Законодавчі акти, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти україни закон україни «Про освіту» icon

Законодавчі акти, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти україни закон україни «Про освіту»
Скачати 74.78 Kb.
НазваЗаконодавчі акти, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти україни закон україни «Про освіту»
Дата конвертації09.11.2012
Розмір74.78 Kb.
ТипЗакон
джерело
1. /Укази, нормативн.документи.docЗаконодавчі акти, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти україни закон україни «Про освіту»

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ,

ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про освіту»

від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ


(Витяг)


Стаття 21. Психологічна служба в системі освіти

Стаття 22. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти


ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про загальну середню освіту»

від 13 травня 1999 року № 651-ХІУ


(Витяг)


Стаття 37. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі загальної середньої освіти в межах їх компетенції:

  • забезпечують реалізацію державної політики у сфері загальної середньої освіти на відповідній території;

  • контролюють додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів у галузі освіти, обов’язкове виконання Державного стандарту загальної середньої освіти всіма навчальними закладами системи загальної середньої освіти, розташованими на їх територіїЗАКОН УКРАЇНИ

«Про позашкільну освіту»

від 22.06.2000 р. № 1841-ІІІ


Закон України

«Про охорону дитинства»

від 26.04. 2001 р. № 2402-ІІІ


ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про соціальні послуги»

від 19.06.2001 р. № 2789-ІІІ


ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»

від 21.06.2001 р. № 2558-ІІІ


ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про дошкільну освіту»

від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ


ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про попередження насильства в сім’ї »

від 15.11.2001 р. № 2789-ІІІ


КОНЦЕПЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (12-річна школа)


Затверджена Постановою колегії Міністерства освіти і науки України та Президією АПН України № 12/5-2 від 22.11. 2001 р.

(Витяг)

За останні роки значно зросло навчальне навантаження учнів, зумовлене невідповідністю змісту освіти, навчальних технологій їхнім віковим, психофізіологічним особливостям. Це гальмує різнобічний розвиток дітей, негативно впливає на стан їхнього здоров’я, мотивацію учіння.

Зосередженість на потребах освіти і розвитку учнів передбачає пряму залежність проектування навчального змісту і методичного забезпечення від вікових та індивідуальних особливостей школярів. Основою всіх перетворень має стати реальне знання потенційних можливостей дітей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості. Саме на цьому ґрунтується застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій.

Особистісно орієнтована шкільна освіта вимагає всеохоплюючої психологізації навчально-виховного процесу, опори на надійну діагностичну основу. Сучасна школа має використовувати діагностику не селективну, а стимулюючу, супроводжуючу, яка є підґрунтям для прийняття і реалізації педагогічно доцільних рішень.


ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про захист суспільної моралі»

від 20.11.2003 р. № 1296-ІY


ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про виховання дітей та молоді»

від 11.07.2005 р. № 2628-ІІІ


ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про реабілітацію інвалідів в Україні»

від 06.10.2005 р. № 2961-ІУ


Стаття 1. Визначення термінів (з 32 термінів – 5 відповідають діяльності практичних психологів і соціальних педагогів)


Психолого-педагогічна реабілітація – система психологічних та педагогічних заходів, спрямованих на формування способів оволодіння знаннями, уміннями і навичками, надання психологічної допомоги, зокрема щодо формування самоутвердження і належної самооцінки особою своїх можливостей, засвоєння правил суспільної поведінки шляхом здійснення системної навчально-виховної роботи


Психологічна реабілітація – система заходів, спрямованих на відновлення, корекцію психологічних функцій, якостей, властивостей особи, створення сприятливих умов для розвитку та утвердження особистості


Психолого-педагогічний супровід – системна діяльність практичного психолога та соціального педагога, спрямована на створення комплексної системи клініко-психологічних, психолого-педагогічних і психотерапевтичних умов, що сприяють засвоєнню знань, умінь і навичок, успішній адаптації, реабілітації, особистісному становленню особи, нормалізації сімейних стосунків, її інтеграція в соціум


Психологічна адаптація – система заходів, спрямованих на формування в особи здатності пристосовуватися до існуючих у суспільстві вимог та критеріїв за рахунок присвоєння їй норм і цінностей даного суспільства


Психологічна підтримка – система соціально-психологічних, психолого-педагогічних способів і методів допомоги особі з метою оптимізації її психоемоційного стану в процесі формування здібностей і самосвідомості, сприяння соціально-професійному самовизначенню, підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці та спрямуванню зусиль особи на реалізацію власної професійної кар’єри


ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про реабілітацію інвалідів в Україні»

від 06.10.2005 р. № 2961-ІУ


Стаття 12. Структура системи реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів


Систему реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів складають:

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють державне управління системою реабілітації інвалідів;

реабілітаційні установи для інвалідів, дітей-інвалідів незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;

будинки дитини – дошкільні навчальні заклади для дітей з вадами фізичного та /або розумового розвитку віком до чотирьох років незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;

спеціальні та санаторні дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу для дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;

дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі яких можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;

дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини) системи освіти, в яких забезпечуються фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;

спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) – загальноосвітні навчальні заклади системи освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку;

загальноосвітні санаторні школи (школи-інтернати) – загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів з відповідним профілем системи освіти для дітей, які потребують тривалого лікування.


ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про реабілітацію інвалідів в Україні»

від 06.10.2005 р. № 2961-ІУ


Стаття 19. Організація психологічної підтримки в реабілітаційних установах


Для організації психологічної підтримки і супроводу інвалідів, дітей-інвалідів, їх сімей у реабілітаційних установах може створюватися психологічна служба.

На психологічну службу покладаються функції щодо:

- забезпечення єдності психолого-педагогічних і медико-соціальних рекомендацій, професійного відбору та професійного навчання;

- діагностики та розвитку задатків і здібностей до професії;

- формування свідомого підходу до вибору (зміни) професії, спеціальності, виду та місця трудової діяльності відповідно до стану здоров'я, індивідуальних особливостей і потреб галузей економіки;

- створення сприятливих психологічних умов для розвитку задатків, здібностей, професійно важливих якостей особистості;

- психологічного супроводу та систематичної психологічної підтримки в процесі професійної адаптації після працевлаштування;

- забезпечення психологічної підтримки та супроводу сім'ї інваліда, дитини-інваліда;

- участі у підготовці та перепідготовці спеціалістів для реабілітаційних установ.


УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


«Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»

від 04.07. 2005 р. № 1013/2005


«Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»

від 11.07.2005 р. № 1086/2005

«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»

від 20.03.2008 р.


ПОЛОЖЕННЯ


Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти України від 03.05.99 р. № 127).


Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2001 р. № 439).


Типове положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2000 р. № 386)


Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 р. № 330).


Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 р. № 691).


Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) Затверджено наказом МОН України 08.12.2008 N 1119 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 р. за N 1239/15930Схожі:

Законодавчі акти, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти україни закон україни «Про освіту» iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»
Організація діяльності психологічної служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами та соціальними педагогами...
Законодавчі акти, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти україни закон україни «Про освіту» iconПоложення про психологічну службу системи освіти України Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи освіти України наказу ю
Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про освіту” та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи...
Законодавчі акти, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти україни закон україни «Про освіту» iconПоложення про психологічну службу системи освіти України Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи освіти України наказу ю
Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про освіту” та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи...
Законодавчі акти, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти україни закон україни «Про освіту» iconПоложення про психологічну службу системи освіти України Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи освіти України наказ у ю
Унести зміни до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03....
Законодавчі акти, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти україни закон україни «Про освіту» iconПоложення про психологічну службу системи освіти України Відповідно до статей 21, 22 Закону України " " та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи освіти України наказую
Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи...
Законодавчі акти, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти україни закон україни «Про освіту» iconЗвіт про стан розвитку І діяльність психологічної служби системи освіти м. Фастова у 2011-2012 н р. На кінець звітного навчального року у психологічній службі системи освіти міста працювало 19 осіб. Практичних психологів 18
Аналітичний звіт про стан розвитку І діяльність психологічної служби системи освіти м. Фастова у 2011-2012 н р
Законодавчі акти, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти україни закон україни «Про освіту» iconНаказ №767 Про затвердження умов проведення всеукраїнського конкурсу „Кращий працівник психологічної служби системи освіти
Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання „Про стан і перспективи розвитку психологічної служби...
Законодавчі акти, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти україни закон україни «Про освіту» iconПоложення про психологічну службу, діяльність практичних психологів регламентована листом мон україни "Про планування діяльності, ведення документації І звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України" від 27. 08. 2000 року №1/9-352
Методичні рекомендації на лист Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 22. 07. 2011 №1/9-562 «Про стан, проблеми та основні...
Законодавчі акти, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти україни закон україни «Про освіту» iconПоложення про психологічну службу системи освіти України ) та річного плану роботи психологічної служби наказую: Затвердити програму психологічного дослідження адаптації учнів 5-х класів до нових умов навчання в школі (додаток 1)
Відповідно до «Положення про психологічну службу системи освіти України”, (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України...
Законодавчі акти, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти україни закон україни «Про освіту» iconПоложення > Ця посадова інструкція розроблена на основі Закону України „Про освіту, Положення про психологічну службу в системі освіти України, Етичного кодексу товариства психологів України та інших нормативних документів,
Ця посадова інструкція розроблена на основі Закону України „Про освіту, Положення про психологічну службу в системі освіти України,...
Законодавчі акти, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти україни закон україни «Про освіту» iconПоложення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02. 07. 2009 р. №616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23. 07. 2009 р за №687/16703
Про виконання районної програми розвитку психологічної служби системи освіти Верхньодніпровського району на період до 2012 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи