Рішення виконавчого комітету сільської ради від 30 березня 2011 року №14 \"Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Новосілко-Опарської сільської ради\" вважати таким, що втратило чинність. icon

Рішення виконавчого комітету сільської ради від 30 березня 2011 року №14 "Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Новосілко-Опарської сільської ради" вважати таким, що втратило чинність.
НазваРішення виконавчого комітету сільської ради від 30 березня 2011 року №14 "Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Новосілко-Опарської сільської ради" вважати таким, що втратило чинність.
Сторінка8/15
Дата конвертації30.10.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипРішення
джерело
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Протоколи


93.У протоколах фіксується інформація про хід ведення засідань виконавчого комітету, сесій сільської ради, комісій, дорадчих органів, зборів тощо. Протокол складається на підставі записів, зроблених безпосередньо під час засідань, поданих текстів та тез доповідей і виступів, довідок, проектів рішень тощо.

94.Протоколи можуть складатися в повній або стислій формі. У протоколах, складених у стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення, а не хід обговорення питання.

95.Протокол оформляється на бланку протоколу (за наявності такого бланку) або на загальному бланку сільської ради, а у разі, коли бланки не передбачені, - на чистому аркуші паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) як з кутовим (переважно), так і з поздовжнім розташуванням реквізитів.

96. Датою протоколу є дата проведення засідання.

97.Номер (індекс) протоколу повинен відповідати порядковому номеру засідання. Нумерація протоколів ведеться в межах календарного року окремо за кожною групою протоколів засідання відповідного колегіального органу: сесій, комісій, виконкомів тощо. У реквізиті "місце засідання" зазначається назва населеного пункту, в якому відбулося засідання.

98. Заголовок до тексту протоколу повинен відображати вид засідання (нарада, збори, конференція тощо) або колегіальної діяльності (сесія, засідання виконкому, комісія, рада, робоча група тощо) і включати назву виду документа.

99. Текст протоколу складається з вступної та основної частин.

100.У вступній частині протоколу зазначаються прізвища та ініціали (ініціал імені) голови або головуючого, секретаря, запрошених, а також присутніх осіб.

У списку присутніх зазначаються в алфавітному порядку спочатку прізвища та ініціали присутніх постійних членів колегіального органу без зазначення посад, потім - запрошених осіб із зазначенням посад та у разі потреби найменувань установ. Вступна частина включає порядок денний - перелік розглянутих на засіданні питань, що розміщені у порядку їх значущості із зазначенням доповідача з кожного питання. Порядок денний дається наприкінці вступної частини.

Слова "Порядок денний" друкуються від межі лівого поля, після них ставиться двокрапка. Кожне питання нумерується арабськими цифрами і друкується з абзацу. Формування питань у порядку денному починається з прийменника "Про".

101.Основна частина протоколу складається з розділів, які повинні відповідати пунктам порядку денного. Розділи нумеруються арабськими цифрами і будуються за такою схемою:

^ СЛУХАЛИ - ВИСТУПИЛИ - ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ).

Зазначені слова друкуються великими літерами без відступу від межі лівого поля. Після слів ставиться двокрапка.

102. Після слова "СЛУХАЛИ" зазначається текст виступу основного доповідача. Прізвище та ініціали (ініціал імені) кожного доповідача друкуються з нового рядка. Текст виступу викладається у третій особі однини.

Тексти або тези доповіді та виступів, оформлені як окремі документи, до тексту протоколу не включаються. Після відомостей про доповідача ставиться тире і зазначається: "Текст доповіді (виступу) додається до протоколу".

103.Після слова "ВИСТУПИЛИ" фіксуються виступи тих осіб, які взяли участь в обговоренні доповіді. Виступи оформляються у протоколі із зазначенням посад, прізвищ та ініціалів (ініціалу імені) промовців у називному відмінку, а також з викладенням змісту питання та відповідей на нього. Зміст виступів викладається від третьої особи однини.

104.Після слова "ВИРІШИЛИ" ("УХВАЛИЛИ", "ПОСТАНОВИЛИ") фіксується прийняте рішення з обговорюваного питання порядку денного. Рішення повинне бути конкретним і включати складові, що відповідають на такі питання: кому, що зробити і в який строк.

Рішення, що містять кілька питань, поділяють на пункти і підпункти, які нумеруються арабськими цифрами. Підпункти нумеруються цифрами з дужкою.

105.У разі коли на засіданні приймається рішення про затвердження документа, який обговорювався на засіданні, цей документ додається до протоколу і в ньому робиться посилання на номер і дату протоколу. За наявності інших документів, що розглядалися на засіданні та факт обговорення яких було зафіксовано у тексті протоколу, вони нумеруються арабськими цифрами (Додаток 1, Додаток 2). У відповідних пунктах протоколу робиться посилання на ці додатки.

Реквізит "Відмітка про наявність додатків" наприкінці тексту протоколу не зазначається.

106.Протокол підписується головуючим на засіданні колегіального органу та секретарем.

107.Деякі протоколи засідань комісій підлягають затвердженню на сесії сільської ради. У такому разі протокол повинен мати гриф затвердження.

108.Копії протоколів або витяги з них засвідчуються печаткою сільської ради і надсилаються у разі потреби заінтересованим установам, посадовим особам, працівникам. Список розсилки складає і підписує секретар ради.
^

Службові листи


109. Службові листи складаються з метою обміну інформацією між установами як:

відповіді про виконання завдань, визначених в актах органів державної влади, органів, дорученнях вищих посадових осіб;

відповіді на запити, звернення;

відповіді на запити інших установ;

відповіді на звернення громадян;

відповіді на запити на інформацію;

ініціативні листи;

супровідні листи.

110.Службовий лист оформляється на спеціальному для листів бланку формату А4 (210 х 297 міліметрів). Якщо текст листа не перевищує семи рядків, використовують бланк формату А5 (210 х 148 міліметрів).

111.Лист має такі реквізити: дата, реєстраційний індекс, посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дається відповідь, адресат, заголовок до тексту, текст, відмітка про наявність додатків (у разі потреби), підпис, відмітка про виконавця.

Датою листа є дата його підписання, яка повинна збігатися із датою реєстрації вихідної кореспонденції у службі діловодства.

Лист, оформлений на бланку формату А4 (210 х 297 міліметрів), повинен мати заголовок до тексту, що відповідає на питання "про що?".

112.Основним реквізитом службового листа є текст, що, як правило, складається з двох частин. У першій частині зазначається причина, підстава або обґрунтування підготовки листа чи наводяться посилання на документи, що були підставою для його складення. Друга частина включає висновки, пропозиції, прохання, рішення тощо, які розміщуються з абзацу.

113.Як правило, у листі порушується одне питання.

Текст листа викладається від першої особи множини з використанням слів: "просимо повідомити…" "роз'яснюємо, що…" або від третьої особи однини - "управління вважає за доцільне".

Якщо лист складено на бланку посадової особи, текст викладається від першої особи однини - "прошу…", "пропоную…".

Службові листи підписує сільський голова. Гербовою печаткою засвідчуються лише гарантійні листи.

114.Службовий лист візує працівник, який створив документ.

^ Документи до засідань виконавчого комітету та засідань сесії сільської ради.

115.Підготовка та оформлення документів до засідань виконкомів та сесій сільської ради (далі засідань) проводяться з метою здійснення повноважень.

116. Засідання проводяться відповідно до затверджених планів їх роботи та у разі потреби.

У плані роботи засідань зазначаються питання, що повинні розглядатися, дата розгляду, прізвище, ініціали (ініціал імені) доповідача, який готує документи для розгляду питання колегіальним органом, строк подання документів.

Проект плану роботи засідань складається секретарем ради, який забезпечує організацію роботи цього органу.

Затверджений план роботи доводиться до відома членів виконавчого комітету та депутатів сільської ради. Додаткові питання до затвердженого плану роботи засідань можуть бути включені за рішенням його голови. Секретар ради, який забезпечує організацію роботи такого органу, інформує всіх членів засідань та відповідальних виконавців про внесені до плану зміни.

117.Документи з питань, що вносяться на розгляд засідань, повинні подаватися не пізніше ніж за п'ять днів до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день. Зазначені документи містять:

доповідну записку, в якій ґрунтовно викладені питання з висновками і пропозиціями;

проект рішення (розпорядження, постанови) засідання;

довідку про погодження проекту рішення;

список осіб, які запрошуються на засідання ;

інші документи, необхідні для розгляду питань.

118.Документи, підготовлені для розгляду на засіданнях, а також один примірник їх копій зберігаються у секретаря, який безпечує організацію роботи колегіального органу.

119.У разі проведення закритого засідання (закритого обговорення окремих питань) підготовка документів здійснюється з дотриманням порядку роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом.


120. За своєчасну та належну підготовку документів для проведення засідань колегіального органу відповідають відповідальні працівники апарату колегіального органу відповідно до функціональних обов’язків.

121. Секретар ради, який забезпечує організацію роботи колегіального органу, здійснює контроль за своєчасним поданням документів на розгляд та перевіряє їх на наявність у повному обсязі та правильність оформлення.

Документи, подані з порушенням установленого порядку і строків, до розгляду не приймаються.

122.Протокол кожного засідання у складається з урахуванням вимог, зазначених цією Інструкцією.

123.Рішення засідань реалізуються шляхом видання розпоряджень. У разі потреби виконавцям та установам можуть надсилатися копії протоколів або витягів з них. Витяги з протоколів оформлюються на відповідному бланку і засвідчуються печаткою.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15Схожі:

Рішення виконавчого комітету сільської ради від 30 березня 2011 року №14 \"Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Новосілко-Опарської сільської ради\" вважати таким, що втратило чинність. iconРішення Новосілко-Опарської сільської ради №113 від 12 січня 2012 року «Про сільський бюджет Новосілко-Опарської сільської ради Миколаївського району на 2012 рік»,а саме: у п.
Про внесення змін до показників сільського бюджету Новосілко-Опарської сільської ради на 2012рік
Рішення виконавчого комітету сільської ради від 30 березня 2011 року №14 \"Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Новосілко-Опарської сільської ради\" вважати таким, що втратило чинність. iconРішення сільської ради №70 від 22. 07. 2011 року "Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новосілко-Опарської сільської ради". Про розгляд заяв, різне
Про скликання 15-ої сесії шостого демократичного скликання Новосілко-Опарської сільської ради
Рішення виконавчого комітету сільської ради від 30 березня 2011 року №14 \"Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Новосілко-Опарської сільської ради\" вважати таким, що втратило чинність. iconРішення Новосілко-Опарської сільської ради №113 від 12 січня 2012 року «Про сільський бюджет Новосілко-Опарської сільської ради Миколаївського району на 2012 рік»,а саме: у п.
Про внесення змін до показників сільського бюджету Новосілко-Опарської сільської ради на 2012 рік
Рішення виконавчого комітету сільської ради від 30 березня 2011 року №14 \"Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Новосілко-Опарської сільської ради\" вважати таким, що втратило чинність. iconРішення Новосілко-Опарської сільської ради №113 від 12 січня 2012року «Про сільський бюджет Новосілко-Опарської сільської ради Миколаївського району на 2012 рік»,а саме: у п.
України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», Законом України «Про місцеве самоврядуванням в Україні», висновком Фінансового...
Рішення виконавчого комітету сільської ради від 30 березня 2011 року №14 \"Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Новосілко-Опарської сільської ради\" вважати таким, що втратило чинність. iconРішення виконавчого комітету №12 від 30. 03. 2012 р. "Про виведення із членів особистого селянського господарства". Про затвердження деяких розпоряджень сільського голови
Про скликання 16-ої сесії шостого демократичного скликання Новосілко-Опарської сільської ради
Рішення виконавчого комітету сільської ради від 30 березня 2011 року №14 \"Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Новосілко-Опарської сільської ради\" вважати таким, що втратило чинність. iconРішення Київради від 06. 09. 01 №3/1437 "Про районні у місті Києві ради " вважати таким, що втратило чинність. В зв’язку із зміною Власника
Києві ради та державні адміністрації, а виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) у 10-денний...
Рішення виконавчого комітету сільської ради від 30 березня 2011 року №14 \"Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Новосілко-Опарської сільської ради\" вважати таким, що втратило чинність. iconРішення сільської ради №70 від 22. 07. 2011 р. "Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новосілко-Опарської сільської ради"
Про внесення змін в рішення сільської ради №70 від 22. 07. 2011 р. "Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від...
Рішення виконавчого комітету сільської ради від 30 березня 2011 року №14 \"Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Новосілко-Опарської сільської ради\" вважати таким, що втратило чинність. iconРішення від 21. 03. 2012 р. №60 м. Першотравенськ Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Першотравенської міської ради
«Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,...
Рішення виконавчого комітету сільської ради від 30 березня 2011 року №14 \"Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Новосілко-Опарської сільської ради\" вважати таким, що втратило чинність. iconПро затвердження Положення про оренду майна спільної власності територіальної громади Новосілко-Опарської сільської ради
Ьної власності територіальної громади Новосілко-Опарської сільської ради Миколаївського району, відповідно до Закону України «Про...
Рішення виконавчого комітету сільської ради від 30 березня 2011 року №14 \"Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Новосілко-Опарської сільської ради\" вважати таким, що втратило чинність. iconПро результати відпрацювання житлового сектору на території Новосілко-Опарської сільської ради державним пожежним наглядом Миколаївського рв гу держтехногенбезпеки в Львівській області
Заслухавши інформацію сільського голови про результати відпрацювання Новосілко-Опарської сільської ради в період 02. 2012 р по 14....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи