Про систему роботи вчителя історії icon

Про систему роботи вчителя історії
Скачати 144.34 Kb.
НазваПро систему роботи вчителя історії
Дата конвертації02.10.2012
Розмір144.34 Kb.
ТипДокументи
джерело

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ САМБІРСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Бабинська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

ЄДРПОУ 22377739, 81455, с. Бабино, вул.. Шкільна, 1, Самбірський р-н, Львівська обл. тел.41-517

e-mail: хххх@хххххххххх


НАКАЗ


00.00.2012 р. № 00


Про систему роботи вчителя

історії_____________________


Згідно з річним планом роботи школи, протягом листопада-лютого 2011-2012 навчального року вивчалась система роботи вчителя історії ____________________.

Вивчення системи роботи вчителя проводилось шляхом аналізу календарного планування, ведення класного журналу, відвідування уроків та позакласних занять, проведення контрольних зрізів. Моніторингу підлягало й питання матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення викладання історії, організації роботи з обдарованими учнями. Результати комплексного вивчення цих питань відображені у довідці «Про систему роботи вчителя історії__________.» (додається).

При викладанні історіїі педагог забезпечує виконання навчальних програм, сприяє формуванню в учнів основних життєвих компетентностей.

Спостереження на уроках показали, що вчитель сумлінно готується до них, має власні напрацювання у поурочному плануванні та раціонально використовує досвід роботи колег з району. Це дає можливість постійно координувати навчальний процес у кожному класі, дозволяє гнучкіше розподіляти навчальний матеріал, обирати оптимальні форми та методи навчання.

У 5-6 класах вчитель оптимально організовує роботу з підручником, що сприяє виробленню вмінь виділяти головне, складати план тексту, переказувати історичні факти відповідно до складеного плану. Починаючи з 8 класу привчає учнів складати конспект, виділяючи головну думку та ключові моменти навчального матеріалу, а організація роботи з першоджерелами, довідниками, пресою сприяє розвитку вмінь знаходити та аналізувати інформацію.

Практикується вчителем використання на різних етапах уроків різнорівневих завдань, надрукованих у посібниках та складених самостійно, які дають учням можливість формувати і розвивати специфічні для історії та правознавства уміння і навички. Прослідковуються міжпредметні зв'язки з курсами української та світової літератур, образотворчого мистецтва, географії.

Спостереження за рівнем засвоєння учнями програмового матеріалу на уроках, усне опитування, результати тестувань засвідчили, що програмовий матеріал в основному засвоюється учнями на достатньому та середньому рівнях. Учні знають основні поняття, дати історичних подій та історичні постаті, їхній вклад в історію.

Однак, частина учнів (38%) не володіють історичними, соціологічними, та правовими поняттями, не вміють застосовувати теоретичні знання для аналізу фактів і подій суспільного життя. Лише 42% учнів уміють самостійно працювати з підручником, словниками, довідниками, контурними картами.

Роботу над науково-методичною проблемою_______________ реалізує через самоосвіту, через участь у семінарах-практикумах, засіданнях методичних рад школи, через виступи на педрадах.

Водночас під час вивчення системи роботи вчителя виявлено й окремі недоліки.

На 25% відвіданих уроках мали місце переважно репродуктивні методи навчання, що знецінило практичну спрямованість курсу історії та правознавства, призвело до нераціонального використання часу та неможливості належної концентрації уваги учнів упродовж цілого уроку. На деяких уроках виклад навчального матеріалу зводився до переказування змісту підручника. Усе це не дає сповна формувати в учнів уміння і навички, особливо самоосвітньої роботи, виробляти їхні власні цінності, створювати атмосферу співробітництва.

Це призвело до того, що на цих уроках навчально-виховна мета була досягнута не повністю, частина учнів не засвоїла програмовий матеріал безпосередньо на уроці.

На уроках спостерігалась одноманітність у структурі та методиці, школярам не пропонуються завдання , які б спонукали їх виявляти своє історичне мислення в процесі опитування, під час вивчення нового матеріалу чи його закріплення.

Мало уваги приділяється розвитку в учнів умінь аналізувати, висловлювати судження, робити висновки, давати оцінку історичним і правовим подіям; не завжди акцентує увагу на мовленні школярів

Не відпрацьована система роботи з диференціації домашніх завдань. Домашні завдання рідко пояснюються. Учні не завжди готові до уроків, що викликає значні труднощі в організації навчальної діяльності на уроці.

Виходячи з результатів вивчення, з метою підвищення ефективності викладання історії


НАКАЗУЮ:


1.Заступнику директора з навчально- виховної роботи ______________ узагальнити і систематизувати отримані під час вивчення дані для подальшого врахування при плануванні та організації навчально-виховного процесу.

2.Учителю історії _________________:

2.1 у ході підготовки до уроків особливого значення приділяти практичній спрямованості навчання, диференціації навчальної діяльності учнів;

2.2 забезпечувати на уроках розвиток в учнів умінь аналізувати, висловлювати судження, робити висновки, давати оцінку історичним і правовим подіям;

2.3 при формуванні компетентностей учнів використовувати схеми, таблиці, які дають можливість дітям сконцентруватися на основному змісті матеріалу та на його аналізі;

2.4 започаткувати ведення з 5 класу «словників-довідників»;

2.5 до 01.03.2012 р. провести відкритий урок, виховний захід та творчий звіт на робочому місці.

4.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи _______________


Директор ________________________________________


З наказом ознайомлені

_______________ _________________ ____________________

(Прізвище та ініціали) (дата) (підпис)


Довідки


 • До кожного аналітичного наказу формується довідка, яка зберігається у папці з відповідним номенклатурним грифом.

 • На довідці вказуються такі реквізити «Довідка до наказу від_____№____».

 • Довідка закінчується пропозиціями чи рекомендаціями, підписом виконавця та датою написання.

 • Довідки зберігаються протягом 5 років.

 • Якщо термін зберігання документів, в тому числі довідок, доповідей вийшов, створюється комісія, яка актом списує дану документацію і ця документація знищується.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ САМБІРСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Бабинська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

ЄДРПОУ 22377739, 81455, с. Бабино, вул.. Шкільна, 1, Самбірський р-н, Львівська обл. тел.41-517

e-mail: хххх@хххххххххх


Довідка до наказу від________№_______

Про систему роботи вчителя історії ______________________

Довідка складена на основі узагальнених матеріалів вивчення системи роботи вчителя, яке здійснювалось за такими напрямками:

 • дотримання вимог державних програм щодо цілей, завдань, змісту навчання історії та правознавства в школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень, Інструкції з ведення ділової документації;

 • наявність та якість поурочних і календарно-тематичних планів;

 • відповідність змісту уроків вимогам навчальних програм;

 • методика та науково-теоретичний рівень викладання предмета;

 • упровадження активних форм і методів навчання;

 • використання наочності, сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі;

 • рівень навчальних досягнень учнів;

 • стан позаурочної організаційно-виховної роботи;

 • громадська робота вчителя;

 • дотримання вимог Статуту школи, Правил внутрішньошкільного трудового розпорядку.

Вивчення проводилося у період з 25.09.2011року по 21.12. 2011року директором школи ______________, заступником директора з навчально-виховної роботи ____________________, педагогом-організатором_________________, практичним психологом ____________________( підстава: наказ від 12.09.2011р. № 96 « Про вивчення системи роботи вчителя історії ______________________».  

З метою реалізації такого плану комісією відвідано 18 уроків, 2 позакласні заходи. Було вивчено документацію вчителя, перевірено учнівські зошити, щоденники,. Проведено та проаналізовано результати контрольних робіт учнів 5-9 класів та анкетування.

Викладання історії, правознавства у школі здійснює вчитель І категорії _____________________. Вивчення, аналіз та узагальнення отриманої інформації дають можливість констатувати, що викладання історії України , правознавства проводиться за державними програмами та згідно з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення шкільних дисциплін.

________________має належну професійну підготовку, добре володіє методикою викладання суспільно-гуманітарних дисциплін і сучасними ефективними формами організації навчально-виховного процесу. Методична підготовка дозволяє реалізовувати програмні вимоги. Уміє користуватися комп'ютером, однак не використовує його у навчально-виховному процесі.

На достатньому рівні розкриває і показує практичне застосування основних положень предмета. Практикує, хоч і несистематично, активні та інтерактивні форми та технології навчання. Використовує, але не повною мірою, можливості предмета для морального виховання учнів. Запроваджує елементи оптимізації навчально-виховного процесу. В основному досягає реально можливих результатів. Рівень засвоєння матеріалу учнями визначає обґрунтовано. Серед учнів є переможці районних олімпіад

Вчитель вивчає за різними джерелами досягнення педагогічної науки і практики. Намагається вдосконалювати традиційну методику викладання. За необхідності шукає нові форми і методи організації занять з учнями. Розширює знання зі свого предмета, але зростання педагогічної майстерності обмежується лише потребами сьогоднішнього дня.

Спостереження на уроках показали, що вчитель сумлінно готується до них, має власні напрацювання у поурочному плануванні та раціонально використовує досвід роботи колег з району. Це дає можливість постійно координувати навчальний процес у кожному класі, дозволяє гнучкіше розподіляти навчальний матеріал, обирати оптимальні форми та методи навчання.

___________________ створює на уроках атмосферу зацікавленості, небайдужості до матеріалу, спільного пошуку вирішення навчальних проблем, приділяє велику увагу при формуванні компетентностей учнів схемам, таблицям, які дають можливість дітям сконцентруватися на основному змісті матеріалу та на його аналізі.

У 5-6 класах вчитель оптимально організовує роботу з підручником, що сприяє виробленню вмінь виділяти головне, складати план тексту, переказувати історичні факти відповідно до складеного плану. Починаючи з 8 класу привчає учнів складати конспект, виділяючи головну думку та ключові моменти навчального матеріалу, а організація роботи з першоджерелами, довідниками, пресою сприяє розвитку вмінь знаходити та аналізувати інформацію.

Практикується вчителем використання на різних етапах уроків різнорівневих завдань, надрукованих у посібниках та складених самостійно, які дають учням можливість формувати і розвивати специфічні для історії та правознавства уміння і навички. Прослідковуються міжпредметні зв'язки з курсами української та світової літератур, образотворчого мистецтва, географії.

На уроках історії України ___________широко пов'язує виучуваний матеріал з історією рідного краю, проводить спеціальні уроки, присвячені цій тематиці.

У ході викладання правознавства, в позакласній роботі з предмета вчитель намагається розкривати актуальні проблеми, які мають практичне значення для учнів – питання нового врегулювання земельних правовідносин, нові аспекти трудових правовідносин тощо. У практику роботи вчителя ввійшло інформування учнів на кожному уроці про зміни, які відбулись у правовому регулюванні суспільних відносин, але з певних причин не ввійшли до підручника.

З метою виявлення рівня знань учнів з історії України у 5, 7-9 класах були проведені контрольні роботи. Проведені тестування показали такий рівень навчальних досягнень учнів.

Клас

Учнів за

списком

Виконували

завдання

^ Результати оцінюванняСередній балВисокий рівень

Достатній рівень

Середній рівень


Початковий рівень

5

10

10

1

10%

4

40%

3

30%

2

20%

6,8

7

8

7

1

14,3%

2

28,6%

3

42,8%

1

14,3%

6,5

8

8

8

3

37,5%

1

12,5%

3

37,5%

1

12,5%

6,9

9

5

4

0

-

1

25%

2

50%

1

25%

5,2

Разом

31

29

5

17,2%

8

27,7%

11

38%

5

17,2%

6,3

Спостереження за рівнем засвоєння учнями програмового матеріалу на уроках, усне опитування, результати тестувань засвідчили, що програмовий матеріал в основному засвоюється учнями на достатньому та середньому рівнях. Учні знають основні поняття, дати історичних подій та історичні постаті, їхній вклад в історію.

Однак, частина учнів (38%) не володіють історичними, соціологічними, та правовими поняттями, не вміють застосовувати теоретичні знання для аналізу фактів і подій суспільного життя. Лише 42% учнів уміють самостійно працювати з підручником, словниками, довідниками, контурними картами.

Порівняльний аналіз виконання тестових завдань і тематичних контрольних робіт свідчить про належний рівень об'єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів.

У процесі вивчення стану викладання історії та правознавства виявлено істотні недоліки та прорахунки у діяльності вчителя.

Через об′єктивну причину – недостатність фінансування – залишається слабкою навчально-матеріальна база ( неналежне забезпечення настінними картами, тематичними картинами, таблицями, картосхемами, технічними засобами навчання тощо). Наявні картографічні посібники ( атласи,контурні карти, настінні карти, таблиці), через які демонструються історичні події, встановлюються зв’язки між географічним середовищем та місцем якої-небудь історичної події, використовуються недостатньо.

На 25% відвіданих уроках мали місце переважно репродуктивні методи навчання, що знецінило практичну спрямованість курсу історії та правознавства, призвело до нераціонального використання часу та неможливості належної концентрації уваги учнів упродовж цілого уроку. На деяких уроках виклад навчального матеріалу зводився до переказування змісту підручника. Усе це не дає сповна формувати в учнів уміння і навички, особливо самоосвітньої роботи, виробляти їхні власні цінності, створювати атмосферу співробітництва. Майже не прослідковується дослідницька діяльність школярів, яка б суттєво сприяла підвищенню інтересу учнів до предмету.

Це призвело до того, що на цих уроках навчально-виховна мета була досягнута не повністю, частина учнів не засвоїла програмовий матеріал безпосередньо на уроці.

На уроках спостерігалась одноманітність у структурі та методиці, школярам не пропонуються завдання , які б спонукали їх виявляти своє історичне мислення в процесі опитування, під час вивчення нового матеріалу чи його закріплення.

Мало уваги приділяється розвитку в учнів умінь аналізувати, висловлювати судження, робити висновки, давати оцінку історичним і правовим подіям; не завжди акцентує увагу на мовленні школярів

Не відпрацьована система роботи з диференціації домашніх завдань. Домашні завдання рідко пояснюються. Учні не завжди готові до уроків, що викликає значні труднощі в організації навчальної діяльності на уроці.

Для кращого володіння учнями понятійним апаратом не використовується така форма роботи, як ведення історичних та правознавчих «словників-довідників».

Роботу над науково-методичною проблемою_______________ реалізує через самоосвіту, через участь у семінарах-практикумах, засіданнях методичних рад школи, через виступи на педрадах.

Учитель не виступає провідним організатором виховних впливів на учнів з боку школи, позашкільних виховних заходів, громадських організацій, але його позаурочна організаційно-виховна діяльність дає позитивні результати.

Вчитель в основному додержується основних положень Інструкції з ведення ділової документації. Записи у класних журналах, особових справах учнів, перевірка учнівських зошитів, щоденників ведеться згідно з інструкцією, хоча і з деякими порушеннями: зустрічаються випадки несистематичності ведення записів у класних журналах. Має зауваження з боку адміністрації.

___________ загалом дотримується правил внутрішнього розпорядку, оптимально організовує свою працю, раціонально використовує робочий час. Під час організації занять дотримується правил безпеки життєдіяльності, гігієнічних та санітарних норм.

Вчитель бере участь у роботі громадських організацій, не відмовляється від громадських доручень, але сам ініціативи не проявляє.

______________ має чітко вироблену життєву позицію, яка відповідає моральним і етичним нормам. Його культура спілкування, зовнішність, його судження не суперечать вимогам суспільства. Учитель не залишає поза увагою громадські вчинки інших людей, своєю поведінкою визначає моральні орієнтири для колективу школи, є прикладом для учнів. Однак не завжди готовий узгоджувати свої дії з діями педагогічного колективу.

Пропозиції за підсумками вивчення системи роботи вчителя історії___________________________

1.Систему роботи вчителя історії____________вважати задовільною.

2.Учителю історії _________________:

2.1 у ході підготовки до уроків особливого значення приділяти практичній спрямованості навчання, диференціації навчальної діяльності учнів;

2.2 забезпечувати на уроках розвиток в учнів умінь аналізувати, висловлювати судження, робити висновки, давати оцінку історичним і правовим подіям;

2.3 при формуванні компетентностей учнів використовувати схеми, таблиці, які дають можливість дітям сконцентруватися на основному змісті матеріалу та на його аналізі;

2.4 започаткувати ведення з 5 класу «словників-довідників».

3.Пропонувати атестаційній комісії І рівня підтвердити вчителю історії __________ кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».


Директор ______________ ______________________

ДатаСхожі:

Про систему роботи вчителя історії iconНаказ № Про підсумки вивчення системи роботи вчителя музики Архипенко О. С
На виконання наказу по школі від № «Про вивчення системи роботи педагогів, що атестуються» протягом лютого 2012 р було вивчено систему...
Про систему роботи вчителя історії iconНаказ № Про підсумки вивчення системи роботи вчителя початкових класів Фесенко І. В
На виконання наказу по школі № від «Про вивчення системи роботи педагогів, що атестуються» протягом березня 2012 р було вивчено систему...
Про систему роботи вчителя історії iconДослідження теми Голодомору 1932-1933 років у системі позакласної роботи вчителя історії
Конференція старшокласників 2007. Доповідають Аліна та Вікторія Масловські, учасниці акції „Колосок пам’яті
Про систему роботи вчителя історії iconІндивідуальні прийоми роботи вчителя
Мета: означити провідні інди­відуальні прийоми роботи вчителя; дати характеристику операційному компоненту діяльності
Про систему роботи вчителя історії iconРозвиток пізнавальної діяльності І творчого потенціалу учнів – невід’ємна частина вивчення історії з досвіду роботи вчителя вищої категорії, «Учителя-методиста»
«Без прагнення до наукової роботи вчитель школи неминуче підпадає під владу 3х педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності....
Про систему роботи вчителя історії iconПро систему роботи з молодими вчителями у навчальних закладах району Державна національна Програма «Освіта» «Україна ХХІ століття»
Тому і у відділі освіти, і у навчальних закладах одним із пріоритетних напрямків є підтримка молодого вчителя, що має стати спеціалістом...
Про систему роботи вчителя історії iconНаказ №513 Про стан викладання історії України та всесвітньої історії у загальноосвітніх навчальних закладах району
Згідно з річним планом роботи відділу освіти Вовчанської рда на 2012 рік, річним планом роботи районного методичного кабінету на...
Про систему роботи вчителя історії iconНаказ №201 Про якість надання освітніх послуг та рівень навчальних досягнень учнів з історії України та всесвітньої історії
Згідно вимог Закону України «Про загальну середню освіту» та плану роботи відділу освіти на 2009-2010рр проведено перевірку якості...
Про систему роботи вчителя історії iconШкола молодого вчителя
Анкетування молодих учителів з метою визначення труднощів, проблем в організації роботи вчителя школи
Про систему роботи вчителя історії iconГотовність вчителя до роботи в умовах профільного навчання
Профілізація навчання передбачає підвищені вимоги до професійної підготовки вчителя, його педагогічної компетентності, ерудиції,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи