Тема уроку icon

Тема уроку




Скачати 272.73 Kb.
НазваТема уроку
Дата конвертації14.10.2012
Розмір272.73 Kb.
ТипУрок
джерело





Тема уроку

Дата проведення

Домашнє завдання

Примітка




1. Вступ (2 год)




1

1

Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент.













2

2

Вимірювання. Похибки вимірювання. (Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць (СІ). Скалярні та векторні величини. (Дії з векторами.) Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їхньої побудови.













  1. Кінематика (19 год)




3

1

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. Система відліку. (Способи вимірювання довжини і часу.) Траєкторія руху.













4

2

КТЗ-1. Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху.













5

3

Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху.













6

4

ПТ-1. Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей.













7

5

Розв’язування задач













8

6

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість.













9

7

ПТ-2.

Розв’язування задач













10

8

Тематичне оцінювання №1. Контрольна робота













11

9

Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху.













12

10

Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.













13

11

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.













14

12

ГТ-1.

Розв’язування задач













15

13

Лабораторна робота №1 «Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху».













16

14

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час вільного падіння тіл.













17

15

Розв’язування задач















18



16


СР-2. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період і обертова частота. Кутова швидкість.













19

17

Зв'язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення.













20

18

СР-3.

Розв’язування задач













21

19

Тематичне оцінювання №2

Контрольна робота













3.Динаміка (23 год)




22

1

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці.













23

2

Вимірювання сил. Додавання сил.^ Лабораторна робота №2Вимірювання сил».













24

3

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Інерція та інертність.













25

4

КТЗ-2. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона.













26

5

Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.













27

6

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала.













28

7

Сила тяжіння. Вага й невагомість. Рух тіла, кинутого вертикально вгору.













29

8

ПТ-4.

Розв’язування задач













30

9

Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.













31

10

Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість.













32

11

Розв’язування задач













33

12

Тематичне оцінювання №3 Контрольна робота













34

13

Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга.













35

14

СР-5.

Розв’язування задач













36

15

Лабораторна робота №2«Вимірювання жорсткості пружного тіла».













37

16

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. ^ Лабораторна робота №2«Вимірювання коефіцієнта тертя».













38

17

Pух під дією декількох сил













39

18

ПТ-6

Розв’язування задач













40

19

Рівновага тіл. Види рівноваги тіл.













41

20

Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили. Центр тяжіння.













42

21

Лабораторна робота №2«Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил».













43

22

СР-6

Розв’язування задач













44

23

Тематичне оцінювання №4

Контрольна робота













4.Закони збереження (10 год)




45

1

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.













46

2

Розв’язування задач













47

3

ПТ-10

Механічна робота та потужність.













48

4

Механічна енергія. Кінетична енергія.













49

5

СР-7. Потенціальна енергія.













50

6

Розв’язування задач













51

7

Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії в механічних процесах. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії.













52

8

СР-8.

Розв’язування задач













53

9

Тематичне оцінювання №5

Контрольна робота













54

10

Розвиток космонавтики. Внесок український учених у розвиток космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Корольов та ін.)













5. Механічні коливання і хвилі (11 год)




55

1

Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання.













56

2

Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань.













57

3

КТЗ-3

Розв’язування задач













58

4

ПТ-12. Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.













59

5

Лабораторна робота №2«Виготовлення маятника і визначення періоду його».













60

6

Пружинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час коливань математичного й пружинного маятників.













61

7

СР-9.

Розв’язування задач













62

8

Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. Автоколивання.













63

9

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль.













64

10

КТЗ-4.

Розв’язування задач













65

11

Тематичне оцінювання №6

Контрольна робота













6. Релятивістська механіка (4 год)




66

1

Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі.













67

2

Відносність одночасності подій. Відносність довжини і часу.













68

3

Релятивістський закон додавання швидкостей. Взаємозв'язок маси та енергії.













69

4

КТЗ-5.

Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки.













7. Властивості твердих тіл, рідин та газів

(17 год)




70

1

Основні положення молекулярно­-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування.













71

2

Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авогадро.













72

3

Вимірювання швидкості руху молекул. Дослід О.Штерна.

Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини.













73

4

КТЗ-6.

Розв’язування задач













74

5

Модель ідеального газу. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.













75

6

Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.













76

7

Ізопроцеси.













77

8

Лабораторна робота №2«Дослідження одного з ізопроцесів».













78

9

СР-10

Розв’язування задач













79

10

Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара. Кипіння.













80

11

Вологість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря.













81

12

КТЗ-7.

Лабораторна робота №2«Вимірювання відносної вологості повітря».













82

13

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.













83

14

Розв’язування задач













84

15

Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія кристалів.













85

16

СР-11.

Рідкі кристали та їхні властивості. Застосування рідких кристалів у техніці. Полімери: їх властивості і застосування. (Наноматеріали.)













86

17

Тематичне оцінювання №7

Контрольна робота













8. Основи термодинаміки (11 год)




87

1

Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. (Способи вимірювання температури.)













88

2

Внутрішня енергія тіл.













89

3

Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Робота й кількість теплоти.













90

4

КТЗ-8.

Робота термодинамічного процесу. Теплоємність.













91

5

Розв’язування задач













92

6

Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.













93

7

СР-12.

Розв’язування задач













94

8

Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. (Двигун внутрішнього згоряння. Дизель.) Необоротність теплових процесів. Холодильна машина.













95

9

Розвиток теплоенергетики. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двигунів.













96

10

Розв’язування задач













97

11

Тематичне оцінювання №8

Контрольна робота













9. Лабораторний практикум (8 год)




98

1

Лабораторна робота №2«Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту».













99

2

Лабораторна робота №2«Визначення гальмівного шляху тіла та коефіцієнта тертя ковзання».













100

3

Лабораторна робота №2«Дослідження коливань тіла на пружині













101

4

Лабораторна робота №2«Дослідження механічного руху тіл із застосуванням закону збереження енергії».













102

5

Лабораторна робота №2«Дослідження пружного удару двох тіл».













103

6

Лабораторна робота №2«Визначення поверхневого натягу рідини».













104

7

Тематичне оцінювання №9

Контрольна робота













105

8

Узагальнюючий урок













Сторонибабська ЗОШ І-ІІІ ст.

«Перевірила»

Заступник директора школи

з навчально-виховної роботи

Артимович Г. В. _________

«_____»___________2011р.


Календарно-тематичне планування

Фізика

11 клас





Вчитель фізики

Братейко Я. Я.




Схожі:

Тема уроку iconУроку 18 Тема програми : Технології комп'ютерної обробки інформації Тема уроку : Макроси. Створення та робота з макросами
Мета уроку: Навчитись створювати макрокоманди, розвивати логічне і раціональне мислення, виховувати відповідальність за виконану...
Тема уроку iconУроку 5 Тема програми: Основи роботи на пк тема уроку: Захист та архівування інформації. Тип уроку: Урок засвоєння нових знань, оволодіння новими прийомами роботи
Мета уроку: Ознайомити учнів з методами стискання даних, архівацією файлів та архіваторами. Виховувати в учнів свідому дисципліну,...
Тема уроку iconТема уроку
Тема уроку: Односкладні речення з головним членом, співвідносним із підметом. Розрізнення називних речень І двоскладних з іменним...
Тема уроку iconУроку до т ур. 14 Тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації Тема уроку: Створення таблиць та робота з колонками
Мета уроку: Ознайомити учнів з прийомами роботи по створенню таблиць, колонок, оформляючи їх відповідно до стандартів. Розвивати...
Тема уроку iconКонспект уроку 5 клас Вчитель: Баглай Ю. А. Конспект уроку 5 -й клас (англійська мова) Тема уроку: а wild animals. Урок №3 із 7 по даній темі. Мета уроку
Методичне обладнання уроку: постер із зображенням свійських тварин, картки із зображенням диких тварин
Тема уроку iconОбладнання уроку: Карта. Тип уроку: Урок-гра "Брейн ринг"' І конкурс "Два капітани" Хід уроку
Тема уроку: "Країни Центральної І східної Європи" Мета уроку: Повторити матеріал теми, узагальнити знання учнів; розвивати вміння...
Тема уроку iconУроку т ур. 12 Тема програми: Технології комп'ютерної обробки інформації
Тема уроку: Вступне заняття. Основи роботи у Word. Введення та форматування інформації. Перевірка орфографії та граматики
Тема уроку iconУроку 22 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Програмування реляційних запитів
...
Тема уроку iconІнформація про клас Тема уроку: Мета: Тип уроку

Тема уроку iconТема уроку
Мета уроку: освітня: ознайомити учнів з деталюванням за складальними кресленнями
Тема уроку iconТема уроку
Мета уроку: освітня: ознайомити учнів з умовними зображеннями на будівельних кресленнях
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи