Картка учасника ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації» icon

Картка учасника ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації»
Скачати 63.73 Kb.
НазваКартка учасника ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації»
в, науковий ступінь
Дата конвертації23.04.2013
Розмір63.73 Kb.
ТипКартка
джерело

Реєстраційна картка учасника

ІV МІЖНАРОДНОЇ науково-практичної конференції молодих вчених та студентів

«СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»


ПІБ авторів, науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи, посада
Контактна адреса

у такому форматі:


ПІБ отримувача

вулиця, № дома, № квартири

^ Місто

Індекс
________________

________________

________________

________________

Контактний телефон
e-mail
Назва доповіді
Основний доповідач
Форма участі

Очна / дистанційна

Обрана секція (№ та назва)
Потреба в готелі

Є / Ні

Кількість оплачених додаткових збірників (до вар­тості публікації включено лише один авторський примірник)

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


1. Голова організаційного комітету:

Поляков Микола Вікторович – ректор ДНУ ім. О. Гончара, д.ф.-м.н., професор.

^ 2. Члени організаційного комітету:

Сазонець Ігор Леонідович – декан ФМЕ ДНУ ім. О. Гончара, д.е.н., професор.

Мешко Наталія Петрівна – в.о. зав. кафедрою менеджменту та туризму ФМЕ ДНУ ім. О. Гончара, д.е.н., професор.

Джусов Олексій Анатолійович – к.е.н., професор кафедри менеджменту та туризму, докторант ФМЕ ДНУ ім. О. Гончара.

Чабаненко Жанна Михайлівна – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та туризму ФМЕ ДНУ ім. О. Гончара.

Пирог Ольга Володимирівна – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та туризму, Голова Ради молодих учених ФМЕ ДНУ ім. О. Гончара.

Нямещук Анна Валеріївна – к.е.н., доцент кафедри менеджменту та туризму, заступник декана з наукової роботи ФМЕ ДНУ ім. Олеся Гончара.


Сподіваємося на Вашу зацікавленість та бажаємо успіхів!

З повагою, Оргкомітет.


^ ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Готелі м. Дніпропетровська, що є зручними для учасників конференції:

«Рассвет» тел. (0562) 377-43-08

«Днепропетровск» тел. (056) 745-53-27

«Жовтнева» тел. (056) 745-52-20

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки

Кафедра менеджменту та туризму

Рада молодих вчених факультету міжнародної економіки

Дніпропетровський регіональний центр інноваційного розвитку

Держінвестицій України

Вища школа Мітвайда Університет прикладних наук (м. Мітвайда, Німеччина)
ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів^ «СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Дніпропетровськ

15 – 16 березня 2013 року

Шановні колеги!

Відповідно до Плану конференцій на 2013 рік Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (Наказ № 790 від 11.12.12 р.) 15-16 березня 2013 року про­во­дить­ся ІV Міжнародна науково-прак­тична конфе­­рен­ція молодих учених та студен­тів^ «СТРАТЕГІЯ ЕКО­НОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ».

Робота конференції планується за такими напрямками:

1. Тенденції економічного розвитку країн світу та регіонів.

2. Державне регулювання економічного розвитку країн світу.

3. Інтеграція України в міжнародні та регіональні угрупування.

4. Активізація зовнішньоекономічної діяльності країн.

5. Розвиток міжнародної інноваційної діяльнос­ті та науково-технологічного обміну.

6. Міжнародна інвестиційна діяльність.

7.Управління конкурентоспроможністю та стратегіями країн (галузей, компаній).


До участі в конференції запрошуються молоді вчені, аспіранти та студенти, які в своїх досліджен­нях розглядають питання економічного розвитку країн у сучасних умовах, та інші зацікавлені особи.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.

Конференція відбудеться 15-16 березня 2013 р. в Палаці культури студентів ім. Ю. Гагаріна Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара (м. Дні­про­петровськ, парк ім. Т.Г. Шевченка). Їхати: трам­вай № 1, тролейбус № Б, 1, 4, 9, 16 до зупинки «Парк ім. Т.Г. Шевченко».


Конференція розпочне свою роботу 15 березня 2013 року о 10.00, реєстрація учасників розпоч­неться о 09.00 у центральному холі Палацу сту­дентів.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези будуть опубліковані окремою збіркою з при­своєнням ISBN, УДК та ББК до початку роботи конференції та видані або надіслані учасникам конференції. На одну ро­боту (незалежно від кількості авторів) висилається один авторський екземпляр збірника тез. Додаткові збірники треба замовляти заздалегідь. Вартість 1 до­даткового примірника 20 грн.

Приймаються до друку тези доповіді обсягом від 3 сторінок, набраних у редакторі MS Word. Шрифт- Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля (верне, нижнє, ліве, праве) – 20 мм, абзац – 10 мм. Роботи студентів подаються у співавторстві з науковим керівником, або до них додається відсканована рецензія за підписом нау­кового керівника, завірена печаткою факультета.

Оформлення заголовку тез:

  1. Прізвища авторів друкувати через кому по цент­ру сторінки жирним шрифтом, вказати науко­вий ступінь автора (наприклад, «к.е.н. Ус К.П.»).

  2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру.

  3. Назву тез друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом прописними літерами.

Рисунки і таблиці друкувати шрифтом Times New Roman 12, міжрядковий інтервал – 1. Ри­сун­ки, діаграми, таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках, наприклад (2).

Список літератури повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений за діючим ДСТУ. Список літератури набирається шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним міжрядковим інтервалом. Посилання на літературу в тексті подаються в прямих дужках [5]. Приклад оформлення літератури дивіться на сайті www.confcontact.com.

До тез має додаватись заявка учасника, складена на окремому аркуші за поданим зразком та копія кви­танції про оплату. Надіслати вищеперераховані доку­менти необ­хідно не пізніше 10 березня 2013 року на e-mail: 9729071@gmail.com (вкла­де­ними файлами). У темі листа необхідно вказати номер обраної секції і прізвище першого автора (наприклад, «Секція 5, Іванов К.П.»). У назві файлу слід вказати прізвище автора тез та номер обраної секції (5_Іванов_тези, Іванов_заявка).

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформ­­­лені відповідно до вимог і подані у зазна­че­ний термін.

Увага! Відділ обробки інформації надсилає пові­домлення про отримання Вашого листа протягом двох днів. Якщо Ви не отримали повідомлення, від­правте роботу повторно або з’ясуйте питання про отримання Вашого листа редакцією по вказаному нижче телефону.

Вартість участі та реквізити для оплати

Вартість публікації тез становить 25 грн. за 1 сто­рінку формату А4. До ціни включено публіка­цію доповіді у збірнику матеріалів конференції та пош­­то­ві витрати на доставку авторського примір­ника тез. Організаційний внесок – 30 грн. (сплачується обов’язково очними та дистан­ційними учасни­ками).

Витрати на проїзд, прожи­вання та харчування покриваються за рахунок учас­ни­ків. Здійснювати оплату необхідно на р/р 26009060004523 в КБ «Приватбанк», МФО 305299, м. Дніпропет­ровськ, код ЗКПО 2904010382, отримувач ПП Біла К.О. Призначення платежу: за полігра­фічні послуги_______________(вказати прізвище першого автора докладу).


Секретаріат конференції:

  • Біла Катерина Олексіївна,

  • Капуш Ольга Євгенівна

Телефон для довідок у робочі дні з 9.00 до 17.00

(067) 972-90-71 Біла Катерина ОлексіївнаСхожі:

Картка учасника ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації» iconДля учасників з України!
Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права»,...
Картка учасника ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації» iconVii міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених
«Науково-практичне та теоретико-методологічне обґрунтування фінансово-економічного та управлінського потенціалу в аспекті розвитку...
Картка учасника ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації» iconПублікація матеріалів конференції
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку»
Картка учасника ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХІ міжнародної науково-практичної конференції
Картка учасника ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х міжнародної науково-практичної конференції
Картка учасника ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації» icon16-17 квітня 2013 року взяти участь у роботі Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах»
Методика та планування процесу фізичного виховання в умовах кредитно-модульної організації навчання
Картка учасника ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації» iconРозпорядженням голови облдержадміністрації роз’яснення до положення про конкурс «Краща рада молодих вчених» Дніпропетровськ 2011
«Про додаткові заходи щодо підтримки молодих вчених», щорічно проводиться конкурс: «Краща рада молодих вчених» з метою підвищення...
Картка учасника ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації» iconЗаявка учасника V студентської науково-практичної конференції «діпопром-2011: від теорії до практики»
Назва доповіді
Картка учасника ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації» iconС. В. Іванов Щодо участі у конкурсі на здобуття премій для молодих вчених і студентів вищих навчальних закладів
Національний університет харчових технологій (нухт) висуває наукову роботу, для участі в конкурсі нан україни на здобуття премії...
Картка учасника ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації» iconМостенська Тетяна Леонідівна
Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України», 16...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи