Вимоги до сучасного уроку І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку icon

Вимоги до сучасного уроку І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку
Скачати 103.33 Kb.
НазваВимоги до сучасного уроку І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку
Дата конвертації10.11.2012
Розмір103.33 Kb.
ТипУрок
джерело
1. /fizika2011-2012.doc
2. /Вимоги до уроку.doc
3. /Критер_х астроном_я.doc
4. /Критерiх ф_зика.doc
5. /ПЕРЕЛ_К.doc
6. /Проектування ур. ф_зики.pdf
7. /Самоанал_з уроку.doc
8. /Сучасний урок 1.doc
9. /Сучасний урок.doc
Методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році Фізика
Вимоги до сучасного уроку І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з астрономії
Критерiї оцiнювання рівня володіння учнями теоретичними знаннями
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Фізика
Самоаналіз уроку Орієнтовна схема самоаналізу
1. Вимоги до сучасного уроку > 1 Дидактичні вимоги до сучасного уроку
Загальні вимоги до сучасного уроку Сучасний урок повинен

ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ

І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку

 1. Чітке формулювання освітніх завдань в цілому і його складових елементів, їхній зв'язок з розвиваючими і виховними завданнями.

 2. Визначення оптимального змісту уроку відповідно до вимог навчальної програми і цілей уроку, з урахуванням рівня підготовки й підготовленості учнів.

 3. Прогнозування рівня засвоєння учнями наукових знань, сформованості умінь і навичок як на уроці, так і на окремих його етапах.

 4. Вибір найраціональніших, оптимальних методів, прийомів і засобів навчання, стимулювання і контролю. Вибір форм організації, що забезпечує максимальну самостійність у навчанні учнів.

 5. Реалізація на уроці всіх дидактичних принципів.

 6. Створення умов для успішного навчання учнів.

II. Психологічні вимоги до уроку

 1. Психологічна мета уроку:

 1. Проектування розвитку учнів у межах вивчення конкретного навчального предмета і конкретного уроку.

 2. Врахування у цільовій настанові уроку психологічної задачі вивчення теми і результатів, досягнутих у попередній роботі.

 3. Передбачення окремих засобів психолого-педагогічного впливу, методичних прийомів, що забезпечують розвиток учнів.

2. Стиль уроку:

1) Визначення змісту і структури уроку відповідно до принципів розвиваючого навчання:

  • співвідношення навантаження на пам'ять учнів і їхнє мислення;

  • визначення обсягу відтворюючої і творчої діяльності;

  • планування засвоєння знань у готовому вигляді (зі слів учителя,з підручника, посібника) і в процесі самостійного пошуку;

  • виконання вчителем і учнями проблемно-евристичного навчання (хто ставить проблему, формулює її, хто вирішує);

  • облік контролю, аналізу й оцінки діяльності школярів, здійснюваних учителем, а також взаємної критичної оцінки, самоконтролю і самоаналізу учнів;

  • співвідношення спонукання учнів до діяльності (коментарі, що викликають позитивні почуття в зв'язку з проблемною роботою, установки, що стимулюють інтерес, вольові зусилля до подолання труднощів) і примусу (нагадування про оцінку, різкі зауваження, нотації).

2) Особливості самоорганізації вчителя:

 • підготовленість до уроку — головне усвідомлення психологічної мети і внутрішня готовність до її здійснення;

 • робоче самопочуття на початку уроку й у ході його (зібраність, співнастроєність з темою і психологічною метою уроку, енергійність, наполегливість у здійсненні поставленої мети, оптимістичний підхід до всього, що відбувається на уроці);

• педагогічний такт (випадки прояву);

 • психологічний клімат на уроці (підтримка атмосфери радісного, щирого спілкування, діловий контакт і т. ін.);

3. Організація пізнавальної діяльності учнів:

1) Визначення заходів для забезпечення умов продуктивної роботи, мислення й уяви учнів:

 • планування шляхів сприйняття учнями досліджуваних об'єктів і явищ, їхнього осмислення;

 • використання установок у формі переконання;

 • планування умов стійкої уваги і зосередженості учнів;

 • вправи.

2) Організація діяльності мислення й уваги учнів у процесі формування нових знань і умінь:

 • визначення рівня сформованості знань і умінь в учнів (на рівні конкретно-почуттєвих уявлень, понять, що узагальнюють образи, «відкриття», висновки);

 • опора на психологічні закономірності формування уявлень, понять, рівнів розуміння, створення нових образів під час організації розумової діяльності й уяви учнів;

 • планування прийомів і форм роботи, що забезпечують активність і самостійність мислення учнів (система запитань, створення проблемних ситуацій, різні рівні проблемно-евристичного вирішення задач,використання задач з відсутніми і зайвими даними, організація інтелектуальних утруднень в ході самостійних робіт, ускладнення завдань з метою розвитку пізнавальної самостійності учнів); керівництво підвищенням рівня розуміння (від описового, порівняльного, пояснювального до узагальнюючого, оцінного, проблемного) і формуванням умінь міркувати й робити висновки;

 • використання різних видів творчих робіт учнів (пояснення мети роботи, умов її виконання, навчання добору і систематизації матеріалу, а також обробці результатів і оформлення роботи).

3) Закріплення результатів роботи:

 • формування навичок шляхом вправ;

 • навчання перенесенню раніше засвоєних умінь і навичок на нові умови роботи, попередження механічного перенесення.

4. Організованість учнів:

 1. Ставлення учнів до навчання, їхня самоорганізація і рівень розумового розвитку.

 2. Урахування рівня навченості під час визначення сполучення індивідуальних, групових і фронтальних форм роботи учнів на уроці.

5. Врахування вікових особливостей учнів:

 1. Планування уроку відповідно до індивідуальних і вікових особливостей учнів.

 2. Проведення уроку з урахуванням сильних і слабких учнів.

3) Диференційований підхід до сильних і слабких учнів.

III. Гігієнічні вимоги до уроку

 1. Температурний режим.

 2. Фізико-хімічні властивості повітря (необхідність провітрювання і т. п.).

 3. Освітлення.

 4. Попередження втоми і перевтоми.

 1. Чергування видів діяльності (зміна слухання, виконання обчислювальних, графічних і практичних робіт).

 1. Своєчасне і якісне проведення фізкультхвилинок.

 2. Дотримання правильної робочої пози учня.

 3. Відповідність росту школяра класних меблів.

IV. Вимоги до техніки проведення уроку

 1. Урок повинен бути емоційним, викликати інтерес до навчання і виховувати потребу в знаннях.

 2. Темп і ритм повинні бути оптимальними, дії вчителя й учнів — завершеними.

 3. Необхідний повний контакт у взаємодії вчителя й учнів на уроці, необхідно дотримуватися педагогічного такту і педагогічного оптимізму.

 4. Повинна домінувати атмосфера доброзичливості й активної творчої праці.

 5. Варто змінювати види діяльності учнів, оптимально сполучати різні методи й прийоми навчання відповідно до рівня працездатності учнів залежно від дня тижня, порядкового номера уроку, навчальної дисципліни, типу і виду уроку.

 6. Потрібно забезпечити дотримання єдиного орфографічного режиму школи.

 7. Учитель повинний забезпечити активне навчання кожного школяра.


Отже, психолого-педагогічні та техніко-гігієнічні вимоги до сучасного уроку зводяться до дотримання таких узагальнених положень:


 1. Точне і творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; чітке визначення типів уроку і його місце в темі, бачення особливостей кожного уроку.

 2. Врахування реальних навчальних можливостей різних класів або груп, цілеспрямована ліквідація прогалин в знаннях.

 3. Обміркування та вирішення в єдності завдань освіти, виховання, психологічного розвитку.

 4. Вибір раціональної структури та темпу проведення уроку, які забезпечують вирішення поставлених завдань і продуктивне використання часу уроку: «Цілі визначають тип уроку. Тип уроку визначає його структуру, структура — розподіл часу на різних етапах».

 5. Забезпечення практичної і профорієнтаційної спрямованості навчального процесу, створення реальних можливостей щодо використання учнями знань, умінь, навичок, які вони отримали, з метою попередження формального засвоєння теорії.

 6. Концентрація уваги учнів на важливих наукових поняттях, висновках, правилах, світоглядних і виховних ідеях; виділення об'єкта міцного засвоєння. Зв'язок змісту уроку з життям, з практикою і особистим життєвим досвідом учня; використання міжпредметних зв'язків з метою формування цілісної наукової картини світу в інтересах економії часу.

 7. Розширення арсеналу вибору методів переважно за рахунок активних, інтенсивних методів; використання на уроці оптимального поєднання різних методів.

 1. Поєднання колективної форми роботи з груповими та індивідуальними.

 1. Здійснення на основі діагностики навчальних можливостей диференційованого підходу до учнів з акцентом на надання диференційованої допомоги учням з різним рівнем підготовки з предмета.

10)Формування у всіх учнів активного ставлення до навчальної діяльності, навичок раціональної організації навчальної праці безпосередньо на уроці.

11)Спілкування з учнями на основі поєднання вимогливості з повагою до особистості.

12) Розвиток кабінетної системи навчання відповідно до вимог науково-технічного процесу: цілевідповідність, раціональне і комплексне використання різних засобів навчання (підручників, наочних посібників, ТЗН, засобів інформації, EOT).

13)Удосконалення сприятливих для роботи гігієнічних та естетичних умов.

14)Визначення змісту і обсягу домашніх завдань з урахуванням часу, який необхідний на їх підготовку; якщо необхідно, коментувати методики їх виконання, намагатися, щоб навчання здійснювалося на самому уроці, а обсяг домашнього завдання скорочувався (там, де це можливо).

 1. Чітке дослідження задуму і одночасна готовність гнучко перебудувати його хід при зміні навчальної ситуації, вміння переходити до реалізації запасних методичних варіантів.

 2. Виявлення в ході самоаналізу результатів навчання, виховання, розвитку, які отримали на уроці; порівняння їх з поставленими учителем завданнями, знаходження важливих причин недоліків і успіхів; урахування результатів самоаналізу при плануванні наступних уроків.

УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ

Соціально-педагогічні

 1. Наявність кваліфікованого, творчо працюючого вчителя з достатньою науковою і методичною підготовкою.

 1. Наявність згуртованого дружнього колективу учнів з правильно сформованою ціннісною орієнтацією. Наявність гарної учбово-матеріальної бази (підручник, учбово-методичні комплекти і наочні приладдя, ТЗН, відповідно обладнане класне приміщення).

 2. Наявність сприятливого психологічного мікроклімату, гарних відносин між учнями і вчителем, заснованих на взаємній повазі, на любові педагога до дітей.

Психолого-дидактичні

 1. Дотримання психологічних принципів і правил організації навчально-виховного процесу.

 2. Високий рівень навченості учнів, що відповідає даному моменту, етапу навчання.

 3. Наявність достатнього рівня сформованості мотивів навчання, що забезпечує інтерес учнів до самостійної пізнавальної діяльності.

 4. Застосування форм і методів активного навчання.

 5. Система роботи з розвитку розумових і пізнавальних здібностей учнів.

 6. Цілеспрямована робота з попередження відставання учнів, з профілактики їх неуспішності.

 7. Наукова організація педагогічної праці, праці учня.

НЕДОЛІКИ УРОКУ ПОЯСНЮВАЛЬНО-ІЛЮСТРАТИВНОГО ВИДУ НАВЧАННЯ


 1. Урок побудований за схемою «опитування — пояснення — закріплення» не забезпечує умов реалізації ідей принципу розвиваючого навчання, тому що орієнтує учнів на засвоєння знань і не гарантує їхнього розвитку, не орієнтує на самостійну пізнавальну діяльність.

 2. Урок націлений на формування суми наукових знань, що проводиться без врахування закономірностей розвитку розумової діяльності учнів, а все це навіть не відбивається в структурі уроку й плані.

 3. Переважає цільова настанова, спрямована на діяльність учителя (описати, пояснити, закріпити), вона не включає діяльність учнів (їхня діяльність мається на увазі).

 4. Основна увага сконцентрована на результат, досягнутий учнями, а процес їхнього навчання, протікання розумової діяльності, формування розумових дій і перехід їх у внутрішні глибоко розгорнуті зв'язки, готові до застосування, залишаються без належної уваги.

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЮВАННЯ УРОКУ


 1. Посилення активності, самостійності і творчої діяльності учнів.

 2. Формування в школярів позитивної мотивації і потреби в знаннях.

 3. Удосконалення на уроках методів і засобів навчання, що активізують діяльність учнів.

 4. Стимулювання і формування пізнавальних інтересів учнів.

 5. Оптимізація процесу навчання (вибір найефективнішого варіанта для даних умов на всіх етапах навчання з урахуванням індивідуальних особливостей і можливостей учнів і вчителя).

 6. Створення на уроках сприятливих емоційно-ділових відносин.

 1. Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів, спрямованої на розвиток самостійності як риси особистості.

 2. Інтенсифікація навчального процесу шляхом наукової організації праці вчителя й учнів.

 3. Дотримання санітарно-гігієнічних норм

 4. Аналіз усієї діяльності й отриманих результатів учителем і учнями.

 5. Самостійна робота з підвищення рівня своєї теоретичної і практичної підготовки.

Поняття«педагогічна технологія»

Поняття «педагогічні технології», відоме з 20-х років XX ст.,

У працях А. Ухтомського, С. Шацького, В. Бехтєрєва, І. Павлова. Уже тоді воно трактувалося по-різному. В одному разі — як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну організацію навчальних занять, що нагадує виробничу технологію; в іншому — як уміння оперувати навчальним і лабораторним обладнанням, використовувати наочні посібники.

У подальші роки сутність поняття досліджували Т. Ільїна, С. Шаповаленко, Л. Салаї, Е. І. Бістерські, Л. Прессман, Д. Чернілевський, О. Філатов, Ф. Фрадкін. І. Лернер, В. Безпалько, М. Кларін, В. Бухвалов, М. Сибірська, Б. Горячов, В. Гузєєв, А. Кушнір, В. Монахов, Г. Селевко, М. Чошанов, В. Євдокимов, І. Прокопенко, В. Паламарчук, Т. Назарова та ін.

Тому є сенс говорити про те, що воно отримало еволюційний розвиток у науці. Щоправда, сьогодні розуміється не так однозначно, як на початку XX століття. і досі немає єдиного визначення поняття «педагогічні технології» — їх існує /понад 300. Трактуються вони і як методи, прийоми, засоби навчання (В. Паламарчук, В. Шепель та ін.), і як процесуальна частина дидактичної системи (М. Чошанов), і як принципи навчання (В. Гузєєв та ін.), і як моделі навчання, які, до речі, раніше називалися методиками навчання, наприклад, письма, читання (Л. Занков, В. Рєпкін, А. Кушнір та ін.), і як спеціальна організація змісту навчання і добір до нього творчих завдань (В. Бухвалов та ін.), і як педагогічна техніка (І. Зязюн, М. Красовицький), і як алгоритм процесу досягнення спланованих результатів (І. Волков), і як проектування процесу формування особистості учня (В. Безпалько, В. Питюков та ін.), і як підхід до опису педагогічного процесу (В. Юдін) тощо.Схожі:

Вимоги до сучасного уроку І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку iconПроектування уроку
Та нерідко вчитель задумується над тим, як же реалізувати на практиці це складне завдання? Адже критерії та вимоги до сучасного уроку...
Вимоги до сучасного уроку І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку iconМетодичні рекомендації до конструювання сучасного уроку трудового навчання
Текст конспекту заняття чи уроку має бути викладений без помилок, поданий в одному примірнику на паперовому й електронному носіях....
Вимоги до сучасного уроку І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку iconЗагальні вимоги до уроку такі
...
Вимоги до сучасного уроку І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку iconКонспект уроку з фізичної культури для учнів 6 класу Тема: Волейбол Завдання уроку: Історія виникнення сучасного волейболу
Сприяти розвитку спритності, стрибучості та швидкісно-силових якостей за допомогою колового тренування по станціях
Вимоги до сучасного уроку І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку iconГ. Селевко Проектуємо комп'ютерний урок Які основні дидактичні частини комп'ютерного уроку?
Зун, снд); закріплення матеріалу повторення та застосування; контроль засвоєння; корекція; узагальнення; домашнє завдання. Усі дидактичні...
Вимоги до сучасного уроку І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку iconУрокудо т ур. 2 Тема програми : Основи роботи на пк. Тема уроку : Апаратне та програмне забезпечення пк. Вимоги безпеки при роботі на пк
Тема уроку: Апаратне та програмне забезпечення пк. Вимоги безпеки при роботі на пк
Вимоги до сучасного уроку І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку iconСтруктура методичної роботи Малоснітинської зош І ііі ступенів на 2012 2013 н р
Удосконалення сучасного уроку та формування ключових компетенцій учнів шляхом використання інноваційних технологій навчання
Вимоги до сучасного уроку І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку iconПримірна тематика педагогічних рад на 2011-2012 н р
Новітні педагогічні технології – невід’ємна складова сучасного уроку щодо поліпшення якості навчально-виховного процесу закладу
Вимоги до сучасного уроку І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку iconДля сучасного уроку характерними ознаками є
За традиційним визначенням, урок – це така форма організації навчальних занять, яка зберігає часові та локальні рамки, постійний...
Вимоги до сучасного уроку І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку iconПрокопів Валентина Василівна Калуш 2011 План Вступ Особистісно орієнтована освітня технологія > Вимоги до сучасного урок
Посилення ролі професійно-технічної освіти як динамічної системи, що здійснює активний вплив на подальший розвиток економіки держави,...
Вимоги до сучасного уроку І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку iconМодифікована класифікація сучасного уроку зарубіжної літератури з урахуванням дидактичної мети та специфіки літератури як мистецтва слова Настановно-мотиваційний урок (нму)
О спілкування (за літературним тво­ром, творчістю митця монографічно-оглядовий урок)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи