Односкладні речення. Неповні речення тема icon

Односкладні речення. Неповні речення тема
НазваОдноскладні речення. Неповні речення тема
Сторінка1/13
Дата конвертації06.05.2013
Розмір2.39 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
1. /ус_ уроки украхнськох мови 8 клас_2.docОдноскладні речення. Неповні речення тема

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

Тема. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка і підмета.

Мета: поглибити знання восьмикласників про види речень за будовою; ознайомити з різними типами односкладних речень, вчити розрізняти їх, правильно вживати, розвивати усне й писемне мовлення, уміння зіставляти й узагальнювати; виховувати любов до рідного краю.

Обладнання: підручник, схема, картки, дидактичний матеріал.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Робота з текстом.

— Прочитайте текст.

— Пригадайте, що називається реченням?

— Чим речення відрізняється від словосполучення?

— Визначте граматичну основу поданих речень.

— Що ви помітили у поданому тексті?

— Яка різниця між двоскладними та односкладними реченнями?

— Охарактеризуйте односкладні речення.

Безмежний степ у високих травах. Ревіння Дніпрових порогів. І тупіт копит, що відлунює аж у високих небесах. І плач дітей, жінок, і рев худоби. Вершники в острішкуватих шапках, на низеньких прудких конях женуть натовп людей і череди корів. Вони нікого не бояться, вони тут господарі. Виловлюють по Україні все живе й женуть у Крим. І раптом ніби з самого неба падає на степ могутній, мов грім, свист. І загула, задвигтіла від бухкання копит земля. Виринули з далекого обрію вершники й швидко наближаються.

Розгублено озирнулися татари. Хто посмів їх переслідувати? Литвини чи татари?

Козаки.

(За М. Слабошпицьким)

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Для того щоб охарактеризувати односкладні речення, вміти правильно й доцільно вживати їх в усному і писемному мовленні, щоб збагатити наше мовлення, зробити його яскравішим, виразнішим, ми повинні вивчити тему «Односкладне речення».

III. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розповідь учителя з використанням узагальнюючих таблиць і схем.

(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний матеріал підручника.)

Специфіку формально-синтаксичної структури односкладних речень становить наявність тільки одного головного члена речення. Цією ознакою вони відрізняються від двоскладних речень. На відміну від не-членованих речень, односкладні речення можуть поширюватися другорядними членами. У своїх внутрішніх межах односкладні речення розрізняються способом вираження головного члена, кількістю та якістю другорядних членів тощо.Означено-

особові —

речення,

у яких го-

ловний

член озна-

чає дію, яка

стосується

певної осо-

би. Голов-

ний член

може бути

вираже-

ний дієсло-

вом у І та II

особі одни-

ни і множи-

ни дійсного

та наказово-

го способів

Неозначено-

особові --

речення,

у яких ді-

йова особа

мислиться

неозначено.

Головний

член ви-

ражається

дієсловом

у III особі

множини те-

перішнього

чи майбут-

нього часу

або фор-

мою множи-

ни минулого

часу

Узагаль-

нено-осо-

бові — ре-

чення,

головний

член яких

виражає

дію, що

стосуєть-

ся будь-якої

особи. Голов-

ний член

виражений

дієсловом

найчасті-

ше у формі

II особи од-

нини і мно-

жини

Безособові — ре-

чення, головний

член яких озна-

чає дію або стан,

що відбуваєть-

ся без актив-

ної участі особи.

Головний член

може бути вира-

жений:

а) безособовим

дієсловом;

б) особовим

дієсловом, вжи-

тим у безособово-

му значенні;

в) інфінітивом;

г) дієслівними

формами на -но;

-то;

д) прислівником

3 головним чле-

ном — спів-

відносним із

підметом — на-

зивні речення,

що означають

предмети і яви-

ща без вказів-

ки на дію, яка

може стосува-

тися їх. Мо-

жуть бути по-

ширеними

і непоширени-

ми. Головний

член — імен-

ник у Н. в.

2. Практична робота.

— Прочитайте речення. Визначте, які з них односкладні, а які — двоскладні. Поясніть чому.

1, Один з останніх його рейсів був винятковим. (О. Гончар) 2. Погане літо, не було врожаю. (Л. Костенко) 3. На морі здіймалися великі хвилі. (І. Багмут) 4. Сіяли всю ніч. 5. У травні стихло навкруги, і встала знову хата. (М. Луків) 6.1 пахне житом молодим, і рибним виловом багатим. (А. Малишко) 7. Не потрапили на Січ і на третій, і на четвертий день, а десь тільки аж через тиждень. (Петро Панч)

3. Вибірковий диктант.

— З поданих речень випишіть тільки односкладні.

1. Віють з поля чудові пахощі од нестиглого колоса і польових квіток. 2. Поділять тебе, земле, ой, поділять... 3. Погідне блакитне небо дихало на землю теплом. 4. Повні вуха маю того дивного гомону поля, того шелесту шовку, того безупинного, як текуча вода, пересипання зерна. 5. Сонце росло, палало і тихо спускалось додолу. 6. На станцію сходимо разом. (М. Коцюбинський)

4. Робота з підручником.

(Учитель пропонує учням виконати вправи з підручника.) .

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Аналіз речення.

Хоч була рання весна, але надворі вже було гаряче. (І. Нечуй-Левицький)

Висновок. Односкладні речення можуть бути частинами складного речення. У наведеному реченні друга частина — односкладне безособове речення.

2. Індивідуальна робота з картками.

Картка 1

Замінити безособові речення особовими.

1) Заморосило осінь у сльозу. (Л. Костенко)

2) Скасовано угоду. (Л. Костенко)

3) Пахло чебрецем, свіжою травою. (А. Шиян)

Картка 2

Поширити називні речення.

1) Ранок. Морозець. Чудесна київська осінь.

2) Славнозвісне місто Чигирин. Зелений луг над річкою Тясмин. Неділя.

3) Ставок... Або Дніпро... Або Ворскла, Псьол, Десна. (Остап Вишня)

Картка З

Визначити типи односкладних речень, назвати їх специфічні риси.

1) Сльозами горю не поможеш.

2) Любиш їздити — люби й санчата возити. (Нар. творч.)

3) За одного битого сім небитих дають.

4) Боїшся вовка — не йди до лісу. (Нар, творч.)

3. Гра «Хто швидше?»

— Пригадайте прислів'я та приказки, афоризми, в яких є односкладні речення, визначте їх тип.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Завдання учням.

— Користуючись опорною схемою, розкажіть про односкладні речення.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити теоретичний матеріал.

2. Виконати вправу з підручника (за вибором учителя).

3. Виписати з художньої літератури односкладні речення. По одному реченню кожного типу. Підкреслити граматичні основи.

УРОК № ____

Тема. Означено-особові речення.

Мета: поглибити знання учнів про односкладні речення, домогтися осмисленого засвоєння восьмикласниками матеріалу про означено-особові речення, формувати вміння визначати означено-особові речення та правильно вживати їх у мовленні; розвивати логічне мислення; виховувати любов і повагу до рідних та близьких людей, позитивні емоції.

Обладнання: підручник, схема, картки, дидактичний матеріал.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Усна зв'язна розповідь.

Учні розповідають про односкладні речення з використанням узагальнюючої таблиці попереднього уроку та прикладів із матеріалів домашнього завдання.

2. Відгуки на відповідь однокласника.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Завдання учням.

— Прослухавши розповідь учителя про означено-особові речення та використавши власний досвід, складіть узагальнюючу схему «Означено-особові речення».(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний матеріал підручника.)

2. Розповідь учителя.

Односкладні речення є яскравим виражальним засобом. Означено-особові речення вживаються тоді, коли автор свідомо усуває своє «я» і наголошує на дії, характерній для ліричного героя.

Ці речення широко використовуються в художньому та розмовному стилях: Гортаємо історії томи. Вслухаємося в тишу на планеті. (Л. Забашта) Вір мені —- кращої поживи, як сушений хрущ, для сома не знайти. (М. Чабанівський)

Також означено-особові речення використовуються в науковому стилі (Розглянемо умови проведення хімічного досліду), офіційно-діловому (Вважаю своїм обов'язком довести до вашого відома).

Означено-особові речення енергійні, експресивні, у науково-популярних текстах вони є засобом вираження логічної послідовності, концентрації уваги на певних явищах.

Означено-особові речення з дієсловом-присудком у наказовому способі служать засобом вираження експресії, волевиявлення, створення спонукальної, окличної інтонації й використовуються в публіцистичному, художньому та розмовному стилях. 3. Вправа з елементами самостійного пошуку.

— Прочитайте речення, визначте, які з них можна перетворити на означено-особові, запишіть їх. З'ясуйте, чому інші речення не підлягають такому перетворенню.

1. Ви розкажіть про ваші враження від поїздки. 2. Петро вчиться у десятому класі. 3. Ти виконав роботу успішно. 4. Ти не забудь написати замітку до стінгазети. 5. Я поспішаю додому. 6. Люди радіють літу. 7. Ми довго милувалися чудовим краєвидом.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Індивідуальна робота з картками.

Картка

Зробити синтаксичний аналіз речень.

Повільно йшли мовчазні до перону. (В. Симоненко) Вірю людині, вірю людині, в розум її в цілім світі єдиний. (Л. Забашта) Прокидаюсь у незрозумілій тривозі і сідаю на ліжко. (М. Коцюбинський) Не беріть із зеленого лугу верби ні на жовті піски, ні на скелі. (Олександр Олесь) Люблю вночі на небеса дивитись. (Д. Павличко) Слухай тисячу разів, а говори один раз. (Нар. творч.) Упаду під березу, цвіркунів розжену, закохаюсь безтямно у траву запашну. (І. Муратов)____

2. Творче завдання.

— Проаналізуйте щойно вивчений з української літератури художній твір і складіть зв'язний текст, вживаючи такі дієслова-присудки: розглянемо, звернемо увагу, вдумаємось, зіставимо, зауважимо, зробимо висновок.

3. Робота з підручником.

(Учитель пропонує учням виконати вправи з підручника.)

4. Оцінювання і самооцінювання.

Розгляд, озвучення та аналіз самостійно складених схем.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Взаємоперевірка з теми у вигляді діалогу.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити теоретичний матеріал.

2. Скласти опис хімічного досліду, використовуючи означено-особові речення.

3. Виконати вправу з підручника (на вибір учителя).

УРОК № ___

Тема: Розвиток зв'язного мовлення. Переклад з російської мови українською тексту розповідного характеру з елементами опису місцевості.

Мета: навчити школярів перекладати тексти, сприяти формуванню вміння будувати висловлювання з елементами опису місцевості; виховувати любов до української мови, її лексичного багатства.

Обладнання: фотографії із зображенням місцевості, словники, репродукція картини А. Куїнджі «Місячна ніч на Дніпрі».

Хід уроку

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Гра «Кольорова рефлексія».

— Зобразьте свій настрій у кольорі.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Групова робота.

— Поясніть лексичне значення слова «джерело». Доберіть до нього синоніми (І група); епітети (II група).

III. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Порівняльна робота.

— Розгляньте репродукцію картини А. Куїнджі «Місячна ніч на Дніпрі» та сучасне фото зображеної місцевості. Що змінилося?

2. Творче завдання.

— Складіть невеликий опис картини (І група) і фото (II група).

3. Робота з текстом.

— Прослухайте текст для перекладу. У чому різниця між літературним та образотворчим пейзажем? Який вид мистецтва має, на вашу думку, ширші зображально-виражальні можливості? Відповідь обґрунтуйте.

Знаєте ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды; холод и мрак вод их угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник — ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит. А вверху все дышит, все дивно, все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдруг все ожило: и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его посереди неба... Как очарованное, дремлет на возвышении село. Еще белее, еще лучше блестят при месяце толпы хат; еще ослепительнее вырезываются из мрака низкие их стены. Песни умолкли. Все тихо. Благочестивые люди уже спят. Где-где только светятся узенькие окна.

4. Словникова робота.

Колективний переклад складних слів та словосполучень.

Необъятный — неосяжний, безмежний;

небесный свод — небесне склепіння;

благоуханный — запашний, пахучий, духмяний;

угрюмо — похмуро, понуро;

негодуя — обурюючись;

пруд — став;

мрак — темрява, морок;

чудится — здається.

5. Усний переклад тексту.

6. Письмовий переклад тексту.

7. Редакторський коментар.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Гра «Кольорова рефлексія».

— Покажіть, Як змінився ваш настрій протягом уроку.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дібрати матеріал для твору-опису рідної вулиці.

УРОК № ___

Тема: Неозначено-особові речення.

Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про неозначено-особові речення; навчити знаходити їх у тексті, правильно та доцільно використовувати в усному та писемному мовленні; розвивати вміння узагальнювати; виховувати любов до природи.

Обладнання: підручник, схема, картки, дидактичний матеріал.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Самостійна робота з картками.

1)3 поданих речень виберіть і випишіть неозначено-особові.

2) Зробіть повний синтаксичний розбір одного з них.

3) Переробіть двоскладне речення на означено-особові.

Картка 1

1. а) В хаті так чисто і світло. (С. Тихолоз)

б) Не рвіть словами душ. (В. Товма)

в) Ще поки тепло, заночую в лузі. (Ліна Костенко)

г) Посадили над козаком явір та калину. (Т. Шевченко)

Картка 2

1. а) Бодай би вік не бачить цих бояр. (Ліна Костенко)

б) Люблю тебе, моє Полісся голубооке. (Л. Дмитерко)

в) Заморосило осінь у сльозу. (Ліна Костенко)

г) Уже якось гуртом впораємо твою ниву. (І. Цюпа)

2. Разом ми підемо у майбутнє.

Картка 3

1. а) На душі — дивна тривога. (Ю. Бедзик)

б) Не відкладайте добрих справ. (Ю. Стадниченко)

в) За всіх скажу, за всіх переболію. (П. Тичина)

г) Попливе з Дніпром у море, в море синє, неозоре. (В. Гринько)

2. Ви розкажіть про ваші враження від фестивалю «На крилах любові».

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Практичне завдання.

— Порівняйте двоскладні речення з односкладними. Яка між ними різниця? Як мислиться дійова особа в неозначено-особових реченнях?

1. Старшокласники готуються до випускних іспитів. — У школі готуються до випускних іспитів. 2. Діти запросили на зустріч відому харківську поетесу Ніну Супруненко. — На зустріч з учнями запросили відому харківську поетесу Ніну Супруненко. 3. Журналісти висвітлюють найважливіші події в країні та за її межами. — У засобах масової інформації висвітлюють найважливіші події в країні та за її межами.

III. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Робота зі схемою.

(Учитель може запропонувати прочитати теоретичний матерія г підручника.)

2. Завдання учням.

1) Використовуючи узагальнюючу схему, розкажіть про неозначено-особові речення. Доберіть власні приклади. Зіставте означено-особові речення з неозначено-особовими. Що в них спільного, а що відмінного?2) Прочитайте текст. Чи правильно він оформлений? Що в ньому зайве і чому? Що означає виділене слово і з якою метою воно введене в текст? У неозначено-особових реченнях підкресліть граматичну основу, вкажіть спосіб вираження головного члена речення. Льон цвіте. Його квітки, ніби очиці малят, вдивляються в небо і беруть його барви з веселки — голубі, рожеві, білі, фіолетові, сині...

Льон — давня культурна рослина. Вперше почали культивувати його в Месопотамії, Ассирії, Єгипті, Індії, Китаї. За відомостями стародавньогрецького історика Геродота, льон сіяли на території України і Колхіди ще 2500 років тому.

(М. Ковба)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з підручником.

(Учитель пропонує учням виконати вправи з підручника.)

2. Тренувальні вправи.

1) Запишіть кілька прислів'їв, приказок та загадок, що виступають як неозначено-особові речення. _

2) Випишіть речення в такому порядку: а) двоскладні; б) означено-' особові; в) неозначено-особові.

1. Розвиднятися вже стало. 2. Хто оратиме? 3. Отару женуть із пасовища. 4. Змалку звикайте до праці. 5. Озимину посіяно. 6. Ти сам усе зробиш? 7. Питали тут про тебе. 8. Смілива думка. 8. На ланах співають ще не часто, і сьогодні в полі день важкий.

3. Диктант «Перевір себе».

— Запишіть текст. Підкресліть граматичну основу в односкладних неозначено-особових реченнях, визначте спосіб вираження головного члена. Після виконання роботи учні звіряють записане з текстом на дошці.

У свято літнього сонцестояння в шотландців мала місце общинна трапеза. У XIX ст. у них повсюдно існував звичай у вечір напередодні дня Св. Іоанна виставляти на вулицю перед кожним будинком столи, на які ставили сир, масло, коржі і пляшки — для частування сусідів і перехожих. Як і в день зимового сонцестояння, велику роль у всіх обрядах, присвячених 21—24 червня, грала зелень. Кельти прикрашали до свята будинки, церкви квітами, зеленими гілками. У зимовий цикл свят магічну силу приписували гілкам вічної зелені, як символові безсмертної, живлющої сили природи. У розпал же літа вічнозелені дерева не мали такого значення: у червні майже всі рослини були в пишному цвіті, тому всім їм приписувалися якісь магічні властивості.

Саме в ніч напередодні дня Св. Іоанна шотландці намагалися зібрати на зиму різні трави для медичних цілей. Вважали, що цілющі властивості таких трав у цей час набагато ефективніші. Особливо багато збирали квітів звіробою. Здавна корені, сік, квіти цієї рослини застосовували в народній медицині для лікування ран і як заспокійливий засіб. Але квітка, крім того, за повір'ями володіла і значною магічною силою. Звіробій був настільки тісно зв'язаний із днем св. Іоанна, що в англійській мові він відомий за назвою «рослина св. Іоанна». Його пучки підвішували над вікнами і дверима будинків — як захист від нечистої сили, квіти його з цією же метою приколювали до одягу.

(З «Календаря давніх кельтів та германців»)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Складання індивідуального плану роботи над підвищенням рівня грамотності.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювавши опорні схеми та матеріал підручника, складіть усне зв'язне висловлювання про спільні та відмінні ознаки означено-особових речень.

2. На основі прислів'їв написати твір-мініатюру, використовуючи односкладні речення.

Як сіно косять, то дощів не просять. Решетом воду не носять.

УРОК № ___

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Схожі:

Односкладні речення. Неповні речення тема iconТема: Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні. Мета
Мета: повторити вивчене про поділ речень на прості й складні, двоскладні й односкладні; удосконалювати вміння визначати вид речення...
Односкладні речення. Неповні речення тема iconЛекція Просте речення. Формально-синтаксична типологія простого речення. Прості речення прості речення − це такі речення, всі

Односкладні речення. Неповні речення тема iconУрок української мови у 8 класі Вчитель української мови та літератури Китайгородської зош корнієнко О. Р. Тема : Односкладні речення як частини складного речення
Щоб дізнатися кінцівку вислову потрібно написати словниковий диктант, де і зашифрована друга частина вислову Сенеки
Односкладні речення. Неповні речення тема iconДо Державного стандарту державні вимоги
Речення. Види простих речень за метою висловлювання та інтонацією. Головні І другорядні члени речення. Словосполучення. Однорідні...
Односкладні речення. Неповні речення тема iconТема уроку
Тема уроку: Односкладні речення з головним членом, співвідносним із підметом. Розрізнення називних речень І двоскладних з іменним...
Односкладні речення. Неповні речення тема iconКонспект
Тема уроку. Безсполучникове складне речення. Розділові знаки, інтонація складного безсполучникового речення
Односкладні речення. Неповні речення тема iconТема. Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, з сурядним зв’язком
Мотивація навчальної діяльності ( підготовка учнів до сприймання нового матеріалу)
Односкладні речення. Неповні речення тема iconУрок 7: Складносурядне речення Урок 10: Складнопідрядне речення, підрядні речення причини; порядкові числівники Написати твір на тему «Feste, die für meine Familie besonders wichtig sind»
Довідковий матеріал під час виконання вправ В. М. Завьялова, Л. В.Ільїна «Практический курс немецкого языка»
Односкладні речення. Неповні речення тема iconТема: Речення. Види речень за метою висловлювання; окличні речення (повторення). Розділові знаки в кінці речень. Мета
Висловлювання, інтонацією та будовою, правильно вживати розділові знаки у кінці речення, обгрунтовувати їхній вибір відповідним правилом,...
Односкладні речення. Неповні речення тема iconТема: Закріплення вивченого матеріалу про речення
Мета: розширювати і поглиблювати уявлення учнів про речення, його види, удосконалювати навички встановлення зв’язку слів у реченні;...
Односкладні речення. Неповні речення тема iconУкраїнська мова м. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О.І. Мельничайко
Зв'язок слів у реченні. (Вправи 68-72.) Тренувальні вправи на побудову та поширення речень. (Вправи 73-75.) Однорідні члени речення....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи