Модель оцін­ки» представлено у формі рівностороннього трикутника, кожна грань якого (компонент) об\

Модель оцін­ки» представлено у формі рівностороннього трикутника, кожна грань якого (компонент) об'єднує низку показників. Зокрема, компонент «Потреби дитини для розвитку
Скачати 82.09 Kb.
НазваМодель оцін­ки» представлено у формі рівностороннього трикутника, кожна грань якого (компонент) об'єднує низку показників. Зокрема, компонент «Потреби дитини для розвитку
Дата конвертації29.09.2012
Розмір82.09 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /робота з неблагополучними/Матрица благополучия.doc
2. /робота з неблагополучними/Осн.напрямки роботи школи.doc
3. /робота з неблагополучними/ОценкаПотребности.doc
4. /робота з неблагополучними/Работа социального педагога в школе и микрорайоне.doc
5. /робота з неблагополучними/Ребенок_потребности.doc
6. /робота з неблагополучними/Реком-ц_х до сп_льних д_й.doc
7. /робота з неблагополучними/Робота з р_зними типами с_мей.doc
Інформації про дитину|дитяти|. Матриця дозволяє своєчасно виявити дітей групи ризику для вживання профілактичних заходів І визначення шляхів|колій,доріг| індивідуальної роботи з|із| ними. Загальна|спільна| сума балів 150
Основні напрямки|направлення| роботи школи з|із| дітьми, що знаходяться|перебувають| в зоні ризику
Модель оцін­ки» представлено у формі рівностороннього трикутника, кожна грань якого (компонент) об'єднує низку показників. Зокрема, компонент «Потреби дитини для розвитку
Работа социального педагога в школе и микрорайоне №6, 2009, с. 64-71
Оцінка потреб дитини та її сім'ї
Чинник|фактор| в характеристиці сім'ї
Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей групи ризику

Модель оцінки базується на трьох компонентах:

  • потреби дитини для розвитку;

  • Батьківський потенціал (здатність батьків піклуватися про дитину, виховувати і розвивати її, задовольняти потреби);

  • фактори сім'ї та середовища.

Тільки у разі повного врахування потреб дитини, високого батьківського потенціалу, сприятливого впливу сім'ї та умов довкілля дитина захищена й забезпечена всім необхідним для повноцінного розвитку.

Компоненти - комплексні поняття, саме тому «Модель оцін­ки» представлено у формі рівностороннього трикутника, кожна грань якого (компонент) об'єднує низку показників. Зокрема, компонент «Потреби дитини для розвитку» визна­чено такими показниками: здоров'я, освіта, соціальна пре­зентація, емоційний розвиток та поведінка, самоусвідомлення, сімейні і соціальні стосунки, навички самообслуговування.

Здоров'я - стан організму, що характеризується його рівновагою з навколишнім середовищем, без будь-яких змін, пов'язаних із захво­рюваннями.

Освіта - процес засвоєння людиною в умовах навчального закладу чи самоосвіти системи знань, умінь, навичок досвіду пізнавальної і практичної діяльності, ціннісних орієнтацій і соці­альних відносин.

Соціальна презентація - здатність і потреба людини, що виражається у прагненні виразити саму себе, свої вміння, здіб­ності, якості й отримати визнання від оточення.

Емоційний розвиток - якісні зміни у відображенні психікою навколишнього світу, виявляються у переживаннях, прив'яза­ностях, які відображають потреби організму й активізують чи гальмують діяльність людини.

Поведінка - спостережувана зовні діяльність (вчинки, дії індивіда).

Самоусвідомлення - усвідомлене ставлення людини до себе (своїх потреб і здібностей, потягів і мотивацій, переживань і думок тощо), процес і результат свідомого вибору особистістю власної життєвої позиції.

Сімейні та соціальні стосунки - взаємини, що складаються у сім’ї в громаді і визначають їх типовий емоційний стан, мікроклімат.

Самообслуговування - система знань, умінь і навичок, що дозволяють людині самостійно підтримувати себе й особис­ті речі у стані, який відповідає прийнятим санітарно-гігієнічним і побутовим нормам.

Надзвичайно важливим компонентом становлення юної особистості є здатність батьків чи опікунів (піклувальників) задовольняти потреби дитини, їхнє вміння пристосовуватися до зміни цих потреб із плином часу, власне батьківський потенціал. Це поняття можна визначити як наявні засоби, джерела, які можуть бути приведені в дію, використані для досягнення мети, розв'язання будь-яких завдань, здій­снення плану тощо [10, с. 215].

Батьківський потенціал визначається рівнем компетентності батьків. Це сукупна здатність та готовність дорослих до виховання дитини, вміле використання відповідних знань і вмінь, що базується на індивідуальному підході до осо­бистості, яка розвивається [12].

Дослідження батьківського потенціалу дозволяє з'ясувати міру використання соціально-педагогічних можливостей сім'ї у вихованні дитини. Показниками компоненту «Батьківський потенціал» є: елементарний догляд, гарантія безпеки, емоційне тепло, стимулювання, життєві орієнтири, обмежен­ня, стабільність.

Елементарний догляд - забезпечення базових потреб дитини у їжі, відпочинку, сні, одязі та ін.

Безпека - стан захищеності життєво важливих інтересів людини, забезпечення відповідних способів задоволення і захисту потреб особистості, її прав.

Емоційне тепло - стан емоційного комфорту, в якому конст­руктивно реалізується ставлення індивіда до оточення; чуйність до переживання іншого, співчуття

Стимулювання - заохочення до дій, активізація діяльності, вплив, що зумовлює динаміку розвитку людини.

Життєві орієнтири - ідеальні уявлення людини про цінності, мету й завдання у процесі життєдіяльності; вид управління у процесі здійснення виховного впливу.

Обмеження - встановлення певних кордонів, умов поведінки, діяльності, самовираження.

Стабільність - стійкість, постійність, незмінність настанов, пріоритетів, правил, цінностей тощо.

Стан дитини та інших членів сім'ї значною мірою залежить від системи взаємозв'язків, взаємозалежності умов, визнання її специфіки. Тому предметом уваги соціальних працівників є:

• соціально-культурний фактор - мікроклімат, у якому
формується підростаюча особистість; соціальні цінності сім'ї - те, що передається дитині; особиста і педагогічна культура її членів - те, що є прикладом для дитини, ідеалом для наслідування; ставлення батьків до виховання дитини;

  • соціально-економічний фактор - майнові можливості сім'ї, її матеріальні ресурси, що можуть бути використані для розвитку і виховання дитини; зайнятість членів сім'ї на роботі, їх можливості займатися вихованням дитини;

  • технічно-гігієнічний фактор - місце проживання дитини (місто, село), умови проживання, особливості способу життя сім'ї (гігієнічна культура);

  • демографічний фактор - структура і склад сім'ї (повна, неповна, багатодітна та ін.) [9, с. 259-260].

Догляд за дитиною і її виховання відбуваються не у вакуумі. Широкий спектр навколишніх умов може як сприяти, так і перешкоджати функціонуванню сім'ї та розвитку дитини. На всіх членів сім'ї впливає (позитивно чи негативно) соці­альне середовище (довкілля): родинне оточення, сусіди, ко­леги по роботі та ін. У площині соціальної роботи з дітьми та сім'ями з дітьми дедалі більшої ваги набуває громада як важливий чинник соціального впливу на особистість, проміж­на ланка між макросистемою суспільства і мікросистемою сімейної та особистісної підтримки. Параметри аналізу гро­мад: природно-економічні особливості території; соціокультурні традиції населення; гендерно-віковий склад населення; сукупність соціальних установ, громадських організацій та ін. Вивчення параметрів конкретної громади забезпечує диференційований та індивідуальний підхід до планування і надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми [1].

Враховуючи зазначене, показниками компоненту «Фактори сім'ї та середовища» є: історія сім'ї і її функціонуван­ня, родичі, житлово-побутові умови та ведення господарства, зайнятість, доходи, соціальна інтеграція сім'ї, ресурси громади.

Історія сім'ї - хронологія та перебіг важливих подій у житті сім'ї.

Функціонування - дії, спрямовані на виконання певних функцій (щодо сім'ї мова про економічну, репродуктивну, рекреаційну, соціалізаційну, господарську, терапевтичну).

Родичі - особи, пов'язані кровним зв'язком, що визначає їхні права і обов'язки один перед одним.

Житлово-побутові умови - стан та комфортність помешкання, де проживає людина, сім'я.

Зайнятість - діяльність людини, пов'язана із задовільненням особистих та суспільних потреб, які не суперечать законодавству і приносять їй певний заробіток.

Доходи - наявний рівень прибутку членів сім'ї.

Соціальна інтеграція - характеристика ступеню спіль­них мети, інтересів різних соціальних груп, індивідів (єдність переконань, спільна діяльність, взаємне пристосування); входження у соціальну систему повноправним і активним її елементом.

Ресурси - джерело й арсенал засобів та можливостей, до яких мож­на звертатися у разі необхідності для виконання якогось завдання або удосконалення дій; можуть бути внутрішніми і зовнішніми.

Отже, компоненти представленої «Моделі оцінки» потреб дитини та її сім'ї - грані трикутника (потреби дитини для розвитку, батьківський потенціал і фактори сім'ї та сере­довища) - мають багато надзвичайно важливих показників, кожен із яких необхідно враховувати, якщо соціальний пра­цівник хоче якісно вплинути на ситуацію клієнта і змінити її на краще.

Яким же є загальний підхід до використання «Моделі оцін­ки»? Оцінка потреб дитини починається власне з вивчення її потреб у порядку, представленому на моделі зверху донизу: здоров'я, освіта, соціальна презентація, емоційний розвиток та поведінка, самоусвідомлення, сімейні і соціальні стосунки, навички самообслуговування.

При цьому, важливо підкреслити, кожна потреба дитини оцінюється в контексті усіх показників здатності батьків піклуватися про дитину, задовольняти її потреби (батьківського потенціалу). Наприклад, оцінюючи здоров'я дитини, соціальний працівник, проаналізувавши індикатори задовільнення цієї потреби, визначені відповідно до віку і фізичного стану дитини, виявляє й уточнює сильні сторони батьків/опікунів чи наявні проблеми у виконанні батьківських функцій, спрямованих на забезпечення умов збереження чи покращення здоров'я дитини. Він з'ясовує, як впливає на задовільнення потреби дитини щодо здоров'я елементарний догляд бать­ків; як вони гарантують їй безпеку; передають емоційне теп­ло, що є чинником емоційного здоров'я; чи стимулюють ди­тину до збереження здоров'я та формування здорового спо­собу життя; які життєві орієнтири батьки формують у дітей щодо здоров'я і які обмеження, правила встановлено у сім'ї стосовно цього; чи стабільними є дії батьків під час дог­ляду за дитиною, дотримання її режиму харчування, сну, купання, що є неодмінною умовою забезпечення її здоров'я (див. Рис. 14).


(модель оценки заимствована из материалов Департамента охраны здоровья Великобритании и Ирландии)Схожі:

Модель оцін­ки» представлено у формі рівностороннього трикутника, кожна грань якого (компонент) об\Лабораторная работа №3 Тема: Изучение компонент отображения графической информации; компонент меню; панелей и компонент внешнего оформления; диалогов открытия и сохранения файлов. Постановка задачи
Переработать приложение, предназначенное для обработки матриц (см лаб работу №2)
Модель оцін­ки» представлено у формі рівностороннього трикутника, кожна грань якого (компонент) об\Закон України «Про дошкільну освіту»; Базовий компонент дошкільної освіти в Україні; Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні; Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
Модель оцін­ки» представлено у формі рівностороннього трикутника, кожна грань якого (компонент) об\Методична робота в дошкільному навчальному закладі №7 «Золотий ключик»
Україні», «Базовий компонент дошкільної освіти» в значній мірі залежить від особистості педагога, його моральних якостей, професіоналізму,...
Модель оцін­ки» представлено у формі рівностороннього трикутника, кожна грань якого (компонент) об\Підтримка дитячого читання та творчого розвитку дитини в регіональному контексті
Відродження читання як духовної потреби дитини є на сьогодні пріоритетним напрямком роботи бібліотеки
Модель оцін­ки» представлено у формі рівностороннього трикутника, кожна грань якого (компонент) об\Контрольно-аналітична діяльність як необхідний компонент системи роботи з обдарованими учнями

Модель оцін­ки» представлено у формі рівностороннього трикутника, кожна грань якого (компонент) об\Як підготувати дитину до школи
Тому і приділяється значна увага проблемі визначення готовності дитини до школи. Готовність дитини до систематичного навчання – це...
Модель оцін­ки» представлено у формі рівностороннього трикутника, кожна грань якого (компонент) об\Класс Ф. И. ученика
Слагаемые выбора профиля обучения. Шаг Школьный компонент. Профессиональная проба
Модель оцін­ки» представлено у формі рівностороннього трикутника, кожна грань якого (компонент) об\Класс Ф. И. ученика
Слагаемые выбора профиля обучения. Шаг Школьный компонент. Компенсирующие курсы
Модель оцін­ки» представлено у формі рівностороннього трикутника, кожна грань якого (компонент) об\Практикум для директорів загальноосвітніх навчальних закладів Ставищенського району
Моніторинг як необхідний компонент ефективного управління навчально-виховним процесом у закладі. Система контролю та оцінювання навчальних...
Модель оцін­ки» представлено у формі рівностороннього трикутника, кожна грань якого (компонент) об\Методичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р
Одним із пріоритетів сучасної іншомовної освіти є досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов. Опанування цього навчального...
Модель оцін­ки» представлено у формі рівностороннього трикутника, кожна грань якого (компонент) об\1. При яких натуральних
На колі, описаному навколо правильного трикутника авс довільним чином вибрали точку. Знайдіть суму квадратів відстаней від цієї точки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи