Тема уроку icon

Тема уроку
Скачати 272.73 Kb.
НазваТема уроку
Дата конвертації14.10.2012
Розмір272.73 Kb.
ТипУрок
джерело

Тема уроку

Дата проведення

Домашнє завдання

Примітка
1. Вступ (2 год)
1

1

Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент.

2

2

Вимірювання. Похибки вимірювання. (Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць (СІ). Скалярні та векторні величини. (Дії з векторами.) Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їхньої побудови.

  1. Кінематика (19 год)
3

1

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. Система відліку. (Способи вимірювання довжини і часу.) Траєкторія руху.

4

2

КТЗ-1. Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху.

5

3

Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху.

6

4

ПТ-1. Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей.

7

5

Розв’язування задач

8

6

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість.

9

7

ПТ-2.

Розв’язування задач

10

8

Тематичне оцінювання №1. Контрольна робота

11

9

Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху.

12

10

Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.

13

11

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.

14

12

ГТ-1.

Розв’язування задач

15

13

Лабораторна робота №1 «Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху».

16

14

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час вільного падіння тіл.

17

15

Розв’язування задач1816


СР-2. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період і обертова частота. Кутова швидкість.

19

17

Зв'язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення.

20

18

СР-3.

Розв’язування задач

21

19

Тематичне оцінювання №2

Контрольна робота

3.Динаміка (23 год)
22

1

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці.

23

2

Вимірювання сил. Додавання сил.^ Лабораторна робота №2Вимірювання сил».

24

3

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Інерція та інертність.

25

4

КТЗ-2. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона.

26

5

Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.

27

6

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала.

28

7

Сила тяжіння. Вага й невагомість. Рух тіла, кинутого вертикально вгору.

29

8

ПТ-4.

Розв’язування задач

30

9

Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.

31

10

Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість.

32

11

Розв’язування задач

33

12

Тематичне оцінювання №3 Контрольна робота

34

13

Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга.

35

14

СР-5.

Розв’язування задач

36

15

Лабораторна робота №2«Вимірювання жорсткості пружного тіла».

37

16

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. ^ Лабораторна робота №2«Вимірювання коефіцієнта тертя».

38

17

Pух під дією декількох сил

39

18

ПТ-6

Розв’язування задач

40

19

Рівновага тіл. Види рівноваги тіл.

41

20

Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили. Центр тяжіння.

42

21

Лабораторна робота №2«Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил».

43

22

СР-6

Розв’язування задач

44

23

Тематичне оцінювання №4

Контрольна робота

4.Закони збереження (10 год)
45

1

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

46

2

Розв’язування задач

47

3

ПТ-10

Механічна робота та потужність.

48

4

Механічна енергія. Кінетична енергія.

49

5

СР-7. Потенціальна енергія.

50

6

Розв’язування задач

51

7

Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії в механічних процесах. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії.

52

8

СР-8.

Розв’язування задач

53

9

Тематичне оцінювання №5

Контрольна робота

54

10

Розвиток космонавтики. Внесок український учених у розвиток космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Корольов та ін.)

5. Механічні коливання і хвилі (11 год)
55

1

Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання.

56

2

Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань.

57

3

КТЗ-3

Розв’язування задач

58

4

ПТ-12. Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.

59

5

Лабораторна робота №2«Виготовлення маятника і визначення періоду його».

60

6

Пружинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час коливань математичного й пружинного маятників.

61

7

СР-9.

Розв’язування задач

62

8

Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. Автоколивання.

63

9

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль.

64

10

КТЗ-4.

Розв’язування задач

65

11

Тематичне оцінювання №6

Контрольна робота

6. Релятивістська механіка (4 год)
66

1

Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі.

67

2

Відносність одночасності подій. Відносність довжини і часу.

68

3

Релятивістський закон додавання швидкостей. Взаємозв'язок маси та енергії.

69

4

КТЗ-5.

Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки.

7. Властивості твердих тіл, рідин та газів

(17 год)
70

1

Основні положення молекулярно­-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування.

71

2

Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авогадро.

72

3

Вимірювання швидкості руху молекул. Дослід О.Штерна.

Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини.

73

4

КТЗ-6.

Розв’язування задач

74

5

Модель ідеального газу. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

75

6

Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.

76

7

Ізопроцеси.

77

8

Лабораторна робота №2«Дослідження одного з ізопроцесів».

78

9

СР-10

Розв’язування задач

79

10

Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара. Кипіння.

80

11

Вологість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря.

81

12

КТЗ-7.

Лабораторна робота №2«Вимірювання відносної вологості повітря».

82

13

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.

83

14

Розв’язування задач

84

15

Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія кристалів.

85

16

СР-11.

Рідкі кристали та їхні властивості. Застосування рідких кристалів у техніці. Полімери: їх властивості і застосування. (Наноматеріали.)

86

17

Тематичне оцінювання №7

Контрольна робота

8. Основи термодинаміки (11 год)
87

1

Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. (Способи вимірювання температури.)

88

2

Внутрішня енергія тіл.

89

3

Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Робота й кількість теплоти.

90

4

КТЗ-8.

Робота термодинамічного процесу. Теплоємність.

91

5

Розв’язування задач

92

6

Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.

93

7

СР-12.

Розв’язування задач

94

8

Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. (Двигун внутрішнього згоряння. Дизель.) Необоротність теплових процесів. Холодильна машина.

95

9

Розвиток теплоенергетики. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двигунів.

96

10

Розв’язування задач

97

11

Тематичне оцінювання №8

Контрольна робота

9. Лабораторний практикум (8 год)
98

1

Лабораторна робота №2«Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту».

99

2

Лабораторна робота №2«Визначення гальмівного шляху тіла та коефіцієнта тертя ковзання».

100

3

Лабораторна робота №2«Дослідження коливань тіла на пружині

101

4

Лабораторна робота №2«Дослідження механічного руху тіл із застосуванням закону збереження енергії».

102

5

Лабораторна робота №2«Дослідження пружного удару двох тіл».

103

6

Лабораторна робота №2«Визначення поверхневого натягу рідини».

104

7

Тематичне оцінювання №9

Контрольна робота

105

8

Узагальнюючий урок

Сторонибабська ЗОШ І-ІІІ ст.

«Перевірила»

Заступник директора школи

з навчально-виховної роботи

Артимович Г. В. _________

«_____»___________2011р.


Календарно-тематичне планування

Фізика

11 клас

Вчитель фізики

Братейко Я. Я.
Схожі:

Тема уроку iconУроку 18 Тема програми : Технології комп'ютерної обробки інформації Тема уроку : Макроси. Створення та робота з макросами
Мета уроку: Навчитись створювати макрокоманди, розвивати логічне і раціональне мислення, виховувати відповідальність за виконану...
Тема уроку iconУроку 5 Тема програми: Основи роботи на пк тема уроку: Захист та архівування інформації. Тип уроку: Урок засвоєння нових знань, оволодіння новими прийомами роботи
Мета уроку: Ознайомити учнів з методами стискання даних, архівацією файлів та архіваторами. Виховувати в учнів свідому дисципліну,...
Тема уроку iconТема уроку
Тема уроку: Односкладні речення з головним членом, співвідносним із підметом. Розрізнення називних речень І двоскладних з іменним...
Тема уроку iconУроку до т ур. 14 Тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації Тема уроку: Створення таблиць та робота з колонками
Мета уроку: Ознайомити учнів з прийомами роботи по створенню таблиць, колонок, оформляючи їх відповідно до стандартів. Розвивати...
Тема уроку iconКонспект уроку 5 клас Вчитель: Баглай Ю. А. Конспект уроку 5 -й клас (англійська мова) Тема уроку: а wild animals. Урок №3 із 7 по даній темі. Мета уроку
Методичне обладнання уроку: постер із зображенням свійських тварин, картки із зображенням диких тварин
Тема уроку iconОбладнання уроку: Карта. Тип уроку: Урок-гра "Брейн ринг"' І конкурс "Два капітани" Хід уроку
Тема уроку: "Країни Центральної І східної Європи" Мета уроку: Повторити матеріал теми, узагальнити знання учнів; розвивати вміння...
Тема уроку iconУроку т ур. 12 Тема програми: Технології комп'ютерної обробки інформації
Тема уроку: Вступне заняття. Основи роботи у Word. Введення та форматування інформації. Перевірка орфографії та граматики
Тема уроку iconУроку 22 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Програмування реляційних запитів
...
Тема уроку iconІнформація про клас Тема уроку: Мета: Тип уроку

Тема уроку iconТема уроку
Мета уроку: освітня: ознайомити учнів з деталюванням за складальними кресленнями
Тема уроку iconТема уроку
Мета уроку: освітня: ознайомити учнів з умовними зображеннями на будівельних кресленнях
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи