Модифікована класифікація сучасного уроку зарубіжної літератури з урахуванням дидактичної мети та специфіки літератури як мистецтва слова Настановно-мотиваційний урок (нму)
Модифікована класифікація сучасного уроку зарубіжної літератури з урахуванням дидактичної мети та специфіки літератури як мистецтва слова Настановно-мотиваційний урок (нму) icon

Модифікована класифікація сучасного уроку зарубіжної літератури з урахуванням дидактичної мети та специфіки літератури як мистецтва слова Настановно-мотиваційний урок (нму)
Скачати 123.76 Kb.
НазваМодифікована класифікація сучасного уроку зарубіжної літератури з урахуванням дидактичної мети та специфіки літератури як мистецтва слова Настановно-мотиваційний урок (нму)
Дата конвертації23.09.2012
Розмір123.76 Kb.
ТипУрок
джерело

ТИПОЛОГІЯ І СТРУКТУРА СУЧАСНОГО УРОКУ

зарубіжної ЛІТЕРАТУРИ


Модифікована класифікація сучасного

уроку зарубіжної літератури

з урахуванням дидактичної мети

та специфіки літератури як мистецтва слова

Настановно-мотиваційний урок (НМУ)

О Увідний.

О Вступний.

Урок вивчення життєпису письменника (ВЖП)

О Біографічна оповідка (5-7-й кл.).

О Замальовки з письменникового життєпису (5-8-й кл.).

О Розповідь про життя та творчість (7-9-й кл.).

О Життєвий і творчий шлях письмен­ника (10-12-й кл.).

^ Урок вивчення й аналізу художнього твору (ВАТ)

О Духовно-естетичне сприйняття тво­ру (5-7-й кл.).

О Художнє сприйняття й осмислення твору (8-9-й кл.).

О Аналітико-синтетична робота з тек­стом (10-12-й кл.).

О Інтерпретування художнього твору (8-12-йкл.).

^ Урок вивчення теорії літератури і літературно-мистецьких явищ (ВТЛ)

О Контекстне вивчення теоретико-літературних понять.

О Формування теоретико-літератур-них понять.

О Вивчення теоретико-літературних тем.

^ Урок розвитку комунікативно-мовленнєвої діяльності (РКМД)

О Художнє (виразне) читання текстів.

О Складання і написання творчих робіт.

О Творча, мистецька діяльність учня-читача.

О Аналіз літературно-творчих робіт.

^ Урок позакласного читання і літератури рідного краю (ПЧ/ЛРК)

О Презентація (настановчо-мотиваційний - літературно-мистецький огляд).

О Спілкування (за літературним тво­ром, творчістю митця - монографічно-оглядовий урок).

О Діалог за проблемою твору.

О Відгук за прочитаним твором (за ви­вченою творчістю письменника).

О Підсумково-рекомендаційний урок (результативно-творча робота учня-читача - узагальнювальний огляд).


^ Урок системно-узагальнювального

повторення літературного матеріалу

(СУП)

О Системно-узагальнювальне повто­рення літературної теми.

О Системно-узагальнювальне повто­рення літературного розділу.

О Системно-узагальнювальне повто­рення курсу літератури.


^ Урок рефлексійно-корекційного контролю

("К.К.)

О Вхідний (поточний) контроль.

О Тематичний (підсумковий) конт­роль.

О Урок аналізу й удосконалення літе­ратурної компетентності учня-читача.


^ Технологічні моделі уроку літератури:

архітектоніка й сюжетно-змістові лінії співробітництва вчителя літератури

й учня-читача за компетентнісно-діяльнісною парадигмою

Модель 1.

Тип уроку: наста­новно-мотиваційний урок літератури (НМУ) – увідний або вступний

Зачин уроку

І. Вступне слово-звернення вчителя до учнів-читачів1.

 1. Коментування тематичного вислову (ідея дня; вислів-твердження; мотто уро­ку, літературної теми).

 2. Висвітлення особистісно значущої деталі, факту, сцени з художнього твору.

 3. Розгляд життєвої ситуації з досвіду письменника чи учня-читача.

 4. Розповідь про духовно-мистецьку подію.


Основна частина

II. Орієнтаційно-прогностична лінія літературної освіти2.

 1. Літературно-мистецька "хвилинка" (читання учнями творів, підготовлених протягом літніх канікул, чверті, самостій­ного читання тощо).

 2. Повідомлення, корпоративне форму­лювання теми уроку, читацьких завдань.

 3. Визначення і формулювання осо­бистісно важливих цілей читацької діяль­ності.

 4. Умотивування подальшої роботи вчителем або/і школярами.

 5. Позитивне налаштування на розв'я­зання літературно-мистецьких завдань.

Кульмінаційні моменти розв'язання літературно-мистецьких завдань

III. Проективно-операційна лінія літературно-мистецької освіти.

1. Представлення проектно-конструк­торської моделі вивчення курсу літератури:

- розгляд моделей вивчення літера­турної теми у статиці або/і динаміці;

- коментування моделі вивчення кур­су

2. Обговорення шляхів, кроків вико­нання проектно-конструкторської моделі уроку з учнями:

- підготовка моделі компетенцій уч­ня-читача, траєкторії літературного роз­витку на новий навчальний рік;

- вибір способів фіксування запропо­нованої моделі літературної теми;

- робота із запропонованим варіантом програми вивчення літературної теми учнем-читачем;

- корегування, внесення змін, допов­нення.

3. Презентація програми, підручників, посібників, хрестоматій:

- підготовка і проведення виставки художніх творів;

- ознайомлення з добіркою підруч­ників і посібників;

- вибір учнями, батьками навчальних джерел із літератури;

- проведення консультацій, семінарів на теми: "Особливості нових підруч­ників", "Як працювати з джерелами", "За­соби навчання в досягненні читацьких результатів" та ін.

4. Поради психолога, медичного пра­цівника, бібліотекаря:

- опрацювання пам'яток; рекомен­дацій і порад до складання моделі компе­тенцій читача, траєкторії літературного розвитку;

- тестування й індивідуальне обговорення навчальних досягнень;

- робота з рекомендаційними списка­ми літератури до вивчення курсу;

- інструктажі щодо використання інтернет-джерел під час вивчення літера­турної теми.


^ IV. Рефлексійно-корекційна лінія контролю літературної освіти, читаць­кого досвіду учнів.

І.Звіт учня-читача за результатами прочитання художніх творів (улітку, про­тягом чверті).

 1. Обмін враженнями від почутого, са­мостійно прочитаного (чи від творчості письменника).

 2. Вхідний контроль літературно-чи­тацького досвіду учнів (тестування, спів­бесіда, презентація).

 3. Самооцінювання виконаної роботи з читання (влітку, протягом чверті).

Розв'язка уроку

^ V. Слово-епілог учителя.

1. Варіативне особистісно зорієнтова­не домашнє завдання.

2. Підбиття підсумків роботи учнів-читачів.

3. Слово-звернення вчителя літератури до учнів-читачів, батьків, колег - окреслен­ня перспектив роботи над вивченою темою.

1 Запропоновані варіанти зачину уроку мо­жуть бути використані у всіх технологічних моде­лях уроків. Учитель реалізує один або кілька пунктів у довільній послідовності.

2 Компоненти орієнтаційно-прогностичної лінії літературної освіти є універсальними, тому їх реалізуємо на кожному уроці в межах основної ча­стини технологічної моделі.

Модель 2.

Тип уроку: на­становно -мотиваційний урок літератури (НМУ) - вступний.


Зачин уроку

^ I. Вступне слово-звернення вчителя до учнів-читачів.

Основна частина

II. Орієнтаційно-прогностична лінія літературної освіти.

Кульмінаційні моменти розв'язання літературно-мистецьких завдань

III. Проективно-операційна лінія літературно-мистецької освіти.

1. Представлення проектно-конструк­торської моделі вивчення курсу літерату­ри:

- презентація моделей вивчення літе­ратурної теми у статиці або/і динаміці;

- коментування моделі вивчення кур­су (логіко-семіотична модель - ЛСМ).

2. Обговорення шляхів, кроків форму­вання літературної компетентності учня-читача (відповідно до вибудуваної моделі компетенцій школяра в системі літера­турної освіти):

- визначення низки компетенцій, які мають бути сформовані відповідно до літературно-мистецького матеріалу, що вивчатиметься на уроці;

- заповнення поняттєво-терміноло­гічного простору учня-читача за літера­турно-мистецькою темою;

- представлення (спільна розробка) плану, схеми вивчення матеріалу (інших дисциплін) у співпраці з учнями, учите­лем літератури;

- корегування, внесення змін, допов­нення.

3. Презентація літературно-мистець­кої теми й усвідомлення її:

- організація і проведення виставки творів у динаміці та статиці;

- ознайомлення з фактами теми;

- усвідомлення літературно-мистець­кого матеріалу;

-- поглиблення літературознавчої, куль­турологічної компетенції учня-читача;

- організація дослідно-пошукової дія­льності учня-читача під час заняття (на перспективу домашньої роботи до на­ступного уроку, упродовж чверті; інди­відуально, у парі, у групі; створення про­екту тощо);

- вибір різних навчальних джерел для поглиблення знань із літературно-мис­тецької теми;

- ознайомлення з інтернет-джерелами для розв'язання визначених літературно-мистецьких завдань за темою уроку та ін.

4. Ціннісно зорієнтоване осмислення значущості літературно-мистецької теми в духовному житті людини:

- формування аксіологічної компе­тенції читача (на основі життєвих прикладів, фактів із життя письменників, лі­тературних персонажів тощо);

- визначення, побудова кожним осо-бистісно важливої, варіативної аксіоло-гічної моделі поведінки.

^ IV. Рефлексійно-корекційна лінія контролю літературної освіти, читаць­кого досвіду учнів.

1. Представлення, демонстрація ре­зультатів читацької діяльності:

- звіт учня-читача за результатами опрацювання різнопланових матеріалів із літературно-мистецької теми;

-/ обмін враженнями від почутого, са­мостійно прочитаного за темою уроку.

2. Оперативний контроль літератур­но-читацького досвіду учнів:

- тестування, співбесіда, презентація за результатами читацьких досягнень;

- самооцінювання виконаної роботи під час опрацювання літературно-мис­тецької теми.

Розв'язка уроку

^ V. Слово-епілог учителя.

 1. Варіативне особистісно зорієнтова­не домашнє завдання.

 2. Підбиття підсумків роботи учнів-читачів.

С Модель 3.

Тип уроку: урок вивчення й аналізу ху­дожнього твору (ВАТ).

Різновиди уроку (на­вчальні ситуації): ду­ховно-естетичне сприйняття твору (5-7-й кл.); художнє сприйняття й осмис­лення твору (8-9-й кл.); аналітико-синте-тична робота з текстом (10- 12-й кл.).

Зачин уроку

^ I. Вступне слово-звернення вчителя до учнів-читачів.

Основна частина

II. Орієнтаційно-прогностична лінія літературної освіти.

Кульмінаційні моменти розв'язання літературно-мистецьких завдань

III. Проективно-операційна лінія лі­тературної освіти.

1. Підготовка до сприймання худож­нього твору:

- повідомлення біографічних та істо­ричних відомостей, потрібних для ро­зуміння тексту;

- художньо-мистецький і соціально-побутовий коментар;

- пояснення незрозумілих слів;

- постановка системи випереджуваль­них запитань-орієнтирів до читання твору;

- розгляд ілюстративного матеріалу до твору;

- прослуховування уривків музичних творів;

- попередня екскурсія до місць, пов'язаних зі змістом художнього твору;

- вибіркове читання твору з навмисне вилученими фразами, репліками;

- оригінальний початок вивчення твору з використанням предметно-речо­вих деталей тощо.

2. Моделі вивчення, аналізу, інтерпре­тування художнього твору:

- 5-7-й кл.

- "подієвий": "уривок <— факт —> головна думка";

-"сюжетний": "уривок —подія —>пафос";

-"пообразний": "уривок <— образ-характер —> ідея";

- 8-9-й кл. –

-"тематичний": "уривок <— сукупність об'єктів (предмети, явища) - ідея";

- "проблемний": "уривки <— актуальні сторони об'єкта —> ідея";

-"проблемно-тематичний": "уривки <— об'єкт як реальна дійсність і художнє втілення —» ідея";

- 10-12-й кл.

 • "композиційний -подієвий тип: подієво-хронологічний, подієво-ретроспективний, подієво-мон-тажний, подієво-розповідний": "сю­жетні епізоди, система подій <— осо­бистість і конфлікт —> художній образ, ідея";

 • композиційний" —> описовий тип:"ліричні компоненти (емоції, враження, почуття, думки) <— особистість і кон­флікт —> художній образ, ідея";

 • "жанро­во-стильовий": "тематично-проблемні вияви зі стильовим контекстом <— форма бачення й осмислення різноманітності світу —>художній образ, ідея".

3. Етапи ціннісно зорієнтованого сприймання й осмислення тканини художнього твору (загальний алгоритм).


5-7класи

1. Підготовка до духовно-естетичного сприймання твору.

 1. Первинне читання художнього твору.

 2. Словниково-термінологічна робота.

 3. Повторне перечитування твору з коментарем.

 4. Бесіда за змістом прочитаного.

 5. Різні види й форми переказування.

 6. Використання окремих елементів аналізу.

 1. Контекстне сприймання й прочитання твору (біографічний, культурологічний контекст).

 1. Підбиття підсумків осягнення змісту твору.

10. Творчі завдання (усні й письмові), виразне читання (декламування) творів (уривків) напам'ять.


8-9 класи


 1. Підготовка до художнього сприймання й осмислення твору.

 2. Самостійне або/і колективне первинне читання художнього твору.

 3. Словниково-термінологічна робота.

 4. Евристична бесіда за змістом прочитаного.

 5. Повторне прочитання з різними видами коментування, інтерпретування уривків твору.

 6. Використання елементів аналізу художнього твору.

 7. Підсумкове осмислення змісту і форми твору.

 8. Контекстне осмислення, виявлення місця (ролі) художнього твору (автора) (літературознавчо-мистецький, аксіологічний контекст).

 9. Творчі усні й письмові роботи (завдання), майстерне читання (декламування) творів (уривків) напам'ять10-12класи 1. Підготовка до аналітико-синтетичної роботи з текстом.

 2. Самостійне (колективне) читання (коментування) художнього твору.

 3. Обмін враженнями від первинного прочитання тексту.

 4. Заповнення поняттєво-термінологічного поля учня-читача.

 5. Виконання аналітико-синтетичних дій учнем-читачем за текстом художнього твору.

 6. Аналізування, інтерпретування, реінтерпретування, постінтерпретування ху дожнього твору.

 7. Контекстне особистісно значуще прочитання твору, виявлення місця, ролі ав­тора в українській і світовій культурі (історико-літературний, духовно-мис-тецький контекст).

 8. Узагальнення й систематизація читацьких вражень, літературознавчих компе-тенцій, навичок старшокласників.

 9. Літературно-мистецька діяльність читачів: дослідно-пошукові завдання, творчі (усні й письмові) роботи, художнє читання (декламування) текстів (уривків) напам'ять.^ IV. Рефлексійно-корекційна лінія контролю літературної освіти, читацького досвіду учнів.

1. Представлення, демонстрування ре­зультатів читацької діяльності: звіт учня-
читача за результатами прочитання й опрацювання художнього твору, різних
літературно-критичних матеріалів за творчістю письменника.

2. Обмін враженнями від почутого, прочитаного (за творчістю письменника).

 1. Оперативний контроль літератур­но-читацького досвіду учнів.

 2. Варіативні завдання домашньої чи­тацької роботи.

Розв'язка уроку

V. Підсумкове слово-епілог учителя.
1. Визначення місця твору (творчості)

письменника, його постаті в читацькому житті людини.

2. З'ясування ролі системи образів для розуміння змісту й підтексту художнього твору (художній образ, образ-персонаж, оповідач, розповідач, ліричний герой, об­раз автора, образ читача, образ-пейзаж, інтер'єр, екстер'єр). 1. лово-акцент учителя літератури (відповідно до літературно-мистецької теми).Схожі:

Модифікована класифікація сучасного уроку зарубіжної літератури з урахуванням дидактичної мети та специфіки літератури як мистецтва слова Настановно-мотиваційний урок (нму) iconКалендарно-тематичне планування із світової літератури
Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва. Місце національної літератури у всесвітньому літературному...
Модифікована класифікація сучасного уроку зарубіжної літератури з урахуванням дидактичної мети та специфіки літератури як мистецтва слова Настановно-мотиваційний урок (нму) iconПоложення про навчальний кабінет зарубіжної літератури Загальні положення
Положення про навчальний кабінет зарубіжної літератури (далі кабінет) роз­роблено відповідно до Закону України «Про загальну середню...
Модифікована класифікація сучасного уроку зарубіжної літератури з урахуванням дидактичної мети та специфіки літератури як мистецтва слова Настановно-мотиваційний урок (нму) iconПосадові обов’язки заступника директора по навчально-виховній роботі
Виконання навчальних планів і програм вчителями географії, біологіїї, хімії, української мови та літератури, зарубіжної літератури,...
Модифікована класифікація сучасного уроку зарубіжної літератури з урахуванням дидактичної мети та специфіки літератури як мистецтва слова Настановно-мотиваційний урок (нму) iconПосадові обов’язки заступника директора з навчально-виховній роботи
Виконання навчальних планів І програм вчителями географії, біології, хімії, української мови та літератури, зарубіжної літератури,...
Модифікована класифікація сучасного уроку зарубіжної літератури з урахуванням дидактичної мети та специфіки літератури як мистецтва слова Настановно-мотиваційний урок (нму) iconПосадові обов’язки заступника директора по навчально-виховній роботі
Виконання навчальних планів і програм вчителями географії, біологіїї, хімії, української мови та літератури, зарубіжної літератури,...
Модифікована класифікація сучасного уроку зарубіжної літератури з урахуванням дидактичної мети та специфіки літератури як мистецтва слова Настановно-мотиваційний урок (нму) iconІгнатенко Валентина Яківна – учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Судіївської зош 1-іі ст
Методичні особливості : компаративний аналіз через часткове знайомство з проектами, створеними в процесі вивчення творів «Тарас Бульба»,...
Модифікована класифікація сучасного уроку зарубіжної літератури з урахуванням дидактичної мети та специфіки літератури як мистецтва слова Настановно-мотиваційний урок (нму) iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української та зарубіжної літератур І літератур національних меншин Головною метою вивчення предметів „Українська література”
На уроках української літератури та літератур національних меншин учні працюють з текстами, написаними мовою оригіналу, на уроках...
Модифікована класифікація сучасного уроку зарубіжної літератури з урахуванням дидактичної мети та специфіки літератури як мистецтва слова Настановно-мотиваційний урок (нму) iconПлан роботи юр'ївського районного методичного кабінету на 2011 2012 навчальний рік
Заступники директорів загальноосвітніх навчальних закладів, вчителі української мови І літератури, зарубіжної літератури, іноземної...
Модифікована класифікація сучасного уроку зарубіжної літератури з урахуванням дидактичної мети та специфіки літератури як мистецтва слова Настановно-мотиваційний урок (нму) iconУроку Дата Календарно тематичне планування уроків зарубіжної літератури, 5 кл. Зміст програмового матеріалу к-сть годин 1
Казка як жанр фольклору. Боротьба добра зі злом – головний конфлікт народної казки
Модифікована класифікація сучасного уроку зарубіжної літератури з урахуванням дидактичної мети та специфіки літератури як мистецтва слова Настановно-мотиваційний урок (нму) iconУрок-проект із зарубіжної літератури 11 клас Назва проекту: „Рукописи не горять!
Духовний подвиг творчості Майстра і велич любові та віри Маргарити в романі Михайла Булгакова „Майстер і Маргарита”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи