Кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки icon

Кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки
НазваКафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки
Сторінка6/6
Дата конвертації25.11.2012
Розмір457 Kb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6
1. /204ukr 1.doc
2. /204ukr 2.doc
3. /204ukr 3.doc
4. /204ukr 4.doc
5. /204ukr 5.doc
6. /204ukr 6.doc
7. /204ukr 7.doc
8. /204ukr 8.doc
9. /204ukr 9.doc
Дніпропетровської державної медичної академії
Професорсько-викладацький склад кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки
Графік консультацій з прийому відпрацювань пропущених занять, що надаються по суботах викладачами кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки на весняний семестр
Відповідальна щодо заповнення електронного пакету кафедри
Кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки
Робоча програма з медичної біології для студентів 1 курсу
Методичні рекомендації для студентів щодо аудиторних занять з медичної біології
Методичні вказівки для студентів щодо самостійної роботи з дисципліни «Медична біологія» тематичний план самостійної роботи студента №п/п Тема Кільк. Годин
Критерії оцінки з дисципліни “медична біологія” критерії оцінок модуля 1 «Біологічні особливості життєдіяльності людини. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини»


6. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЮ 1.

Біологічні особливості життєдіяльності людини. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини.


 1. Визначення біології як науки. Місце та завдання біології у підготовці

лікаря.

 1. Методи мікроскопічних досліджень. Будова та призначення світлових мікроскопів.

 2. Методика виготовлення тимчасових мікропрепаратів.

 3. Основні властивості життя. Поняття про біологічні системи. Клітинні та неклітинні форми життя.

 4. Про- та еукаріотичні клітини, спільні риси та відмінності їхньої будови, життєдіяльності, розмноження.

 5. Клітина як елементарна й основна структурно-функціональна одиниця живого.

 6. Функціональні властивості клітини як відкритої динамічної системи.

 7. Сучасний стан клітинної теорії та її значення для біології та медицини.

 8. Методи вивчення структурної організації клітини.

 9. Структурні компоненти цитоплазми та ядра клітини.

 10. Непостійні компоненти цитоплазми – включення, їхня характеристика, значення для клітини.

 11. Біологічні мембрани. Значення мембранної організації клітини. Функціональний взаємозв’язок між органелами клітини.

 12. Генетичний апарат клітини, його природа та організація, видова специфічність.

 13. ДНК і РНК, їхня роль у збереженні й передачі генетичної інформації, хімічна будова і просторова організація, видова специфічність.

 14. Реплікація ДНК, Механізми, біологічне значення. Ферменти, які беруть участь у реплікації.

 15. Репарація ДНК. Механізми, види та ферменти, що забезпечують репарацію ДНК. Біологічне значення репарації.

 16. Молекулярні механізми мінливості.

 17. Хромосоми, їхня будова. Видова постійність числа хромосом. Парність хромосом. Гомологічні хромосоми.

 18. Каріотип людини.

 19. Хроматин: структурна організація. Еухроматин та гетерохроматин.

 20. Генетичний код, його основні властивості.

 21. Молекулярні основи спадковості. Докази генетичної ролі ДНК.

 22. Молекулярні механізми реалізації генетичної інформації в клітині та їхня регуляція.

 23. Екзонно-інтронна організація генів (геному еукаріот). Еволюція,

структура і функціонування еукаріотичного геному. Експресія гену в

ознаку. Феномен “сплайсингу”.

 1. Етапи транскрипції: ініціація, елонгація, термінація. Ферменти, що беруть участь у трансляції.

 2. Активація амінокислот. Ферментне забезпечення цього процесу.

 3. Етапи трансляції: ініціація, елонгація, термінація. Ферменти, що беруть участь у трансляції.

 4. Післятрансляційна модифікація білка.

 5. Експресія генів та способи її регуляції. Гіпотеза Жакоба-Моно.

 6. Будова оперону. Структурні та регуляторні гени.

 7. Способи поділу клітин. Клітинний цикл. Мітоз, його періоди, характеристика

 8. Стовбурові та спеціалізовані клітини, їхня роль у життєдіяльності організмів.

 9. Порушення мітозу. Проблема канцерогенезу.

 10. Життя клітин поза організмом. Значення методу культури тканин для медицини

35. Розмноження - універсальна властивість живих організмів. Безстатеве

розмноження.

36. Статеве розмноження, його форми.

37.Статеві клітини. Їх морфогенетична спеціалізація.

38.Гаметогенез. Сперматогенез та овоґенез.

39.Мейоз, його цитологічна і цитогенетична характеристики.

40.Запліднення. Партеногенез. Біологічні особливості репродукції людини.

41.Онтофілогенетичні передумови уроджених вад розвитку у людини.

42.Біологічні основи репродукції людини. Біологічна регуляція репродукції.

43.Предмет, завдання і методи загальної генетики та антропогенетики. Етапи

розвитку генетики.

44.Основні поняття генетики: генотип, фенотип, спадковість, мінливість,

успадкування, алелізм, гетерозиготність, гомозиготність.

45.Методи генетичного дослідження в роботах Менделя та їх сучасне

цитологічне пояснення.

46. Рекомбінація спадкового матеріалу у генотипі: кросинговер, розходження

хромосом у мейозі, запліднення.

47.Особливості організації спадкового матеріалу у прокаріот.

48.Закономірності успадкування ознак при моногібридному схрещуванні. Їх

статистичний характер.

49.Закони незалежного успадкування і їх цитологічні основи.

50.Взаємодія алельних генів: неповне домінування, повне домінування,

наддомінування, кодомінування.

51.Взаємодія неалельних генів: комплементарність, епістаз, полімерія.

52.Успадкування генів груп крові за системою АВО, резус-фактора та ін.

53.Хромосомна теорія спадковості Т.Моргана.

54. Ознаки зчеплені зі статтю, обмежені статтю, залежні від статі.

55.Проява генів у ознаках. Пенетрантність, експресивність, плейотропія.

56.Форми генотипової мінливості (комбінативна та мутаційна). Цитологічне

пояснення, причини виникнення та значення її в житті організму.

57.Фенотипова мінливість (модифікації). Норма реакції. Роль середовища в

реалізації фенотипу та генотипу.

58.Молекулярні спадкові хвороби людини та причини їх виникнення.

59.Класифікація мутацій. Мутагенні фактори. Роль мутацій у видоутворенні

та медицині.

60.Людина, як специфічний об’єкт генетичного аналізу.

61.Методи медичної генетики: біохімічний, близнюковий, генеалогічний.

62.Методи медичної генетики: цитогенетичний метод вивчення спадковості

та мінливості.

63.Методи медичної генетики: метод ДНК діагностики та генотерапії.

64.Аномалії розвитку, обумовлені дисбалансом аутосом. Синдром Дауна,

синдром Патау, синдром Едвардса.

65.Генні (молекулярні) хвороби людини (моногенні хвороби, хвороби обміну

речовин.

66.Генна інженерія.

67.Принципи діагностики хромосомних та генних хвороб.

68.Цитологічні методи вивчення спадкових хвороб людини.

69. Хромосомні хвороби людини: трисомія та моносомія за статевими

хромосомами.

70. Цитологічне пояснення причин виникнення хромосомних хвороб.

71.Медико-генетичні аспекти сім’ї. Пренатальна діагностика спадкових

хвороб. Задачі медико-генетичного консультування.

72.Онтогенез і його періодизація.

73.Вади розвитку. Тератогенні фактори навколишнього середовища.

Критичні періоди ембріонального розвитку.

74.Постнатальний онтогенез, його періодизація.

75.Біологія тривалості життя.

76.Період старості як етап онтогенезу. Співвідношення соціальних та

біологічних факторів у довголітті людини.

77.Регенерація органів і тканин. Її класифікація і значення. Медико-

біологічні аспекти регенерації.

78.Трансплантація тканин і органів. Ауто-, алло- и ксенотрансплантація.

Успіхи трансплантології.


7. КРИТЕРІЇ ОЦІНОК МОДУЛЯ 1

«Біологічні особливості життєдіяльності людини Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини»


Всього занять – 19 (№ 20 – підсумкове)

Критерії оцінок поточного контролю

« 5 » – 120 – 101 = 6 балів х 19 занять + 6 інд. робота = 120

« 4» – 100 – 80 = 4 бали х 19 занять + 4 інд. робота = 80

« 3» – 79 – 40 = 2 бали х 19 занять + 2 інд. робота = 40


Структура завдання і критерії оцінки підсумкового контролю теоретичних знань, практичних навичок і вмінь студентів

1 курсу медичного факультету
Перелік форм підсумкового контролю

Кількість

завдань

Оцінка в балах за кожний тест або задачу

Час

(хв.)

Бали

(Макс.)

1.

Вирішення тестових ситуаційних завдань

40

1,5

55

60

2.

Контроль практичних навичок і вмінь (Розв’яання генетичних ситуаційних задач з обов’зковим використанням генетичної символіки, записом розщеплення за генотипом та фенотипом) Студент повинен навести відповідь та обґрунтування . Наприклад: моно- або дигібридне схрещування,

тип взаємодії генів, пенетрантність, незалежне або зчеплене успадкування та інше.

5

4

2

0

15

20


Критерії підсумкового контролю


80 - 75 = 60 балів за тестовий контроль + 20 за

правильне вирішення задач та

обґрунтування відповідей з практичних навичок

74 - 60

59 – 50

49 – 0

До підсумкового контролю допускаються студенти, які відвідали усі аудиторні навчальні заняття і набрали не менше 40 балів. Модуль № 1 вважається зарахованим, якщо студент одержав не менше 90 балів.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЯ 2.

Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя

1. Біологічні основи паразитизму і трансмісивних хвороб.

 1. Форми співжиття організмів: симбіоз (мутуалізм, синойкія, коменсалізм, паразитизм).

 2. Еволюційна динаміка системи: паразит - господар, організм як середовище для проживання. Вчення про паразитоцинози.

 3. Походження та еволюція паразитизму.

 4. Морфофізіологічна адаптація паразитів.

 5. Поняття про екологічну паразитологію. Медична паразитологія, її предмет і завдання, розділи медичної паразитології. Досягнення в боротьбі з паразитичними захворюваннями.

 6. Визначення поняття “паразитизм”, класифікація паразитів в залежності від місця їх локалізацій та часу в організмі хазяїна. Навести приклади.

 7. Принципи взаємодії паразита і хазяїна на рівні організму (фактори дії паразита на хазяїна і хазяїна на організм паразита).

 8. Життєві цикли паразитів. Чергування поколінь. Феномен зміни господарів.

 9. Класифікація паразитів за часом, який вони перебувають у хазяїна та за місцем існування.

 10. Вчення Є.Н.Павловського про трансмісивні хвороби. Поняття про трансмісивні хвороби та їх природну вогнищевість.

 11. Антропонози, антропозоонози протозойних захворювань і гельмінтозів.

 12. Характеристика кишкових паразитичних найпростіших (систематика, морфологія, шляхи зараження, профілактика).

 13. Характеристика внутрішньоклітинних паразитичних найпростіших (систематика, морфологія, шляхи зараження, профілактика).

 14. Клас Справжні амеби. Дизентерійна амеба (систематика, морфологія, шляхи зараження, профілактика).

 15. Клас Тваринні джгутикові, іх загальна характеристика.

 16. Лейшманії (морфологія, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 17. Трипаносоми (морфологія, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 18. Лямблія кишкова (морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 19. Трихомонади. Особливості будови та їх медичне значення.

 20. Клас Споровики. Систематика. Види малярійних плазмодіїв. Розвиток малярійного плазмодія. Успіхи боротьби з малярією.

 21. Кокцидії. Токсоплазма гондії (морфологія, шляхи зараження, цикл розвитку, діагностика та профілактика).

 22. Клас Інфузорії. Характеристика представників класу. Паразитичні інфузорії.

 23. Гельмінтологія, її предмет і завдання. Значення праць К.І.Скрябіна в області гельмінтології. Девастація та дегельмінтизація. Досягнення в боротьбі з гельмінтозами.

 24. Паразитичні черви: геогельмінти, біогельмінти та контактні. Особливості механізму інвазії.

 25. Ланцетоподібна двоустка (морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 26. Котячий сисун (морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 27. Печінковий сисун (морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 28. Шистосоми (морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 29. Характеристика класу стьожкових червів. Особливості будови у зв’язку з паразитизмом.

 30. Свинячий ціп’як (морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 31. Бичачий ціп’як (морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 32. Карликовий ціп’як (морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 33. Стьожак широкий (морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 34. Ехінокок та альвеококк (морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 35. Загальна характеристика Круглих червів (систематика, морфологія, особливості розвитку, шляхи зараження, методи профілактики).

 36. Аскарида людська (морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 37. Кривоголовка дванадцятипала (морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 38. Гострик (морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 39. Трихінела (морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 40. Волосоголовець (морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 41. Вугриця кишкова (морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 42. Філярії (морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, лабораторна діагностика, профілактика).

 43. Арахноентомологія, її предмет і завдання. Значення праць Е.Н.Павловського в області арахноентомології.

 44. Характеристика та систематика типу членистоногих. Їх різноманітність в природі та значення для медицини.

 45. Іксодові кліщі, особливості будови, розвитку, роль в передачі трансмісивних хвороб

 46. Орнітодорові кліщі, особливості будови, розвитку, роль у передачі трансмісивних хвороб.

 47. Малярійний комар, особливості будови, розвитку, роль в передачі збудника малярії. Поняття про трансмісивні хвороби.

 48. Блоха людська. Її роль в передачі трансмісивних хвороб.

 49. Воші - головна та платтяна, роль вошей в передачі трансмісивних хвороб.

 50. Мухи, їх роль в розповсюдженні інфекцій та інвазійних хвороб.

 51. Значення біологічних і соціальних факторів на різних етапах антропогенезу.

 52. Становлення синтетичної теорії еволюції і її сучасний стан.

 53. Поняття про мікроеволюцію. Елементарні еволюційні фактори: мутаційний процес, популяційні хвилі, ізоляція, міграція, дрейф генів, ефект родоначальника, комбінована мінливість, природний добір

 54. Популяція як елементарна структура виду. Генетичні процеси в популяціях Популяційна структура людства і профілактика спадкової патології.

 55. Філогенез систем органів хордових.

 56. Основи екології. Організм і середовище. Фактори середовища. Поняття про біоценози та їх роль в системі живої природи. Екологія людини.

 57. Адаптація. Визначення, типи пристосувальних реакцій. Особливості фенотипової та генотипової адаптації.

 58. Суть поняття біосфери. Межі біосфери. Людина та біосфера. Міжнародна програма “Людина і біосфера”.

 59. Етапи еволюції біосфери. Поняття про ноосферу.ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ,

які необхідно визначити під час захисту практичних навичок.


1. Печінковий сисун. Травна та видільна системи печінкового сисуна.

 1. Ланцетоподібний сисун.

 1. Сибірський (котячий) сисун.

 2. Цистицерк (фіна) неозброєного ціп’яка.

 3. Цистицерк (фіна) озброєного ціп’яка.

 4. Сколекс неозброєного ціп’яка.

 5. Сколекс озброєного ціп’яка.

 6. Гермафродитний членик неозброєного ціп’яка.

 7. Гермафродитний членик озброєного ціп’яка.

 8. Зрілий членик неозброєного ціп’яка.

 9. Зрілий членик озброєного ціп’яка.

 10. Карликовий ціп’як.

 11. Фіни карликового ціп’яка у ворсинках тонкого кишечника.

 12. Ехінокок.

 13. Фіни ехінокока.

 14. Сколекс широкого лентеця.

 15. Гермафродитний членик широкого лентеця.

 16. Зрілий членик широкого лентеця.

 17. Макропрепарат неозброєнного ціп’яка.

 18. Макропрепарат озброєнного ціп’яка.

 19. Макропрепарат широкого стьожака.

 20. Поперечний розріз аскариди людської.

 21. Макропрепарат аскариди (самка).

 22. Макропрепарат аскариди (самець).

 23. Гострик (самка).

 24. Гострик (самець).

 25. Волосоголовець (самка).

 26. Волосоголовець (самець).

 27. Інкапсульовані личинки трихінели.

 28. Собачий або тайговий кліщ (самка).

 29. Собачий або тайговий кліщ (самець).

 30. Німфа іксодового кліща.

 31. Селищний кліщ.

 32. Личинки кліщів.

 33. Рудий таракан.

 34. Блоха.

 35. Головна воша.

 36. Одежна воша.

 37. Лобкова воша (площиця).

 38. Постільний клоп. Ротовий апарат.

 39. Личинки немалярійних комарів.

 40. Личинки малярійних комарів.

 41. Лялечка немалярійних комарів.

 42. Лялечка малярійних комарів.

 43. Головки (самок) немалярійних комарів.

 44. Головки (самок) малярійних комарів.

 45. Головки (самців) немалярійних комарів.

 46. Головки (самців) малярійних комарів.


Критерії оцінок модуля 2

«Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний

рівні організації життя»

Всього занять – 19 (№ 20 – підсумкове)

Критерії оцінок поточного контролю

« 5 » – 120 – 101 = 6 балів х 19 занять + 6 інд. робота = 120

« 4» – 100 – 80 = 4 бали х 19 занять + 4 інд. робота = 80

« 3» – 79 – 40 = 2 бали х 19 занять + 2 інд. робота = 40

Структура завдання і критерії оцінки підсумкового контролю теоретичних знань, практичних навичок і вмінь студентів

1 курсу медичного факультету
Перелік форм підсумкового контролю

Кількість

Оцінка в балах

за кожний тест або препарат

Час

(хв.)

Бали

(Макс.)

1.

Вирішення тестових ситуаційних завдань

40

1,5

55

60

2.

Контроль практичних навичок і вмінь (діагностика мікро- та макропрепаратів)

5

4

2

0

25

20

Критерії підсумкового контролю

80 – 75 = 60 тест + 20 за засвоєння практичних навичок

74 – 59 = 54 тест + 20 за засвоєння практичних навичок

58 – 50 = 45 тест + 6 за засвоєння практичних навичок

49 0 = 49 прав + 0 за засвоєння практичних навичок

Примітка: Практичні навички виконуються у 2 етапи і оцінюються у 20 балів:

 • 20

 • 18 -16

 • 14 - 6

 • 0

До підсумкового контролю допускаються студенти, які відвідали усі аудиторні навчальні заняття і набрали не менше 40 балів. Модуль №2 вважається зарахованим, якщо студент одержав не менше 90 балів.

Студент має право на перескладання модулю № 2 за затвердженим графіком впродовж 2 тижнів після завершення семестру. Повторне складання модулю дозволяється не більше 2 разів!


Критерії оцінки знань


 1. Оцінювання поточних знань здійснюється на основі контролю теоретичних знань , практичних навичок і вмінь.

Форми поточного контролю :

  • теоретичних знань – тестові завдання з множинним вибором відповіді та ті,

що передбачають визначення правильної послідовності дії, ситуаційні задачі, індивідуальні опитування, співбесіда;

  • практичних навичок і вмінь – рішень типових задач, індивідуальний контроль практичних дій (виготовлення та діагностика препаратів).

Підсумковий контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань , практичних навичок та вмінь.

Форми підсумкового контролю :

  • теоретичних знань – система запитань, тестові завдання з множинним вибором відповіді, рішення типових і ситуаційних задач;

  • практичних навичок та вмінь – індивідуальний контроль практичних дій. 1. Оцінка практичних навичок:

4 бали – студент правильно визначає 4 мікропрепарати та 1 запропонований викладачем макропрепарат , дає повне визначення виду паразита на латинській мові та його характеристику.

2 бали – виставляється студенту, який правильно визначив усі препарати , але допускає неточності.

0 балів – ставить студенту , який не може визначити 3 препаратів.

Критерії традиційних оцінок з МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ,

які студенти отримають після вивчення дисципліни

« 5 » – 200 – 175

« 4» – 174 – 135

« 3» – 134 – 90

« 2» – 89 – 0


Перелік навчально-методичної літератури

Основна література:


 1. Медична біологія. Підручник. /За ред. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Вінниця: Нова книга, 2009. – 608 с.

 2. Слюсарев А.О., Жукова С.В. Біологія – Підручник. К.: Вища шк., 1993. – 410 с.

 3. Медична біологія. Посібник з практичних занять/ за ред. Проф. О. В. Романеска /К.: Здоров’я, 2005– 371 с..

 4. Загальна та медична паразитологія. Навчально-методичний посібник/ за. ред. проф.. В.І. Гарець. – Дніпропетровськ. АРТ-ПРЕС. - 2003. – 160с.

 5. Г.Д.Бердишев, И.Ф.Криворучко Генетика человека с основами медицинской генетики. Киев, Вища шк., 1979. – 148с.

 6. Тестовые задания для подготовки к лицензионному экзамену «Крок-1»

Дніпропетровська ДМА, 2007– 102 с.

 1. Практикум з курсу медичної біології для студентів медичних факультетів. Дніпропетровська ДМА, 2007– 70 с.


Додаткова література:


1. Биология. В 2 кн. Кн. 1: Учебник для медиц. cпец. вузов (В.Н.Ярыгин, В.И.

Васильева, И.Н. Волков, В.В. Синельщикова; Под ред. В.Н. Ярыгина. – 5-е

изд.,испр. и доп. – М.: Высш.шк., 2003. – 432 с.

2. Биология. В 2 кн. Кн. 2: Учебник для медиц. спец. вузов (В.Н.Ярыгин, В.И.

Васильева, И.Н. Волков, В.В. Синельщикова; Под ред. В.Н. Ярыгина. – 5-е

изд., испр. и доп. – М.: Высш.шк., 2003. – 334 с.

3. Бочков Н.П. Клиническая генетика. М.: Мед., 2001. – 417 с.

4. Жегунов Г. Ф, , Жегунова Г. П. Цитогенетические основы жизни. –

Харьков:Золотые страницы, 2004 – С.11-283

8. Збірник задач і вправ з біології /За ред. А.Д.Тимченко. – К.: Вища школа,

1992.

9. Пішак В.П., Мещишин І.Ф., Пішак О.В. Основи медичної генетики. –

Підручник. – Чернівці. – 2000. – 248с.

10. Пішак В.П., Бажора Ю.І., Волосовець О.П., Булик Р.Є. Паразитарні

хвороби в дітей. – Чернівці: БДМУ, 2007. – 440 с.

11. Пішак В.П., Булик Р.Є., Захарчук О.І. Лабораторна діагностика

паразитарних інвазій. – Чернівці. – 2007. – 281с.
1   2   3   4   5   6Схожі:

Кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки iconКафедра медичної психології, психодіагностики та психотерапії
Розвиток поняття „Юридична психологія” у контексті розвитку юриспруденції, криміналістики, психіатрії. Детектор брехні
Кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки iconФакультет психології кафедра медичної психології, психодіагностики та психотерапії

Кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки iconПрактикум для вчителів біології «Тестові технології у викладанні біології»
Ставищенського нвк №1 було проведено заняття майстер-класу вчителя біології Петренко Лариси Трохимівни «Ефективність використання...
Кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки iconУкраїна Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни дніпропетровський національний університет імені олеся гончара факультет БіологIЇ, екології та медицини кафедра біофізики та біохімії
Кафедра біофізики та біохімії Дніпропетровського національного університету запрошує Вас прийняти участь у Міжнародній науковій конференції...
Кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки iconФакультет психології кафедра медичної психології, психодіагностики та психотерапії
Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение. — М.: Эксмо, 2002
Кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки iconФакультет психології кафедра медичної психології, психодіагностики та психотерапії
Нейропсихологічні синдроми при ураженні скронево – тім’яно – потиличних відділів
Кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки iconФакультет психології кафедра медичної психології, психодіагностики та психотерапії
Свідомість та самосвідомість. Громадянська відповідальність особистості у кримінальної психології
Кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки iconФакультет психології кафедра медичної психології, психодіагностики та психотерапії
Наркоманія від вживання седативних та снотворних речовин та від прийому психостимуляторів
Кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки iconКафедра медичної психології, психодіагностики та психотерапії
Символи та операції. Позначення при математичній обробці. Задачі з розрахуванням суми значень випадкової величини, суми квадратів,...
Кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки iconКафедра медичної психології, психодіагностики та психотерапії
За допомогою викладача студенти структурують у групах поняття психологічного здоров’я, розробляють групову модель психологічного...
Кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки iconКафедра медичної психології, психодіагностики та психотерапії
Многочисленные исторические примеры: семейства математиков Бернулли, композиторов Бахов, русских писателей и мыслителей (семья Соловьевых...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи