Інструкція з діловодства icon

Інструкція з діловодства
НазваІнструкція з діловодства
Сторінка1/4
Дата конвертації25.12.2012
Розмір0.91 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4


інструкція з діловодства

в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління

Національної академії державного управління

при Президентові України


1. Загальні положення


1.1. Інструкція з діловодства в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Інструкція, інститут, академія) розроблена на підставі Статуту інституту та з урахуванням норм „Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади“, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 №1153 (далі – Примірна інструкція), міждержавного стандарту (ГОСТ 2.105-95 „Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам“, державних стандартів України (ДСТУ 4163-2003 „Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів“, ДСТУ 3582-97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила“, „ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів“, ДСТУ 3844-99 „Державна уніфікована система документації. Формуляр зразок. Вимоги до побудови“), Інструкції з діловодства, затвердженої наказом президента академії від 25.05.2010 №189.

1.2. Ця Інструкція визначає порядок ведення загального діловодства з підготовки службових листів і організаційно-розпорядчих документів інституту та роботи з ними від моменту створення або отримання до надсилання адресатові або передавання в архів.

1.3. Дія цієї Інструкції не поширюються на документи інституту, правила створення яких регламентують інші державні нормативно-правові акти, у тому числі:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348 „Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації“;

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 №1893 „Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави“;

 • Наказ Вищої атестаційної комісії України від 28.05.2007 №342 „Про затвердження переліків та форм документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників“;

 • Наказ Державного казначейства України від 27.07.2008 №68 „Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання“;

 • Наказ Державного казначейства України від 18.12.2000 №130 „Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання“;

 • Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88 „Про затвердження положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку“;

 • Наказ Міністерства статистики України від 27.10.1995 №277 „Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу“;

 • Наказ Міністерства статистики України від 26.12.1995 №343 „Про затвердження форми первинного обліку № П-2ДС та Інструкції по її заповненню“;

 • Наказ Головного управління державної служби України від 05.07.1998 №24 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ“;

 • Накази Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 № 68 „Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді“ та 05.12.2006 № 155 та 15.12.2008 № 134 „Про затвердження Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах“;

 • Наказ Голови Вищого господарського суду України від 10.12.2002 № 75 „Про затвердження Інструкції з діловодства в господарських судах України“.

1.4. Документування відряджень регламентує Положення про службові відрядження в межах України та за кордон працівників інституту, затверджене наказом директора інституту від 12.11.2008 №100.

1.5. Відповідальність за стан організації загального діловодства в інституті несе його директор, котрому безпосередньо й підпорядкований відділ адміністративної роботи та управління якістю як (функціонально) діловодна служба інституту.

1.6. Начальник діловодної служби у межах наданих йому повноважень зобов’язаний:

 • вживати заходів щодо скорочення службового листування, не допускати в обіг документів, що не викликані нагальною потребою;

 • попередньо розглядати вхідну кореспонденцію, визначаючи потребу її реєстрації та розподіляючи між директором інституту й безпосередніми виконавцями;

 • контролювати дотримання вимог щодо складання, оформлення документів й організації діловодних процесів, передбачених державними стандартами щодо організації діловодства, архівної справи і цією Інструкцією;

1.7. Ведення діловодства в кожному структурному підрозділі інституту покладається на працівника, призначеного відповідальним за діловодство спеціальним наказом директора.

1.8. Документування діяльності інституту здійснюється державною мовою.


2. Документування управлінської діяльності


2.1. Документування управлінської діяльності полягає у фіксації управлінських дій – створенні на паперових носіях документів за діючими правилами з подальшим зберіганням їх і використанням відображеної в них інформації протягом певного часу або постійно.

2.2. Інститут визначає перелік документів, який відображається в номенклатурі справ, затверджується директором та є необхідним і достатнім для документування всіх напрямів діяльності. Управління діяльністю інституту забезпечується шляхом видання документів, порядок підготовки й роботи з якими визначається цією Інструкцією та законодавчими і нормативними актами України, зазначеними вище у пунктах 1.3. та 1.4.

2.3. Підставами для видання таких документів є:

 • Конституція та закони України, постанови Верховної Ради, укази та розпорядження Президента України, декрети, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, акти інших органів державної виконавчої влади, рішення органів місцевого самоврядування;

 • потреба в регламентуванні та правовому регулюванні діяльності інституту;

 • необхідність засвідчення наявності та змісту управлінських дій;

 • виконання статутних функцій та завдань інституту.

Спільні розпорядчі документи видаються з питань, що належать до компетенції інституту та інших організацій і становлять взаємний інтерес.

2.4. Документи інституту, що видаються на підставі актів академії, органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, повинні мати посилання на ці акти із зазначенням їхніх реквізитів.

2.5. Хід обговорення питань порядку денного, а також рішення, що приймаються колегіальними органами інституту на зборах, засіданнях, нарадах, фіксуються у протоколах. У разі стенографування або аудіозапису засідання, розшифрована й належно оформлена стенограма додається до протоколу, який не містить тексту виступів. Рішення колегіальних органів можуть вводитися в дію наказами директора або особи, що виконує його обов’язки.

2.6. Якщо внутрішній бездокументний обмін службовою інформацією неприйнятний, структурні підрозділи інституту готують службові записки, що реєструються діловодною службою та у встановленому порядку подаються на розгляд уповноваженої посадової особи, залежно від адресування. Після розгляду, оригінал такої записки передають виконавцю (за резолюцією), а копію підшивають в окрему справу для контролю за станом виконання.

2.7. Якщо службовий документ потребує негайного виконання, то передача його тексту може здійснюватися телефоном, факсом або електронною поштою.

2.8. В інституті створюються й використовуються оригінали документів та їх засвідчені і незасвідчені копії, котрі мають (не мають) реквізити, які в деяких випадках надають їм юридичну силу оригіналу.


3. Приймання, розгляд, реєстрація документів


3.1. Приймання


3.1.1. Кореспонденція, яка надходить до інституту, централізовано приймається діловодною службою.

3.1.2. Діловодна служба розкриває всі конверти, окрім тих, що мають напис „особисто”. Якщо дані про кореспондента, час складання документа можна встановити лише за конвертом, або у разі виявлення невідповідності реєстраційних номерів вкладених документів номерам, зазначеним на конверті, то конверт зберігається у справі.

3.1.3. Пошкоджені, недоукомплектовані або надіслані не за адресою документи, як правило, повертаються відправнику або пересилаються адресатові.


3.2. Попередній розгляд


3.2.1. Усі документи, що надійшли до інституту, підлягають обов’язковому попередньому розгляду керівником діловодної служби або особою, яка виконує його обов’язки, в день одержання цих документів або наступного робочого дня, у разі їх надходження в неробочий час.

3.2.2. Попередній розгляд здійснюється з метою визначення потреби в реєстрації документів, встановлення термінів їх виконання, якщо в них зазначено певні завдання, та розподілу на ті, що потребують особистого розгляду директором інституту і ті, що передаються в структурні підрозділи або безпосереднім виконавцям відповідно до їх повноважень та напряму діяльності.

3.2.3. У процесі попереднього розгляду, враховується:

 • розподіл обов’язків та делеговані повноваження заступників директора інституту;

 • вид документа та наявність в ньому доручень, посада особи, яка його підписала;

 • норми Статуту й функціональні завдання структурних підрозділів інституту;

 • потреба та терміновість відповіді, а також чинні схеми документообігу.

3.2.4. На розгляд директору інституту подаються невідкладно: укази Президента України, доручення Прем’єр-міністра України, запити та звернення народних депутатів України, а першочергово – закони України, постанови Верховної Ради України, нормативно-правові акти органів виконавчої влади, рішення органів місцевого самоврядування.


3.3. Реєстрація


3.3.1. Реєстрація документів – це фіксування факту їх створення або надходження шляхом позначення на них реєстраційних індексів і запису в спеціальних формах певних відомостей про ці документи з метою обліку, контролю за станом виконання зазначених в них завдань чи доручень, оперативного використання одержаної інформації.

3.3.2. Централізовано в інституті реєструються (діловодною службою):

 • накази директора інституту з основної діяльності, наукової роботи, підвищення кваліфікації та про відрядження, а також його розпорядження;

 • службові записки працівників інституту;

 • вхідні та вихідні службові листи;

 • звернення громадян та ін.

децентралізовано реєструються (не діловодною службою):

 • документи, створені відповідно до актів, вказаних у п. 1.3. Інструкції;

 • розпорядження заступників директора власним підлеглим;

 • накази директора інституту щодо кадрових питань;

 • звернення осіб, котрі навчаються в інституті;

 • рішення колегіальних органів інституту;

 • бухгалтерські та кадрові довідки.

3.3.3. Перелік вхідних документів, які не підлягають реєстрації діловодною службою інституту, наведений у додатку до цієї Інструкції (додаток 1).

3.3.4. Основний принцип реєстрації службових документів – це одноразовість. Переданий з одного структурного підрозділу до іншого документ вдруге не реєструється.

3.3.5. В інституті застосовуються такі дві форми реєстрації службових документів, як журнальна та електронна. Електронна – для централізованої реєстрації вхідних і вихідних документів прямим введенням до бази даних на ПК відомостей про:

 • автора(-ів) документа;

 • адресата, кореспондента;

 • дату отримання документа;

 • дату підписання документа;

 • зміст резолюції на документі;

 • терміни виконання документа;

 • вхідний, вихідний індекс документа;

 • заголовок або стислий зміст документа.

3.3.6. Журнальна форма реєстрації допускається за обсягу документообігу до 500-600 одиниць документів одного виду на рік (додатки 2, 3). Для реєстрації документів може бути застосована реєстраційно-контрольна картка, придатна для обробки на ПК (додаток 4).


^ 4. підготовка документів


Персональна відповідальність за якість змісту та рівень оформлення службового документа інституту покладається на посадових осіб, які його склали, погодили й підписали. Моніторинг реагування органів влади, підприємств, установ, організацій на надіслані інститутом службові документи покладається на посадових осіб, які складали ці документи.


4.1. Складання


4.1.1. При складанні службового документа його текст має бути:

 • пов’язаним зі змістом раніше виданих з піднятого питання документів;

 • грамотним, стислим, без повторів і слів, які не несуть змістового навантаження;

 • недвозначним, аргументованим, об’єктивним, логічним, послідовним, зрозумілим.

4.1.2. У тексті службового документа не допускається застосовувати:

 • довільні слова або словосполучення;

 • розмовні звороти, техніцизми, професіоналізми;

 • різні терміни для зазначення одного й того ж поняття;

 • авторські скорочення слів, якщо існують загальноприйняті;

 • іншомовні слова, які мають їх відповідники державною мовою;

 • математичні знаки № (номер), % (відсоток) без їх числових значень.

4.1.3. При складанні службового документа, дозволяється використовувати:

 • повну або скорочену форму подання: періоду часу (рік, р.), ініціалів (Іваненко І.І., Іваненко І.), назв (Національна академія державного управління при Президентові України, НАДУ, Національна академія, академія);

 • правописну або друкарську форму подання лапок („ … “, « … »);

 • цифрову або словесно-цифрову форму подання дати (13.01.2010, 13 січня 2010 р.);

 • такі порядки оформлення посилань на правові акти (Закон України „Про Державну програму приватизації“ від 18.05.2000 №1723-ІІІ або Закон України від 18.05.2000 №1723-ІІІ „Про Державну програму приватизації“);

 • такі порядки оформлення доручень (Декану факультету електроніки Петренку І.І. забезпечити… або Деканату факультету електроніки /Петренко І.І./ забезпечити…).

Але не слід в одному й тому ж тексті вживати одночасно різні письмові форми.

4.1.4. Підстави або мотиви складання наказів та розпоряджень слід зазначати в преамбулі, яку доцільно починати з таких словосполучень, як: „Згідно з…“, „Відповідно до…“, „З метою…“, „На виконання…“, „Для забезпечення…“, „У зв’язку з…“. Вживання цих словосполучень у розпорядчій частині документа не допускається.

4.1.5. У документах повинні застосовуватися ті терміни, позначення, визначення, які встановлені відповідними державними стандартами, а за їх відсутності – загальноприйняті.

4.1.6. При складанні документа ініціали посадової особи зазначаються після прізвища цієї особи. Зазначати ініціали перед прізвищем слід лише у реквізиті „підпис“.

4.1.7. У тексті службового документа допускається використання скорочень. Повний запис назв організацій чи словосполучень, які скорочуються, слід наводити коли їх вперше згадують у тексті і в дужках подавати їх скорочення чи абревіатуру. Згадуючи в тексті такі організації чи словосполучення надалі, слід вживати вже прийняте скорочення, наприклад:

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – інститут, Національна академія) у 2009 році забезпечив підвищення кваліфікації за планом-графіком, погодженим Секретаріатом Президента України, Кабінетом Міністрів України, Головним управлінням державної служби України (далі – Головдержслужба).

Професійні програми й програми тематичних семінарів інститут формував за рекомендаціями Національної академії, Головдержслужби та Дніпропетровських обласної державної адміністрації та обласної ради.

4.1.8. Замість скорочень „і т. д.“ (і так далі), „і т. ін.“ (і таке інше), „і т. п.“ (і тому подібне) рекомендовано вживати „тощо“. У разі наведення переліків, слова „та інші“ дозволяється замінити на скорочення „та ін.“.

4.1.9. Назва інституту в тексті має чітко відповідати назві, зазначеній у його Статуті. Абревіатура інституту, академії, органів влади, установ використовується лише у випадках, коли вона офіційно зафіксована в положеннях про ці організації або в їх статутах.

4.1.10. Заголовок до тексту документа має бути коротким і ємним, точно передавати зміст документа і граматично узгоджуватися з назвою документа. Заголовок має складатися за допомогою віддієслівного іменника і відповідати на питання: „про що?”, „про кого?”.

Якщо в документі йдеться про кілька питань, заголовок може бути узагальненим. Без заголовка подається текст документа, надрукований на папері формату А5. Заголовки не складаються до тексту телеграм, телефонограм, повідомлень.

4.1.11. Для прискорення складання, виконання та правильного формування в справи, кожний документ має стосуватися лише одного питання. Винятком є протоколи, накази, плани, звіти та узагальнюючі документи.

4.1.12. Текст наказів і розпоряджень має бути розподілений на дві частини:

 • у першій зазначають підстава або обґрунтування складення документа, наприклад:

Керуючись п. 60 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України „Про Державну програму приватизації“ від 18.05.2000 №1723-ІІІ та враховуючи наказ Фонду державного майна України „Про підбиття підсумків двадцять п’ятого спеціалізованого аукціону за грошові кошти“ від 28.07.2000 №1561...

 • у другій зазначають конкретні рішення, доручення чи завдання керівника безпосереднім виконавцям, наприклад:

1. Начальнику відділу продажу майна та акцій Павлюку М.І. надіслати до Фонду державного майна України документи на продаж акцій ВАТ „Херсонський консервний комбінат“ до 20 вересня 2002 р.

2. Херсонському центру сертифікатних аукціонів забезпечити кожного учасника аукціону витягом з протоколу про результати ...

 • в останньому пункті розпорядчої частини вказуються конкретні особи, на яких покладається контроль за виконанням документа, наприклад:

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника голови Правління банку Кузьменка В.В.

або

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Іноді наказ, розпорядження може мати лише резолютивну частину без констатуючої.

4.1.13. Заступники директора, керівники структурних підрозділів інституту мають право складати, надсилати лише ті службові документи, зміст яких безпосередньо стосується виконання покладених на цих осіб (керовані ними підрозділи) завдань та обов’язків або адміністративно делегованих їм функцій та повноважень.

4.1.14. Офіційні довіреності, що видають спеціально уповноваженим представникам інституту, складаються в довільній формі для разового виконання конкретно визначених дій (участі у переговорних або судових процесах, в міжнародних організаціях, зборах акціонерів, підписанні договорів тощо) від імені інституту, а також для одержання в установах банку грошових виплат, пов’язаних з трудовими відносинами, певних документів, кореспонденції, матеріальних цінностей тощо.

У тексті довіреності зазначаються такі відомості:

– назва посади, прізвище, ім’я, по батькові та паспортні дані довіреної особи;

– назва організації, в якій будуть проводитися дії за довіреністю;

– зразок підпису особи, якій видано довіреність;

– вид дії (що саме довіряється);

– строк дії довіреності.

4.1.15. У службових листах інституту текст складається від першої особи множини (просимо, повідомляємо, направляємо, нагадуємо тощо), тому що посадова особа, яка підписує лист, виступає від імені інституту. Викладення тексту від першої особи однини (прошу, повідомляю, направляю, нагадую тощо) доцільно застосовувати тоді, коли лист оформлюється на посадовому бланку й містить персональне звернення до адресата.

4.1.16. Окремі документи інституту, згідно з Указом Президента України від 03 жовтня 1992 р. №493 „Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади“, повинні мати у верхній частині лицьової сторони першого аркушу вільне місце (6 х 10 см) для запису про таку реєстрацію.

4.1.17. Коли документ налічує більше одного аркуша, то другий та наступні аркуші нумеруються. Аркуші кожного з додатків нумеруються окремо. Номери друкуються посередині верхнього поля лицьової сторони аркуша арабськими цифрами без слів „сторінка” та розділових знаків.

4.1.18. Зображення Державного Герба України на бланках документів з кутовим розташуванням реквізитів розміщується у верхній частині бланка над серединою рядків з назвою інституту, академії, а на бланках з повздовжнім розташуванням реквізитів – у центрі верхньої частини бланка. Розмір зображення герба: висота – 17 мм, ширина – 12 мм.

  1   2   3   4Схожі:

Інструкція з діловодства iconНаказ №373 Про призначення осіб відповідальних за ведення діловодства
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та постанови Кабінету міністрів України від 17. 10. 1997р....
Інструкція з діловодства iconНаказ №424 Про призначення осіб відповідальних за ведення діловодства
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та постанови Кабінету міністрів України від 30. 11. 2011р....
Інструкція з діловодства iconПримірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах
України 17 вересня 1998 р за №576/3016, Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації....
Інструкція з діловодства iconІнструкція з питань обліку, зберігання І використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію Загальні положення
Ведення діловодства, що містить службову інформацію здійсню­ється відповідними структурними підрозділами або спеціально призначе­ними...
Інструкція з діловодства iconДодаток до наказу директора від 2012 № інструкція з діловодства в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“ і норм Статуту Дніпропетровського регіонального інституту...
Інструкція з діловодства iconРозпорядження 26. 03. 2012 м. Кривий Ріг №56-р Про дотримання вимог щодо організації діловодства у виконкомі районної у місті ради та на підприємствах, установах, організаціях району
Про затвердження Інструкції з діловодства в органах місцевого самоврядування міста", рішенням Криворізької міської ради від 30. 03....
Інструкція з діловодства iconНаказ №14 Про призначення осіб відповідальних за ведення діловодства
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Ради Міністрів...
Інструкція з діловодства iconПро затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах
Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах...
Інструкція з діловодства iconРозпорядженням голови районної ради від 7 лютого2012 року №10-р Інструкція з діловодства у виконавчому апараті Теофіпольської районної ради І
Теофіпольської районної ради (далi Інструкцiя) встановлює загальнi правила документування у виконавчому апараті Теофіпольської районної...
Інструкція з діловодства iconРішення виконавчого комітету сільської ради від 30 березня 2011 року №14 "Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Новосілко-Опарської сільської ради" вважати таким, що втратило чинність.
Про затвердження Інструкції з діловодства в Новосілко-Опарській сільській раді та її виконавчому комітеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи