Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України \"Про загальну середню освіту\" ( 651-14 ) icon

Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 )
НазваДержавний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 )
Сторінка1/6
Дата конвертації03.10.2012
Розмір0.82 Mb.
ТипДержавний стандарт
джерело
  1   2   3   4   5   6

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2000 р. N 1717

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
початкової загальної освіти


Згідно із Законом України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ) Державний стандарт загальної середньої освіти
складається з державних стандартів початкової, базової і повної
середньої освіти.

Цей Державний стандарт розроблений відповідно до можливостей
дітей молодшого шкільного віку початкової школи і передбачає
всебічний розвиток та виховання особистості через формування в
учнів повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і
навичок, бажання і вміння вчитися. Поряд з функціональною
підготовкою за роки початкової освіти діти мають набути достатній
особистий досвід культури спілкування і співпраці у різних видах
діяльності, самовираження у творчих видах завдань.

I. Базовий навчальний план початкової школи

1. Загальна частина

Базовий навчальний план початкової школи (далі - Базовий
навчальний план) є складовою частиною Державного стандарту
загальної середньої освіти. Він дає цілісне уявлення про зміст і
структуру цього рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення
між освітніми галузями, визначає гранично допустиме навантаження
учнів та загальнорічну кількість годин.

Базовий навчальний план складається з таких освітніх галузей:
мови і література, математика, здоров'я і фізична культура,
технології, мистецтво, людина і світ.

Кожна галузь побудована за змістовими лініями, які є
наскрізними для всіх рівнів загальної середньої освіти.

Зміст освітніх галузей може бути реалізований через окремі
навчальні предмети та інтегровані курси.

Відповідно до мети і завдань середньої освіти її зміст
грунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості,
полікультурності, світського характеру освіти, системності,
інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах
гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між
націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства,
держави.

Початкова освіта як складова частина загальної середньої
освіти спрямована на всебічний розвиток молодших учнів та
повноцінне оволодіння ними всіма компонентами навчальної
діяльності. Тому в доборі змісту враховується його наступність і
неперервність, доступність і науковість, потенційні можливості для
взаємозв'язку навчання, виховання і розвитку, реалізації принципів
індивідуалізації, гуманізації навчально-виховного процесу.

До Базового навчального плану входять інваріантна і
варіативна складові частини змісту початкової освіти.

Інваріантна складова частина змісту формується на державному
рівні і є обов'язковою для всіх загальноосвітніх навчальних
закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності. Зміст
інваріантної складової частини подано через освітні галузі,
сукупність яких необхідна і достатня для загальноосвітньої
підготовки учнів молодшого шкільного віку. Вилучення з
інваріантної складової частини будь-якої з освітніх галузей
порушує цілісність загальноосвітньої підготовки на рівні
початкової освіти і наступність основної школи.

В інваріантній складовій частині Базового навчального плану
визначено мінімально необхідну кількість навчальних годин на
вивчення кожної освітньої галузі.

Варіативна складова частина Базового навчального плану
формується навчальним закладом самостійно з урахуванням
особливостей навчального закладу та індивідуальних освітніх потреб
учня. У початкових класах варіативна складова частина включає
години, які можна використати додатково на вивчення освітніх
галузей, індивідуальні консультації та групові заняття з учнями.

Навчальне навантаження учнів складається з годин інваріантної
і варіативної складових частин і не може перевищувати гранично
допустимого тижневого навантаження учнів, установленого Базовим
навчальним планом на підставі санітарно-гігієнічних норм
організації навчально-виховного процесу.

Згідно із Законом України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ) тривалість навчального року в початковій школі не може
бути меншою, ніж 175 робочих днів, а тривалість уроків становить:
у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих - 40 хвилин.

Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу
визначається відповідно до нормативно-правових актів.

На основі Базового навчального плану, який визначає загальні
засади побудови початкової освіти, МОН розробляє типові навчальні
плани для загальноосвітніх навчальних закладів. У типових
навчальних планах зміст освітніх галузей реалізується через
навчальні предмети і курси інваріантної складової частини. На
основі типових навчальних планів навчальні заклади щороку
складають робочі навчальні плани, в яких конкретизується
варіативна складова частина початкової освіти з урахуванням
особливостей організації навчального процесу в навчальному
закладі.

Бюджетне фінансування загальноосвітнього навчального закладу
здійснюється відповідно до встановленої Базовим навчальним планом
сумарної кількості годин інваріантної і варіативної складових
частин з урахуванням можливого поділу класу на групи при вивченні
окремих предметів.

2. Освітня галузь "Мови і література"

Освітня галузь "Мови і література" передбачає опанування
молодшими школярами української мови та інших мов як засобу
спілкування і пізнання, прилучення до скарбниць духовності і
культури, літературних надбань Українського народу і народів
світу, виховання громадянськості, патріотизму, національної
самосвідомості.

Зазначені цілі відображаються у змісті таких компонентів
освітньої галузі, як українська мова, мова за вибором
загальноосвітнього навчального закладу, читання.

Основною змістовою лінією мовної освіти у початковій ланці
загальноосвітньої школи є комунікативна, яка передбачає формування
та розвиток умінь слухати, говорити, читати і писати. Лінгвістична
та українознавча лінії забезпечують відповідний обсяг знань про
мову, умінь і навичок їх використання у мовленнєвій діяльності, а
також уявлення про звичаї, побут Українського народу, визначні
події та постаті в історії України.

Зазначені освітні лінії пронизуються діяльнісною лінією, яка
передбачає уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне,
узагальнювати мовні факти.

Сутність початкової літературної освіти полягає в розвитку
повноцінних навичок читання, ознайомленні школярів з дитячою
літературою в поєднанні жанрових форм, авторської і тематичної
різноманітності, у художньо-естетичному освоєнні тексту і дитячої
книжки, у формуванні творчих здібностей.

3. Освітня галузь "Математика"

Основним завданням початкового курсу математики є розвиток
молодших школярів через засвоєння математичних понять та
формування в них спеціальних умінь і навичок, необхідних у
повсякденному житті і достатніх для вивчення математики в
наступних класах, у тому числі забезпечення пропедевтичного
оволодіння систематичними курсами алгебри і геометрії.

Зміст освітньої галузі забезпечує формування в учнів уявлень
про натуральне число, засвоєння прийомів виконання арифметичних
дій і обчислювальних навичок, ознайомлення учнів з основними
величинами та їх вимірюванням, практичне ознайомлення з окремими
залежностями між ними, формування уявлень про окремі геометричні
фігури та їх властивості, вироблення необхідних графічних умінь.

4. Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура"

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" забезпечує
свідоме ставлення до свого здоров'я як найвищої соціальної
цінності, сприяє фізичному розвитку дитини, формує основи
здорового способу життя.

Головними завданнями фізичного виховання у початковій школі
є:

ознайомлення з впливом рухової активності та загартування
організму, формування знань, умінь і навичок особистої гігієни,
профілактики захворюваності і травматизму, правил техніки безпеки;

формування усвідомленої індивідуальної установки учня щодо
необхідності удосконалення основних якостей його фізичного
розвитку;

формування умінь і навичок основ здорового способу життя,
безпеки життєдіяльності, самостійного та свідомого виконання
комплексів ранкової гігієнічної гімнастики, використання
профілактичних вправ для запобігання порушенню постави та розвитку
короткозорості, зняття локальної втоми;

навчання дітей основних рухів.

5. Освітня галузь "Технології"

Метою освітньої галузі "Технології" у загальноосвітніх
навчальних закладах є розвиток особистості через залучення
школярів до творчої праці, ознайомлення з основами комп'ютерної
грамотності, засвоєння знань про властивості оброблюваних
матеріалів (предметів праці), вивчення засобів праці
(інструментів), формування конструктивного підходу до виконання
трудових завдань і обробки інформаційних даних, навчання безпеки
праці.

У процесі реалізації цієї освітньої галузі у початковій школі
розв'язуються такі завдання:

ознайомлення учнів з основами сучасного виробництва та
формування умінь і навичок роботи ручними знаряддями праці, що
застосовуються в різних технологічних процесах;

формування практичних умінь і навичок у
предметно-перетворювальній, конструкторській та
конструктивно-художній діяльності, пропедевтична орієнтація у
різних видах праці, розвиток трудових якостей працівника на основі
доступних видів продуктивної праці (господарської діяльності);

виховання творчого ставлення до праці.

Змістовими лініями освітньої галузі є творча праця,
продуктивна праця, навчальна праця, основи виробництва, професійна
орієнтація, трудове виховання.

6. Освітня галузь "Людина і світ"

Освітня галузь "Людина і світ" передбачає усвідомлення
школярами своєї належності до природи і суспільства, створення
елементарної бази для засвоєння учнями відповідно до вікових
особливостей різних видів соціального досвіду, системи цінностей
суспільства, морально-правових норм, традицій.

Розвиваючий аспект змісту цієї освітньої галузі передбачає
формування досвіду творчої діяльності учнів, оволодіння
узагальненими способами дій, рольове моделювання способів
поведінки в різних ситуаціях, розвиток активного пізнавального
ставлення до дійсності.

Найважливішим виховним аспектом цієї освітньої галузі є
формування у школярів патріотизму, поваги до Української держави,
її символіки, свідомого бажання зробити свій внесок у становлення
України як демократичної заможної держави - рівноправного члена
світової спільноти. Виховне спрямування забезпечується набуттям
учнями досвіду емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього
світу через вибір змісту, особистісно значущого для дітей, його
зв'язок з навколишньою дійсністю, співвідношення системи потреб і
мотивів, створення умов для самовираження учнів у різних видах
діяльності.

Багатоплановий зміст освітньої галузі посилює спрямованість
навчального плану початкової школи на всебічний розвиток
особистості, дає змогу створити передумови для цілісної системи
навчання та педагогічних впливів.

Освітня галузь "Людина і світ" у початковому періоді враховує
наступність у зв'язках між дошкільною, початковою загальною та
базовою загальною середньою освітою і окреслюється змістовими
лініями: людина як особистість, людина серед людей, людина,
природа і суспільство, культура, нежива природа, жива природа,
планета Земля, рідний край, наша Батьківщина - Україна.

Зміст стандарту реалізується через інтегрований курс або
окремі навчальні предмети. Освітня галузь "Людина і світ" включає
систему інтегрованих (з різних природничих наук) знань про об'єкти
і явища живої та неживої природи і взаємозв'язки та залежності між
ними, їх зміни в часі і просторі. На доступному рівні вона
відображає цілісну природничо-наукову картину світу і місце в ній
людини шляхом опосередкованої реалізації в змісті галузі законів і
закономірностей існування природи. Обов'язковою складовою змісту
освітньої галузі є оволодіння учнями методами пізнання природи
(спостереження, практична робота, дослід) та уміння розв'язувати
пізнавально-практичні задачі з природничим змістом. Розвиваючий
аспект змісту цієї освітньої галузі полягає у формуванні розумових
здібностей учнів, їх емоційної сфери, спостережливості,
забезпечення умов для оволодіння досвідом спілкування,
самореалізації, самовираження в навчально-пізнавальній діяльності
відповідно до індивідуальних можливостей кожної дитини. Здійснення
виховної функції природничого змісту пов'язане із засвоєнням
молодшими школярами елементів екологічної культури, усвідомленням
ними цінності здоров'я і здорового способу життя, залежності життя
людини від стану навколишнього природного середовища.

7. Освітня галузь "Мистецтво"

Головна мета цієї освітньої галузі полягає в розвитку
особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до
сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреби в
художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

У початковій школі домінуюча роль належить активній художній
діяльності і творчому самовираженню дітей у сфері мистецтва.
Основними завданнями освітньої галузі "Мистецтво" у початковій
школі є пробудження у дітей інтересів до мистецтва, залучення до
художньо-творчої діяльності. На відміну від традиційного підходу
до змісту освіти у діючій початковій школі, де викладаються дві
відносно відокремлені дисципліни "Музика" та "Образотворче
мистецтво", освітня галузь "Мистецтво" спрямована на залучення
школярів до творчої діяльності в музичному, образотворчому
(візуальному), хореографічному, театральному та екранних видах
мистецтва. На основі такої взаємодії різних видів мистецтв у
школярів формується цілісне художнє світосприйняття і
світовідчуття, система естетичних ідеалів і смаків, почуття
реальної відповідальності за збереження культурних надбань
суспільства.

У початковій школі державний стандарт освітньої галузі
передбачає вивчення мистецтв, серед яких основними (домінуючими)
залишаються "Музика" та "Образотворче (візуальне) мистецтво".
Доцільним є взаємозв'язок цієї освітньої галузі з іншими
гуманітарними предметами (наприклад, заняття з хореографії можуть
інтегруватися з предметом "Фізична культура", елементи
театрального мистецтва - з предметом "Читання"). Впровадження в
шкільну практику такого художнього комплексу дасть змогу розширити
асоціативні уявлення, збагатити світовідчуття, забезпечити
сенсорний, емоційний та інтелектуальний розвиток учнів.

Кількість годин на тиждень за предметами та курсами

------------------------------------------------------------------

Освітня галузь | Кількість тижневих годин у | Разом

| класах |

|-------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

------------------------------------------------------------------

Інваріантна складова частина

Мови і література * 8 8 9 9 34

Математика 3 4 4 4 15

Здоров'я і фізична 3 3 3 3 12
культура

Технології 2 1 1 1 5

Людина і світ 1 1 2 2 6

Мистецтво 2 2 2 2 8

------------------------------------------------------------------

Всього 19 19 21 21 80

Варіативна складова частина

Додаткові години на
освітні галузі, 2 2 3 3 10
індивідуальні
консультації та групові
заняття

Сумарна кількість годин 21 21 24 24 90
інваріантної та
варіативної складової
змісту початкової
освіти

Загальнорічна кількість 735 735 840 840 3150
навчальних годин, що
фінансується з бюджету

Гранично допустиме 20 20 22,5 22,5 85
тижневе навантаження
учнів

Сумарне гранично 700 700 790 790 2980
допустиме навантаження
учнів на рік

-----------------------------

* В освітній галузі "Мови і література" передбачено вивчення
української мови як рідної, державної, мови шкіл національних
меншин та іноземної мови. Години цієї освітньої галузі
розподіляються у типових навчальних планах.

II. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів початкової школи

1. Освітня галузь "Мови і література"

Українська мова

Мета і завдання цього навчального предмета в початковій школі
полягає не лише в опануванні грамоти (початкових умінь читати і
писати), а й у мовленнєвому розвитку молодших школярів - умінь
висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і стилях
мовлення. Розвиток мовлення має набути статусу провідного принципу
навчання рідної мови в загальноосвітній школі, зокрема в її
початковій ланці.

Особливість рідної мови як навчальної дисципліни - це те, що
вона є не тільки предметом вивчення, а найважливішим засобом
виховання і розвитку особистості.

Головні завдання початкового етапу навчання української мови:

вироблення в учнів мотивації навчання рідної мови;

формування комунікативних умінь;

гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності -
слухання, говоріння, читання і письма;

ознайомлення з найважливішими функціональними складовими
мовної системи за принципом "від загального до часткового";

загальний розвиток особистості - інтелектуальний, моральний,
вольовий.

Відповідно до мети і завдань освітньої галузі у структурі
державного стандарту виділяються такі основні змістові лінії:
комунікативна, лінгвістична, діяльнісна, лінгвоукраїнознавча.

------------------------------------------------------------------

Зміст освітньої галузі | Результат навчання

------------------------------------------------------------------

Комунікативна лінія

Мовлення. Усне і писемне розрізнювати усне і писемне
мовлення, їх основні ознаки мовлення, правильно та зв'язно
(артикуляція, літературна говорити, використовуючи
вимова, інтонація, паузи, темп, виражальні засоби, уважно
сила голосу, логічні наголоси; слухати невеликі усні
оформлення речень, тексту, повідомлення, читати вголос і
вживання великих літер, мовчки невеликі за обсягом
розділових знаків, друковані, тексти, розуміти і
рукописні тексти). Джерела запам'ятовувати повідомлення,
усної і письмової інформації основний зміст невеликих
текстів, доступних для дітей
молодшого шкільного віку

Переказ (усний і письмовий) переказувати тексти близько до
тексту-розповіді та опису за змісту, усно і письмово, від
колективно складеним планом свого імені чи від імені
дійової особи, передаючи
послідовно основний зміст
прочитаного, висловлювати
власне ставлення до окремих
ситуацій за змістом

Етикетні норми спілкування: уміти звернутися один до одного
увага до співрозмовника, повага і до старших, брати участь у
до думки іншої людини. Форми розмові (ставити запитання,
вираження ввічливості із давати аргументовану відповідь,
значенням прохання, відмови, правильно висловлювати власні
побажання, подяки, вибачення, думки), толерантно ставитися до
запрошення, вітання тощо думок інших, дотримуватися норм
етикету в спілкуванні, знати
особливості українського
національного етикету

Усне і писемне висловлювання на складати усні та письмові
вільно обрану чи задану невеликі за обсягом твори (7 -
вчителем тему про почуте, 8 речень) на визначену вчителем
прочитане, побачене чи самостійно обрану тему з
дотриманням одержаних
граматичних, орфоепічних,
правописних і мовленнєвих умінь
з орієнтацією на читача,
вдосконалювати текст власного
твору відповідно до порад
учителя, уміти зв'язно
висловлюватися

Лінгвістична лінія

Текст, його будова: тема і визначати тему і основну думку
основна думка тексту, тексту, добирати до тексту
заголовок, абзац. заголовок, розрізняти типи
Навчальні тексти художнього, текстів, ділити їх за змістом
наукового і ділового стилів на частини, фіксувати в усних
(практичне ознайомлення). висловлюваннях і письмових
Основні типи текстів: текстах незнайомі слова,
розповідь, опис, міркування вислови і з'ясовувати їх
(практичне ознайомлення) значення

Речення, види простих речень за знаходити межі речень у тексті,
метою висловлювання. Головні розрізняти види речень за метою
(підмет і присудок) і висловлювання в конкретних
другорядні члени речення. випадках, правильно їх
Однорідні члени речення. інтонувати, виділяти в простому
Уявлення про складне речення реченні підмет і присудок (у
(найпростіші види) найпростіших випадках),
розпізнавати і вживати
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України \"Про загальну середню освіту\" ( 651-14 ) iconЗакон України "Про загальну середню освіту" №651-xiv, із змінами вiд 4 червня 2008 р. Витяг Розділ V державний стандарт загальної середньої освіти стаття 30
Державний стандарт загальної середньої освіти зведення норм І положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів І випускників...
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України \"Про загальну середню освіту\" ( 651-14 ) iconПро затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти Відповідно до статті 31 Закону України " Про загальну середню освіту " Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Державний стандарт початкової загальної освіти, що додається.
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України \"Про загальну середню освіту\" ( 651-14 ) iconПро затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти Відповідно до статті 31 Закону України " Про загальну середню освіту " Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Державний стандарт початкової загальної освіти, що додається.
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України \"Про загальну середню освіту\" ( 651-14 ) iconЗакон України Про освіту. Закон України Про загальну середню освіту. Державний стандарт базової і повної середньої освіти чинний. Державний стандарт початкової освіти 2012. Національна доктрина розвитку освіти
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України \"Про загальну середню освіту\" ( 651-14 ) iconПро затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти Відповідно до статті 31 Закону України " " Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Державний стандарт початкової загальної освіти, що додається.
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України \"Про загальну середню освіту\" ( 651-14 ) iconПро затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти Відповідно до статті 31 Закону України " " Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Державний стандарт початкової загальної освіти, що додається.
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України \"Про загальну середню освіту\" ( 651-14 ) iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти І науки України від 20. 10....
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України \"Про загальну середню освіту\" ( 651-14 ) iconДержавний стандарт початкової загальної освіти для дітей
Цей Державний стандарт розглядається як невід’ємна складова Державного стандарту початкової загальної освіти і є базовим інструментом...
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України \"Про загальну середню освіту\" ( 651-14 ) iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України \"Про загальну середню освіту\" ( 651-14 ) iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи