Пояснювальна записка icon

Пояснювальна записка
Скачати 451.53 Kb.
НазваПояснювальна записка
Сторінка2/4
Дата конвертації07.04.2013
Розмір451.53 Kb.
ТипПояснювальна записка
джерело
1   2   3   4

7 клас


(70 год., 2 год. на тиждень, з них 5 годин резервних)


Кіль-кість

годинуро-

ку

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

3

4

1

1

1. Вступ.

1.1.Біологія – система наук про живу природу, її значення в житті людини.

Ознаки живих організмів. Біологія – система наук. Система органічного сві-ту. Середовище існування та його чинники.

Екскурсія 1.

Учень називає:

– науки, що вивчають життя;

– царства живої природи;

– основні систематичні категорії класифікації рос-лин;

наводить приклади:

– застосування біологіч-них знань у практичній діяльності людини;

– типів середовищ існу-вавня рослин;

робить висновки:

– про різноманітність живої природи.

42

^ 2. Клітина як відкрита біологічна система.

2.1. Хімічний склад клітин. Хімічний склад клітин: неорганічні та органічні речовини. Роль води в житті рослин, дифузія, осмос.

Лабораторна робота 1. Виявлення жиру, крохма-лю в рослинах.

Учень називає:

  • основні неорганічні та органічні речовини рос-лин;

  • основні компоненти клітини рослини;

  • види поділу рослинних клітин;

розпізнає:

  • органели клітин на мікропрепараті, таблиці;

1

2

3

4
3


4


5

2.2. Клітина – структур- но–функціональна оди-ниця живого організму.

Збільшувальні прилади. Будова клітин прокаріотів та еукаріотів – бактерій, грибів, рослин. Різнома-нітність клітин.

Практична робота 1. Будова лупи і мікроскопа. Правила роботи зі збіль-шувальними приладами.

Лабораторна робота 2. Будова клітини рослин.

2.3. Метаболізм клітини. Поняття про метаболізм клітини. Процеси, що забезпечують метаболізм: живлення, дихання, виді-лення, транспорт, регуля-ція, розмноження, ріст, розвиток, подразливість, саморегуляція.

Використання поживних речовин клітиною: проце-си розщеплення речовин і отримання енергії (ката-болізм); процеси синтезу і використання енергії (ана-болізм).

2.4. Життя клітини. Хромосоми. Життєвий цикл клітини. Мітоз. Життя клітини поза організмом. Положення

характеризує:

– роль неорганічних та органічних речовин в житті клітини;

– будову рослинної клі-тини: оболонка, цитоплаз-ма, ядро, пластиди, вакуоль;

– роль клітини в забез-печенні метаболізму, в фотосинтезі;

порівнює:

– різні клітини рослин;

– фази мітозу;

спостерігає та описує:

– будову клітини рослин;

– мітоз в корінці цибулі;

дотримується правил:

– роботи з лупою та мікроскопом;

– виготовлення мікро-препаратів;

робить висновки:

– про значення клітин у забезпеченні життя рос-лин;

– про взаємозв'язок бу-дови і функцій органоїдів клітини;

– про значення хлоро-пластів у забезпеченні життя на землі.

1

2

3

4клітинної теорії.

Узагальнення. Загальна оцінка рівня організації рослинної клітини.

Демонстрування.

Тематичне

оцінювання 1.
56


7


8


9

^ 3. Нижчі форми клітин-ного життя. Прокаріоти.

3.1. Загальна характери-тика і будова прока-ріотів. Прокаріоти – найдавніша група без-ядерних організмів. Кла-сифікація. Середовища іс-нування. Форми і розміри клітин. Особливості будо-ви клітини бактерій.

3.2. Особливості процесів життєдіяльності прока-ріотів. Способи живлення прокаріотів. Дихання про-каріотів, бродіння та його використання людиною. Ріст і розмноження бакте-рій, спороутворення.

3.3. Ціанобактерії. Особ-ливості будови та жит-тєдіяльності ціанобакте-рій. Поширення та значен-ня ціанобактерій.

3.4. Екологічні групи прокаріотів. Поняття про селекцію мікроорганізмів та біотехнологію. Мікро-

^ Учень

називає:

– загальні ознаки про-каріотів;

– середовища життя;

наводить приклади:

– взаємозв’язків бактерій та інших організмів;

– бактерій, які спричи-нюють захворювання рос-лин, тварин, людини;

– бактерій, які викорис-товуються людиною в господарстві;

порівнює:

– життєдіяльність бакте-рій;

застосовує знання:

– для обґрунтування спо-собів збереження про-дуктів харчування;

– профілактики захво-рювань, що спричиняють-ся хвороботворними бакте-ріями;

дотримується правил:

– особистої гігієни і гігі-єни в колективі;

1

2

3

4


10

флора ґрунту, повітря, води. Очистка питної води, стічних вод. Мікроорганізми і рослини.

3.5. Різноманітність про-каріотів, їх значення. Корисні і хвороботворні бактерії. Інфекції. Шляхи передачі інфекції. Періоди розвитку інфекційного захворювання. Форми ін-фекцій. Поняття про імунітет. Міри профілак-тики зараження, правила особистої гігієни. Фітон-циди.

Узагальнення. Прокаріо-ти як один із варіантів еволюції живого: вегета-тивне розмноження, вели-ка швидкість реакцій обміну, висока ступінь пристосованості.

Демонстрування дослідів, що дозволяють виявити роль бактерій (скисання молока, гниття продуктів).

Тематичне

оцінювання 2.

робить висновки:

– про роль прокаріотів (бактерій) у природі та в житті людини.

311

^ 4. Нижчі форми клітин-ного життя. Еукаріоти. Царство Гриби.

4.1. Загальна характери-тика царства Гриби.

Учень

називає:

– загальні ознаки царства Гриби;

– цвілеві, шапкові, пара-

1

2

3

4


12


13

Гриби – найдавніша група гетеротрофних організмів. Відділи Слизовики, Справжні гриби. Будова грибів. Особливості жит-тєдіяльності грибів. Розм-ноження.

4.2. Вищі гриби. Клас Базидіоміцети. Шапкові гриби. Процеси життє-діяльності шапкових гри-бів. Розмноження. Гриб-ництво. Їстівні та отруйні гриби.

Лабораторна робота 3. Будова вищих грибів: плодових тіл шапкових грибів.

4.3. Різноманітність грибів. Вищі гриби. Клас Аскоміцети. Хлібопечен-ня. Виробництво дріжд-жів. Пеніцил. Аспергил. Ріжки. Монолія. Зморшки, строчки, трюфелі.

Нижчі гриби. Клас Ооміцети. Особливості бу-дови, процесів життєдіяль-ності фітофтори, сапро-легії.

Клас Зигоміцети. Мукор.

Лабораторна робота 4. Мікроскопічна будова нижчих грибів: мукора.

Екологічні групи грибів.

зитарні гриби;

– найпоширеніші види грибів свого регіону;

характеризує:

– будову організму гри-бів;

– основні групи грибів за їх способами живлення;

– процеси живлення, роз-множення, росту і розвит-ку грибів;

– пристосування грибів до умов середовища;

– середовище життя та пристосування організмів до умов середовища;

розпізнає:

– їстівні та отруйні гриби;

пояснює:

– взаємозв’язок грибів з вищими рослинами;

– значення штучного ви-рощування грибів;

– роль грибів у природі та житті людини;

порівнює:

– плодові тіла їстівних та отруйних грибів;

– представників царства Гриби і царства Рослини;

застосовує знання:

– для обґрунтування прийомів зберігання про-дуктів харчування;

1

2

3

4Значення грибів у природі та житті людини.

Демонстрування їстів-них, отруйних, цвілевих, паразитарних грибів.

– у профілактиці захво-рювань рослин, тварин і людини, що спричиню-ються грибами;

дотримується правил:

– збирання та зберігання грибів;

– профілактики отруєння грибами;

робить висновки:

– про значення грибів у природі та житті людини.

1

14

5. Лишайники. Загальна характеристика лишай-ників. Будова лишайника: симбіоз гриба і водорості як варіант, закріплений еволюцією. Особливості життєдіяльності лишай-ників. Розмноження. Різ-номанітність лишайників, їх значення у природі й у житті людини. Екологія лишайників.

Демонстрування зразків накипних, листуватих і кущистих лишайників.

Тематичне

оцінювання 3.

^ Учень

наводить приклади:

– найпоширеніших видів лишайників свого регіону;

характеризує:

– будову лишайника як симбіотичного організму;

– живлення, розмножен-ня, ріст і розвиток лишай-ників;

– середовище життя, пристосування лишайників до умов середовища;

розпізнає:

– різні види лишайників;

пояснює:

– роль лишайників у природі та житті людини;

порівнює:

– гриби, рослини, ли-шайники;

робить висновки:

– про значення лишай-

1

2

3

4


ників у природі та в житті людини.

6


15


16


^ 6. Царство Рослини.

6.1. Рослини – складова частина живої природи. Ботаніка – наука про рослини.

Характерні ознаки рослин. Рослини – складова частина живої природи. Ботаніка – наука про рослини. Значення рослин в природі та житті людини. Походження і розвиток рослинного світу на Землі.

Спостереження за ростом та розвитком рослини, яка вирощена з насінини.

^ Нижчі рослини. Водорос-ті (Сланнєві)

6.2. Загальна характери-тика водоростей. Одно-клітинні водорості. Класифікація водоростей. Загальна характеристика водоростей: будова кліти-ни, процеси життєдіяль-ності, розмноження. Чер-гування поколінь і його біологічне значення.

^ Відділ Зелені водорості.

Різноманітність одноклі-

тинних зелених водонос-тей: хламідомонада, хло-

Учень

називає:

– місця, де ростуть водорості;

– основні ознаки будови та життєдіяльності водо-ростей;

– рослин своєї місце-вості;

наводить приклади:

– пристосування водо-ростей до середовища існування;

– одно- та багатоклі-тинних водоростей, які мешкають у місцевих водоймах;

– використання водо-ростей людиною;

– небезпечних явищ, які спричиняють водорості;

розпізнає:

– явища, обумовлені ма-совим розвитком водо-ростей;

– водорості у природі, на гербарних зразках, табли-цях;

характеризує:

– будову клітини водо-рості;

– особливості будови тіла одно- та багатоклі-

1

2

3

4


17


18

рела, плеврокок, пандори-на, вольвокс.

Лабораторна робота 5. Будова одноклітинних водоростей.

6.3. Багатоклітинні зелені водорості. Перехід до багатоклітинності через сифонові клітини.

Особливості будови, жит-тєдіяльності спірогіри. Різноманітність багатоклі-тинних зелених водонос-тей: сифонові водорості, спірогира, улотрикс, кла-дофора, ульва, хара. Поява тканин у рослин: фото-синтезуюча.

Лабораторна робота 6. Будова багатоклітинних водоростей.

6.4. Різноманітність во-доростей.

Відділ Діатомові водо-рості.

Відділ Бурі водорості. Родина ламінарієві: пред-ставники, хімічний склад, промисел, заготовка і використання ламінарії. Фукус. Саргасові водорос-ті.

^ Відділ Червоні водорості.

Пристосування до погли-нання світла на різній

тинних водоростей;

порівнює:

– одноклітинні, коло-ніальні та багатоклітинні водорості;

спостерігає та описує:

– будову водоростей;

застосовує знання:

– для уникнення отруєнь та алергічних реакцій внаслідок використання природної води з ознаками масового розвитку водо-ростей;

дотримується правил:

– роботи з мікроскоп-пом під час розгляду клітин водоростей;

робить висновки:

– про роль водоростей в забезпеченні водойм кис-нем;

– про водорості як най-простіші рослинні організ-ми.
1   2   3   4Схожі:

Пояснювальна записка iconПояснювальна записка приладів Пояснювальна записка Літ. Акрушів 65 ну’ЛП’ «ікта»
Визначення загального передаточного числа редуктора, розподіл його між черв’ячною і зубчатою парами 7
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до дипломної роботи

Пояснювальна записка iconПояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба

Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерні системи»

Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Пояснювальна записка iconДокументи
1. /Пояснювальна записка.doc
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка за 20 р
Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка за 20 р
Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка
Предмет “Зарубіжна література” – важлива складова літературної освіти. Об’єктом вивчення курсу є кращі твори зарубіжних
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи