Самоаналіз уроку icon

Самоаналіз уроку
Скачати 58.32 Kb.
НазваСамоаналіз уроку
Дата конвертації13.11.2012
Розмір58.32 Kb.
ТипУрок
джерело

Самоаналіз уроку


 

Орієнтовна схема самоаналізу

1. Чи відповідає мій урок програмі?
2. Чи правильно мною були визначені і розв'язані на уроці навчальні, виховні і розвиваючі завдання?
3. Чи оптимально було визначено зміст уроку, чи відповідає він завданням?
4. Що було основним, найсуттєвішим на уроці? Чи зумів я акцентувати увагу учнів на його вивченні?
5. Чи вдало визначена структура уроку? Чи була організована на уроці робота із формування основних умінь, навичок, інтересів учнів? Як здійснювались внутрішньопредметний і міжпредметний зв'язки?
6. Які методи і засоби навчання були використані на уроці? Чи були вдалими вибір і поєднання?
7. Які форми навчання (масові, групові, індивіду­альні) домінували на уроці? Чи були вдалими їх вибір і поєднання?
8. Чи об'єктивно і відповідно до норм оцінені мною знання учнів?
9. Чи правильно здійснювався на уроці інструктаж, визначалися обсяг і складність домашнього за­вдання? Чи було воно диференційованим?
10. Що було зайвим у моїй діяльності і в діях учнів?

 

Методичні рекомендації вчителю щодо самоаналізу уроку

В основних напрямках реформи загальноосвіт­ньої та професійної шкіл зазначається, що людина повинна виховуватись у нас не просто носієм певної суми знань, а насамперед, як громадянин суспільства, з притаманними йому переконаннями, мораллю, інтересами, високою культурою праці і поведінки.
У школі урок надійно посів місце основної організаційної форми навчання, де реалізуються його глобальні мета, цілі й завдання — всебічного розвитку особистості, формування її інтелектуальних мо­жливостей, здійснення виховання.
Урок можна вважати ефективним, якщо на ньому забезпечується оптимальний зв'язок усього комплексу навчально-виховних цілей, якщо увага і мислення учнів концентруються на основних, провідних ідеях і поняттях теми, що вивчається, пробуджуються і розвиваються навчальні процеси, формуються потреби учнів у знаннях.
Усі ці вимоги до сучасного уроку мотивовані науковою сучасною педагогікою. Але всі вони здійснені без творчого ставлення вчителя до організації навчання, без його майстерності. Майстерність учителя багато в чому залежить від уміння аналізувати свої та чужі помилки.
Аналізувати урок потрібно під кутом зору певної педагогічної концепції.

 

З точки зору оптимізації навчально-виховного процесу можна здійснювати самоаналіз за такою схемою:
1. Які види змісту освіти передбачені навчальним планом уроку.
2. Чи відповідали методи і прийоми навчання видам змісту і навчальному матеріалу.
3. Рівні досягнутого засвоєння знань.
4. Який рівень якості знань досягнуто.
5. Ступінь усвідомлення знань учнями.
6. Доцільність використання наочності і техніч­них засобів навчання.
7. Чи був на уроці необхідний емоційний клімат.
8. Чи була на уроці внутрішня логічна єдність.
9. Як реалізована виховна мета уроку.


Примітка:
зміст освіти складається з:
— наукових знань (факти, закони, теорії);
— прикладних знань;
— оцінювальних і методичних знань;
— логічних, історичних, філософських знань.


^ Рівні засвоєння знань: Рівень усвідомленого сприймання і за­пам'ятовування. Він проявляється у відтворенні засвоєного. Рівень застосування знань і вмінь за засвоєним зразком, тобто у знайомій ситуації. Рівень застосування знань і вмінь у новій си­туації. Тобто їх творче застосування.
Необхідно прагнути того, щоб учні досягни засвоєння основних знань і вмінь на третьому, тобто творчому рівні.
Учителям слід пам'ятати, що методи навчання не можуть бути поганими чи хорошими, сучасними чи застарілими, вони можуть лише відповідати тим ці­лям, для досягнення яких вони застосовувалися.
^

Аналіз уроку


1. Загальні відомості.

Дата, група, навчальний заклад, прізвище, ім'я, по батькові викладача. Тема навчальної програми, тема уроку.

2. Дотримання правил безпеки праці і санітарно-гігієнічних норм роботи з комп'ютером.

3.^ Структура уроку. Основні етапи уроку, призначення і тривалість. Поєднання самоврядування і управління викладачем. Індивідуальна, парна, групова і сумісна робота групи. Етапи повторення і закріплення матеріалу, способи.

4. Цілі, які намічав викладач на урок, їх досягнення.

5. Порівняння змісту уроку з матеріалом підручника.

6. Оцінка уроку з погляду загальнодидактичних принципів:

 науковість – облік новітніх досягнень в інформатиці на уроці (поняття виконавця, синтаксичні діаграми, доказ правильності алгоритмів і тому подібне);

наочність – використання графічної інформації, таблиць виконання алгоритмів, запису текстів з відступами і т.д.;

послідовність – логічна стрункість висловлюваного матеріалу, відсутність пропусків у викладі, циклічність вивчення складних понять;

зв'язок з практикою – прикладні завдання, орієнтація змісту на вимоги життя в комп'ютеризованому суспільстві.

7. ^ Методи діяльності викладача на уроці. Залучення учнів  для підготовки засобів до уроку. Підготовка обчислювальної техніки на початку уроку (або до нього). Вільне володіння викладачем матеріалу. Надавати відповіді на актуальні питання (по ходу уроку або в кінці). Індивідуалізація навчання – різні рівні завдань, залучення сильних учнів для допомоги слабким і так далі. Прийоми викладача для утримання уваги, дії при виявленні помилки на дошці, в програмі, в звіті.

8. ^ Методи формування і закріплення інтересу до матеріалу. Стимулювання розумової діяльності учнів. Джерело завдань (з підручника, іншої літератури, винахід викладачем по ходу уроку). Інші відомі і нестандартні методи навчання, використані на уроці.

9. ^ Робота учнів на уроці. Ступінь інтересу до матеріалу, що вивчається. Активність і самостійність учнів. Свідомість засвоєння – засвоєння сенсу дій за ЕОМ. Доступність – стандартність термінології, облік рівня підготовленості групи, виділення рівнів засвоєння.

10. ^ Ефективність навчання – насиченість навчального часу, відсутність стороннього матеріалу. Взаємини вчителя і учнів: авторитарні, ліберальні, співпраця. Організованість і дисциплінованість учнів на уроці - відношення до обчислювальної техніки, дотримання безпеки праці при роботі з комп'ютером. Уміння самостійно оволодівати знаннями за допомогою довідкового матеріалу, комп'ютера, підручника.

11. ^ Зворотний зв'язок (система контролю знань). Використання комп'ютера для перевірки знань – контролюючі програми, самоконтроль запуском програми, взаємоконтроль з товаришем. Об'єктивність оцінки знань. Критерії оцінок даного викладача (чи відомі вони учням?). Можливість автоматизації такої системи контролю. Оцінка трудомісткості типового домашнього завдання (виконайте самі і «заміряйте» час).

^ 12. Виховний ефект уроку. Особливості особистості викладача, які можуть служити орієнтиром для учнів. Виховні методи і прийоми, відмічені Вами.

13.Підсумки.
^

Самоаналіз уроку (1)


 1. Чи була досягнута ціль уроку?

 2. Чи всі учні працювали на уроці та як вони працювали?

 3. Чи доцільно використовувався час на уроці?

 4. Які знання засвоїли учні, які вміння закріпили?

 5. Які були недоліки в ході уроку и чому?

 6. Які зміни ви внесли у структуру і зміст на наступний урок з цієї ж теми?

 

 
^

Самоаналіз уроку (2)


 1. Яка характеристика реальних навчальних можливостей учнів?

 2. Яке місце даного уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов’язаний з попередніми і наступними уроками?

 3. В чому специфіка даного уроку, який його тип?

 4. Які завдання вирішувались на уроці? Чи враховані особливості групи, окремих учнів?

 5. Чому вибрана структура уроку раціональна для вирішення цих завдань?

 6. Яке поєднанняметодів таформнавчання використовувалось для пояснення нового матеріалу?

 7. Як був організований контроль засвоєння учнями знань, умінь, навичок?

 8. Як використовувався на уроці навчальний кабінет, які засоби навчання?

 9. За рахунок чого забезпечувалась висока працездатність учнів протягом уроку?

 10. За рахунок чого забезпечувалась позитивна психологічна атмосфера спілкування? Як був реалізований виховний вплив особистості викладача?

 11. За рахунок чого забезпечувалось на уроці раціональне використання часу?

 12. Запасні методичні цікавинки на випадок непередбачуваної ситуації.

 13. Чи вдалося повністю реалізувати поставленні завдання? Якщо не вдалось, то чому? Коли викладач планує надолужити виконання нереалізованого?

 Схожі:

Самоаналіз уроку iconЯк здійснити самоаналіз уроку рідної мови
Самоаналіз уроку інструмент самовдосконалення вчителя, засіб формування й розвитку професійних якостей педагога, що виявляються передовсім...
Самоаналіз уроку iconА для самоаналізу вчителем уроку (зразок 1) Здійснюючи самоаналіз уроку, доцільно відповісти на такі запи­тання
Наскільки під час плануван­ня й проведення уроку враховано реальні навчальні можливості учнів?
Самоаналіз уроку iconСамоаналіз уроку
Яке місце займає даний урок в системі уроків теми? Яка тема та мета уроку, як ви їх досягаєте на уроці?
Самоаналіз уроку iconСамоаналіз проведеного уроку
Мета: виявлення рівня розвитку в конкурсантів здатності до здійснення власної рефлексивної й корекційної діяльності
Самоаналіз уроку iconПідготовка вчителя до уроку та самоаналіз
...
Самоаналіз уроку iconСамоаналіз роботи вчителя

Самоаналіз уроку iconКонспект уроку 5 клас Вчитель: Баглай Ю. А. Конспект уроку 5 -й клас (англійська мова) Тема уроку: а wild animals. Урок №3 із 7 по даній темі. Мета уроку
Методичне обладнання уроку: постер із зображенням свійських тварин, картки із зображенням диких тварин
Самоаналіз уроку iconОбладнання уроку: Карта. Тип уроку: Урок-гра "Брейн ринг"' І конкурс "Два капітани" Хід уроку
Тема уроку: "Країни Центральної І східної Європи" Мета уроку: Повторити матеріал теми, узагальнити знання учнів; розвивати вміння...
Самоаналіз уроку iconСхема аналізу уроку біології
Доцільність розподілу навчального часу на певні етапи уроку, чи відповідає хід уроку наміченому плану
Самоаналіз уроку iconСхема аналізу уроку біології
Доцільність розподілу навчального часу на певні етапи уроку, чи відповідає хід уроку наміченому плану
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи