Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави» icon

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави»
Скачати 142.9 Kb.
НазваОцінювання навчальних досягнень учнів за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави»
Дата конвертації01.12.2013
Розмір142.9 Kb.
ТипДокументи
джерело

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави»

Варіант

1.Яка подія вважається початком Національно-визвольної вій­ни?

а)Зруйнування Д. Чаплинським родинного хутора Б. Хмель­ницького

б)Утеча Б. Хмельницького з в'язниці у Чигирині

в)Оволодіння Б. Хмельницьким без бою Запорозькою Січчю

г)Обрання Б. Хмельницького гетьманом Війська Запоро­зького

2.Із яким кримським ханом у березні 1648 р. Б. Хмельницький уклав договір про воєнно-політичний союз?

а) Хаджі-Гірей б) Девлет-Гірей в) Шагін-Гірей г) Іслам-Гірей

3. Коли відбулася битва під Пилявцями?

а) 5—6 травня 1648 р. б) 16 травня 1648 р. в) 11—13 вересня 1648 р. г) 5—6 вересня 1649 р.

4.Яка кількість козацького реєстру встановлювалася за Зборівським договором?

а) 20 тис. осіб б) 40 тис. Осіб в) 60 тис. осіб г) 70 тис. осіб

5.Назвіть вищий орган влади в Гетьманщині з виконавчо-розпо­рядчими функціями.

а)Загальна (Генеральна) військова рада б)Генеральний уряд

в)Гетьман г)Старшинська рада

6.Територію яких колишніх воєводств охоплювала Українська гетьманська держава за Зборівським договором?

а)Київське, Подільське, Брацлавське б)Київське, Чернігівське, Брацлавське

в)Волинське, Чернігівське, Подільське г)Руське, Київське, Волинське

7. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Облога Замостя

Б Підписання Зборівського мирного договору

В Укладення Білоцерківського мирного договору

Г Обрання Б. Хмельницького гетьманом Війська

8.Із якою державою 10 липня 1654 р. уклав «Вічний договір» кримський хан?

а)Московська держава б)Річ Посполита в)Гетьманщина г)Трансільванське князівство

9.Які держави уклали між собою Віленське перемир'я?

а)Річ Посполита і Військо Запорозьке б)Річ Посполита і Швеція

в)Річ Посполита і Московська держава г)Військо Запорозьке і Московська держава

10.Що спонукало Б. Хмельницького укласти з Річчю Посполитою Білоцерківський договір?

а) Смерть польського короля Владислава IV

б) Поразка козацько-селянського війська у битві під Берес­течком

в) Спустошення поляками Брацлавщини і Київщини

г) Перехід кримських татар на бік Польщі

11.Який був головний соціальний наслідок Національно-визволь­ної війни українського народу під проводом Б. Хмельниць­кого?

а) Ліквідація особистої залежності селян від панів (ліквідація кріпацтва)

б)Формування козацтва як провідної верстви

в)Злиття верхівки козацтва зі шляхтою

г)Формування великого козацького землеволодіння

12) Упізнай подію: «Сам Хмельницький з Тугай-бсєм і з усім кінним військом перетнув в іншому місці річку... й міцно вдарив на поляків, які виїхали проти нього зі своїх окопів. Поляки не встояли проти нього й години і, лігши на кілька тисяч трупів, з великим тріском і жахом ледве вскочили ли на свої окопи в обоз».

Варіант

1.Скільки разів козацькі війська під проводом Б. Хмельницько­го брали в облогу Львів?

а) Один б) Два в) Три г) Чотири

2.Який козацький ватажок відіграв вирішальну роль у виведен­ні з оточення головних сил козацького війська під час Берес­тецької битви?

а) М. Кривоніс б) І. Богун в) І. Нечай г) І. Виговський

3.Коли відбувся україно-трансільванський похід проти Польщі?

а) 1654 р. б) 1655 р. в) 1956 р. г) 1657 р.

4.Під час якого з молдавських походів української армії, здійс­нених у роки Національно-визвольної війни, загинув Т. Хмель­ницький?

а) Першого б) Другого в) Третього г) Четвертого

5.У якій битві Національно-визвольної війни українського на­роду середини XVII ст. було розгромлено трьох польських гетьманів, яких Б.Хмельницький назвав «периною», «лати­ною» й «дитиною»?

а) На Жовтих Водах б) Під Корсунем в) Під Пилявцями г) Під Батогом

6.Хто виступав союзником Б. Хмельницького у Національно-виз­вольній війні українського народу в період 1648—1653 рр.?

а) Поляки б) Шведи в) Турки г) Татари

7.Коли відбулася битва під Берестечком?

а)1—10 березня 1650 р. б)18—ЗО червня 1651р.

в)22—23 травня 1652 р. г)11 жовтня — 5 грудня 1653 р.

8.Під час якого з молдавських походів української армії, здійс­нених у роки Національно-визвольної війни, загинув Т. Хмель­ницький?

а) Першого б) Другого в) Третього г) Четвертого

9.Яка з наведених держав католицького табору позитивно стави­лася до боротьби українців проти влади Речі Посполитої в роки Національно-визвольної війни?

а) Французьке королівство б) Іспанське королівство

в) Папська держава г) Венеціанська республіка

10.Яка кількість козацького реєстру встановлювалася відповідно до україно-московських «Березневих статей» 1654 р.?

а) 40 тис. осіб б) 50 тис. осіб в) 60 тис. осіб г) 70 тис. осіб

11.Охарактеризуйте зміст білоцерківського договору.

12. Упізнай подію: «Частина польського обозу із твані ледве-ледве вибралася. І... подерлася на круту гору, однак ніяк не могла на неї зібратися. Друга частина загрузла в болоті і затарасувала шлях іншим. Третя частина починала вже гинути».


Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави»

Варіант

1.У якому році Б. Хмельницьких надіслав московському ца­реві листа такого змісту: «Шведи — люди чесні: пообіцявши дружбу і союз, вони дотримуються слова. Проте цар, уклавши перемир'я з поляками і маючи намір повернути в їхні руки, вчинивши з нами безсердечно»?

а) 1649 р. б) 1653 р. в) 1656 р. г) 1658 р.

2. Упізнай подію: Коли поляки вистрілили з гармат у напрямку Іслам-Гирея, він зі своїм військом кинувся навтьоки. Хмельницький вночі помчався за Іслам-Гиреєм, щоб умовити його повернутися назад. Але хан став відступати на південь, силою утримуючи при собі Хмельницького».

3.Чи правильне судження?

Під час Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої... Б. Хмельницький двічі брав в облогу Львів;

А так; Б ні;

4. Установіть послідовність укладення союзницьких відносин Б. Хмельницького з іншими державами.

а)Трансільванія (Семигороддя) б)Кримське ханство в)Московія

5. Хто був сучасником Богдана Хмельницького?

а)Христофор Колумб; б)кардинал Рішельє; в)Жан Кальвін.

6. Викресліть зайву серед дат молдавських походів, орга­нізованих Б. Хмельницьким: 1650 р., 1652 р., 1653 р., 1654 р.

7. Яка подія відбулася раніше?

а)Укладення Білоцерківського договору; б)битва під Берестечком.

8. Із якими подіями пов’язані імена історичних діячів?

а)Данило Чаплинський; б)Іслам-Гірей III.

9. Позначте ім’я правителя Кримського ханства, з яким Б. Хмельниць кий у 1648 р. уклав військовий союз.

А Тугай-бей; Б Іслам-Гірей ІІІ; В Девлет-Гірей І; Г Шахін-Гірей.

10. Що, на вашу думку, було головним здобутком НВВ?

11.Скільки козацьких полків існувало в 1649 р.?

а) 16 б) 17 в) 18 г) 20

12. ЗапорозькогоКоли відбулася битва під Берестечком?

а)1—10 березня 1650 р. б)18—ЗО червня 1651 р.

в)22—23 травня 1652 р. г)11 жовтня — 5 грудня 1653 р.

Варіант

1. Коли було укладено Віленське перемир'я між Річчю Посполи­тою і Московською державою?

а) 1654 р. б) 1655 р. в) 1656 р. г) 1657 р.

2. Упізнай подію: «Як почув король, яка буча зчинилася у переляканому таборі, зараз звелів подати йому коня і виїхав з непокритою головою, щоб усі могли бачити його поміж лавами його війська, вигукуючи: «Ось я, король ваш. Не тікайте, діти мої, не кидайте мене!»

3. Яке з висловлювань є правильним?

а)У роки Національно-визвольної війни кримські татари були незмінними союзниками Б. Хмельницького в боротьбі з Річ­чю Посполитою

б)Під час Переяславської ради не всі полковники погодилися присягнути московському царю

4. Установіть послідовність подій.

а)Битва україно-московських і польсько-татарських військ під Охматовим

б)Заснування Січі запорожцями на о.Чортомлик

в)Переяславська рада

г)Віленське перемир'я між Річчю Посполитою і Мос­ковською державою

5. Яка подія відбулася раніше?

а) Битва під Берестечком; б) битва під Пилявцями.

6. Хто був сучасником Богдана Хмельницького?

а)Генріх VII; б)герцог Альба; в) Олівер Кромвель.

7. Коли і з яких причин сталася Переяславська рада?

8. Позначте битву, під час якої загинув сподвижник Б. Хмельницької' брацлавський полковник Д. Нечай.

А Битва під Берестечком; Б битва на Жовтих Водах;

В битва під Красним; Г облога Збаража.

9.У чому полягала трагедія битви під Берестечком7

10. Позначте рік впровадження Б. Хмельницьким «Статей про устрій Війська Запорозького».

А 1648 р.; Б 1654 р.; В 1655 р.; Г 1649 р.

11. Укажіть воєводство, на яке не поширювалась влада гетьмана після підписання Зборівського договору.

А Київське; Б Подільське; В Брацлавськс; Г Чернігівське.

12. Керівником національно-визвольної війни українського народу середини

XVII ст. був:

А І. Виговський; Б І. Мазепа; В Б. Хмельницький; Г П. Тетеря.


Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави»

Варіант

1.Упізнай подію: «Страшенна січа почалася. Трохи не все військо польське загинуло або потопилося у річці... Самого Калиновського було вбито, відтяли йому голову і послали Хмельницькому. Одплатили козаки за Берестечко».

2. Яке з висловлювань є правильним?

а)За умовами Білоцерківського договору Річ Посполита визна­вала Українську козацьку державу в межах трьох воєводств

б)Віленське перемир'я між Польщею і Московською держа­вою передбачало поділ Української козацької держави на Правобережну.

3. Кримський хан Іслам-Гірей перейшов на бік короля Речі Посполитої під час Зборівської кампанії: а) Так; б) ні.

4. Під якою назвою у ході Національно-визвольної війни утворилась українська козацька держава?

а)Україна; б) Гетьманщина (Військо Запорозьке); в)Українська федерація.

5. Виправте смислові помилки в тексті: «5-6 грудня 1684 року в урочищі Сині Землі відбулася перша битва українців з поляками. Майже 3 тис. українців потра­пили в полон, у тому числі й воєначальники».

6. У якому році відбулася битва під Корсунем?

а)1648 р.; б)1651 р.; в)1654 р.

7. Випишіть назву титула правителя, який зрадив Б. Хмельницького у битві під Берестечком: російський цар, польський король, кримський хан, шведський ко­роль, турецький султан.

8. Позначте назву документа, який містить такі слова: «...територія Української держави обмежувалася Брацлавським, Київським і Чернігівським воєводствами.Установлювався реєстр у кількості 40 тис. козаків».

А Білоцерківська угода; Б Зборівська угода;

В Травневі універсали Б. Хмельницького; Г Переяславська угода.

9. Позначте ім’я чернігівського полковника, сподвижника Богдана Хмельницького, який загинув під час однієї з битв на Сіверщині у 1651 р.

А М. Кривоніс; Б М. Кричевський; В М. Небаба; Г Д. Нечай.

10.з якою метою Б. хмельницький організував молдавські походи?

11. Після перемоги під Жовтими Водами військо Б. Хмельницького вирушило до міста:

А Чернігів; Б Корсунь; В Брацлав; Г Ніжин.

12. Б. Хмельницьким було зроблено спробу карбувати власну монету, яка мала назву:

А гривня; Б крона; В карбованець; Г чех.

Варіант

1.Упізнай подію: Гетьман із старшиною домагався, щоб посли московські присягали за царя, що він вольності й порядки України порушати не буде й во­рогам її не оддасть на поталу».

2. 1. Чи правильне судження?

Головною рушійною силою Національно-визвольної війни ук­раїнського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. були...козаки, православна шляхта, православне духівництво, ук­раїнські міщани, селяни.

3. Установіть послідовність подій.

а) Обрання Б. Хмельницького гетьманом

б) Облога Замостя

в) Укладення Зборівського договору

г) Вступ козацького війська до Києва

4. З поданого переліку виберіть назви битв Національно- визвольної війни під проводом Б. Хмельницького: бит­ва під Жовтими Водами, Солоницька трагедія, битва біля гори Батіг, битва під Корсунем, «Тарасова ніч».

5. Коли відбулися ці події?

а)Укладання Зборівського договору;б)битва під Берестечком.

6. У битві під Пилявцями перемогли поляки.

а) Так; б) ні.

7. З поданого переліку виберіть назви воєводств, що уві­йшли до складу Гетьманщини за Зборівським миром: Руське, Белзьке, Київське, Волинське, Брацлавське, Чернігівське.

9. Що означає термін «Гетьманщина»?

10.визначте рушійні сили і характер національно-визвольної війни.

11. Зборівський мирний договір був укладений:

А між Україною та Московією; Б Україною та Молдавією;

В Україною та Річчю Посполитою; Г Україною та Туреччиною.

12. Позначте рік облоги Збаража.

А 1649 р.; Б 1650 р.; В 1651 р.; Г 1652 р.Схожі:

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави» iconУрок за темою «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави»
...
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави» iconУрок 18 Тема. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Б. Хмельницький
Я про Національно-визвольну війну українського народу проти польського панування; скласти історичний портрет Б. Хмельницького на...
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави» iconОцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.»

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави» iconОцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.»
...
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави» iconОцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Украї­на наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»
Позначте прізвище гетьмана, що посів цю посаду після перехо­ду на бік шведського короля І. Мазепи
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави» iconОцінювання рівня навчальних досягнень учнів за тема­ми «Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій», «Людина ранньої Нової доби», «Реформація та Контр­реформація», «Західноєвропейські держави в XVI — першій половині XVII ст.»

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави» iconОцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики
Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики здійснюється у відповідності до загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень...
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави» iconОцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в XVI ст.». варіант
Який із наведених станів українського суспільства XVI ст вва­жався напівпривілейованим?
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави» iconОцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в XVI ст.». Варіант І
Який із наведених станів українського суспільства XVI ст вва­жався напівпривілейованим?
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «На­ціонально-визвольна війна українського народу середи­ни XVII ст. Відродження Української держави» iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи