План виховної роботи класного керівника класу на 2012 -2013 навчальний рік icon

План виховної роботи класного керівника класу на 2012 -2013 навчальний рік
НазваПлан виховної роботи класного керівника класу на 2012 -2013 навчальний рік
Сторінка2/14
Дата конвертації13.11.2012
Розмір2.35 Mb.
ТипПлан
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

^ Функціональні (посадові) обов'язки

класного керівника:

Класний керівник планує, ор­ганізовує і проводить виховну та культурно-масову позаурочну діяльність з учнями. Сприяє становленню їх як особистостей,
створює умови для розвитку їхніх здібностей, талантів.

Вивчає індивідуальні особливо­сті, інтереси, нахили учнів., їхнє ставлення до навчання, праці, громадськихдоручень, організовує,проводить батьківські збори.

Постійно утверджує повагу до принципів загальнолюдської мо­ралі: правди, справедливості; па­тріотизму, доброти, стриманості, працелюбності.

Розвиває пізнавальні інтереси учнів, залучає їх до гуртків тех­нічної і художньої творчості.

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб жит­тя.

Постійно підвищує свій професій­ний рівень, загальну культуру.

Несе особисту відповідальність за дотримання правил техніки безпеки, норм санітарії та гігієни у приміщенні школи.

Щоденно перевіряє відвідування учнями занять.

Виховує повагу до людей, куль­турно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навко­лишнього середовища. Організує лекції, бесіди, диспути, зустрічі,перегляд телепередач та ін.

Спрямовує роботу і надає допо­могу органам учнівського самоврядування. Забезпечує належне щоденне чергування-учнів у класі та чергування класу по школі.

Систематично, відповідно до гра­фіка, затвердженого директором школи, проводить інформацій­но-просвітницькі, виховні, позакласні заходи.

Разом з батьками забезпечує що­денне відвідування занять учнями у шкільній формі встановленого зразка.

Орієнтовний перелік документації, яку

веде класний керівник:


 • Класний журнал.

 • Особові справи учнів.

 • Табелі успішності учнів.

 • План виховної роботи.

 • Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів.

 • Розробки сценаріїв виховних за­ходів.

 • Тека психолого-педагогічних спо­стережень.

 • Щоденник роботи з «важкими» учнями.

 • Протоколи батьківських зборів.

 • Матеріали щодо запобігання ди­тячому травматизму, бесіди з пра­вил дорожнього руху, облік про­ведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.

 • Літопис або фотодокументи класних справ.Циклограма класного керівника


Щоденно:

 1. Робота з тими, хто запізнюється, та виявлення причин

відсутності учня.

 1. Організація харчування учнів.

 2. Організація чергування учнів.

 3. Індивідуальна робота з учнями.

 4. Контроль за зовнішнім вигля­дом.

Щотижня:

 1. Перевірка щоденників.

 2. Проведення заходів за планом.

 3. Робота з батьками за планом.

 4. Робота з вчителями-предметниками.

 5. Зустрічі з психологами або мед­сестрою, психолого-педагогічні спостереження.

Щомісяця:

 1. Відвідування уроків класу.

 2. Консультації психологів стосовно важковиховуваних дітей.

 3. Збирання коштів на потреби класу.

 4. Зустрічі з батьками за планом.

 5. Нарада щодо планування робо­ти.

Один раз на семестр:

 1. Оформлення класного журналу.

 2. Семінар класних керівників.

 3. Аналіз виконання плану, корекція.

 4. Проведення батьківських зборів, засідання батьківського комітету.

Один раз на навчальний рік:

 1. Оформлення особових справ.

 2. Аналіз роботи та складання плану
  виховної роботи.

 3. Статистичні дані.

 4. Проведення відкритого виховного заходу.Пріоритетні напрями діяльності

класного керівника


 • Перебудова змісту виховання, ключовими поняттями якого є людяність, милосердя, добро­та, чесність, порядність.

 • Виразна роль загальнолюдських цінностей та загальнолюдської моралі.

 • Гуманізація відносин, цілісність виховного процесу.

 • Вивчення учнів, учнівських ко­лективів та об'єднань.

 • Організація виховання тазгуртування учнівських колективів.

 • Організаційно-педагогічна діяльність щодо забезпечення життє­діяльності класного колективу.

 • Розвиток особистості, її творчого потенціалу.

 • Роботаз батьками, індивідуальний вплив.Зміст роботи класного керівника  • Вивчення учнів.

  • Об 'єднання учнів у колектив.

  • Співпраця з дитячими та моло­діжними організаціями.

  • Робота з батьками та громадські­стю.

  • Співпраця з культурно-освітніми та позакласними установами.

  • Співпраця із шкільним психоло­гом.

  • Організація виховної діяльності: пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, суспільно-гумані­тарної, фізкультурно-оздоровчої, ціннісно-орієнтовної.

  • Індивідуальна робота з учнями.

  • Побудова системи виховної ро­боти в класі.

  • Співпраця з вчителями-предметниками щодо дотримання єдиних педагогічних вимог у класі.Пам'ятка щодо проведення виховних годин • Мета проведення:

 • вивчити індивідуальні особливо­сті учнів під час неформального спілкування;

 • пізнавати інтереси учнів, розуміти їхні переживання та мотиви по­ведінки;

 • обговорювати поточні події класу, району, держави.

 • Форма проведення:

 • вільне спілкування вчителя з учня­ми;

 • бесіди на заплановані теми;

 • обговорення актуальних статей із газет;

 • обговореннякшофідьмів, книжок, вистав;

 • зустріч із цікавими людьми;

 • усні журнали;

 • засідання прес-клубу;

 • виступи учнівських лекторських груп;

 • дискусії;

 • години спілкування;

 • тренінги;

 • екскурсії;

 • політичне інформування учнів.«Золоті» правила класного керівника: • Учитель має бути особистістю, яка приваблює дітей.

 • Учитель повинен викликати любов та повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дити­ну та спілкується з нею, у стосун­ках з нею чесний і відвертий.

 • Учитель має бути веселим і жар­тівливим.

 • Учитель має раціонально вико­ристовувати свій час.

 • Учитель має бути доброзичли­вим.

 • Учитель має постійно вдоско­налюватись, розширювати свій
  кругозір.

 • Гасло вчителя: «Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням».

 • Учитель повинен реалізувати ін­дивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати.

 • Учитель має створити колектив, в якому панує доброзичливість стосунків.

 • Учитель має любити, захищати дитину, поважати її почуття.Основні завдання роботи класного ке­рівника: • Виховання високої моралі у під­ростаючого, покоління, форму­вання в нього українського мен­талітету, традицій.

 • Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення 'їхнього здоров'я.

 • Духовно-моральне виховання.

 • Розвиток розумових і фізичних здібностей формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.

 • Підготовка школярів до госпо­дарсько-трудової діяльності.

 • Створення умов для вільного ви­бору учнями світоглядних пози­цій.

 • Гуманізація педагогічного про­цесу, демократизація стосунків у колективі.

 • Врахування інтересів дітей.

 • Організація роботи з батьками.Критерії ефективності виховної ро­боти:

 • рівень організованості классного колективу (дисциплінованість, робота учнівського самовряду­вання);

 • рівень навчальної мотивації учнів класу (динаміка підвищення яко­сті знань, ефективності роботи з учнями, які навчаються на по­чатковому рівні, активності учнів
  у позаурочній діяльності);

 • різноманітність позаурочного життя класу;

 • динаміка зростання рівня вихо­ваності учнів;

 • рівень розвитку класного колек­тиву (згуртованість, активність, ініціативність учнів, виховний
  вплив колективу на його членів, рівень розвитку громадської думки);

 • активність співпраці класу з клас­ним керівником;

 • зв'язок із сім'єю, участь батьків у виховному процесі;

 • робота з проблемними учнями;

 • надання педагогічної підтримки на основі індивідуального підходу;

 • захищеність та комфортність умов перебування вихованця у класі, школі.

Показники успішної діяльності клас­ного керівника: • Високий рівень ефективності ви­ховної роботи з класним колек­тивом.

 • Високий рівень розвитку творчої індивідуальності класного керів­ник, наявності в нього авторської
  педагогічної технології.

 • Стиль взаємовідносин.

 • 'Високий рівень володіння умін­нями та навичками класного ке­рівника (уміння поставити мету,
  спланувати роботу, здійснити її, оцінити, проаналізувати, зробити висновки).

 • Активна співтворчість з класом.

 • Контакт з батьками, залучення їх до співпраці.

 • Володіння вмінням зацікавити вихованців власним захопленням, організувати дозвілля.

 • Взаємний інтерес класного ке­рівника та учнів один до одного, повагу учнів до класного керів­ника.


Педагогічне спілкування — сукупність засобів та методів, що забезпечують реалізацію цілей і завдань виховання та навчання й визначальний характер взаємодії педагога і учня.

^ Основні стилі керівництва учнями:

Автократичний (самовладний) — стиль, коли вчитель здійснює од­
ноосібне керування колективом, не дозволяючи учням висловлю­
вати свої погляди. Педагог послі­довно пред'являє до учнів вимоги
і здійснює твердий контроль за їхнім виконанням.

Авторитарний—допускає можли­вість для учнів брати участь в обговоренні питань навчального та виховного характеру, але рішення приймає педагог відповідно до власних установок.

Демократичний — припускає вра­хування педагогом думокучнів, він
прагне зрозуміти їх, переконати, а не наказувати.

Ігноруючий — характеризується тим, що вчитель не втручається в життєдіяльність школярів, обмежується формальним ви­конанням обов'язків, передачі адміністративної та навчальної інформації.

Натуральний — проявляється в тому, коли вчитель усувається від керівництва класом або йде на поводу в їхніх бажань.

Непослідовний — педагог залежно від зовнішніх обставин і власного емоційного стану здійснює будь-який стиль керівництва. Це при­зводить до дезорганізації взаємин вчителя із учнями, до появи кон­фліктів.


^ Самоаналіз діяльності вчителя під час підготовки та проведення виховних за­ходів:


1. Оцінювання педагогічного об­грунтування виховного заходу, до­цільність проведення та обраної форми,

2.Визначення місця виховного за­ходу в системі навчально-виховної роботи класу, його зв'язку із на-вчальноюта виховною діяльністю.

3.Оцінювання ступеня досягнення мети.

4.Характеристика учасників заходу, охоплення їхактивною діяльністю підчас складання плану, підготовка та проведення заходу.

5.Оцінювання результативності за­ходу, його пізнавальної та виховної цінності.

6.Оцінювання психологічного стану-учнів під час підготовки та про­ведення заходу.

7.Визначення позитивних сторін та недоліків у проведенні заходу.

8.Висновки.

Виховна система класу — спосіб організації життєдіяльності та виховання членів класного співтовариства, ще? ста­новить цілісну й упорядковану сукупність взаємодіючих компонентів і сприяє розвитку особистості та колективу. Всі компоненти виховної системи підпорядковуються головній педагогічній ідеї — створенню необхідних умов для самовизначення, і самореалізації особистості учня та вчителя.

^ Компоненти ви­ховної системи

Складові елементи компонентів

1. Індивідуаль­но-груповий

1. Класний керівник.

2. Учні класу. 3. Батьки учнів.

4. Педагоги, що беруть участь у навчально-виховному процесі та життєдіяльності

2.

Ціннісно-орієнтаці-йний

1. Мета й завдання виховання. - 2. Перспективи життєдіяльності класного колективу.

3. Принципи побудови виховної системи і життєдіяльності класного колективу

3. Функціональ-но-діяльніс-ний

1. Системоутворюючий вид діяльності та методи організації спільної діяльності і спілкування.

2. Основні функції виховної системи.

3. Педагогічне забезпечення і самоврядування життєдіяльності класного колективу

4. Просторово-часовий -

1. Емоційно-психологічне, духовно-моральне і предметно-матеріальне середовище.

2. Зв'язки і стосунки класного колективу з іншими спільнотами дітей та дорослих.

3. Місце і роль класу у виховному просторі школи.

4. Етапи становлення і розвитку виховної системи

5. Діагностико-аналітичний

1 . Критерії ефективності виховної системи . 2. Методи та прийоми вивчення результативності виховної системи. 3. Форми і способи аналізу, оцінки і інтерпретації отриманих результатівСхема аналізу виховної роботи класним керівником:


1. Коротка характеристика колек­тиву та окремих учнів:

 • загальні відомості про учнів та їхні сім'ї;

 • суспільна і пізнавальна актив­ність;

 • відповідальність за Загальну справу;

 • самодисципліна;

 • уміння переборювати труднощі, культура поведінки в школі та
  поза нею;

 • працьовитість;

 • повага до законів, символів дер­жави.

 1. Визначення поставлених виховних завдань.

 2. Аналіз змісту виховання (які звички, знання, вміння, навич­ки сформовані).

 3. Аналіз методів (власного при­кладу, переконання, вимоги, сти­
  мулювання, доручення, бесіди, пояснення, ігри-змагання).

 4. Аналіз форм виховної роботи (класних годин, зборів/екскур­
  сій, КТС).

 5. Аналіз умов виховання (санітар­но-побутових, гігієнічних, есте­
  тичних, природних, соціально-культурних).

 6. Аналіз засобів виховання:

  • дитячого колективу (рівень згуртованості, сформованості
   громадськоїдумки, традиції, на­явність лідерів, неформальних
   груп спілкування);

  • системи суспільних відносин;

  • особистості вчителя;

  • системи учнівського самовряду­ вання (визначення його ефек­
   тивності).

8. Аналіз результативності індиві­дуальної виховної роботи:

з учнями, схильними до девіантної поведінки;

з обдарованими дітьми.

9. Аналіз роботи з батьками:

 • взаємодія;

 • результативність проведення батьківських зборів.

10. Аналіз результатів виховної ро­боти:

 • визначення рівня вихованості;

 • характеристика динаміки зро­стання або змін рівня вихова­
  ності;

 • визначення відповідності ре­зультатів і поставленої мети.

  1. Складання соціально-педагогіч­ного паспорту, зведеної таблиці
   рівня вихованості учнів, розвитку класного колективу.^ Аналіз виховної роботи класу за 2011-2012

на­вчальний рік


У класі навчаються ___ учнів. З ді­тьми працюю з класу ( ______рік). За цей період склад колективу майже не змінювався.

Матеріальне становище у більшості дітей у сім'ях середнього рівня. Біль­шість дітей виховується в сім'ях, де панує взаєморозуміння та злагода. У спілкуванні з учителями учні про­являють вихованість і тактовність. В цілому діти чуйні один до одного і за складних обставин, кожен знаходив підтримку в однокласників. За під­сумками минулого навчального року успішність складає ___ %, є лише __ учні, які не встигають, але ___ учнів закінчили навчальний рік із Похваль­ним листом. У класі є так званий «ре­зерв» — це учні, що мають декілька оцінок середнього рівня знань, але працюють над їх виправленням.

Основною метою виховної діяльності є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в колективі, який би сприяв творчому самороз­криттю, саморозвитку, дозволяв би їм легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

Протягом ___ років я веду виховну роботу, яка поєднала в собі традиційні форми та методи роботи класного керівни­ка та нетрадиційну, але таку важли­ву галузь — своєчасну психологічну допомогу вихованцям та їх родинам. Для цього використовую тестування, тренінги та індивідуальні консультації. Як класний керівник багато часу при­діляю морально-етичному вихованню учнівського колективу, формуванню обов'язку, відповідальності, культурної поведінки. Для цього проводила ряд бесід, годин спілкування надану тематику.

Правоосвітня робота, метою якої ви­знаю розуміння і потребу дотримува­тися законів України, дає позитивний результат. Впроваджую ефективні технології превентивного виховання, які виконують розвиваль-ну функцію і формують громадську активність учнів. Для реалізації всіх цілей та завдань добирала такі вихов­ні технології, як години спілкування «Як змінити характер людини», «Як згуртувати наш учнівський колектив», «Як стати досконалішим», рольові ігри «Запрошення в гості», «Як поводити себе в транспорті», усні журнали «Від саморозвитку до самовиховання», різні виховні години приурочено подіям сучасності та ка­лендарним датам, зокрема: «Символи моєї Батьківщини», «Екологічна без­пека серед нас». Значну увагу приді­ляю формуванню у своїх вихованців комплексу особистісних якостей і рис характеру, які є спонукальною силою їх повсякденних дій та вчинків: це чесність, порядність, принциповість, дисциплінованість та працьовитість.

Формую екологічну культуру школя­рів, були проведені вечори «Пам'яті Чорнобиля», «Квіти, квіти, я чаруюсь вами». Не минаю естетичну спрямо­ваність виховної роботи. Проводила конкурс «Міс Весна», виховну годину «Світ наших захоплень».

Взаємовідносини класного керівника і учнів класу задовільні. В цілому клас характеризується як дружний, органі­зований, із налагодженою системою самоврядування та хорошим психоло­гічним кліматом. Наявні угрупування

1


переважно за місцям проживання. Неофіційних лідерів в класі немає. Клас із високим рівнем вихованості, «важких» та «недисциплінованих» учнів лише __. Яскраві індивідуальні особливості органічно впливають на розвиток класу як колективу.

У процесі роботи я бачу, як доросліша­ють мої вихованці, якими розумними вони стають, як вдало проходить процес їх соціалізації. Вони незалежні, добро­зичливі в спілкуванні, емоційно-від­криті та чутливі до моральних проблем.

Не обминаю такий вид діяльності, як корекція поведінки «проблемних» дітей. Дуже ефективним є заохочення таких

дітей до класних справ, взаємодопомога однокласників, завантаження вільного часу гуртковою роботою, роботою на користь школи і також необхідна умо­ва — стимуляція самовдосконалення дітей за допомогою різних тренінгів, наприклад, «Твоя самодисципліна, воля, саморозвиток».

В становленні та розвитку учнів спи­раюсь на допомогу батьків. Важливим питанням є стан у сім'ї. Адже робо­та з батьками — один із основних та найскладніших напрямків роботи класного керівника. У-моєму класі є багато неповних сімей та сімей, де батьки тривалий час відсутні, тому вихованням дітей переважно займа­ються бабусі. Це ускладнює роботу. Батьківський комітет працює разом із класним керівником, бере участь в організації класних та позакласних заходів, також співпрацює зі шкільним комітетом та адміністрацією школи. Найбільш ефективною є допомога батьківського комітету .в поповненні матеріально-технічної бази класу та школи в цілому.

У роботі з батьками використовую ко­лективні бесіди, зустрічі за «круглим» столом. У години батьківського все­обучу знайомила батьків з новинками педагогічної літератури для батьків з проблем родинної та батьківської педагогіки, моделювала педагогічні ситуації під час батьківських зборів, які допомогли батькам розв'язувати родинні конфлікти, що виникали під час спілкування дітей з батьками.

Таким чином, мотиваційно-особистіс-на сфера розвивається відповідно до гармонійного розвитку особистості; у практику моєї роботи впроваджена мета про єдність шкільного та родин­ного впливу на особистість дитини. І на даному етапі співробітництва в ре­зультаті виконання загально-виховної, індивідуальної та профорієнтаційної роботи більшість учнів підвищила рі­вень сформованості моральних, грома­дянських, гуманістичних, естетичних та інших якостей особистості і більшість учнів обрали шляхи майбутнього на­вчання та праці.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Схожі:

План виховної роботи класного керівника класу на 2012 -2013 навчальний рік iconКласного керівника 8 класу Середино-Будської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Пономаренко Р. А. Аналіз виховної роботи з учнями класу за 2011-2012 навчальний рік
Формування естетичної культури особистості шляхом залучення учнів до різноманітних видів творчої діяльності
План виховної роботи класного керівника класу на 2012 -2013 навчальний рік iconПланування виховної роботи класного керівника
Основним документом класного керiвника є план виховної роботи. Вiн вiдображає змiст, форми та методи виховної роботи
План виховної роботи класного керівника класу на 2012 -2013 навчальний рік iconПлан роботи Класного керівника
Тому, користуючись Програмою аналізу виховної роботи у класі, об’єктивно оцінюєте реальні результати виховної роботи за минулий рік...
План виховної роботи класного керівника класу на 2012 -2013 навчальний рік iconПлан роботи методичної комісії класних керівників «Класний керівник-приклад для дитини» На 2012 2013 навчальний рік
Проведення засідання з питань результатів виховної роботи в минулому навчальному році(інформація керівника методичної комісії Н....
План виховної роботи класного керівника класу на 2012 -2013 навчальний рік iconМетодичні рекомендації щодо планування роботи класного керівника. Планування виховної роботи з класним колективом. Жовтень
Організація роботи класного керівника з учителями з профілактики відхилень у поведінці учнів. Мистецтво робити зауваження
План виховної роботи класного керівника класу на 2012 -2013 навчальний рік iconПлан виховної роботи з учнями класу Глевахівської зош на 2012 – 2013 н р. Класний керівник
План виховної роботи з учнями класу Глевахівської зош на 2012 – 2013 н р
План виховної роботи класного керівника класу на 2012 -2013 навчальний рік iconПлан роботи методоб’єднання класних керівників на 2011-2012 навчальний рік
Про результати виховної роботи за 2010-2011н р. Основні напрямки методичної та виховної роботи на 2011-2012 н р
План виховної роботи класного керівника класу на 2012 -2013 навчальний рік iconМетодичні рекомендації до планування виховної роботи на ІІ семестр 2012-2013 навчальний рік. (Заступник директора з нвр огієнко Л. М. )
Аналіз виховної роботи шмо класних керівників за 2011-2012 навчальний рік. (Заступник директора з нвр огієнко Л. М.)
План виховної роботи класного керівника класу на 2012 -2013 навчальний рік iconПлан виховної роботи рпс та тв на 2012-2013 навчальний рік
Прийом першокурсників у члени профспілки та формування органів студентського самоврядування груп
План виховної роботи класного керівника класу на 2012 -2013 навчальний рік iconПлан роботи інформаційно-методичного центру управління освіти виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради на 2012-2013 навчальний рік
Ммо, заступників директорів з нвр та виховної роботи педагогічних працівників різних категорій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи