та аналізувати їх форму І конструкцію iconПротокол №5 від 29 листопада 2011 року положення про міські предметні олімпіади учнів початкових класів
Проведення олімпіад серед учнів початкових класів спрямовано на вирішення таких завдань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи