Облік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку icon

Облік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку
Скачати 198.84 Kb.
НазваОблік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку
Дата конвертації03.10.2012
Розмір198.84 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /Бухгалтерський обл_к_СВД/R 10.doc
2. /Бухгалтерський обл_к_СВД/R 11.doc
3. /Бухгалтерський обл_к_СВД/R_1.doc
4. /Бухгалтерський обл_к_СВД/R_12.doc
5. /Бухгалтерський обл_к_СВД/R_13.doc
6. /Бухгалтерський обл_к_СВД/R_2.doc
7. /Бухгалтерський обл_к_СВД/R_3.doc
8. /Бухгалтерський обл_к_СВД/R_4.doc
9. /Бухгалтерський обл_к_СВД/R_5.doc
10. /Бухгалтерський обл_к_СВД/R_6.doc
11. /Бухгалтерський обл_к_СВД/R_7.doc
12. /Бухгалтерський обл_к_СВД/R_8.doc
13. /Бухгалтерський обл_к_СВД/R_9.doc
14. /Бухгалтерський обл_к_СВД/Tityl.doc
15. /Бухгалтерський обл_к_СВД/Zmist.doc
16. /Бухгалтерський обл_к_СВД/Литература.doc
Можливість достовірної оцінки — основна умова визнання доходів
Інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень (рис. 11. 1)
Тема предмет І метод бухгалтерського обліку
Методичні вказівки щодо їх виконання основи теорії бухгалтерського обліку завдання 1
Завдання для самостійної роботи основи теорії бухгалтерського обліку І. Дискусійні питання для обговорення студентами
Облік основних засобів
Інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає П(С)бо 8 «Нематеріальні активи». Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта за такими групами
Облік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку
Облік запасів Запаси, критерії їх визнання, оцінка в балансі, класифікація
Облік гроШових коштів І дебіторської заборгованості
7 Власний капітал, критерії визнання та види
Інформації про зобов’язання регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», яке затверджене наказом Міністерства фінансів України 31. 01. 2000 за №20
Облік витрат діяльності підприємства витрати підприємства, критерії визнання, класифікація
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти І науки України
Методичні вказівки щодо їх виконання 274 Розділ 13. Завдання для самостійної роботи
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 99. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1-25, затверд­жені наказом Міністерства фінансів України. Бутинець Ф. ФОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

4.1. Фінансові інвестиції та основні принципи
їх оцінки й обліку


Для ефективного використання тимчасово вільних активів під­приємства та організації здійснюють фінансові інвестиції.

Основні принципи оцінки та відображення в обліку фінансових інвестицій визначаються П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 16 квіт­ня 2000 р. № 91, П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 лип­ня 1999 р. № 176 та П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 липня 1999 р. № 163.

Фінансові інвестиції визначаються як активи, які утримуються підприємством з метою:

 • одержання доходів у вигляді дивідендів або відсотків від їх володіння;

 • набуття вигідних відносин з іншими підприємствами або конт­ролю над їх діяльністю;

 • майбутні вигоди від зростання вартості здійснених інвестицій. Загальна класифікація інвестицій наведена на рис. 4.1.

Залежно від мети здійснення фінансових інвестицій підприємство може отримувати дохід, набувати контроль над об’єктом інвестування та мати інші вигоди. Дохід від інвестицій — це отримання процентів або дивідендів. Вплив здійснюється з метою отримання і нематеріальних вигід — доступ до технології або гуд­вілу, якими володіє підприємство-об’єкт інвестування, вплив на його фінансову, комерційну та господарську діяльність. Воно може також володіти стратегічними запасами сировини, необхідної інвестору, або знаходитися в інвестиційно привабливому економічному середовищі та т. ін. Інвестиції можуть здійснюватися також і з метою отримання майбутніх вигід, як, наприклад, зростання вартості акцій.Рис. 4.1. Класифікація фінансових інвестицій

Залежно від терміну, протягом якого підприємство очікує володіти фінансовими інвестиціями, вони поділяються на поточні та довгострокові.

Поточними є інвестиції, які підприємство має намір та можливість утримувати протягом дванадцяти місяців з дати придбання або протягом операційного циклу, якщо він більше зазначеного терміну. Довгостроковими є фінансові інвестиції, які утримуються протягом терміну, який перевищує 12 місяців або операційний цикл.

Залежно від виду відносин між інвестором та об’єктом інвестування вони поділяються на:

 • інвестиції, що засвідчують відносини позики;

 • інвестиції, які засвідчують право власності на частку в майні підприємства.

Інвестиції, які засвідчують відносини позики, придбаваються підприємством із метою отримання процентів від надання в тимчасове користування вільних активів. Документами, які засвідчують факт здійснення таких інвестицій, є облігації, казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати.

Інвестиції, які засвідчують право власності на частку в майні іншого підприємства, здійснюються як з метою отримання доходу від володіння часткою майна іншого підприємства у вигляді дивідендів, так і для набуття контролю або вигідних відносин з інвестиційно привабливим підприємством. Документами для підтвердження факту володіння часткою майна є акції, приватизаційні папери.

Під час придбання всі інвестиції оцінюються за собівартістю, яка залежно від способу набуття інвестицій визначається по-різному (рис. 4.2).
Рис. 4.2. Складові собівартості фінансових інвестицій

Наведемо приклади визначення собівартості фінансових інвестицій. Так, у разі придбання інвестицій за грошові кошти собівартість складається з ціни придбання, комісійних винагород посередникам, мита, податків, зборів та обов’язкових платежів, інших витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням.

Приклад:

Підприємство придбало 03.03.2001 року ощадні сертифікати банку на пред’явника на суму 1400 грн, сплачена комісійна винагорода за послуги, пов’язані з придбанням, — 100 грн. Собівартість такої фінансової інвестиції становитиме 1500 грн (1400 + 100).

Справедливою вартістю (собівартістю) інвестицій, здійснених в обмін на цінні папери власної емісії, є поточна вартість таких цінних паперів на фондовому ринку, а за її відсутності — експерт­на оцінка.

Приклад:

Підприємство придбало облігації іншого підприємства на суму 5500 грн в обмін на 50 акцій власної емісії. Номінальна вартість акцій становить 120 грн за акцію, а на останніх торгах на фондовій біржі їхня вартість становить 130 грн за акцію.

Собівартість фінансової інвестиції становить 6500 грн (50 ак­цій × 130 грн).

Справедливою вартістю (собівартістю) інвестицій, здійснених в обмін на інші активи, виступає:

— на час отримання запасів — ціна реалізації таких запасів або сучасна собівартість придбання;

— у разі отримання основних засобів — ринкова або відновлювальна (сучасна собівартість придбання) їх вартість;

— у разі отримання нематеріальних активів — поточна ринкова вартість, а за відсутності такої — оціночна вартість.

Приклад:

В обмін на 30 акцій іншого підприємства і номінальною вартіс­тю було передано обладнання, первісна вартість якого становить 6000 грн, сума зносу, нарахованого за час експлуатації, — 1500 грн. Вартість такого обладнання в сучасних умовах становить 4000 грн.

Собівартість фінансової інвестиції становить 4000 грн.

Для обліку операцій з фінансовими інвестиціями Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і гос­подарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291, передбачені такі рахунки:

— 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

— 35 «Поточні фінансові інвестиції».

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, і має такі субрахунки:

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;

142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»;

143 «Інвестиції непов’язаним сторонам».

Для обліку поточних фінансових інвестицій призначений рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції», який має субрахунки:

351 «Еквіваленти грошових коштів»;

352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

Придбані фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю за дебетом рахунків 35 «Поточні фінансові інвестиції» або 14 «Дов­гострокові фінансові інвестиції». З кредиту ж цих рахунків собівартість інвестицій списується у разі їх реалізації або погашення.

Однією з основних ознак, яка зумовлює відмінності в обліку фінансових інвестицій є вид відносин, які складаються між інвестором та об’єктом інвестування, — відносини позики або власності.

4.2. Облік інвестицій, які засвідчують
відносини позики


Інвестиції, які засвідчують відносини позики, набуваються також з різною метою, що обумовлює відмінності в способах їхньої оцінки (рис. 4.3).
Рис. 4.3. Способи оцінки фінансових інвестицій,
які засвідчують відносини позики

Облік інвестицій, які утримуються
до їхнього погашення


Придбання інвестицій, які будуть утримуватися до їх погашення, свідчать про те, що інвестор не має ані наміру, ані можливості продавати їх до закінчення встановленого терміну їхньої дії. Такі інвестиції здійснюються, як правило, шляхом придбання цінних паперів — облігацій, казначейських зобов’язань та ощадних сертифікатів банку.

Після закінчення терміну обігу інвестору буде повернута номінальна вартість придбаного цінного папера. Але проценти або дохід виплачується в обумовлений в документі термін.

Підприємство може придбавати фінансові інвестиції за собівартістю, яка нижче їхньої номінальної вартості, з дисконтом, або вище — з премією. Така різниця амортизується протягом періоду з дати придбання інвестиції до дати її погашення за методом ефективної ставки відсотка, відповідно до складеного графіка амортизації премії або дисконту.

Наприкінці кожного звітного періоду на суму амортизації премії зменшується балансова вартість фінансової інвестиції та відображається за дебетом рахунка 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій». Сума амортизації дисконту збіль­шує балансову вартість інвестиції та записується за кредитом рахунка 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

У результаті вартість інвестиції на дату погашення відповідає її номінальній вартості. А в балансі інвестиції відображаються за амортизованою собівартістю — тобто собівартістю, яка зменшена (збільшена) на суму накопиченої амортизації премії (дисконту).

Ефективна ставка відсотка (ЕСВ) визначається за наступною формулою:Проценти визнаються доходами у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази нарахування та строку користування активами.

Приклад:

Підприємство придбало 2 січня 2000 р. облігації іншого підприємства, які підлягають погашенню через 4 роки зі сплатою 10 % кожен рік, за 2000 грн. Номінальна вартість облігації — 1800 грн.

Оскільки облігація придбана за ціною вищою, ніж номінальна, то вважається, що вона придбана з премією, яка повинна амортизуватися протягом 4 років.

Оцінка інвестиції:

собівартість — 2000 грн;

річна сума премії — 50 грн ((2000 – 1800) : 4);

сума річного процента — 180 грн (1800 × 10 %);

ефективна ставка процента — 4 %

.

Підприємство здійснює розрахунок амортизації премії за облігацією (розрахунки виконані з заокругленням).

Сума процента за ефективною ставкою визначається шляхом множення амортизованої собівартості на попередню дату на ефек­тивну ставку процента.

Таблиця

ГРАФІК АМОРТИЗАЦІЇ ПРЕМІЇ ЗА ПРИДБАНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ

Дата

Номінальна сума про-
цента, грн

Сума процента
за ефективною
ставкою

Сума
амортизації
премії

Амортизована
собівартість
інвестиції

01.01.2000


2000

31.12.2000

180

140 = (2000*6.84%)

40 = (180 – 140)

1960 = (2000 – 40)

31.12.2001

180

130 = (1960*6.84%)

50 = (180 – 130)

1910 = (1960 – 50)

31.12.2002

180

130 = (1910*6.84%)

50 = (180 – 130)

1860 = (1910 – 50)

31.12.2003

180

120 = (1860*6.84%)

60 = (180 – 120)

1800 = (1860 – 60)


Сума амортизації премії визначається як різниця між номіналь­ною сумою процента та сумою процента за ефективною ставкою.

Амортизована собівартість інвестиції визначається шляхом віднімання від амортизованої її собівартості суми амортизації премії.

У бухгалтерському обліку придбання облігацій та амортизація премії будуть відображені:

02.01.2000

Перераховано кошти в оплату заборгованості за придбані облігації іншого підприємстваД-т 371 «Розрахунки за виданими авансами»

2000
К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

2000

02.01.2000

Оприбутковані отримані довгострокові облігаціїД-т 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»

2000
К-т 371 «Розрахунки за виданими авансами»

2000

31.12.2000

Нараховані проценти за облігаціями за перший рікД-т 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

180
К-т 732 «Проценти одержані»

180

31.12.2000

Переоцінена балансова вартість фінансової інвестиціїД-т 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

40
К-т 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»

40

Бухгалтерські записи з нарахування процентів та переоцінки балансової вартості фінансових інвестицій здійснюються кожен звітний період, виходячи із розрахованого графіка амортизації премії.

03.01.2001

Зараховані на поточний рахунок проценти за облігаціямиД-т 732 «Відсотки одержані»

180
К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

180

31.03.2004

Повернуті облігації емітенту для їх погашенняД-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

1800
К-т 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»

1800

01.04.2004

Надійшли кошти від погашення облігаційД-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

1800
К-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

1800

Облік інвестицій, які утримуються
для перепродажу


Інвестиції, які утримуються для перепродажу, повинні бути переоцінені на дату балансу за кожною інвестицією окремо, виходячи з їхньої справедливої вартості.

У разі зростання справедливої вартості інвестиції на звітну дату — дооцінка відображається за кредитом рахунка 746 «Інші доходи від звичайної діяльності». Результат зниження справедливої вартості інвестиції — уцінка — відноситься в дебет рахунка 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій».

Приклад:

Підприємство станом на 17 січня 2000 р. має такі фінансові інвестиції (облігації інших підприємств): інвестиції в підприємство А — 1000 грн, інвестиції в підприємство Б — 1050 грн, інвестиції в підприємство В — 950 грн. А їхня ринкова вартість на звіт­ну дату становить: облігації підприємства А — 1100 грн, облігації підприємства Б — 1040 грн, облігації підприємства В —
960 грн.

У бухгалтерському обліку переоцінка інвестицій на звітну дату буде відображена:

31.12.2000

Переоцінка вартості інвестицій в підприємство АД-т 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

100
абоД-т 35 «Поточні фінансові інвестиції»К-т 746 «Інші доходи від звичайної ді-
яльності»

100

31.12.2000

Переоцінка вартості інвестицій в підприємство БД-т 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»

50
К-т 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

50
або:К-т 35 «Поточні фінансові інвестиції»
31.12.2000

Переоцінка вартості інвестицій в підприємство ВД-т 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

10
абоД-т 35 «Поточні фінансові інвестиції»К-т 746 «Інші доходи від звичайної ді-
яльності»

10


На дату реалізації таких фінансових інвестицій, їх собівартість та будь-які витрати, пов’язані з реалізацією, списуються в дебет рахунка 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій». Виручка від реалізації відображається за кредитом рахунка 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій». Наприкінці звітного періоду собівартість фінансових інвестицій та дохід від їх реалізації списуються на рахунок 793 «Результат іншої звичайної діяльності», на якому і визначається фінансовий результат від інвестиційної діяльності підприємства.

Приклад:

Підприємство 14.03.2001 року придбало ощадний сертифікат банку на пред’явника на суму 1400 грн з метою його подальшого продажу при зростанні ринкової вартості. За результатами торгів на фондовій біржі 18.06.2001 року вартість ощадного сертифіката банку зросла і становить 1900 грн. Підприємство продає зазначений сертифікат. Сплачена комісійна винагорода 70 грн брокерській конторі за здійснену реалізацію.

У бухгалтерському обліку реалізація ощадного сертифіката буде відображена:

14.03.2000

При придбанні ощадних сертифікатів здійснено депонування коштів банкомД-т 351 «Еквіваленти грошових коштів»

1400
К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

1400

18.06.2001

При реалізації сертифікатів списується їхня собівартостіД-т 975 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»

1400
Д-т 351 «Еквіваленти грошових коштів»

1400

18.06.2001

Сплачена комісійна винагорода брокерській конторіД-т 975 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»

70
К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

70

18.06.2001

Отримана виручка за реалізований сертифікатД-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

1900
К-т 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»

1900

31.12.2001

Наприкінці звітного періоду списується собівартість реалізованих акцій в порядку закриття рахунків 9 класуД-т 793 «Результат іншої звичайної ді-
яльності»

1470
К-т 975 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»

1470

31.12.2001

Наприкінці звітного періоду списується дохід від реалізації акцій в порядку закриття рахунків 7 класуД-т 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»

1900
К-т 793 «Результат іншої звичайної діяль­ності»

1900

31.12.2001

Визначено та списано фінансовий результат від інвестиційної діяльності підприємства (1900 грн – 1400 – 70)Д-т 793 «Результат іншої звичайної діяль­ності»

430
К-т 441 «Прибуток нерозподілений»

430

4.3. Облік інвестицій, які засвідчують
право власності на частку
в майні підприємств


Інвестиції, які засвідчують право власності, набуваються з метою безпосереднього одержання доходу у вигляді дивідендів або для створення бажаних відносин з об’єктом інвестування, і тому в обліку та звітності також оцінюються по-різному (рис. 4.4).
Рис. 4.4. Способи оцінки фінансових інвестицій,
які засвідчують право власності

Облік інвестицій, які утримуються
для перепродажу або отримання доходу в майбутньому


Фінансові інвестиції можуть придбаватися для перепродажу або для отримання доходу в майбутньому (якщо діяльність об’єкта інвестування прогнозується зі збитками протягом періо­ду, що перевищує 12 місяців). Їх облік ведеться аналогічно обліку інвестицій, які засвідчують відносини позики та утримуються для продажу. Тобто, кожна фінансова інвестиція повинна бути переоцінена за справедливою (ринковою або експертною) вартістю на дату балансу. При реалізації собівартість інвестицій та будь-які інші витрати, пов’язані з реалізацією, списуються в дебет рахунка 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій», а виручка — в кредит рахунка 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій».

Облік інвестицій, які утримуються з метою
отримання спільного доходу або здійснення
суттєвого впливу над об’єктом інвестування


Інвестор може здійснювати інвестиції також і з метою отримання спільного результату (вести спільну діяльність) або характер здійсненої інвестиції свідчить про те, що об’єкт інвестування перебуває під суттєвим впливом інвестора.

Підприємства, на яке інвестор може здійснювати значний вплив або контролювати його діяльність, називають асоційованим, дочірнім, спільним підприємством. Відносини між ними обумовлюють можливість однієї сторони (інвестора) контролювати або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оператив­них рішень іншої (об’єкта інвестування) і вони, таким чином, стають пов’язаними сторонами.

Свідченням наявності суттєвого впливу є: представництво в раді директорів або аналогічного керівного органу, участь у прийнятті рішень, взаємообмін персоналом та забезпечення підприємства необхідною технічною інформацією.

Такі фінансові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі, сутність якого полягає в тому, що балансова вартість інвестицій збільшується (зменшується) на суму відповідного збіль­шення (зменшення) частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування. Цей метод припиняють застосовувати з останнього дня місяця, в якому об’єкт інвестування перестає відповідати критеріям асоційованого, дочірнього або спільного підприємства.

Первинна вартість придбаної фінансової інвестиції оцінюється за собівартістю і відображається на рахунку 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі». Проте в подальшому, балансова вартість інвестицій повинна бути:

— зменшена на суму одержаних дивідендів пропорційно своєї частки;

— збільшена або зменшена на суму прибутку (або зменшена на суму збитку) одержаного об’єктом інвестування пропорційно своєї частки;

— збільшена або зменшена на суму будь-яких інших змін у власному капіталі об’єкта інвестування пропорційно своєї частки.

Отримані від асоційованого, дочірнього або спільного підприємства дивіденди обліковуються за дебетом рахунка 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» і кредитом 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі».

Якщо за результатами діяльності асоційованого, дочірнього або спільного підприємства отримано прибутки, то частка інвестора у прибутках такого підприємства відображається за кредитом рахунка 72 «Дохід від участі в капіталі», а якщо збитки — то за дебетом рахунка 96 «Втрати від участі в капіталі».

Будь-яке збільшення власного капіталу асоційованого, дочірнього або спільного підприємства відповідно до частки інвестора відображається також за кредитом рахунка зменшення 72 «Дохід від участі в капіталі», а зменшення — за дебетом рахунка 96 «Втрати від участі в капіталі».

Застосування цього методу обумовлене тим, що об’єкт інвестування перебуває у відносинах, які зумовлюють його безпосеред­ню залежність від інвестора у розмірі, пропорційному частці в статутному капіталі.

Приклад:

Підприємство володіє 30 % акцій іншого підприємства, тобто виступає пов’язаною стороною, що означає здійснення контролю над його діяльністю. Первісна вартість придбаних акцій становила 200 000 грн. Протягом року об’єктом інвестування отримано прибуток у розмірі 80 000 грн, проведена уцінка основних засобів в сумі 10 000 грн і виплачено дивіденди на суму 60 000 грн.

Балансова вартість інвестиції на кінець звітного періоду повин­на бути скорегована на суму:

 • частки інвестора в чистому прибутку об’єкта інвестування — 24 000 грн (80 000  30 %);

 • частки інвестора у зменшенні іншого додаткового капіталу (від уцінки основних засобів) об’єкта інвестування — 3000 грн
  (10 000  30 %);

 • частки інвестора у дивідендах — 18 000 грн (60 000  30 %)
  і становитиме:

Балансова вартість інвестиції на початок періоду

200 000Частка інвестора в чис­тому прибутку

+ 24 000

Частка інвестора в іншому капіталі

3000Частка інвестора у дивідендах

18 000

Балансова вартість інвестиції на кінець періоду

203 000
У бухгалтерському обліку операції з врегулювання суми інвестиції, яка обліковується за методом участі в капіталі, будуть відображені:

Збільшення вартості інвестиції на частку в чистому прибутку:

Д-т 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

24 000

К-т 72 «Дохід від участі в капіталі»

24 000

Зменшення вартості інвестиції на частку в зменшенні іншого додаткового капіталу:

Д-т 96 «Втрати від участі в капіталі»

1000

К-т 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

1000

Зменшення вартості інвестиції на частку отриманих дивідендів:

Д-т 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

18 000

К-т 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

18 000

Облік інвестицій з метою контролю інвестора
над об’єктом інвестування


Контроль інвестора над об’єктом інвестування може здійснюватись трьома шляхами:

1) інвестор купує всі активи підприємства, тобто стає його власником;

2) інвестор об’єднує активи та зобов’язання свого підприємства і об’єкта інвестування шляхом створення нової юридичної особи;

3) інвестор купує частку активів об’єкта інвестування, яка дозволяє йому здійснювати вирішальний вплив на його фінансову, господарську та комерційну політику.

Таке інвестування відображається шляхом консолідації показників звітності — впорядкованого додавання показників відповід­них статей звітності інвестора та об’єкта інвестування.

У фінансовій звітності підприємства-інвестора:

1) включаються в баланс всі активи і зобов’язання та позитивний (негативний) гудвіл, який виникає при інвестуванні;

2


) включаються до звіту про фінансові результати доходи та витрати придбаного підприємства.


Схожі:

Облік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку iconМіжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 Фінансові інструменти: подання
Принципи, подані в цьому Стандарті, доповнюють принципи визнання та оцінки фінансових активів та фінансових зобов'язань, подані в...
Облік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку iconМіжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 Основні засоби Мета
Метою цього Стандарту є визначення облікового підходу до основних засобів, щоби користувачі фінансових звітів могли розуміти інформацію...
Облік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку iconКафедра банківської справи Курач Валерій Петрович «Інвестування» Гр. Еп-08-1,2 Не відбулися заняття (лекції): 09. 11 Тема Інвестиції в засоби виробництва План
На відміну від фінансових реальні інвестиції направляються в створення й збільшення основних, оборотних і нематеріальних активів....
Облік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку iconОблік фінансових інвестицій
Нині інвестиції це вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення. Приріст капіталу в результаті його інвестування є ком­пенсацією...
Облік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку iconМіжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 Інвестиції в асоційовані підприємства Сфера застосування
Цей Стандарт слід застосовувати в обліку інвестицій в асоційовані підприємства. Проте, він не застосовується до інвестицій в асоційовані...
Облік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку iconІнформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій
За кредитом рахунка 79 «Фінансові результати» відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми в...
Облік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку iconМіжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 Консолідовані та окремі фінансові звіти Сфера застосування
Цей Стандарт слід застосовувати для складання та подання консолідованих фінансових звітів групи суб’єктів господарювання, що їх контролює...
Облік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку iconОблік власного капіталу
Мета вивчення розділу: сформувати в студентів теоретичні знання та практичні навички щодо обліку формування, змін та використання...
Облік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку iconМіжнародний стандарт бухгалтерського обліку 26 Облік та звітність за програмами пенсійного забезпечення сфера застосування
Цей Стандарт слід застосовувати до фінансових звітів щодо програм пенсійного забезпечення при складанні таких звітів
Облік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку iconМіжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 Вплив змін валютних курсів Мета
Крім того, суб’єкт господарювання може подавати свої фінансові звіти в іноземній валюті. Мета цього Стандарту – встановити, як включати...
Облік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку iconМіжнародний стандарт бухгалтерського обліку 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції Сфера застосування
Цей Стандарт слід застосовувати до фінансових звітів, зокрема до консолідованих фінансових звітів будь-якого суб’єкта господарювання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи