Тема уроку icon

Тема уроку
Скачати 215.47 Kb.
НазваТема уроку
Дата конвертації24.09.2012
Розмір215.47 Kb.
ТипУрок
джерело

№п/п

Тема уроку

Дата

1.

Вступ. Краса і багатство української мови.
2.

Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові: адресат і адресат мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета і місце спілкування (практично). Складання діалогів відповідно до запропонова- ної ситуації.
3.

Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення.
4.

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення у простому реченні.
5.

Складне речення. Розділові знаки у складному реченні.
6.

Пряма мова. Діалог.
7.

Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки. Структурні особливості тексту (зачин, основна частина, закінчення, послідовність викладу), викладання мовних засобів зв’язку між частинами тексту.
8.

Розвиток зв’язного мовлення. Види зв’язку речень у тексті, «нове» і «відоме» у тексті (практично). Усний твір-оповідання на основі побаченого.
9.

Контрольне тестування.Лексикологія
10.

Групи слів за їх походженням: власне українські і запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови.
11.

Правопис слів іншомовного походження (повторення). Словник іншомовних слів.
12.

Тренувальні вправи.
13.

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми.
14.

Групи слів за вживанням: загальновживані слова, діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми.
15.

Тренувальні вправи.
16.

Офіційно-ділова лексика.
17.

Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Складання плану роботи. Оголошення.
18.

Контрольне оцінювання.^ Словотвір. Орфографія
19.

Розширення слова і спільнокореневих слів. Основні способи словотворення. Ознайомлення зі словотвірним словником.
20.

Зміни приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом – ин(а) від прикметників на – сякий, - цькуй, буквосполученням – чн –(-шн-).
21.

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників з суфіксами –ськ-, цьк-, -зьк- та іменників з суфіксами –ств(о), -цтв(о), -утв(о).
22.

Тренувальні вправи.
23.

Розвиток зв’язного мовлення. Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація. Складний план готового тексту.
24.

Складні слова. Сполучні о, е у складних словах.
25.

Творення складноскорочених слів. Правопис складних слів разом і через дефіс; написання слів з пів-
26.

Розвиток зв’язного мовлення. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.
27.

Тренувальні вправи.
28.

Контрольне оцінювання.Морфологія. Орфографія.
29.

Загальна характеристика частин мови.
30.

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
31.

Іменники – назви істот і неістот (повторення). Іменники власні назви і загальні. Велика буква і лапки у власних назвах.
32.

Тренувальні вправи.
33.

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.
34.

Розвиток зв’язного мовлення. Написання контрольного докладного переказу художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.
35.

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.
36.

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.
37.

Тренувальні вправи.
38.

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольне читання мовчки. Аналіз контрольного переказу.
39.

Відмінки іменників в українській мові. Значення відмінків.
40.

Відмінювання іменників.
41.

Навчальний диктант з граматичним завданням.
42.

Поділ іменників на відміни.
43.

Відмінювання іменників першої відміни.
44.

Відмінювання іменників другої відміни. Букви –а, (-я), -у (ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.
45.

Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум на основі особистих вражень про вчинки людей (за складним планом)
46.

Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень
47.

Розвиток зв’язного мовлення. Замітка в газету типу роздуму про вчирки людей
48.

Контрольний диктант з граматичним завданням.


49.

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольне аудіювання. Аналіз контрольного диктанту.
50.

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку
51.

Відмінювання іменників ІІІ та ІY відмін.
52.

Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.
53.

Особливості творення іменників. Не з іменниками
54.

Букви е, и, і в іменникових суфіксах -ечок-, ечк-, ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о), єв
55.

Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові
56.

Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням
57.

Контрольне тестування за темою «Іменник»Прикметник
58.

Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
59.

Групи прикметників за значенням. Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників та їх творення
60.

Групи прикметників за значенням: відносні та присвійні прикметники. Орфограми в суфіксах якісних та присвійних прикметників
61.

Тренувальні вправи
62.

Повні й короткі прикметників
63.

Відмінювання прикметників. Прикметники твердої, м’якої та мішаної групи
64.

.

Тренувальні вправи.

65.

РЗМ. Особливості побудови опису природи. Усний твір-опис природи за картиною.
66.

РЗМ. Письмовий твір-опис природи на основі особистих вражень.
67.

Контрольна робота.
68.

Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники.
69.

Написання прикметників із суфіксами –еньк-,-есеньк-,-ісіньк-,-юсіньк-,-ськ-,-цьк-,-зьк-
70.

Букви е,о,и у прикметникових суфіксах –ев-(-єв-),-ов-(-йов-,-ьов-),-ин-,-ін-,-ичн-
71.

РЗМ. Твір-оповідання на основі побаченого
72.

Написання не з прикметниками,-н-,-нн-у прикметниках
73.

Написання складних прикметників разом і через дефіс
74.

Написання прізвищ прикметникової форми
75.

Тренувальні вправи
76.

Контрольне тестування за темою»Прикметник»Числівник
77.

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
78.

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові та збірні) і порядкові. Числівники прості і складені. Роздільне написання складених числівників.
79.

Тренувальні вправи.
80.

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздум. Добір матеріалів.
81.

Розвиток зв’язного мовлення. Написання контрольного переказу художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.
82.

Відмінювання кількісних числівників. Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках
83.

Тренувальні вправи
84.

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольне аудіювання. Аналіз контрольного переказу
85.

Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників з –тисячний
86.

Творення числівників.
87.

Тренувальні вправи.
88.

Контрольне тестування за темою «Числівник»Займенник
89.

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
90.

Групи займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні. Відмінювання займенників. Приставний н у відмінкових формах особових і вказівних займенників
91.

Тренувальні вправи
92.

Групи займенників за значенням: питальні, заперечні й відносні. Правопис заперечних займенників. Відмінювання займенників.
93.

Тренувальні вправи
94.

Групи займенників за значенням: означальні й неозначені (ознайомлення). Написання разом і через дефіс неозначених займенників. Відмінювання займенників.
95.

Написання займенників з прикметниками окремо.
96.

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі. Добір матеріалів
97.

Розвиток зв’язного мовлення. Написання контрольного твору-опису приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі
98.

Відмінювання займенників усіх груп. Тренувальні вправи.
99.

Контрольне тестування за темою «Займенник»
100.

Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольного твору-описуПовторення в кінці року
101.

Лексикологія
102.

Словотвір і орфографія
103.

Морфологія і орфографія
104.

Розвиток зв’язного мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі. Захист рефератів
105.

Підсумковий урок. Основні орфограмиУкраїнська мова 8 класуроку

Тема уроку

Дата

1.

Вступ. Мова найважливіший засіб спілкування , пізнання і впливу.
2.

РЗМ. Повторення відомостей про мовлення, спілкування, текст, стилі і типи мовлення. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Вивчальне читання (практично).
3.

Словосполучення і речення; члени речення( у тому числі однорідні); звертання, вставні слова. Просте і складне речення.
4.

Пряма мова і діалог.
5.

РЗМ. Ділові папери. Протокол.Синтаксис і пунктуація
6.

Словосполучення. Будова і види словосполучень за способом вираження головного слова.
7.

Тренувальні вправи.
8.

Речення. Види речень за метою висловлювання; окличні речення(повторення).Речення прості і складні(повторення), двоскладні й односкладні. Розділові знаки в кінці речення (повторення).
9.

Порядок слів у реченні . Логічний наголос .
10.

Контрольне тестування .
11.

РЗМ. Особливості побудови опису місцевості . Усний контрольний стислий переказ тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі .
12.

РЗМ . Контрольний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі .^ Просте речення
13.

Двоскладне речення . Головні і другорядні члени речення . Тире між підметом і присудком.
14.

Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета.
15.

РЗМ. Контрольне читання мовчки. Аналіз контрольного переказу.
16.

Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження присудка. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний).
17.

Другорядні члени речення. Означення. Способи вираження означення.
18.

Прикладка як різновид означення. Правопис прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.
19.

Другорядні члени речення. Додаток. Способи вираження додатка.
20.

Другорядні члени речення. Обставина. Види обставин (за значенням ).
21.

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.
22.

Головні та другорядні члени двоскладного простого речення. Тренувальні вправи.
23.

Контрольне тестування.
24.

РЗМ. Усний контрольний твір-оповідання на основі почутого(з обрамленням).^ Односкладні прості речення. Неповні речення
25.

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, неозначено-особові, безособові).
26.

Тренувальні вправи.
27.

РЗМ. Аналіз контрольного твору.
28.

Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета (називні).
29.

Тренувальні вправи.
30.

Односкладні речення як частини складного речення.
31.

Контрольний диктант.
32.

Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.
33.

Тренувальні вправи.
34.

РЗМ. Контрольне аудіювання . Аналіз контрольного диктанту.
35.

РЗМ. Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки.^ Речення з однорідними членами
36.

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком).Кома між однорідними членами.
37.

Речення з кількома рядами однорідних членів.
38.

Однорідні й неоднорідні означення.
39.

Тренувальні вправи.
40.

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.
41.

Контрольне тестування.
42.

РЗМ. Усний контрольний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії і культури в науковому стилі.
43.

РЗМ. Контрольний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії і культури в публіцистичному стилі.^ Речення зі звертаннями, вставними словами ( словосполученнями, реченнями )
44.

Звертання непоширені й порушення.
45.

Розділові знаки при звертанні.
46.

Вставні слова ( словосполучення і речення ). Розділові знаки при вставних словах.
47.

Групи вставних слів і словосполучень за значенням.
48.

Тренувальні вправи.
49.

Синтаксичний розмір простого речення.
50.

Контрольне тестування.
51.

РЗМ. Усний контрольний твір-роздум на морально-етичну ( суспільну ) тему в публіцистичному стилі.
52.

РЗМ. Письмовий контрольний твір-роздум на морально-етичну (суспільну ) тему в публіцистичному стилі.^ Речення з відокремленими членами
53.

Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення.
54.

Відокремлене означення. Розділові знаки у реченнях з відокремленими означеннями.
55.

Відокремлена прикладка. Розділові знаки у реченнях з відокремленими прикладками.
56.

Тренувальні вправи.
57.

Відокремлена обставина. Розділові знаки у реченнях з відокремленими обставинами.
58.

Тренувальні вправи.
59.

РЗМ. Докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням.
60.

Відокремлені уточнюючі члени речення. Розділові знаки у реченнях з відокремленими уточнюючими членами речення.
61.

Синоніміка простих речень з відокремленими членами речення і складних речень.
62.

. Розділові знаки у реченнях з відокремленими уточнюючими членами речення (закріплення ).
63.

Тренувальні вправи. Синтаксичний розбір простого речення.
64.

Контрольний диктант.
65.

РЗМ. Твір-опис місцевості ( вулиці, села, міста ), пам’яток історії і культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.
66.

РЗМ. Контрольне аудіювання. Аналіз контрольного диктанту.Повторення в кінці року
67.

Головні та другорядні члени речення.
68.

РЗМ. Повідомлення на тему про мову, що вимагає зіставлення і узагальнення матеріалу в науковому стилі. Захист рефератів.
69.

Односкладні й неповні прості речення.
70.

Просте ускладнене речення.


Схожі:

Тема уроку iconУроку 18 Тема програми : Технології комп'ютерної обробки інформації Тема уроку : Макроси. Створення та робота з макросами
Мета уроку: Навчитись створювати макрокоманди, розвивати логічне і раціональне мислення, виховувати відповідальність за виконану...
Тема уроку iconУроку 5 Тема програми: Основи роботи на пк тема уроку: Захист та архівування інформації. Тип уроку: Урок засвоєння нових знань, оволодіння новими прийомами роботи
Мета уроку: Ознайомити учнів з методами стискання даних, архівацією файлів та архіваторами. Виховувати в учнів свідому дисципліну,...
Тема уроку iconТема уроку
Тема уроку: Односкладні речення з головним членом, співвідносним із підметом. Розрізнення називних речень І двоскладних з іменним...
Тема уроку iconУроку до т ур. 14 Тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації Тема уроку: Створення таблиць та робота з колонками
Мета уроку: Ознайомити учнів з прийомами роботи по створенню таблиць, колонок, оформляючи їх відповідно до стандартів. Розвивати...
Тема уроку iconКонспект уроку 5 клас Вчитель: Баглай Ю. А. Конспект уроку 5 -й клас (англійська мова) Тема уроку: а wild animals. Урок №3 із 7 по даній темі. Мета уроку
Методичне обладнання уроку: постер із зображенням свійських тварин, картки із зображенням диких тварин
Тема уроку iconОбладнання уроку: Карта. Тип уроку: Урок-гра "Брейн ринг"' І конкурс "Два капітани" Хід уроку
Тема уроку: "Країни Центральної І східної Європи" Мета уроку: Повторити матеріал теми, узагальнити знання учнів; розвивати вміння...
Тема уроку iconУроку т ур. 12 Тема програми: Технології комп'ютерної обробки інформації
Тема уроку: Вступне заняття. Основи роботи у Word. Введення та форматування інформації. Перевірка орфографії та граматики
Тема уроку iconУроку 22 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації. Тема уроку: Програмування реляційних запитів
...
Тема уроку iconІнформація про клас Тема уроку: Мета: Тип уроку

Тема уроку iconТема уроку
Мета уроку: освітня: ознайомити учнів з деталюванням за складальними кресленнями
Тема уроку iconТема уроку
Мета уроку: освітня: ознайомити учнів з умовними зображеннями на будівельних кресленнях
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи