12-13 травня 2010 року icon

12-13 травня 2010 року
Скачати 236.87 Kb.
Назва12-13 травня 2010 року
Дата конвертації23.04.2013
Розмір236.87 Kb.
ТипДокументи
джерело

Конференції**********

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Наукове товариство аспірантів і студентів


12-13 травня 2010 року проводять


IV Міжнародну науково-практичну конференцію студентів та аспірантів


ВОЛИНЬ ОЧИМА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ:

МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ”


Напрями роботи конференції:

Секція: ВНУ імені Лесі Українки: від «учительського інституту» до національногоуніверситету» (з нагоди відзначення 70-річчя ВНУ).

Підсекції:

 1. з історії становлення навчального закладу;

 • видатні персоналії;

 • здобутки, досягнення та перспективи ВНУ;

 • студентство: від навчальної до громадської діяльності.

Секція: Історичні та соціокультурні проблеми Волинського регіону.

Підсекції:

 1. історичні та суспільно-політичні процеси;

 1. археологія та етнографія;

 1. джерелознавство, документознавство та архівна справа;

 2. Волинь: філософсько-соціологічні дослідження;

 3. духовна культура та мистецтва Волині;

 4. культурно-освітнє та церковно-релігійне життя.

Секція: Волинь у системі міжнародних відносин.

Підсекції:

 1. Волинь у системі транскордонного співробітництва та інвестиційної привабливості регіону;

 2. міжнародне співробітництво Волині;

 3. зовнішньоекономічні зв'язки Волині;

 4. участь Волині в реалізації геополітичних інтересів України.


Секція: Економічні засади розвитку Волині.


2
Підсекції:

 1. теорія та практика економічного розвитку;

 2. аналіз, облік та аудит в умовах ринку;

 3. економіка підприємства, менеджмент і маркетинг в період ринкових перетворень;

 4. фінанси і кредит.

Секція: Правове життя Волині.

Підсекції:

 1. історія та теорія держави і права, філософія права;

 2. цивільне, сімейне, господарське, цивільно-процесуальне та господарсько-процесуальне право;

 3. конституційне, адміністративне, міжнародне та фінансове право;

 4. трудове, аграрне, екологічне, земельне право;

 5. кримінальне право, кримінально-процесуальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія, криміналістика.

Секція: Географічні дослідження Волині.

Підсекції:

 1. природні умови і ресурси та їх раціональне використання;

 2. суспільно-географічні дослідження;

 3. туристично-рекреаційні ресурси;

 4. геодезія та землевпорядкування.

Секція: Природні ресурси та екологія Волині

Підсекції:

 1. ботаніка та мікробіологія;

 2. зоологія;

 3. фізіологія людини та тварин;

 4. екологія Волині.

Секція: Мовознавство та літературознавство.

Підсекції:

 1. українська література та європейський контекст;

 2. слов'янські літератури: типологія, паралелі, контакти;

 3. українська мова на Волині;

 4. регіональні ЗМІ: історія, стан та перспективи розвитку;

 5. пріоритети романо-германського мовознавства.


3
Секція: Педагогічна теорія і психолого-педагогічний досвід у соціокультурному середовищі Волині.

Підсекції:

 1. соціально-психологічні проблеми регіону;

 2. традиції та інновації у розвитку освіти Волині;

 3. соціальна робота на Волині: стан, проблеми та перспективи розвитку;

 4. формування професійної компетенції майбутнього вчителя.

Секція: Здоров'я людини.

Підсекції:

 1. медико-біологічні та гігієнічні основи здоров'я;

 2. психологія здоров'я;

 3. охорона здоров'я та забезпечення життєдіяльності людини;

 4. фізичне виховання і спорт;

 5. адаптивна фізична культура та фізична реабілітація.

Секція: Математика.

Підсекції:

 1. диференціальні рівняння та суміжні питання;

 2. сучасні інформаційні системи і технології;

 3. розвиток математичної освіти на Волині.

Секція: Фізико-хімічні властивості нових матеріалів.

Підсекції:

 1. нові матеріали: одержання, аналіз та властивості;

 2. оптичні, електричні властивості нових матеріалів та моделювання фізичних процесів;

 3. теоретична фізика в прикладних дослідженнях


Анкету-заявку, тези, відзив наукового керівника необхідно надіслати до 1 січня 2010 р. поштою на адресу оргкомітету:


Науково-дослідна частина ВНУ імені Лесі Українки, пр. Волі, 13, м. Луцьк, 43025

Координатори конференції:

Левчук Тереза Петрівна, куратор НТАіС. тел. 050-6690072

Глова Ірина Василівна, фахівець науково-дослідної частини,

телефон-факс: (03322) 4-89-57, е-mаіl: science-vnu@ukr.net


4
**********

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

Кафедра фінансів та фінансових ринків


26 березня 2010 року проводять


Всеукраїнську міжвузівську наукову студентську конференцію


^ СТУДЕНТ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ “


Напрями роботи конференції:

 1. cучасні методи навчання як елемент формування кар'єрної компетентності майбутніх фахівців;

 2. роль підвищення самосвідомості студента в навчальному процесі;

 3. інноваційні технології як засіб активізації навчального процесу на бакалаврському рівні;

 4. альтернативні форми навчання в кадровій підготовці конкурентоспроможних фахівців на магістерському рівні;

 5. значення переддипломної та виробничої практики в адаптації спеціаліста магістерського рівня в професійне середовище.


Заявку на участь у конференції, файл із тезами доповіді на дискеті 3,5 (1,44) або електронною поштою, роздрукований та підписаний автором один примірник тез, рецензію наукового керівника на доповідь необхідно надіслати до 22 січня 2010 року на адресу оргкомітету:


кафедра фінансів, (для оргкомітету конференції), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, проспект Перемоги, 54/1, м. Київ, 03680


5
Телефони: (044) 456-36-35 –– кафедра фінансів;

(044) 371-62-63 –– кафедра фінансових ринків;

(044) 371-61-74 –– науковий відділ;

(044) 456-24-04 –– наукове студентське товариство

E-mail: finance_kneu@ukr.net, www. kneu@ukr.net


**********

Міністерство освіти і науки України

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка


18-19 березня 2010 року проводять


IV Міжнародну науково-практичну конференцію


^ МОВИ І СВІТ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ”


Планується робота наступних секцій:

Секція №1. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі.

Секція №2. Картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики та етнолінгвістики.

Секція №3. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу.

Секція №4. Методичні аспекти фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов та перекладача.


Заявку, статтю необхідно надіслати до 20 січня 2010 року

Електронний варіант статті вислати по секціям на електронні адреси:

Секція 1.

Підсекція 1.1. Актуальні проблеми семантики –– lyashuk@ukr.net

Підсекція 1.2. Актуальні проблеми ономастики та термінотворення –– datska@ukr.net

Підсекція 1.3. Актуальні проблеми словотвору –– sklyanichenko@ukr.net


6
Підсекція 1.4. Соціолінгвістичні аспекти, взаємодія та контактування мов –– yuschenko@ukr.net

Підсекція 1.5. Актуальні проблеми граматики –– snisarenko@ukr.net

Підсекція 1.6. Актуальні проблеми фонетики та фонології ––

parashchuk@ukr.net

Підсекція 1.7. Текст та дискурс в лінгвокогнітивних та лінгвокультурних аспектах –– dolgusheva@ukr.net

Секція 2. –– ciryna@mail.ru

Секція 3. –– nsveta05@mail.ru

Секція 4. –– ciryna@mail.ru


Телефони:

8(0522) 22-54-40 –– деканат факультету іноземних мов;

8(050) 274-75-25 –– Білоус Олександр Миколайович;

8(066) 994-58-04; (0522) 22-57-52 –– Паращук Валентина Юліївна; 8(097)423-24-30; 8(0522)24-84-08 –– Чернишенко Ірина Анатоліївна


Матеріали для участі в конференції необхідно надіслати за адресою:

Вовчанській Олені Олегівні, Мовний центр, ауд. 617,

Кіровоградський державний педагогічний університет, вул. Шевченка 1, Кіровоград, 25006


**********

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов


25-27 березня 2010 року проводить


IV Міжнародну науково-практичну конференцію


^ ЯКІСТЬ ВИЩОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ

ВЧИТЕЛІВ ТА ФІЛОЛОГІВ”

8

7

^ Напрями роботи конференції:

 1. наукові засади змісту організації та проведення педагогічної практики з філологічних дисциплін в контексті вимог сучасної мовної освіти;

 2. шляхи підвищення якості мовної освіти та проблеми навчання філологічних дисциплін у ВНЗ та в школі;

 3. вимоги до професійної компетенції вчителя-філолога. Формування та вдосконалення останньої у ВНЗ та в системі післядипломної освіти;

 4. профільне навчання як предмет методичної підготовки майбутніх вчителів. Організація профільного навчання мов та культур в загальноосвітніх навчальних закладах;

 5. використання електронних навчальних ресурсів у формуванні професійної компетенції майбутніх філологів. Різні аспекти застосування інформаційних та комунікативних технологій в навчанні;

 6. новітні освітні технології та підготовка студентів до їх впровадження під час педагогічної пратики;

 7. базова школа – лабораторія формування професійно-значущих вмінь студентів-філологів: організація дослідної роботи учнів старших класів, профорієнтаційна робота у базовій школі.


Організаційний внесок — ^ 100 грн.

Тези доповіді, заявку, необхідно направити до 10 лютого 2010 року на електронну адресу fan-metodika@.ukr.net


Адреса:

кафедра методики викладання іноземних мов, ГДПІМ, вул. Рудакова, 25, м. Горлівка, 84626

Факс: (06242) 4-84-94

Телефон: 050 682 37 17 — Колода Світлана Олександрівна


**********

Національний авіаційний університет

^ Гуманітарний інститут

Кафедра іноземної філології


18-19 березня 2010 року проводять


II Всеукраїнську науково-практичну конференцію


^ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ

МОВ У НЕМОВНОМУ ВИЩОМУ

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ”


Передбачається робота секцій:

 1. проблеми викладання професійно-орієнтованої іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах;

 2. проблеми викладання другої іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах.


Заявку учасника, тези, квитанцію або переказ коштів за публікацію статті необхідно надіслати до 10 лютого 2010 року.


Організаційний внесок — 70 грн.


Адреса оргкомітету:

кафедра іноземної філології, Гуманітарний інститут

Національний авіаційний університет, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 8, к. 1512, м. Київ, 03680

Телефони: (044) 40-66-837 — кафедра іноземної філології ГМІ НАУ, Сєврук Світлана Євгеніївна (заступник голови оргкомітету),

моб. (067)761-46-66

E-mail: infilology@bigmir.net

9
**********

^ Міністерство освіти і науки України

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Кафедра англійської філології


12-13 березня 2010 року проводять


І Всеукраїнську науково-практичну конференцію


^ «СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПАРАДИГМИ»


Напрями роботи конференції:

 1. актуальна проблематика загального мовознавства;

 2. функціональна семантика лексичних одиниць;

 3. аспекти дослідження фразеологічних одиниць;

 4. новітні напрями вивчення словотвору;

 5. теоретичні питання морфології і синтаксису;

 6. актуальні проблеми ономастики;

 7. напрями і аспекти дослідження у фонетиці;

 8. проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу;

 9. теорія і практика перекладу.


Заявку, текст доповіді у паперовому та електронному варіантах, копію платіжного доручення необхідно подати до 10 лютого 2010 року


Організаційний внесок –– 50 грн.

Матеріали та грошові перекази необхідно надсилати за адресою:


Богова Ольга Федорівна, пр. Леніна, буд. 39, кв. 73, м. Горлівка, Донецької області, 84601

або на електронну адресу: bogof@rambler.ru

Телефони: 066-97-00-373 –– Таукчі Олена Федотівна;

050-283-39-00 ––Богова Ольга Федорівна


**********


10
Міністерство освіти і науки України

^ Британська Рада

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов


18 березня 2010 року проводять


Міжнародну наукову конференцію


^ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ”


Напрями роботи конференції:

 1. рецептивні навички (аудіювання та читання);

 2. продуктивні навички (мовлення та письмо);

 3. тестування та оцінювання.


Заявки необхідно подати до 1 лютого 2010 року

Матеріали для конференції необхідно надсилати за електронною адресою: conf2010@inbox.ru


Телефони: 095-119-11-64 –– Бишук Галина Володимирівна;

050-471-65-86 –– Шкуропат Марина Юріївна

^ Адреса: ГДПІМ, вул. Рудакова, 25, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84626


**********

Міністерство освіти і науки України

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Кафедра німецької мови


22-23 квітня 2010 року проводять


І Міжнародну науково-практичну конференцію


^ ГЕРМАНІСТИКА XXI СТ.: ТРАДИЦІЙНІ Й НОВІТНІ

АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ”


11

12
Напрями роботи конференції:

 1. теоретичні аспекти сучасної германістики;

 2. порівняльно-типологічне вивчення іноземних мов;

 3. німецькомовна література в контексті світової культури;

 4. актуальні проблеми перекладу;

 5. болонський процес та методика викладання іноземних мов


Організаційний внесок –– 80 грн. (включає вартість публікації)


Заявку для участі у конференції, тези, відомості про автора, конверт зі зворотною адресою, гроші поштовим переказом, копію про оплату необхідно надіслати до 1 лютого 2010 р. за адресою:


Чобітько В.І. вул. Рудакова 25, кафедра німецької мови, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, м. Горлівка, 84626, Донецька область, Україна.

Телефони: 8-062-455-27-31, 8-050-991-19-73 –– Усова Ніна Василівна

8-062-455-27-31, 8-050-548-36-52 –– Дробот Юлія Ігорівна

E-mail: marinamarchenko@mail.ru; julija.d@list.ru


**********

Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

Кафедра українського мовознавства і прикладної лінгвістики


13-14 травня 2010 року проводять


ІІ Міжнародну наукову конференцію


^ ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ СВІТУ”


Заповнена анкета учасника, роздрук статті, файл на диску СD-R, копію квитанції необхідно надіслати до 1 лютого 2010 року

за адресою:

кафедра українського мовознавства і прикладної лінгвістики,


ННІ української філології та соціальних комунікацій

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, вул. Шевченка, 81, м. Черкаси, 18000. З приміткою

(для Т. В. Щербини).

Телефони: (0472) 35 - 53 – 96 –– кафедра українського мовознавства;

(0472) 33 - 02 -06 –– Калько Валентина Володимирівна;

(0472) 36 - 20 – 20 –– Мартинова Ганна Іванівна


**********

Міністерство освіти і науки України

^ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Східний філіал Інституту літератури

імені Т.Г.Шевченка НАН України


12 лютого 2010 року проводять


Всеукраїнську наукову конференцію


^ СЛОБОЖАНЩИНА: ЛІТЕРАТУРНИЙ ВИМІР”


Напрями роботи конференції:

 1. дослідження літературного процесу північно-східного регіону України та прилеглих територій Російської Федерації;

 2. вивчення літературного процесу, творчості окремих письменників, пов'язаних зі Слобожанщиною;

 3. інтерпретація літературних творів;

 4. журналістика, видавнича справа та рекламна діяльність на Сході України;

 5. література рідного краю.


Організаційний внесок –– 40 грн.


Текст статті, квитанцію про оплату, конверт із заповненою домашньою адресою, заповнену анкету учасника конференції необхідно надіслати до 15 січня 2010 року .


13
Телефони:

8 (0642) 62-41-13 –– Бойцун Ірина Євгеніївна

8-067-763-18-62 –– Акіншина Ірина Миколаївна

8 (0642) 53-83-73 –– деканат української філології


Конференція відбудеться за адресою :

Кафедра української літератури, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Оборонна, 2, м. Луганськ


**********

Міністерство освіти і науки України

^ Маріупольський державний гуманітарний університет

Економіко-правовий факультет

Європейська організація публічного права

представництво в Україні


12 березня 2010 року проводять


II Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і молодих вчених


^ СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА

ПРАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ:

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ”


Напрями роботи конференції:

 1. сучасний розвиток господарського права та процесу;

 2. сучасні проблеми міжнародного та європейського права;

 3. актуальні проблеми конституційного та адміністративного права: теорія та практика;

 4. сучасний розвиток цивільного права та процесу;

 5. проблеми застосування норм екологічного, природоресурсного та земельного законодавства в сучасній Україні;


 6. 14
  напрямки розвитку законодавства про захист соціально-трудових, інтелектуальних та фінансових прав суб'єктів правових відносин;
 1. правове забезпечення зовнішньої економічної діяльності в Україні;

 2. правовий аспект державного управління та регіонального розвитку;

 3. пенітенціарна психологія.


Заявку на участь у конференції; статтю українською чи російською мовою, фотокопію квитанції про оплату організаційного внеску необхідно надіслати до 01.02.2010 р. на E-mail: gctp08@mail.ru


Організаційний внесок складає:

для студентів МДГУ –– 60 грн.; для студентів інших ВНЗ –– 80 грн.; аспірантів та молодих вчених –– 100 грн.


Адреса:

з поміткою «на конференцію», кафедра господарського, цивільного та трудового права, МДГУ, пр. Будівельників 129а, м. Маріуполь, Донецька область, 87500

Телефони: (0629) 52-82-43 –– кафедра господарського, цивільного та трудового права;

(0629) 53-22-72 –– кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права;

(0629) 53-22-68 –– декан економіко-правового факультету;

(0629) 53-22-69 –– деканат економіко-правового факультету

Факс: (0629) 53-22-70

www.mdgu.com.ua


**********

^ Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет»

Факультет управлення


23 декабря 2009 г. проводят


Международную научно-практическую конференцию


15

^ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЬІ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ”


Вопросы конференции:

 1. административные реформи;

 2. государственная и муниципальная служба;

 3. законодательная основа государственного и муниципального управления;

 4. избирательные кампании;

 5. инвестиционная полититика государства;

 6. институты гражданского общества;

 7. информационная безопасность;

 8. история, теория и практика государственного и муниципального управления;

 9. механизмы взаимодействия государства и общества;

 10. миграционные процессы;

 11. вопросы парламентаризма;

 12. политическая конфликтология;

 1. политические системи общества;

 2. политическое управление;

 3. проблеми гражданского общества;

 4. развитие политической мысли;

 5. реформа местного самоуправления в России;

 6. связи с общественностью (РR) в системе государственного и муниципального управления;

 7. социальная защита и регулирование занятости населения;

 8. социальная политика государства;

 9. стратегическое управление;

 10. теория власти и власть отношений;

 11. управление рынком труда;

 12. формы политического участия;

 13. и другие.


Прием статей осуществляется до 12 января 2010 года.


16

Стоимость одной публикации: 750 рублей для участников из России, 1200 рублей для участников из-за рубежа (компенсируется стоимость пересылки сборника).


Адрес: 610002, Россия, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 26

Тел/факс: (8332) 67-87-66

E-mail: fupr@vshu.kirov.ru,onir@vshu.kirov.ru,

maria071080@mail.ru


**********

Міністерство освіти і науки України

Національний банк України

Університет банківської справи

Харківський інститут банківської справи


8 квітня 2010 року проводять


V cтудентську науково-практичну конференцію


^ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІ – ВИРІШЕННЮ

ПРОБЛЕМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ”


Напрями роботи конференції:

Секція 1. Мовна компетенція як засіб зростання мобільності, ефективного міжнародного спілкування та міжкультурної взаємодії.

Секція 2. Актуальні проблеми прав людини, правової системи та держави. Екологічна безпека держави.

Секція 3. Соціально-економічні аспекти міжнародної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів.

Секція 4. Проблеми обліку, аналізу, аудиту та оподаткування підприємницької діяльності.

Секція 5. Розвиток фінансової системи в умовах адаптації України до економічного європейського простору.

Секція 6. Банківська система України: шляхи удосконалення в контексті євроінтеграційних процесів.


17
Секція 7 Сучасні напрямки розвитку менеджменту та маркетингу в Україні.

Секція 8. Економіко-математичні методи у вирішенні фінансово-економічних проблем.

Секція 9. Використання сучасних інформаційних технологій у вирішенні фінансово-економічних проблем.


Всі матеріали необхідно подати до 5 лютого 2010 року.


^ Адреса оргкомітету:

з приміткою "Конференція", Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, пр. Перемоги, м. Харків, 55, 61174

Телефон: (057) 338-56-27 –– науковий відділ

E-mail: conference@khibs.edu.ua


**********

^ Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования


16-17 апреля 2010 года проводят


ІІ Международную студенческую научно-практическую конференцію


^ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА”


Направления работы конференции:

 1. финансовый анализ;

 2. управленческий анализ и контроль;

 3. проблемы стратегического управления предприятиями;

 4. инновационное управление организациями;

 5. современные проблемы управления предприятиями;
 1. экономика предприятий и предпринимательской деятельности; 2. 18
  актуальные проблемы бухгалтерского учета и отчетности;

 3. бухгалтерский финансовый учет;

 4. бухгалтерский управленческий учет;

 5. финансы и финансовые рынки;

 6. управление финансами организаций;

 7. банки и банковская деятельность;

 8. налоги и налогообложение;

 9. государственное регулирование эколого-экономической системы;

 10. проблемы региональной экономики;

 11. управление человеческими ресурсами;

 12. экономика труда и социально-трудовой сферы;

 13. общий и стратегический менеджмент;

 14. менеджмент образования;

 15. математические методы в экономике;

 16. информационные технологии в экономике;

 17. современные проблемы маркетинга;

 1. микроэкономические проблемы современной экономики;

 2. макроэкономические проблемы современной экономики;

 3. институциональные проблемы современной экономики;

 4. исследование проблем экономики и управления студентами неэкономических специальностей.


Оргвзнос за участие в конференции не взымается..

Тезисы и заявки на участие в работе конференции направлять до

16 февраля 2010 г. в автоматизированную систему управления конференцией по адресу:

http://www.econ.vsu.ru/conf/

Телефоны: (4732) 66-17-54; 21-06-68, 66-08-81 –– соединить с 220 (Джепарова Регина Экрамовна) или с 205 (Меняйло Галина Владимировна)

^ Адрес: ул. Хользунова, 40, 5-й учебный корп. ВГУ, г. Воронеж, 394068

19
**********

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Інститут економіки і управління


23-24 березня 2010 року проводять


Другу Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію


^ ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ: ПОГЛЯД МОЛОДІ”


Напрями роботи конференції:

 1. маркетинговий менеджмент – сучасна філософія підприємництва;

 2. маркетинг підприємств: стан та перспективи;

 3. менеджмент персоналу: актуальні проблеми;

 4. стратегії розвитку підприємства в конкурентному середовищі;

 5. актуальні проблеми економіки підприємства;

 6. участь України в процесі економічної глобалізації;

 7. становлення постіндустріальної економіки: генерація нових ідей;

 8. іноземні мови як шлях самореалізації майбутнього фахівця.


Оргвнесок — ^ 60 грн.

Заявку на участь, тези, копію квитанції про сплату оргвнеску необхідно надіслати до 20 січня 2010 року на електронну пошту:

marketman@kaf.donduet.edu.ua або на my_yuliya@ukr.net, а також поштою на адресу оргкомітету:


кафедра маркетингового менеджменту, к. 4403, вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050

Телефон: (0622) 95-34-26


**********

Міністерство аграрної політики України

^ Українська академія аграрних наук


20
Житомирський національний агроекологічний університет

Державна екологічна інспекція в Житомирській області

Житомирська обласна рада

Українського товариства охорони природи


18-19 березня 2010 року проводять


Другу міжнародну науково-практичну конференцію


^ "ЕКОЛОГІЯ: ВЧЕНІ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ НАУКИ, ОСВІТИ І ПРАКТИКИ"


Секції конференції:

 1. правові, соціально-економічні та управлінські аспекти реалізації екологічної політики. Екологічна освіта та виховання;

 2. охорона навколишнього середовища, збалансоване природокористування та енергозберігаючі технології;

 3. екологічна безпека;

 4. агроекологія та органічне землеробство.


Прийом заяв та тез доповідей до 25 січня 2010 року.

Організаційний внесок –– 40 грн.


Адреса оргкомітету:

Житомирський національний агроекологічний університет, вул. Старий бульвар, 7, м. Житомир – 8, Україна, 10008. Екологічний факультет

E-mail: 61mal61@mail.ru

Телефони для довідок: (8-0412) 22-27-24, 095-86-31-804

21
**********

Міністерство освіти і науки України

^ Асоціація навчальних закладів України

недержавної форми власності

Кременчуцький інститут

Дніпропетровського університету економіки та права

^ Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

Гуківський інститут економіки та права РДЕУ (Росія)


13-15 травня 2009 року проводять


V Міжнародну науково-практичну конференцію аспірантів, молодих учених та науковців


^ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

РЕГІОНАЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ”


Тематика конференцій (секцій):

 1. теоретичні та методологічні підходи забезпечення соціально-економічного розвитку регіону;

 2. кібернетичні моделі соціально-економічних систем;

 3. інноваційно-інвестиційна діяльність у регіоні в умовах фінансової кризи;

 4. господарська діяльність підприємств регіону в умовах економічної кризи;

 5. інформаційні системи і технології у фінансах і обліку та аудиту;

 6. іноземні мови та підготовка бакалаврів з економіки в умовах входження України до Європейської спільноти;

 7. студентська секція:

– інновації та їх вплив на розвиток економіки в умовах ринкових перетворень;

– маркетингові дослідження сучасного стану кон’юнктури регіонального ринку;

– регіональні проблеми розвитку економіки;

– оптимізація економічних систем кібернетичними методами;


22

– особливості навчання студентів іноземним мовам у ВНЗ;

– актуальні проблеми гуманітарних наук.


Заявку на участь у конференції необхідно подати до 20 лютого 2010 року. Матеріали необхідно надіслати до 10 квітня 2010 року.

Організаційний внесок — 120 грн.; зі студентів — 60 грн.


Заявки можна зробити:

кімната 2209, вул. 60 років Жовтня, 79, м. Кременчук., 39623

Телефон: (05366) 5-38-50; (0536) 77-59-63

E-mail: kidnep@mail.ru, baron_02@mail.ru, kyzya_68@mail.ru


**********

Медичний інститут Сумського державного університету


21-23 квітня 2010 року проводить


Науково-практичні конференції


^ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ”


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ”


МІКРОЕЛЕМЕНТОЗИ В КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ”


Зразки тез надсилаються до 01 лютого 2010 року електронною адресою: sumdu.konference@mail.ru

До тез додаються реєстраційна форма учасника конференції, копія чека про оплату.

Вартість публікації становить 50 гривень, включаючи збірник та пересилання матеріалів конференції.

23

**********

Міністерство освіти і науки України

^ Криворізький державний педагогічний університет

Кафедра філософії


Кафедра філософії Криворізького державного педагогічного університету планує в 2010 році видання чергового числа періодичного наукового збірника ^ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОСТІ”, який є фаховим виданням ВАК України з філософських наук

Інтернет-сторінка видання: http://kdpu.edu.ua/dukhovnist/index.html

Тематична спрямованість збірника передбачає публікацію статей за такими розділами:


 1. Актуальні проблеми філософії і гуманітарних наук.

 2. Філософсько-методологічні аспекти духовності

 3. Історія філософії і сучасність.

 4. Актуальні культурологічні проблеми.

 5. Актуальні проблеми викладання філософських дисциплін.


Електронний варіант статті надсилати виключно електронною поштою на адресу: akprod6@rambler.ru, а також окремо звичайною поштою –– контрольний варіант, роздрукований на принтері (обов’язково). Матеріали надсилати до 28 лютого 2010 року.


Матеріали надсилати за адресою:

кафедра філософії, Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54, Кривий Ріг, 50086


**********


24
Кафедра української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету готує до друку черговий (двадцять перший) випуск серії ^ "ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ", який є фаховим виданням, затвердженим ВАК України (Додаток до Постанови президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7 “Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”// Бюлетень ВАК України. –– 1 999. –– № 4). Орієнтовно збірник вийде друком у червні 2010 р.

Статті необхідно надіслати будь-якою мовою до 1 лютого 2010 р. Матеріали подаються в електронному вигляді на СD-диску .

Оплата за видання статті — еквівалент 2-х доларів за сторінку. Для одержання збірника поштою — додатково ^ 20 грн. Гроші поштовим переказом необхідно надіслати до 1 лютого 2010 року на адресу: Путіліній Оксані Леонідівні, вул. Щетиніна, 31, кв. 55, м. Донецьк, 83119.

Матеріали для друку та квитанцію про оплату необхідно надіслати до 1 лютого 2010 року на адресу: Ситар Ганні Василівні, кафедра української мови та прикладної лінгвістики, філологічний факультет, Донецький національний університет, вул.. Університетська, 24, м. Донецьк, 83001.


Телефони: (+38 062) 381-70-06 — кафедра української мови;

(+38 0622) 94-43-03 — Ситар Ганна Василівна, відповідальний секретарЗа детальною інформацією звертатися у відділ науково-технічної інформації (Наукова бібліотека ДНУ ім. О. Гончара, кімната Б-17)Схожі:

12-13 травня 2010 року iconПро внесення змін до рішень обласної ради від 14 травня 2010 року №718-24/Vта від 14 травня 2010 року №719-24/V

12-13 травня 2010 року iconНаказ №192 Про організацію чергування у відділі освіти Чугуївської райдержадміністрації у вихідні та святкові дні з 29 квітня по 2 травня та 9 травня 2012 року
Нні освіти І науки у вихідні та святкові дні з 29 квітня по 2 травня та 9 травня 2012 року з метою оперативного вирішення питань,...
12-13 травня 2010 року iconІнформаційний вісник №4 5 травня 2010 року Інформаційний вісник стор. 2 №4 5 травня 2010 року

12-13 травня 2010 року iconНаказ № Про порядок закінчення 2011/2012 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів у Шумському ліцеї
Завершити навчальні заняття І виконання навчальних програм у 8 та 10-х класах 25 травня, у 9 класі – 11 травня, в 11 класі – 03 травня...
12-13 травня 2010 року iconНаказ №142 Про організоване завершення 2011/2012 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах міста
Завершити навчальні заняття у 1-8 та 10 класах 25 травня, в 11 класах – 3 травня, 9 класах – 11 травня 2012 року
12-13 травня 2010 року iconРішення районної ради від 14 травня 2010 року №3 «Про районний бюджет Братського району на 2010 рік» у встановленому законодавством порядку внести зміни до розпису загального фонду районного бюджету
...
12-13 травня 2010 року iconРішення обласної ради від 14 травня 2010 року №694-24/V „Про обласний бюджет на 2010 рік, заслухавши інформацію про окремі розпорядження голови обласної ради,
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання пункту 14 рішення обласної ради від 14 травня 2010 року №694-24/V...
12-13 травня 2010 року icon1–10 класах завершуються 26 травня 2010 р., а в 11 класах – 18 травня
Міністерства освіти І науки України від 18. 02. 2008 р. №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27. 02. 2008 р. №151/14842)...
12-13 травня 2010 року iconПроведення районного туристичного зльоту
Змагання проводяться з 15 по 16 травня 2010 року в районі залізничної зупинки “Ялинка”
12-13 травня 2010 року iconСвята джемма ґАЛҐані
В 21 рік отримала рани Ісуса Христа І піднялась до найвищого ступеня містичної єдності з Богом. Померла у віці 25 років, 11 квітня...
12-13 травня 2010 року icon17 травня 2013 року м. Дніпропетровськ
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи