Міністерство охорони здоров icon

Міністерство охорони здоров
НазваМіністерство охорони здоров
Сторінка1/4
Дата конвертації19.01.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ


Державна установа “Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України

Медсестринство в сімейній медицині


ПРОГРАМА

для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів

І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю

5.12010102 “Сестринська справа”


Київ

2011

МЕДСЕСТРИНСТВО В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ


Укладачі:


М.Б. Шегедин — доктор мед. наук, професор, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського, викладач медсестринства у внутрішній медицині;

О.Д. Байдала — викладач-методист Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського, викладач вищої категорії;

І.С. Смачило — заслужений працівник освіти України, заступник директора з науково-методичної роботи Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського.


Програму розглянуто і схвалено на засіданні предметної (циклової) методичної комісії сестринської справи та внутрішньої медицини Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського 3 червня 2011 р., протокол № 15.


Програму розглянуто і схвалено на засіданні опорної циклової комісії з дисциплін терапевтичного профілю та інфекційних хвороб.


Рецензенти:


С.Я. Скляров — доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри поліклінічної справи і сімейної медицини Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького;

А.І. Петрова — викладач-методист Самбірського медичного коледжу, викладач вищої категорії.


© МОЗ України, 2011

© ВСВ “Медицина”, 2011

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програму з дисципліни “Медсестринство в сімейній медицині” для вищих медичних навчальних закладів України І—ІІІ рівнів акредитації складено для спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” напряму підготовки 1201 “Медицина” відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти — освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки медичних сестер молодших спеціалістів затверджених МОН і МОЗ України в 2011 р. та навчальних планів (2011 р.).

За навчальним планом “Медсестринство в сімейній медицині” вивчають на третьому році навчання.

“Медсестринство в сімейній медицині” як навчальна дисципліна:

 • ґрунтується на вивченні таких дисциплін, як анатомія людини, фізіологія, мікробіологія, основи латинської мови з медичною термінологією, основи психології та міжособове спілкування, фармакологія та медична рецептура, ріст і розвиток людини, основи медсестринства, медсестринство у внутрішній медицині, медсестринство в педіатрії, медсестринство в хірургії, медсестринство при інфекційних хворобах тощо;

 • інтегрується з такими дисциплінами, як основи профілактичної медицини, медична та соціальна реабілітація тощо;

 • закладає фундамент для подальшого засвоєння студентами знань та вмінь з циклу “Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативної медицини”, “Громадське здоров’я і громадське медсестринство” тощо.
Навчальним планом для вивчення дисципліни передбачено 135 год, з них лекцій — 21, навчальної практики — 58, самостійної позааудиторної роботи — 56 год.

Теми лекцій розкривають загальні принципи організації роботи на дільниці, функціональні обов’язки сімейної медичної сестри на амбулаторному прийомі та вдома. Матеріал подається посиндромно. Особлива увага звертається на вікові аспекти найпоширеніших захворювань, методи обстеження пацієнта, диспансеризацію, профілактику, пропаганду здорового способу життя, формування та зміцнення здоров’я населення.

Навчальна практика передбачає проведення медсестринського обстеження пацієнта різного віку, виявлення його проблем та членів родини, здійснення догляду та опіку над ними відповідно до етапів медсестринського процесу, проведення диспансерного спостереження, реабілітаційних заходів, профілактичної та протиепідемічної роботи на дільниці.

Предметна (циклова) комісія має право вносити зміни до навчальної програми (15 %) залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямів наукових досліджень, екологічних особливостей регіону, але відповідно до кінцевих цілей ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальним планом.


Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці;

 • нормативні документи, які регламентують роботу відділення (амбулаторії) сімейної медицини, чинні накази МОЗ України;

 • етіологію, чинники ризику, класифікацію, клінічні ознаки, стандарти лабораторних та інструментальних обстежень, принципи лікування нозологічних форм, які найчастіше трапляються в загальній практиці в межах медсестринської компетенції;

 • вікові аспекти захворювань;

 • ознаки критичних станів та методику надання невідкладної долікарської медичної допомоги;

 • основи медичної етики та деонтології;

 • основи асептики та антисептики;

 • фармакологічну дію найпоширеніших медичних препаратів, методику введення та можливі ускладнення;

 • основні принципи диспансеризації, реабілітації та профілактики найпоширеніших у практиці сімейної медицини захворювань.


Студенти повинні вміти:

 • проводити медсестринське обстеження пацієнта при найпоширеніших у загальній практиці нозологіях;

 • установлювати медсестринський діагноз;

 • виконувати медсестринські втручання та опіку відповідно до етапів медсестринського процесу;

 • надавати невідкладну долікарську медичну допомогу у випадку критичних станів;

 • володіти прийомами реанімації;

 • проводити профілактичну та протиепідемічну роботу на дільниці;

 • брати активну участь у проведенні диспансеризації та реабілітаційних заходів при найпоширеніших захворюваннях;

 • пропагувати медичні та санітарно-гігієнічні знання серед населення дільниці;

 • вести передбачену медичну і медсестринську документацію;

 • дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки в лікувально-профілактичних закладах.


Студенти мають бути поінформовані про:

 • основні демографічні показники населення України;

 • основні принципи організації, роботу денного стаціонару, його структурних підрозділів;

 • основні функціональні обов’язки менеджера сімейної медицини;

 • законодавство України про охорону праці;

 • основи законодавства України з охорони здоров’я.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Теми

Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Навчальна практика під керівництвом викладача

Самостійна робота

1

Вступ. Сімейна медицина в Україні.

Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці

6

2

4
2

Профілактика — основа сімейної медицини

14

2

12
3

Особливості спостереження за дітьми раннього віку в сімейній медицині

6

2

4
4

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

10

2

8
5

Гострі хірургічні захворювання органів травлення в практиці сімейної медицини

6

2

4
6

Протиепідемічна робота, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

6

2

4
7

Проблеми надання довготривалої медичної допомоги населенню. Артеріальна гіпертензія

6

2

4
8

Суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

6

2

4
9

Організація диспансерного спостереження за пацієнтами з патологією органів травлення

6

2

4
10

Синдром гіперглікемії, гіпер- або гіпотиреозу в практиці сімейної медицини

6

2

4
11

Захворювання кровотворної системи в практиці сімейної медицини.

Охорона праці в галузі

7

1

6Самостійна робота

5656
Усього

135

21

58

56


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами циклові методичні комісії навчальних закладів.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з/п

Тема

Кількість годин

1

Основні показники роботи на дільниці. Складання статистичного звіту

2

2

Егогенія, ятрогенія, причини виникнення, профілактика. Виготовлення санітарного бюлетня

2

3

Геродієта. Складання меню, залежно від віку пацієнта, стану здоров’я

2

4

Патронажний візит до дитини з групи ризику. Оцінювання фізичного, психомоторного розвитку

2

5

Дистрофії. Проведення етапів медсестринського процесу. Відпрацювання практичних навичок

2

6

Раціональне харчування студента. Складання меню, залежно від стану здоров’я, віку, статі

2

7

Деонтологічні аспекти спілкування з пацієнтами похилого віку. Виконання етапів медсестринського процесу

2

8

Особливості перебігу інфаркту міокарда у пацієнтів похилого віку. Виконання етапів медсестринського процесу. Проведення реабілітаційних заходів на поліклінічному етапі спостереження

2

9

Оперізуючий лишай. Відпрацювання практичних навичок

2

10

Хронічний тонзиліт. Виконання етапів медсестринського процесу, проведення заходів вторинної профілактики

2

11

Позаматкова вагітність. Відпрацювання практичних навичок

2

12

Гострий апендицит у дітей раннього віку. Проведення етапів медсестринського процесу

2

13

Кабінет функціональної діагностики. Відпрацювання практичних навичок

3

14

Краснуха і вагітність. Проведення бесіди з вагітними

1

15

Диспансеризація пацієнтів з інфекційною патологією. Заповнення медичної документації. Проведення реабілітаційних заходів

2

16

Епідемічний паротит. Проведення етапів медсестринського процесу

2

17

Гастроентероколіт у немовляти. Відпрацювання практичних навичок

2

18

Нейроциркуляторна дистонія. Відпрацювання практичних навичок. Проведення заходів вторинної профілактики

2

19

Геморагічні захворюваннях у дітей. Проведення етапів медсестринського процесу. Відпрацювання практичних навичок

2

20

Амбулаторний прийом з кардіологом. Відпрацювання практичних навичок

2

21

Суглобовий синдром при подагрі. Виконання етапів медсестринського процесу. Проведення реабілітаційних заходів

2

22

Ювенільний ревматоїдний артрит. Відпрацювання практичних навичок

2

23

Цироз печінки. Виконання етапів медсестринського процесу. Проведення реабілітаційних заходів

2

24

Цукровий діабет у дітей. Відпрацювання практичних навичок. Складання лікувальної дієти

2

25

Рак щитоподібної залози. Відпрацювання практичних навичок. Проведення заходів первинної профілактики

2

26

Лімфогранульоматоз. Проведення етапів медсестринського процесу. Відпрацювання практичних навичок

2

27

Фітотерапія при захворюваннях органів травлення. Виготовлення санітарного бюлетеня

2

28

Анемія у вагітних. Проведення етапів медсестринського процесу, заходів первинної профілактики

2
Усього

56


ЗМІСТ


Тема 1. Вступ. Сімейна медицина в Україні. Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці


ЛЕКЦІЯ


Сімейна медицина — нова галузь у системі охорони здоров’я України. Концепція сімейної медицини. Основні причини реформування та впровадження нових моделей надання медичної допомоги в Україні. Досвід Великої Британії, Канади, США, скандинавських країн у галузі сімейної медицини. Переваги сімейного принципу надання медичної допомоги населенню. Основні принципи та моделі функціонування сімейної медицини. Фінансування, управління галуззю сімейної медицини в Україні та світі. Система підготовки кадрів для первинної ланки охорони здоров’я. Основні напрями діяльності сімейних медиків: профілактична робота, діагностично-лікувальна, протиепідемічна, санітарно-освітня та соціально-психологічна. Основні проблеми сімейної медицини на сучасному етапі. Мета та основні завдання сімейних медиків.

Нормативні документи із сімейної медицини. Положення про амбулаторію (відділення) сімейних лікарів. Чинні накази МОЗ України. Положення про сімейну медичну сестру. Кваліфікаційна характеристика медичної сестри із спеціальності “Загальна практика — сімейна медицина”. Модель медичної сестри сімейного лікаря. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри на робочому місці. Організація роботи на амбулаторному прийомі із сімейним лікарем. Консультації, орієнтовані на пацієнта, участь сімейної медичної сестри в їх проведенні. Медична документація. Законодавство України про охорону праці.

Основні показники роботи. Денний стаціонар, організація роботи та його профілі. Робота сімейної медичної сестри вдома. Ведення домашніх стаціонарів, форми та профілі. Види відвідувань удома. Сумка сімейного лікаря для відвідувань удома. Комунікація між сімейною медичною сестрою, пацієнтом та членами родини. Медична етика та субординація. Деонтологія в роботі сімейної медичної сестри. Моральна та правова відповідальність. Медична таємниця. Егогенія, ятрогенія, причини їх виникнення. Моральна та правова відповідальність сімейної медичної сестри. Види професійних порушень, їх вплив на пацієнта. Посадові злочини сімейної медичної сестри та запобігання їм. Сімейна медична сестра та закон. Соціально-психологічна допомога населенню дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні.


^ НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА


Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал. Денний стаціонар. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри на робочому місці. Дотримання техніки безпеки, охорони праці при роботі в денному стаціонарі. Сімейні медичні працівники і закон. Робота медичної сестри на амбулаторному прийомі із сімейним лікарем як його помічника. Встановлення почерговості прийому пацієнтів залежно від стану їхнього здоров’я. Ведення медичної і медсестринської документації. Виконання діагностичних і лікувальних призначень сімейного лікаря. Підготовка пацієнта до проведення лабораторно-інструментальних обстежень. Укомплектування сумки сімейного лікаря необхідними медикаментами та засобами. Підготовка даних для складання статистичного звіту.

Організація та ведення домашнього стаціонару. Комунікація між сімейною медичною сестрою, пацієнтом і його родиною. Догляд за пацієнтом при конкретних проблемах відповідно до етапів медсестринського процесу. Особливості догляду за ВІЛ-інфікованим, умираючим. Навчання членів родини навичкам догляду за пацієнтом у домашніх умовах.

Надання невідкладної долікарської медичної допомоги в домашніх умовах у випадку критичних станів. Клінічні протоколи надання невідкладної медичної допомоги хворим при критичних станах.


Практичні навички:

 • заповнення, ведення затвердженої медичної та медсестринської документації;

 • ведення медичною сестрою амбулаторного прийому разом із сімейним лікарем;

 • планування, проведення профілактичних щеплень;

 • підготовка даних для статистичного звіту;

 • виконання всіх видів маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра медична”;

 • допомога сімейному лікареві в організації та веденні домашнього стаціонару;

 • виконання всіх етапів медсестринського процесу при найпоширеніших у загальній практиці нозологіях;

 • надання невідкладної долікарської медичної допомоги у випадку критичного стану на догоспітальному етапі;

 • дотримання правил техніки безпеки, охорони праці під час роботи в денному стаціонарі.


  1   2   3   4Схожі:

Міністерство охорони здоров iconМіністерство україни у справах сім'Ї, молоді та спорту міністерство охорони здоров'я україни міністерство освіти І науки україни міністерство праці та соціальної
Затвердити Порядок взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах
Міністерство охорони здоров iconМіністерство охорони здоров’
А. М. Матвєєв— викладач І категорії Вінницького медичного коледжу ім. Д. К. Заболотного
Міністерство охорони здоров iconРеферат на тему: «Історичні аспекти розвитку охорони здоров'я в Україні»
Вивченням стану здоров'я населення та організації охорони здоров'я займається соціальна медицина та організація охорони здо­ров'я....
Міністерство охорони здоров iconМіністерство охорони здоров’
Л. В. Сікержинська — викладач вищої категорії Вінницького медичного коледжу ім акад. Д. К. Заболотного
Міністерство охорони здоров iconМіністерство охорони здоров’
Кульчиковська — викладач вищої категорії Вінницького базового медичного коледжу ім. Д. К. Заболотного
Міністерство охорони здоров iconМіністерство охорони здоров’я україни
Л. Л. Кулагіна — викладач І категорії циклової комісії хірургії Черкаського медичного коледжу
Міністерство охорони здоров iconМіністерство охорони здоров'я україни
Всеукраїнська молодіжна громадська організація інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії»
Міністерство охорони здоров iconМіністерство охорони здоров’
...
Міністерство охорони здоров iconМіністерство охорони здоров’я україни
Довідник студента з курсу гістології, цитології та ембріології / Під ред. І. В. Твердохліба. Дніпропетровськ: цмк ддма, 2008. 25...
Міністерство охорони здоров iconМіністерство охорони здоров’я україни головний державний санітарний лікар
Щодо підготовки до проведення кампанії додаткової імунізації проти кору та краснухи
Міністерство охорони здоров iconМіністерство охорони здоров’я україни
Т. О. Починок — викладач-методист Черкаського медичного коледжу, викладач вищої категорії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи