План рахунків бухгалтерського обліку icon

План рахунків бухгалтерського обліку
Скачати 124.61 Kb.
НазваПлан рахунків бухгалтерського обліку
Дата конвертації26.06.2013
Розмір124.61 Kb.
ТипДокументи
джерело

План рахунків бухгалтерського обліку

1. План рахунків бухгалтерського обліку


Для забезпечення єдності, порівнювання й узагальнення облікових даних необхідно, щоб господарські операції однаково відображалися на рахунках бухгалтерського обліку підприємств незалежно від організаційно-правових форм. Такої єдності досягають за допомогою єдиної системи рахунків бухгалтерського обліку і єдиних вимог до неї. В Україні застосовують спеціальний перелік рахунків, який називають Планом рахунків.

План рахунків — це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку для відображення господарських операцій і накопичення бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, необхідної користувачам для прийняття рішень.

План рахунків має забезпечувати отримання інформації для внутрішніх і зовнішніх користувачів, задоволення інформаційних потреб різних рівнів управління і складання форм фінансової звітності безпосередньо за даними рахунків, а також можливість їх використання в системі національних рахунків (СНР) для макроекономічних показників; агрегування інформації окремих рахунків і субрахунків з метою одержання узагальнюючих та консолідованих даних, можливість гнучкого трансформування рахунків і субрахунків без порушення загальної структури плану; ідентифікацію рахунків з показниками та статтями фінансової звітності та приміток (пояснень) до звітів, що забезпечує логічність побудови та зручність при її складанні.

При розробці Плану рахунків послідовно вирішуються такі завдання: вибір структури плану та оптимального переліку рахунків; їх систематизація та спосіб кодування; визначення сфери застосування окремих рахунків.

Методологічною основою діючого в Україні Плану рахунків є:

  • загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність;

  • міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

  • Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

Плани рахунків будуються здебільшого за модульним принципом, що забезпечує послідовне спрощення або ускладнення бухгалтерського обліку шляхом додавання або вилучення окремих модулів. У цьому випадку бухгалтерський модуль — це функціонально завершений вузол Плану рахунків, що забезпечує бухгалтерський облік і визначення фінансового результату підприємства незалежно від його організаційно-правових форм.


Отже, у методологічному аспекті План рахунків можна розглядати як сукупність бухгалтерських модулів, які можуть інтегруватися і функціонувати самостійно: балансовий, витрати — доходи — результати, позабалансовий. Кожен модуль складається з окремих класів рахунків.

На сьогодні в Україні застосовують чотири плани рахунків:

  • План рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій;

  • План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

  • План рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України;

  • План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій структурно складається з 10 класів, які включають балансові, номінальні та позабалансові рахунки. План рахунків зорієнтований на потреби складання фінансової та внутрішньої звітності, тому чітко розмежовані балансові рахунки, об'єднані в класи з розділами активу і пасиву балансу, номінальні рахунки для обліку витрат, доходів і результатів діяльності, а також позабалансові рахунки.

Кожен клас рахунків має конкретне призначення та тісно пов'язаний з інформаційними потребами внутрішніх і зовнішніх користувачів. У Плані рахунків використано децимальну систему кодування, за якої кожна цифра в коді рахунка визначає відповідну складову (клас, синтетичний рахунок, субрахунок). Так, код 105 означає: 1 — клас "Необоротні активи"; 0 — синтетичний рахунок "Основні засоби"; 5 — субрахунок "Транспортні засоби".

Таким чином, діючий План рахунків розрахований на максимально можливу кількість 99 рахунків першого порядку, а кожен рахунок може вмістити до 9 субрахунків (рахунків другого порядку). Діючий План рахунків містить 80 синтетичних рахунків, 73 з яких призначені для всіх видів діяльності.

Розглянемо коротко зміст розділів діючого нині в Україні Плану рахунків підприємств і організацій.

Клас 1 "Необоротні активи" включає рахунки для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.

Клас 2 "Запаси" об'єднує рахунки для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству предметів праці, призначених для обробки, переробки, використання у виробництві та для господарських потреб, а також малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Клас 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" охоплює рахунки для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті в касах, на поточних рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.

Клас 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань" включає рахунки для узагальнення інформації про стан та рух коштів різновидностей власного капіталу — статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.

Клас 5 "Довгострокові зобов'язання" об'єднує рахунки для обліку та узагальнення даних заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, за зобов'язаннями за залученими позиковими коштами, за виданими векселями, інша заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Клас 6 "Поточні зобов'язання" охоплює рахунки для обліку даних та узагальнення інформації про зобов'язання щодо короткострокових кредитів банків та виданих векселів, розрахунків з постачальниками та підрядниками, за податками і платежами, страхуванням, з оплати праці, учасниками, за іншими операціями, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу або протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Клас 7 "Доходи і результати діяльності" включає рахунки, призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій. Тут відображають валові фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Клас 8 "Витрати за елементами" об'єднує рахунки для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного року за елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Інформація за цими рахунками необхідна для складання макроекономічних показників, зокрема показника валового внутрішнього продукту (ВВП).

Клас 9 "Витрати діяльності" охоплює рахунки, які застосовують для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності підприємства та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків.

Клас 0 "Позабалансові рахунки" включає рахунки, призначені для обліку майна і зобов'язань, які не підлягають відображенню у балансі.

Для забезпечення правильного використання рахунків при відображенні господарських операцій одночасно з прийняттям Плану рахунків Міністерство фінансів України розробляє і затверджує Інструкцію щодо його застосування. У ній наводяться, як правило, характеристика економічного змісту, призначення і структури кожного рахунка, типова кореспонденція рахунків, даються вказівки щодо порядку організації аналітичного обліку.


Діючий План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

План рахунків та Інструкція щодо його застосування є важливим засобом державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що здійснюється з метою створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, яка є обов'язковою для всіх підприємств та гарантує і захищає інтереси користувачів облікової інформації.

Контрольні запитання й завдання

У чому полягають принципи класифікації рахунків бухгалтерського обліку?

^ Класифікуйте рахунки за економічним змістом.

Якою є класифікація рахунків за призначенням і структурою?

Які призначення та склад рахунків господарських засобів?

Які призначення та склад рахунків джерел господарських засобів?

^ У чому полягає економічний зміст рахунків господарських процесів?

У чому полягає призначення та склад основних рахунків?

Які є особливості застосування регулюючих рахунків?

Назвіть призначення, склад та особливості обліку операційних рахунків.

^ Яке місце калькуляційних рахунків у системі рахунків бухгалтерського обліку?

Дайте характеристику результативним рахункам.

У чому полягають особливості обліку на позабалансовихрахунках?

Поясніть призначення Плану рахунків бухгалтерського обліку.

^ Назвіть методологічні основи діючого в Україні Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Дайте характеристику Плану рахунків бухгалтерського обліку.

^ У чому полягає узгодженість Плану рахунків із фінансовою звітністю?

Розкрийте зміст та структуру діючого в Україні Плану рахунків бухгалтерського обліку.

характеризуйте інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку як один із засобів державного регулювання бухгалтерського обліку.

У чому полягають значення і переваги єдиного Плану рахунків бухгалтерського обліку?

Вправи для самостійної роботи

Вправа 1. . На підставі наведених господарських операцій визначте кореспонденцію рахунків:

— оприбутковано на склад матеріали від постачальників;

— зі складу відпущено матеріали у виробництво;

— надійшли на поточний рахунок кошти від покупців;

— оприбутковано на склад готову продукцію;

— з поточного рахунка оплачено рахунок постачальнику;

— внесок у статутний фонд основними засобами.

Вправа 2. На підставі наведених господарських операцій визначте кореспонденцію рахунків:

— на поточний рахунок зараховано позику банку;

— списано малоцінні та швидкозношувані предмети на потреби виробництва;

— повернуто з виробництва на склад матеріали;

— списано загальновиробничі витрати на витрати основного виробництва;

— списано собівартість реалізованої продукції на фінансові результати;

— оголошений статутний капітал.

Тести для самоконтролю

1. З якою метою здійснюють класифікацію рахунків бухгалтер ського обліку:

а) для відокремлення синтетичних рахунків бухгалтерського об ліку від аналітичних;

б) щоб зрозуміти зміст, функцію і призначення того чи іншого рахунку;

в) для поділу рахунків на балансові й позабалансові;

г) всі відповіді правильні?

2. Якому принципу класифікації рахунків бухгалтерського об ліку відповідає таке твердження: "Рахунки бухгалтерського обліку розміщують за ступенем впливу на обсяг і структуру активів і джерел, стадій кругообороту капіталу та результатів діяльності":

а) повноти;

б) ідентифікації діяльності;

в) істотності;

г) мобільності?

3. Як класифікують рахунки бухгалтерського обліку відповідно до балансу:

а) аналітичні, синтетичні, субрахунки;

б) активні, пасивні, позабалансові;

в) постійні й тимчасові;

г) немає правильної відповіді?

4. До якого елементу класифікації належать аналітичні рахунки:

а) класифікація у відношенні до балансу;

б) класифікація за ступенем деталізації інформації;

в) класифікація щодо інших рахунків;

г) немає правильної відповіді?

5.Яке методологічне питання лежить в основі класифікації за економічним змістом:

а) що обліковується на самому рахунку;

б) як обліковується об'єкт спостереження на рахунку;

в) що характеризує залишок відповідного рахунка;

г) які обліково-технічні якості має рахунок?

6. При класифікації за економічним змістом рахунки поділяють на:

а) регулюючі, основні, господарських процесів та їх результатів;

б) рахунки засобів, джерел їх утворення, господарських процесів та їх результатів;

в) рахунки засобів, джерел їх утворення, операційні;

г) всі відповіді правильні.

7. Класифікацію бухгалтерських рахунків за їх призначенням та структурою застосовують для:

а) порівняння дебетових та кредитових оборотів за рахунком;

б) розуміння значення оборотів та залишків за рахунками;

в) визначення номенклатури рахунків, що застосовуються на да ному підприємстві;

г) виявлення переваг та недоліків в обліковій політиці підприємства.

8. До складу рахунків обліку господарських засобів не входять:

а) рахунки обліку запасів;

б) рахунки обліку коштів у розрахунках;

в) рахунки власного капіталу;

г) рахунок "Капітальні інвестиції".

9. До складу рахунків джерел господарських засобів входять:

а) рахунки забезпечення зобов'язань, рахунок "Резерв сумнівних боргів";

б) рахунок "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", рахунок "Доходи від реалізації";

в) рахунки власного капіталу, рахунки поточних зобов'язань;

г) рахунок "Розрахунки з оплати праці", рахунок "Непокриті збитки".

10. На рахунках господарських засобів обліковують господарські операції, пов'язані з:

а) виробництвом продукції та визначенням фінансового результату;

б) придбанням ресурсів та визначення характеру заборгованості;

в) реалізацією продукції та розрахунком податку на прибуток;

г) немає правильної відповіді.

11. При класифікації за структурою рахунки поділяють на:

а) основні, операційні, збірно-розподільчі, фінансово-результатні;

б) основні, регулюючі, калькуляційні;

в) основні, регулюючі, операційні, результатні позабалансові;

г) немає правильної відповіді.

12. Регулюючі рахунки призначені для:

а) обліку джерел утворення засобів;

б) уточнення оцінки об'єктів, відображених на калькуляційних рахунках;

в) регулювання підсумків активних і пасивних основних рахунків;

г) немає правильної відповіді.

13. Контрактивні рахунки:

а) є регулюючими, активними, наприклад "Транспортно-заготі вельні витрати";

б) є контрарними, регулюючими, наприклад "Цільове фінансування";

в) є контрарними, активними, наприклад "Знос основних засобів";

г) є регулюючими, доповнюючими, наприклад "Вилучений капітал".

14. Збірно-розподільчі рахунки використовують для:

а) розподілу витрат за відповідними об'єктами;

б) розподілу витрат за звітними періодами;

в) уточнення оцінки об'єктів, які відображаються на основних рахунках;

г) обліку процесу заготівлі.

15. Особливість відображення операцій на позабалансових рахунках полягає в:а) необхідності складання особливих документів;

б) подвійному записі;

в) обліку списаних активів;

г) немає правильної відповіді.

16. Позабалансові рахунки використовують для:

а) обліку майна, яке фактично не належить підприємству;

б) обліку непрямих витрат підприємства;

в) коригування показників основних рахунків;

г) розрахунку собівартості продукції.

17. Основні рахунки бухгалтерського обліку застосовуються:

а) самостійно;

б) тільки разом з уточнюючим їх рахунком;

в) залежно від об'єкта, що обліковується на рахунку: або самостійно або з регулюючим рахунком;

г) немає правильної відповіді.

18. Групи рахунків, призначені для обліку витрат за елементами, називають:

а) позабалансовими;

б) транзитними;

в) операційними;

г) капітальними.

19. План рахунків бухгалтерського обліку призначений для::

а) задоволення інформаційних потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів;

б) ідентифікації рахунків з показниками та статтями фінансової звітності;

в) агрегування інформації окремих рахунків та субрахунків;

г) всі відповіді правильні.

20. Діючий План рахунків складається з:

а) 10 класів та 80 рахунків;

б) 9 класів та 80 рахунків;

в) 10 класів та 70 рахунків;

г) немає правильної відповіді.Схожі:

План рахунків бухгалтерського обліку iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань І господарських операцій підприємств І організацій

План рахунків бухгалтерського обліку iconПлан рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджено Наказом дку від 28. 11. 2000 n 119

План рахунків бухгалтерського обліку iconІнструкція до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України від 28. 11. 2000 р
Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України...
План рахунків бухгалтерського обліку iconІнформація про підсумки діяльності відділу бухгалтерського обліку та звітності за І півріччя 2012 року
Протягом 1 півріччя 2012 року основними пріоритетами роботи відділу бухгалтерського обліку та звітності управління з питань фінансового,...
План рахунків бухгалтерського обліку iconОснови організації бухгалтерського обліку
Раціональна організація обліково-аналітичної роботи на підприємстві передбачає застосування ефективної форми бухгалтерського обліку,...
План рахунків бухгалтерського обліку iconНаказ № Про облікову політику
Відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 1999 року та Положень (стандартів)...
План рахунків бухгалтерського обліку iconІнформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій
За кредитом рахунка 79 «Фінансові результати» відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми в...
План рахунків бухгалтерського обліку iconПротокол № від ­­ 2012 р. Зав кафедрою обліку та дфк н. Л. Шкіря­
Методичний комплекс з дисципліни «Історія розвитку бухгалтерського обліку та контролю»
План рахунків бухгалтерського обліку iconДефектний акт № 2012 р. Ми, що нижче підписалися, склали цей акт про те, що при перевірці работоздатності комп'ютерної техніки, яка знаходиться на балансі: Відділу бухгалтерського обліку та звітності, потребують заміни/модернізації такі комплектуючі: № п/п
Відділу бухгалтерського обліку та звітності, потребують заміни/модернізації такі комплектуючі
План рахунків бухгалтерського обліку iconІнформації про стан та рух активів, власного капіталу та зобов'язань у бухгалтерському обліку відбуваються за допомогою рахунків. На рахунках здійснюється систематичний запис
Каса — для обліку коштів, які є в касі. Всі рахунки, які використовуються в обліку, за тією чи іншою ознакою можна поєднати в однорідну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи